Razpisi

Javni razpisi

Razpisi Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica 17.8.

Datum objave: 17. 8. 2018 7:00
Rok oddaje: 22. 8. 2018 23:59
Številka:


Javni razpisi

JAVNI RAZPIS ZA PRODAJO NEPREMIČNIN Z JAVNIM ZBIRANJEM PONUDB

Datum objave: 10. 8. 2018 14:00
Rok oddaje: 14. 9. 2018 10:00
Številka: 478-14/2018

Občina Sodražica, Trg 25. maja 3,1 317 Sodražica, na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, 11/2018) (v nadaljevanju: ZSPDSLS-1), 16. člena Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018) in Sklepa o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženje Občine Sodražica za leto 2018, objavlja

JAVNI RAZPIS ZA PRODAJO NEPREMIČNIN Z JAVNIM ZBIRANJEM PONUDB

1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb
Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, tel. 01/836-60-75, elektronska pošta: obcina@sodrazica.si

2. Predmet javnega zbiranja ponudb
- Nepremičnine A: parc. št. 2087/180, v izmeri 784 m2 in parc. št. 2087/110, v izmeri 222 m2, obe k.o. 1619 - Sodražica in se prodajata kot zaključeni celoti.
Navedeni parceli se nahajata v naselju Sodražica, na skrajnem zahodnem robu naselja, med mestnima ulicama Na Pesek in Hosta, katerega obdajata s treh strani; na vzhodni strani mejita na nezazidano stavbno zemljišče. Območje, kjer se nahajata zemljišči, je komunalno opremljeno z naslednjimi komunalnimi objekti: asfaltirana javna pot, kanalizacija, vodovod, elektro omrežje z javno razsvetljavo in telekomunikacijsko omrežje. Na zemljišču parc. št. 2087/180 k.o. 1619-Sodražica je vknjižena služnostna pravica položitve in vzdrževanja NN in VN kablovoda, ki poteka po predmetni parceli vzdolž južne parcelne meje.
Planska namembnost navedenega zemljišča in pogoji za posege v prostor so navedeni in razvidni iz potrdila o namembnosti št. 3501-1/18, z dne 03. 08. 2018, ki je na vpogled pri občinskem organu.
Izhodiščna cena: na podlagi cenitve sodnega cenilca gradbene stroke znaša 25.150,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
Prodajalec v zvezi s postopkom prodaje plača strošek cenitve nepremičnin in pripravo prodajne pogodbe; davek na dodano vrednost, stro¬ške overitve pogodbe pri notarju ter strošek vpisa nepremičnin v zemljiško knjigo plača kupec.

- Nepremičnine B: parc. št. 2087/154, v izmeri 760 m2 in parc. št. 2087/164, v izmeri 118 m2, obe k.o. 1619 - Sodražica, ki se prodajata kot zaključena celota.
Navedeni parceli se nahajata v naselju Sodražica, v osrednjem delu naselja Hosta. Širše območje, kjer se nahajata zemljišči, je komunalno opremljeno z naslednjimi komunalnimi objekti: kanalizacija, vodovod, elektro omrežje z javno razsvetljavo in telekomunikacijsko omrežje.
Planska namembnost navedenega zemljišča in pogoji za posege v prostor so navedeni in razvidni iz potrdila o namembnosti št. 3501-1/18, z dne 03. 08. 2018, ki je na vpogled pri občinskem organu.
Nepremičnini se prodajata kot zaključena celota.
Izhodiščna cena: na podlagi cenitve sodnega cenilca gradbene stroke znaša 22.389,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
Prodajalec v zvezi s postopkom prodaje plača strošek cenitve nepremičnin in pripravo prodajne pogodbe; davek na dodano vrednost, stro¬ške overitve pogodbe pri notarju ter strošek vpisa nepremičnin v zemljiško knjigo plača kupec.

3. Pogoji prodaje
3.1 Nepremičnine se prodajajo po načelu videno - kupljeno. Vsak sodelujoči na javnem razpisu potrjuje, da mu je v celoti znano pravno in dejansko stanje nepremičnin, ki jih kupuje.
3.2 Nepremičnine bodo prodane ponudniku, za katerega bo komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.3 Izbrani ponudnik bo moral pred sklenitvijo pogodbe podati pisno izjavo, da ni povezana oseba po 7. odstavku 51. člena ZSPDSLS-1.
3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Sodražica pravico zadržati vplačano varščino.
3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice na kupljenih nepremičninah.
3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe.

4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10 % izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati na enotni zakladniški račun Občine Sodražica št.: 01379-0100005681, obvezno je potrebno navesti namen nakazila: varščina, sklic na št. 208719. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Ponudniki morajo oddati ponudbo z vsemi prilogami ter na obrazcih razpisne dokumentacije, ki so objavljeni na spletni strani Občine Sodražica www.sodrazica.si, v zaprti kuverti najkasneje do petka, 14. septembra 2018 do 10. ure na naslov: Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica z oznako: 'Ne odpiraj - Ponudba za nakup nepremičnine ____'.
Na hrbtni strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja ponudbe.
4.3 V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
- podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba,
- firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba,
- matično in davčno številko ponudnika,
- fotokopijo potrdila o državljanstvu za fizične osebe,
- izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni in izkazuje dejansko stanje za pravne osebe oziroma priglasitveni list FURS za samostojne podjetnike,
- potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za pravne osebe in s.p.,
- navedbo nepremičnine in ponujeno ceno,
- dokazilo o vplačilu varščine,
- pisno izjavo ponudnika, da sprejema vse razpisne pogoje,
- številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo vplačane varščine.

5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o nepremičninah, dobijo interesenti na Občini Sodražica, pri Petri Marn, tel. št. 01/836-60-75, elektronska pošta: obcina@sodrazica.si.

6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Postopek s prispelimi ponudbami vodi s strani župana imenovana komisija.
6.2 Komisija bo odprla prispele ponudbe 14. 09. 2018, s pričetkom ob 12. uri v prostorih Občine Sodražica. Odpiranje ponudb je javno.
6.3 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino, v roku 5 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb iz 4.2 točke, bodo zapečatene vrnjene ponudniku.
6.4 Ponudba ponudnika mora biti veljavna najmanj 60 dni od oddaje ponudbe.
6.5 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 5 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.6 Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje je izključena oz. lahko župan ustavi začeti postopek, in sicer najkasneje do sklenitve kupoprodajne pogodbe. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge. Ob morebiti ustavitvi postopka se vplačane varščine vrnejo ponudnikom.

Številka: 478-14/2018
Občina Sodražica

Javna naročila

Javno naročilo male vrednosti za izvedbo agromelioracije na komasacijskem območju Gora v Občini Sodražica

Datum objave: 8. 8. 2018 9:13
Rok oddaje: 29. 8. 2018 11:00
Številka: 450-5/18

Občina Sodražica objavlja - Javno naročilo male vrednosti za izvedbo agromelioracije na komasacijskem območju Gora v Občini Sodražica.

Datum objave: 08.08.2018
Rok za sprejem vprašanj: 22.08.2018, 09:00
Rok za prijavo: 29.08.2018, 11:00
Odpiranje ponudb: 29.08.2018, 11:05
Začetek izvedbe: 01.11.2018
Skrajni rok končanja: 15.06.2019

Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.s-procurement.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: http://www.s-procurement.si/
na zgoraj navedeni naslov.

Ponudniki morajo ponudbene cene (vključno s cenami vsake posamezne postavke!) oblikovati ob upoštevanju določb Pravilnika o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16 in 38/16). Ponudbe ponudnikov, ki ne bodo oblikovane ob upoštevanju določb Pravilnika o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16 in 38/16), bodo zavrnjene kot nedopustne, brez možnosti dopolnitve ali spremembe.

Več informacij o razpisu - Občina Sodražica, Blažu Kovačiču, e-naslov: blaz.kovacic@sodrazica.si, telefon 01/ 8366-051.

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=270173.

Javni pozivi

Javni poziv za uporabo Športne dvorane Sodražica v sezoni 2018/2019

Datum objave: 18. 7. 2018 7:00
Rok oddaje: 21. 8. 2018 10:00
Številka: 35280-1/18

Na podlagi 6. člena Pravilnika o uporabi in oddajanju Športne dvorane Sodražica (Ur. l. RS št. 77/12, 49/13) objavljamo naslednji

Javni poziv za uporabo Športne dvorane Sodražica v sezoni 2018/2019


1. PREDMET POZIVA
Predmet javnega poziva je oddaja Športne dvorane Sodražica v uporabo, za redno tedensko uporabo, in sicer za obdobje med 1. 9. 2018 in 30. 6. 2019.
Športna dvorana je namenjena športnim aktivnostim, prireditvam in drugim dogodkom.
Za uporabo je na voljo:
- cela površina (43,10 x 25,80 m) oz. po tretjinah (13,80 x 25,80 m)

Predvideni termini uporabe:
- od ponedeljka do petka: od 13.30 do 22.00 ure (oz po dogovoru).
- ob sobotah: od 8.00 do 14.00 ure.

Opis površin
Dvorana meri 1112 m2 igralne površine, možen je najem cele dvorane ali po tretjinah. Primerna je za mali nogomet, rokomet, košarko, odbojko, badminton, gimnastiko, namizni tenis, borilne športe… Opremljena je tudi s plezalno steno.
Na voljo so:
- tri polja za igro šolske odbojke (na 1/3 površine, eno polje opremljeno) ali celotna površina za tekmovalno odbojko (opremljena),
- 6 polj, opremljenih za badminton, in
- 5 miz za igranje namiznega tenisa.


2. POGOJI ZA UPORABO
Pravico do uporabe dvorane oz. telovadnice pridobi uporabnik na podlagi podpisane pogodbe o uporabi. S pogodbo se zaveže plačati uporabnino, spoštovati Hišni red in urnik vadbe. Za spoštovanje določil pogodbe in hišnega reda uporabnik določi odgovorno osebo.
Občina Sodražica si pridružuje pravico do odpovedi oz. prestavitve posameznih terminov uporabe, kadar potrebuje dvorano ali telovadnico za lastne potrebe oz. prireditve občinskega pomena. Občina Sodražica si tudi pridružuje pravico do prestavitve posameznih terminov uporabe zaradi racionalne izrabe poslovnega časa dvorane.


3. DOLOČITEV RAZPOREDA UPORABE ŠPORTNE DVORANE
Komisija, ki jo imenuje župan, bo na podlagi prejetih prijav in skladno s Pravilnikom o uporabi in oddajanju Športne dvorane Sodražica, izdala razpored uporabe športne dvorane.

Pri oddaji športne dvorane v uporabo imajo uporabniki prednostno pravico po naslednjem vrstnem redu:
1. Izvajalci Letnega programa športa Občine Sodražica, ki za izvajanje sofinancirananega programa potrebujejo športno dvorano.
2. Druga športna društva, klubi in rekreativne skupine, ki v program, za katerega se športna dvorana uporablja, vključujejo najmanj 50% posameznikov s stalnim prebivališčem v občini Sodražica,
3. drugi uporabniki.


Pri dodeljevanju terminov se bo kot dodaten kriterij upoštevalo število mesecev uporabe v sezoni, tako da bodo imeli prednost prijavitelji, ki bodo uporabljali dvorano več mesecev v sezoni, za katero je objavljen ta javni poziv.
Pri dodeljevanju terminov bodo imeli prednost tudi uporabniki, ki so v preteklih sezonah že uporabljali Športno dvorano Sodražica in tekoče izpolnjujejo svoje finančne obveznosti iz naslova uporabe.


4. ROK IN NAČIN PRIJAVE
Društva, klubi in drugi zainteresirani uporabniki oddajo prijavo - vlogo na pripravljenem obrazcu, ki vsebuje naslednje obvezne podatke:
- podatki o prijavitelju,
- namen uporabe,
- termin in površina uporabe.

Obravnavane bodo vse popolne vloge, ki bodo prispele na naslov Občine Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica najkasneje do 21. 8. 2018 do 10. ure.
Vlagateljem, ki bodo oddali vlogo po navedenem roku, bodo lahko dodeljeni preostali prosti termini.


5. INFORMACIJE
Besedilo razpisa in vlogo najdete na spletni strani www.sodrazica.si, kjer je objavljen tudi cenik uporabe športne dvorane.

Kontaktna oseba: Darja Vetrih, 01 83 71 005, darja.vetrih@sodrazica.si


6. KONČNE DOLOČBE
Z vsemi uporabniki dvorane bo sklenjena pogodba za uporabo v tekoči sezoni. Za uporabo športne dvorane se bodo obračunale cene v skladu s Cenikom za uporabo Športne dvorane Sodražica (Ur. l. RS št. 16/15), ki je priloga Pravilnika o uporabi in oddajanju Športne dvorane Sodražica.


Datum: 18. 7. 2018
Številka: 35280-1/18

Župan
Blaž Milavec l.r.

Javni razpisi

Razpisi Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica

Datum objave: 12. 7. 2018 7:00
Rok oddaje: 17. 7. 2018 23:59
Številka:

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja 3 prosta delovna mesta.
Več informacij je objavljenih v priponki.

Javni razpisi

Razpis za strokovnega sodelavca za delo v projektu 'Naravoslovno matematična pismenost'

Datum objave: 6. 7. 2018 7:00
Rok oddaje: 11. 7. 2018 23:59
Številka:

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto strokovnega sodelavca za delo v projektu 'Naravoslovno matematična pismenost'.
Več informacij je objavljenih v priponki.

Javni razpisi

1. Javni razpis za subvencioniranje dela stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in črpališč v Občini Sodražica

Datum objave: 27. 6. 2018 12:00
Rok oddaje: 15. 10. 2018 12:00
Številka: 354-8/17

Na podlagi Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2018 (Ur. list RS, št. 13/2018) in Pravilnika o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč na območju Občine Sodražica(Ur. list RS, št. 72/2017) Občina Sodražica objavlja

1. Javni razpis za subvencioniranje dela stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in črpališč v Občini Sodražica

Začetek veljavnosti razpisa: 02. julij 2018
Konec razpisa: 15.10.2018 do 12. ure oz. do porabe sredstev

Višina sredstev: 7.000 EUR

Več informacij je objavljenih v razpisu, dodatne informacije pa so na voljo na:

- Občini Sodražica pri Blažu Kovačiču, e-naslov: blaz.kovacic@sodrazica.si, telefon 01/ 8366-051

- Komunali Ribnici d.o.o. pri Jerneju Brelihu Zemljiču e-naslov: jernej@komunala-ribnica.si, telefon: 031 360 158

Ostali razpisi

Razpis za vpis novih učencev v Glasbeno šolo Ribnica za šolsko leto 2018 / 2019

Datum objave: 18. 5. 2018 7:00
Rok oddaje: 28. 5. 2018 19:00
Številka:

Glasbena šola Ribnica vabi vse, ki se nam želite pridružiti na vpis v naslednje programe:

• PROGRAM PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA - otroci rojeni v letu 2013

• GLASBENA PRIPRAVNICA - otroci rojeni v letu 2012 (bodoči učenci 1. razreda osnovne šole).
Na matični šoli v Ribnici bo organiziran po en razred Predšolske glasbene vzgoje (največ 15 učencev) in Glasbene pripravnice (največ 15 učencev).
V dislociranem oddelku v Velikih Laščah bo možen vpis v en razred Glasbene pripravnice (največ 15 učencev).
Za vpis v Predšolsko glasbeno vzgojo in Glasbeno pripravnico ni potrebno opravljati predhodnega preizkusa glasbenih sposobnosti.
Vpis v oba programa bo možen do zapolnitve prostih mest. Vpisne liste dobite v tajništvu šole v Ribnici ali na spletni strani Ministrstva za šolstvo.

• PROGRAM GLASBA - POSAMEZNI INŠTRUMENTI IN PETJE
Kandidati, ki v letu 2018 dopolnijo 7. leto starosti in starejši (več podatkov o priporočeni starosti in trajanju izobraževanja najdete na spletni strani šole www.gs-ribnica.si v meniju - Vpis - Izobraževalni program). Predhodni preizkus glasbenih sposobnosti je obvezen za vse, ki se želijo vključiti v program Glasba. ŠTEVILO MEST JE OMEJENO.
Vpis bo možen v naslednje instrumente in petje:
VIOLINA, VIOLA, VIOLONČELO, KONTRABAS, HARMONIKA, KLARINET, TROBENTA, ROG, POZAVNA, EVFONIJ (TENOR, BARITON), TUBA, TOLKALA, SAKSOFON, CITRE, TAMBURICA, FLAVTA, KLAVIR, KITARA, ORGLE in PETJE.
Prednost pri vpisu bodo imeli kandidati, ki se bodo vpisali na sledeče inštrumente: harmonika, trobenta, pozavna, evfonij (tenor in bariton), tuba, klarinet, citre, kontrabas ter orgle. Glede na morebitne spremembe normativov in standardov s strani MŠŠ, si pridržujemo pravico, da katerega od inštrumentov oz. petja ne bomo vpisali.
Preizkus glasbenih sposobnosti bo potekal v prostorih Glasbene šole v Ribnici in Velikih Laščah po sledečem urniku:

Ribnica
- sreda, 23. 05. 2018 od 17. do 19. ure
- sobota, 26. 05. 2018 od 09. do 10. ure
- SOLOPETJE - ponedeljek, 28. 05. 2018 od 18.30 do 19. ure

Velike Lašče
- petek, 25. 05. 2018 od 17. do 19. ure

Prijavnice boste prejeli in izpolnili neposredno pred preizkusom glasbenih sposobnosti, najdete jih tudi na spletni strani Ministrstva za šolstvo. Kandidati bodo obveščeni o rezultatih oz. sprejemu / zavrnitvi v glasbeno šolo v juniju 2018.
Več podatkov o vsebini vseh razpisanih programov, pogojih za vpis in prispevku staršev najdete na spletni strani šole www.gs-ribnica.si.

Javni razpisi

Javno naročilo 'Opravljanje šolskih prevozov v OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica za šol. leta 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2019/2022'

Datum objave: 26. 4. 2018 7:00
Rok oddaje: 1. 6. 2018 10:00
Številka: 430-3/2018

Predmet javnega razpisa je: 'Opravljanje šolskih prevozov v OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica za šol. leta 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021', s sklenitvijo pogodbe za obdobje 4-ih.
Storitev se bo izvajala 4 šolska leta, predviden rok pričetka in končanja:
• rok pričetka: s tekočim šolskim letom 1. 9. 2018
• rok zaključka: 30. 6. 2022.

1. ZAHTEVE ZA DODATNA POJASNILA
Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se lahko zahteva izključno preko Portala javnih naročil. Ponudniki lahko naročniku postavljajo vprašanja in z njim komunicirajo le pisno, preko Portala javnih naročil. Informacije, ki jih posreduje naročnik preko Portala javnih naročil na ali preko se skladno z 2. odstavkom 67. člena ZJN-3 štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji ali javni objavi.
ROK ZA POSTAVITEV VPRAŠANJ: 21.5.2018 do 10:00.
2. ROK ZA PREJEM PONUDB: 1. 6. 2018 do 10:00.
3. JAVNO ODPIRANJE PONUDB: 1. 6. 2018 ob 10:15.
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/e-oddaja.

Več o razpisu na portalu javnih naročil.
Oznaka naročila je JN002815/2018-B01.
Povezava do objave: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=254362
Povezava do razpisne dokumentacije: http://www.sib-mb.si/javna_narocila/782/dokumentacija.html

Javni razpisi

RAZPIS ZA POKROVITELJSTVO OBČINE SODRAŽICA ZA LETO 2018

Datum objave: 1. 2. 2018 7:00
Rok oddaje: 31. 8. 2018 23:59
Številka: 419-2/18

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 16/2015) in Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2018 (Ur. l. RS, št. 23/2017), objavlja Občina Sodražica

RAZPIS ZA POKROVITELJSTVO OBČINE SODRAŽICA ZA LETO 2018

1. Proračunska sredstva Občine Sodražica za pokroviteljstvo se dodeljujejo upravičencem v skladu s Pravilnikom o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Sodražica.

2. Upravičenci do proračunskih sredstev po tem razpisu so:
- fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v občini;
- fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če projekt organizirajo na območju občine;
- fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če je njihov projekt, ki je organiziran izven občine, pomemben za občino ali za širšo skupnost.

Posamezna fizična ali pravna oseba je praviloma v okviru istega razpisa le enkrat upravičena do proračunskih sredstev po tem pravilniku.

3. Predmet sofinanciranja je pokroviteljstvo prireditev, dogodkov, potovanj oziroma ekskurzij, različnih dejavnosti, priprav in izdaj knjig ali drugih publikacij oziroma zvočnih ali slikovnih posnetkov, priprav in izdelav snovnih ali nesnovnih stvari ali izvedb drugih projektov (v nadaljevanju: projekti), ki so v organizaciji fizičnih ali pravnih oseb na različnih nivojih. Sofinanciralo se bo projekte, ki bodo potekali od 01. 01. do 31. 12. 2018.

Sredstva se bodo dodelila upravičencem v okviru razpoložljivih sredstev za sofinanciranje projektov:
- ki promovirajo občino, njene prebivalce in kraje oziroma širijo njene razvojne potenciale;
- ki utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote (demokratične vrednote, človekove pravice, in druga temeljna načela, zapisana v statutu občine in Ustavi Republike Slovenije ter prispevajo k vzpodbujanju medčloveškega sožitja in dialoga in k ohranjanju naše naravne, kulturne, verske in narodnostne dediščine ter izročila);
- ki so socialne, izobraževalne, kulturne, glasbene, umetniške, turistične, športne, humanitarne, veteranske in podobne narave;
- ki vzpodbujajo prostovoljstvo in udeleževanje v skupinah samopomoči oziroma organiziranega sistema zaščite in varstva narave, ljudi in premoženja oziroma izobraževanja in usposabljanja na teh področjih;
- ki so neposredno vezana na gostovanje skupin s sosednih krajev in drugod iz Slovenije ter iz tujine, zlasti še na dejavnost slovenskih zamejskih in zdomskih društev;
- ki so neposredno vezana na medobčinsko, medregijsko in mednarodno sodelovanje;
- ki jih organizirajo mladi ali so namenjene mladim;
- ki utrjujejo spoznavanje, sodelovanje in druženje med družbeno aktivnimi občani;
- ki so neposredno namenjena plačilu stroškov sprejema in pogostitve ob pomembnejših jubilejih, obiskih in drugih priložnosti oziroma pomoč pri tem.

Projekti, ki se sofinancirajo iz proračuna občine po drugih razpisih, ne morejo pridobiti sredstev po tem pravilniku.

4. Pri vrednotenju in ocenjevanju vlog prijaviteljev bo komisija upoštevana predvsem:
 pomen projekta za občino oz. občane občine Sodražica,
 cilje ter namene projekta, ki so jasno opredeljeni,
 promocijski učinek za občino,
 tradicionalnost,
 inovativnost in izvirnost (programi in projekti neposredno ne posnemajo že izvedenih programov in projektov ter vsebujejo drugačen pristop),
 kakovost in izvedljivost projekta,
 medobčinski, medregijski in mednarodni pomen podprtega projekta ter vzajemnost,
 organizacijsko, strokovno in finančno zahtevnost projekta,
 sorazmernost s sofinanciranjem primerljivih projektov,
 vključenost občanov oz. druge zainteresirane javnosti v projekt ,
 dosedanje sodelovanje prijaviteljev pri drugih aktivnostih, katerih (so)organizator je občina.

O odobritvi vlog, ki bodo presegala zaprošena sredstva 1.000 EUR in ki bodo po mnenju komisije tudi utemeljena, na njen predlog odloča Občinski svet Občine Sodražica s sklepom. Občinski svet Občine Sodražica odloči tudi v okviru katere postavke se zagotovijo odobrena sredstva.

5. Višina prvega razpisa znaša 4.000 EUR, finančna sredstva pa so zajeta na proračunski postavki: 4120009 - Tekoči transferi nepr. org. in ustanovam - POKROVITELJSTVO; višina razpisa pokroviteljstva športa znaša 4.800 EUR - finančna sredstva so zajeta na proračunski postavki: 4120014 - Tekoči transferi nepr. org. in ustanovam - POKROVITELJSTVO ŠPORT.

6. Na razpis za dodelitev sredstev se vlagatelji prijavijo z razpisnim obrazcem, ki je na voljo sedežu Občine Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, in na spletni strani www.sodrazica.si. Dodatne informacije lahko dobite tudi na telefonski številki 01/83 66 075 pri Petri Marn.

7. Rok in način prijave: Upoštevane bodo vse pisne prijave na originalnih obrazcih z vsemi zahtevanimi prilogami, ki bodo prispele na sedež občine. Prijave morajo biti oddane v zaprtih ovojnicah, v zgornjem levem kotu mora biti napisan naslov pošiljatelja, v spodnjem desnem kotu pa naslov: OBČINA SODRAŽICA, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica in pripis 'NE ODPIRAJ! - POKROVITELJSTVO 2018'.

Razpis je odprt do 31. 08. 2018 oz. do porabe sredstev. Odpiranje vlog bo potekalo na podlagi prispelih vlog, vsak prvi in tretji torek v mesecu.

8. Sredstva bodo upravičencem dodeljena s sklepom župana. Postopek javnega razpisa opravi razpisna komisija, ki jo imenuje župan. Razpisna komisija ob pregledu vlog, prispelih na razpis za sofinanciranje, izloči vloge za programe oz. projekte, ki niso v interesu Občine Sodražica ter tiste programe in projekte, ki se sofinancirajo iz drugih postavk proračuna Občine Sodražica.

9. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Sodražica sklenil pogodbo o sofinanciranju.


Številka: 419-2/18
Datum: 01. 02. 2018
Župan Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

 

Arhiv