Arhiv sej Občinskega sveta Občine Sodražica 2014 – 2018

22. redna seja – 3. 10. 2018

Vabilo na 22. redno sejo

1. Zapisnik 21. redne seje

1.1. Poročilo o realizaciji sklepov 21. redne seje

2. Odlok o prodaja blaga zunaj prodajaln na območju Občine Sodražica (2. obravnava)

2.1. Sklepi odborov

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka Osnovna šola

3.1. Sklepi odborov – odlok šola

3.2. Mnenje ravnateljice

4. Sklep o imenovanju OVK

5. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2018 v Občini Sodražica

5.1. Sklep odbora

6. Polletno poročilo 

6.1. Splošni del proračuna Občine Sodražica

6.2. Posebni del proračuna Občine Sodražica

6.3. Sklepi o prerazporeditvah

7._Občinska priznanja in nagrada

7.1. Obrazložitve predlogov

8. Sklep o podaljšanju veljavnosti sklepa o oprostitvi plačila komunalnega prispevka v obrtni coni Fibran

8.1. Sklep o oprostitvi plačila komunalnega prispevka v obrtni coni Fibran

8.2. Sklepi odborov

9. Predlogi Odbora za komunalne zadeve

10. Sklep o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sodražica za leto 2018

11. Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem

21. redna seja – 13. 06. 2018

Vabilo na 21. redno sejo

1. Obravnava zapisnika 20. redne seje

1.1. Obravnava poročila o realizaciji sklepov 20. redne seje

1.2. Poročilo o realizaciji pobud in vprašanj svetnikov 20. redne seje

2. Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Sodražica (1. obravnava)

2.1. Sklepi odborov

3. Poročilo Nadzornega odbora občine Sodražica

4. Letno poročilo Policijske postaje Ribnica

5. Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva

6. Sklep o dopolnitvi Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Sodražica za leto 2018 in Sklep o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sodražica za leto 2018

7. Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem

20. redna seja – 18. 04. 2018

Vabilo na 20. redno sejo

Zapisnik 19. redne seje

Poročilo o realizaciji sklepov 19. redne seje

1. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Sodražica (2. obravnava)

1.1. Sklep odbora

2. Zaključni račun Občine Sodražica za leto 2017

2.1. Zaključni račun z obrazložitvami

2.2. Splošni del proračuna

2.3. Posebni del proračuna

2.4. Sklepi o prerazporeditvah

2.5. Sklep odbora

2.6. Sklepi odborov

3. Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

3.1. Obrazložitev

3.2. Elaborat

3.3. Predlog sklepa

3.4. Sklepi odborov

4. Letno poročilo Komunale Ribnica d.o.o.

5. Letno poročilo Hydrovoda Kočevje do.o.o.

6. Sklep o dopolnitvi Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Sodražica za leto 2018 in Sklep o dopolnitvi Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sodražica za leto 2018

7. Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem

19. redna seja – 21. 02. 2018

Vabilo na 19. redno sejo

Zapisnik 18. redne seje

Poročilo o realizaciji sklepov 18. redne seje

1. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Sodražica (1. obravnava)

1.1. Sklepi odborov

2. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2018

2.1. Uvod v rebalans proračuna 2018

2.2. Obrazložitve rebalansa za leto 2018

2.3. Odlok

2.4. Splošni del proračuna

2.5. Posebni del proračuna

2.6. Načrt razvojnih programov

2.7. Sklep o pridobivanju in razpolaganju

2.8. Sklepi odborov

3. Pravilnik o spremembi Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Sodražica

3.1. Sklepi odborov

4. Letni program športa 2018

4.1. Sklepi odborov

5. Sklep o cenah programov vrtca

5.1. Predlog cene

5.2. Sklepi odborov

6. Soglasje k imenovanju direktorice Lekarne Ribnica

6.1. Vloga Lekarne Ribnica

6.2. Sklep odbora

7. Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem

8. Umestitev razvojnih pobud občine Sodražica v prostor

8. 1. Razvojne pobude

8.2. Sklep odbora

17. redna seja – 18. 10. 2017

Vabilo na 17. redno sejo

Zapisnik 16. redne seje

Zapisnik 2. izredne seje

Poročilo o realizaciji sklepov 16. redne in 2. izredne seje

1. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2017

I. Uvod v drugi rebalans proračuna 2017

II. Splošni del proračuna

III. Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov

Odlok

Obrazložitve REBALANSA za leto 2017

Sklepi odborov

2. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Sklepi odborov

3. Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod na območju Občine Sodražica

Obrazložitev

Operativni program

Situacija 1

Situacija 2

Sklepi odborov

4. Pravilnik o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč na območju Občine Sodražica

Sklepi odborov

5. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sodražica za 1. polletje 2017

Polletno poročilo

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

Sklepi o prerazporeditvah

6. Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (volitve DS, predstavnik v ZD)

Volitve v DS

Imenovanje predstavnika v ZD Ribnica

7. Sklep o razpolaganju s stvarnim premoženjem Občine Sodražica

8. Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem

9. Pobude in vprašanja svetnikov

16. redna seja – 7. 6. 2017

Vabilo na 16. redno sejo

Zapisnik 15. redne seje

Poročilo o realizaciji sklepov 15. redne seje

1. Redakcijski popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu

Sklepi odborov

2. Poročilo Nadzornega odbora za leto 2016

3. Letno poročilo Hydrovoda Kočevje za leto 2016

4. Poročilo o izvajanju projekta SORIKO

5. Letno poročilo Komunale Ribnica za leto 2016

6.Sklep o cenah najemnine za grobove na pokopališčih v občini Sodražica

Obrazložitev

Predlog sklepa

Sklepi odborov

7. Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju občine Sodražica

Obrazložitev

Elaborat – čiščenje in odvajanje

Predlog sklepa

Sklepi odborov

8. Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Obrazložitev

Elaborat

Predlog sklepa

Sklepi odborov

9. Soglasje k posegu, ki se opravlja na območju OPPN

Obrazložitev vloge

Predlog sklepa

10. Predlogi Odbora za Komunalne zadeve in prostorsko planiranje (vloga Puželj).

11. Sklep o razpolaganju s stvarnim premoženjem

12. Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem

13. Pobude in vprašanja

14. Razno

15. redna seja – 19. 4. 2017

Vabilo na 15. redno sejo

Zapisnik 14.redne seje

Poročilo o realizaciji sklepov 14. redne seje

1. Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2018

UVOD K II. OBRAVNAVI PRORAČUNA Občine Sodražica

Odlok o proračunu za 2018

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov

Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem

Predlog kadrovskega načrta za 2018

Obrazložitve proračuna za leto 2018

Sklepi odborov

2. Zaključni račun Občine Sodražica za leto 2016

Obrazložitve zaključnega računa

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

Sklepi odborov

3. Odlok o spremembi Odloka NUSZ

Sklepi odborov

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka OPN

Sklepi odborov

5. Poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2016

6. Poročilo Policijske postaje Ribnica za leto 2016

7. Podaja mnenja v postopku imenovanja ravnatelja Osnovne šole Sodražica

Vloga OŠ za pridobitev mnenja

Sklep komisije

8. Sklep o dopolnitvi Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Sodražica za leto 2017 in Sklep o dopolnitvi Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sodražica za leto 2017

9. Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem

10. Pobude in vprašanja

11. Razno 

14. redna seja – 1. 3. 2017

Vabilo 14. redne seje

Zapisnik 13.redne seje

Zapisnik 1.dopisne seje

Zapisnik 1. izredne seje

Poročilo o realizaciji sklepov 13. redne seje

Poročilo o realizaciji sklepa 1. dopisne seje

Poročilo o realizaciji sklepa 1.izredne seja

1. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2017

Odlok spremembe proračuna za 2017

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov

Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem

Obrazložitve rebalansa za leto 2017

Uvod v rebalans proračuna 2017 in proračuna 2018

Sklepi odborov

2. Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2018 (predlog)

Odlok o proračunu za 2018

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov

Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem

Predlog kadrovskega načrta za 2018

Obrazložitve proračuna za leto 2018

Uvod v rebalans proračuna 2017 in proračuna 2018

Sklepi odborov

3. Cena programov vrtca pri OŠ Sodražica

Predlog ekonomske cene

Sklep odborov

4. Soglasje k ceni socialno varstvene storitve Pomoč na domu

Sklep odborov

5. Sklep o spremembi Sklepa o višini honorarjev za občinsko glasilo Suhorobar

Sklep odborov

6. Predlogi Odbora za komunalne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo

Vloga – Ivo Levstek

Sklep odbora

7. Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem

8. Predstavitev obeležitve 800 letnice pisne omembe Sodražice

9. Pobude in vprašanja

10. Razno

1. izredna seja – 25. 01. 2017 

Vabilo na 1. izredno sejo

2. Odlok DOLB tržna distribucija 2017

Priloga 1 – Koncesijsko območje DOLB 2017

1. dopisna seja – 6. 1. 2017

Vabilo 1. dopisne seje

13. redna seja – 14. 12. 2016

Vabilo 13. redne seje

Zapisnik 12. redne seje

Poročilo o realizaciji sklepov 12. redne seje

1. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2016

1.1. Splošni del proračuna

1.2. Posebni del proračuna

1.3. Načrt razvojnih programov

1.4. Obrazložitve

1.5. Sklepi odborov

2. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev v občini Sodražica, 2. obravnava

2.1. Sklep odbora

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka OPN – skrajšani postopek

3.1. Sklep odbora

4. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016

4.1. Sklep odbora

5. Letni program športa

6. Letni program kulture

7. Podaja mnenja k imenovanju direktorja zavoda Knjižnica Miklova hiša Ribnica

8. Sklep o razpolaganju s stvarnim premoženjem za leto 2017

9. Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem

10. Program dela Občinskega sveta

12. redna seja – 12. 10. 2016

Vabilo na 12. redno sejo

Poročilo o realizaciji sklepov 11. redne seje

Poročilo o realizaciji pobud 11. redne seje.

Predlog dnevnega reda

1.Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadi in drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev v občini Sodražica, 1. obravnava

1_odlok-o-ravnanju-s-komunalnimi-odpadki-na-obmocju-obcine-sodrazice

1.1_sklep_odbor_odlok_komunalni_odpadki

2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka NUSZ, skrajšani postopek (83. člen Poslovnika)

2_odlok-o-nadomestilu-za-uporabo-stavbnih-zemljisc

2-1_sklep_odbor_odlok_nusz_spremembe

2-2_odlok-o-nadomestilu-za-uporabo-stavbnih-zemljisc_amandma

3. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sodražica za 1. polletje 2016

3_polletno-porocilodoc

3-1_splosni-del-proracuna

3-2_posebni-del-proracuna

Sklepi o prerazporeditvah

4. Občinska priznanja in nagrada za leto 2016

4_obcinska_priznanja_2016

5. Imenovanje predstavnika v svet JZ Knjižnica Miklova hiša

5_imenovanje_svet_zavoda_knjiznica_2016

6. Predlogi Odbora za komunalne zadeve in prostorsko planiranje (vloga Zgonc)

6_predlogi_komunalni_odbor_zgonc

6-1_vloga-zgonc-miha

7. Predlogi Odbora za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo (vloga ŠD Extrem)

7_sd_extrem_predlog_sklepa_zupan

7-1_sd_extrem_vloga

7-2_sklep_financni_odbor_sd_extrem

8. Sklep o razpolaganju s stvarnim premoženjem

8_sklep_razpolaganje

9. Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem

9_komisija_razpolaganje_stvarno_premozenje

10. Pobude in vprašanja svetnikov

11. Razno