Lokalne volitve

Lokalne volitve 2018

Predsednik Državnega zbora mag. Matej Tonin je razpisal redne volitve v občinske svete in volitve županov, ki bodo 18. novembra 2018. Razpis je objavljen v Uradnem listu RS št. 48/18. Za dan razpisa volitev, od katerega pričnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 3. 9. 2018.

Lokalne volitve vodi in izvaja Občinska volilna komisija (OVK), ki je bila imenovana s sklepom Občinskega sveta (Ur. l. RS št. 71/14) in jo sestavljajo:

 • predsednica: Maruša Pakiž Arko
 • namestnik predsednice: Jurij Košir
 • član: Vinko Zajc
 • namestnica člana: Lea Zajc
 • član: Gregor Pirc
 • namestnica člana: Anita Krajnc
 • članica: Frančiška Ambrožič
 • namestnik članice: Stanko Hočevar

Poročilo o izidu volitev

Kandidiranje

 

Glasovanje

 • Predčasno glasovanje

Predčasno glasovanje bo za volivce, ki se v nedeljo, 18. 11. 2018, ne bodo mogli udeležiti volitev, potekalo na volišču za predčasno glasovanje v prostorih Občine Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, in sicer  v sredo, 14. 11. 2018, med 7.00 in 19.00 uro.

Predčasno glasovanje – sklep OVK Sodražica

 • Glasovanje po pošti

Po določbi 81. člena Zakona o volitvah v državni zbor lahko volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, glasujejo po pošti. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če to sporočijo OVK Občine Ribnica in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja po pošti, mora najpozneje 10 (deset) dni pred dnem glasovanja, to je do vključno srede, 7. 11. 2018, poslati OVK Občine Sodražica zahtevek za ta način glasovanja. V zahtevku mora navesti svoje osebne podatke ter naslov, na katerega naj mu volilna komisija pošlje volilno gradivo.

Po 80. členu Zakona o lokalnih volitvah za lokalne volitve ne veljajo določbe Zakona o volitvah v državni zbor (82. člen), ki se nanašajo na glasovanje po pošti v tujini, glasovanje pri diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije in glasovanje na volišču zunaj kraja stalnega prebivanja. To pomeni, da na lokalnih volitvah volivci, ki so na dan glasovanja v tujini, ker tam stalno ali začasno prebivajo, ne morejo glasovati po pošti ali na diplomatsko-konzularnih predstavništvih, prav tako pa tudi ne morejo glasovati na voliščih zunaj kraja stalnega prebivanja (t.i. OMNIA).

Obrazec za glasovanje po pošti

 • Glasovanje na domu

Po določbi 81. člena Zakona o lokalnih volitvah volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja.

Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja na domu, mora najpozneje 3 (tri) dni pred dnem glasovanja, to je do srede, 14. 11. 2018, poslati OVK Sodražica zahtevek za ta način glasovanja. V zahtevku navede svoje osebne podatke. Kolikor tega ne more storiti sam, lahko v njegovem imenu vloži zahtevek tudi družinski član, sosed ali druga oseba vredna zaupanja (navesti mora svoje osebne podatke in tudi identifikacijsko številko osebnega dokumenta).

Obrazec za glasovanje na domu

 

Volišča

Sklep o določitvi volišč

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi volišč

 

Volilni odbori

Poziv k imenovanju članov in predsednikov volilnih odborov

Obrazec – predlog

Obrazec – izjava kandidata

 

Pravila za objave predstavitev kandidatov, političnih strank in list kandidatov ter njihovih programov za lokalne volitve 2018 v občinskem glasilu Suhorobar

Sklep o pogojih za postavitev in dodelitev plakatnih mest v času volilne kampanje za LOKALNE VOLITVE 2018

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje

 

Uporabne povezave:

Državna volilna komisija

Ministrstvo za javno upravo