Arhiv sej Občinskega sveta Občine Sodražica 2018 – 2022

2. izredna seja – 10. 10. 2019 

Vabilo na 2. izredno sejo Občinskega sveta Občine Sodražica

1. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za nadomestne volitve v Občinski svet v volilni enoti 7

2. Sklep o merilih za določitev višine nadomestila članom občinskih volilnih organov na nadomestnih volitvah v Občinski svet Občine Sodražica

3. Imenovanje nadomestnega člana Občinske volilne komisije

4. Soglasje k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Ribnica

Prošnja za izdajo soglasja k imenovanju

5. Popravek Sklepa o cenah socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu

Vloga za izdajo soglasja

6. redna seja – 26. 9. 2019 

Vabilo na 6. redno sejo Občinskega sveta Občine Sodražica

1. Obravnava zapisnika 5. redne seje in poročilo o realizaciji sklepov 5. redne seje

2. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sodražica za 1. polletje 2019

Splošni del proračuna Občine Sodražica

Posebni del proračuna Občine Sodražica

Sklepi o prerazporeditvah

Sklep odbora

3. Sklep o spremembi cene storitve pomoč na domu

Vloga za spremembo cene

Izračun

Sklepi odborov

4. Sklep o cenah najemnine za grobove na pokopališčih v občini Sodražica

Obrazložitev

Sklep odbora

5. Sklep o pristopu k projektu Prostofer

Predstavitev projekta Prostofer

Sklepi odborov

6. Sklep o Občinskih priznanjih in nagradi za leto 2019

Predlogi

7. Sklep o prostorski preveritvi

Elaborat lokacijske preveritve

Mnenje Ministrstva za okolje

Sklep odbora

8. Predlogi Odbora za komunalne zadeve in prostorsko planiranje

9. Vloga za finančno pomoč – odprava posledic po toči

Vloga Mira Cvara

Sklep odbora

10. Sklep o razpolaganju z nepremičnim premoženjem

11. Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem

12. Izjava proti preoblikovanju poštne poslovalnice

5. redna seja – 13. 6. 2019 

Vabilo na 5. redno sejo

1. Obravnava zapisnika 4. redne seje in poročilo o realizaciji sklepov 4. redne seje

2. Odlok o turistični taksi v Občini Sodražica (2. obravnava)

Sklepi odborov

3. Imenovanje komisije za spremembo Odloka o istovetnostnih simbolih občine

4. Soglasje k odprtju 10. oddelka vrtca pri OŠ dr. Ivana Prijatelja Sodražica

Vloga OŠ dr. Ivana Prijatelja Sodražica

5. Poročilo Nadzornega odbora

Poročilo o opravljeni notranji reviziji

6. Letno poročilo Hydrovoda Kočevje d.o.o. za leto 2018

7. Letno poročilo Komunale Ribnica d.o.o. za leto 2018

8. Sklep o razpolaganju z nepremičnim premoženjem

9. Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem

4. redna seja – 25. 4. 2019 

Vabilo na 4. redno sejo

1. Obravnava zapisnika 3. redne seje in poročilo o realizaciji sklepov 3. redne seje

2. Zaključni račun Občine Sodražica za leto 2018

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

Sklepi odborov

3. Spremembe odloka o zdravstvenem domu (skrajšani postopek)

Sklepi odborov

4. Odlok o turistični taksi v Občini Sodražica (1. obravnava)

Sklepi odborov

5. Letno poročilo Policijske postaje Ribnica za leto 2018

6. Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2018

7. Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju občine Sodražica

Obrazložitev sklepa

Elaborat

Sklep

Sklepi odborov

8. Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov

Obrazložitev sklepa

Elaborat

Sklep

Sklepi odborov

9. Sklep o ceni programov vrtca

Predlog Osnovne šole Sodražica

Sklepi odborov

10. Imenovanje vaških odborov

Sklep komisije

11. Podaja mnenja k imenovanju ravnatelja / ravnateljice Glasbene šole Ribnica

Vloga Glasbene šole Ribnica

Vloga Majde Kokošinek

Vloga Franca Malavašiča

12. Sklep o razpolaganju z nepremičnim premoženjem

13. Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem

3. redna seja – 28. 2. 2019 

Vabilo na 3. redno sejo

1. Obravnava zapisnika 2. redne seje in poročilo o realizaciji sklepov 2. redne seje

2. Dopolnjen predlog Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2019

Uvod v proračun

Odlok o proračunu

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov

Izpis projektov

Načrt razpolaganj z nepremičnim premoženjem

Predlog kadrovskega načrta

Obrazložitve proračuna za leto 2019

Sklepi odborov

3. Letni program športa

Sklepi odborov

4. Letni program kulture

Sklepi odborov

5. Podaja soglasja k imenovanju direktorice Lekarne Ribnica 

Vloga Lekarne Ribnica

Prijava kandidatke

Sklep komisije

6. Komisija za razpolaganje s stvarnim premoženjem

2. redna seja – 24. 1. 2019 

 Vabilo na 2. redno sejo

1. Obravnava zapisnika 1. redne seje in poročilo o realizaciji sklepov 1. redne seje

2. Obravnava zapisnika 1. izredne seje in poročilo o realizaciji sklepov 1. izredne seje

3. Predlog Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2019

Uvod v proračun

Odlok o proračunu

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov

Projekti

Načrt razpolaganj z nepremičnim premoženjem

Predlog kadrovskega načrta

Obrazložitve

4. Imenovanje predstavnika v svetu zavoda Lekarna

5. Imenovanje predstavnikov v svetu zavoda OŠ

6. Imenovanje predstavnika v svet lokalnih skupnosti CDS Osrednja Slovenija – zahod

7. Imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

1. izredna seja – 13. 12. 2018 

Vabilo na 1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Sodražica

1.Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Sodražica za leto 2018

1.1.Uvod v rebalans proračuna

1.2.Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2018

1.3. Splošni del proračuna Občine Sodražica

1.4. Posebni del proračuna Občine Sodražica

1.5.Načrt razvojnih programov 2018-2021

1.6. Obrazložitve rebalansa

2. Sklep o začasnem financiranju Občine Sodražica v obdobju januar – marec 2019 – seznanitev

Sklep o začasnem financiranju Občine Sodražica v obdobju januar – marec 2019

2.2. Posebni del proračuna Občine Sodražica

3. Program dela občinskega sveta v letu 2019

1. redna seja – 6. 12. 2018 

Vabilo na 1. redno sejo

  1. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Sodražica o izidu volitev v občinski svet in volitev župana

Imenovanja komisij in odborov (k točkam 3, 7, 8 in 9 dnevnega reda)

 

Konstituiranje in pričetek dela Občinskega sveta