Gradiva in zapisniki sej občinskega sveta

Mandat 2014 – 2018

21. redna seja – 13. 6. 2018

Vabilo na 21. redno sejo

1. Obravnava zapisnika 20. redne seje

1.1. Obravnava poročila o realizaciji sklepov 20. redne seje

1.2. Poročilo o realizaciji pobud in vprašanj svetnikov 20. redne seje

2. Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Sodražica (1. obravnava)

2.1. Sklepi odborov

3. Poročilo Nadzornega odbora občine Sodražica

4. Letno poročilo Policijske postaje Ribnica

5. Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva

6. Sklep o dopolnitvi Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Sodražica za leto 2018 in Sklep o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sodražica za leto 2018

7. Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem

20. redna seja – 18. 4. 2018

19. redna seja – 21. 2. 2018

18. redna seja – 6. 12. 2017

17. redna seja – 18. 10. 2017

2. izredna seja – 25. 9. 2017

2. dopisna seja – 25. 7. 2017

16. redna seja – 7. 6. 2017

Poročilo Nadzornega odbora za leto 2016

Poročilo o opravljeni notranji reviziji investicijskih odhodkov Občine Sodražica za leto 2016

Sklep o cenah najemnine za grobove na pokopališčih v občini Sodražica

Obrazložitev

Sprejeti Sklep o cenah najemnine za grobove na pokopališčih v občini Sodražica

Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju občine Sodražica

Obrazložitev

Elaborat – čiščenje in odvajanje

Sprejeti Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju občine Sodražica

Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Obrazložitev

Elaborat

Sprejeti Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

15. redna seja – 19. 4. 2017

14. redna seja – 1. 3. 2017

1. izredna seja – 25. 1. 2017

1. dopisna seja – 6. 1. 2017

13. redna seja – 14. 12. 2016

12. redna seja – 12. 10. 2016

11. redna seja – 15. 6. 2016

10. redna seja – 20.4. 2016

9. redna seja – 10. 2. 2016

8. redna seja – 21. 12. 2015

7. redna seja – 13. 12. 2015

6. redna seja – 16. 9. 2015

5. redna seja – 18. 6. 2015

4. redna seja – 23. 4. 2015

3. redna seja – 25. 2. 2015

2. redna seja – 11. 12. 2014

1. redna seja – 16. 10. 2014