Gradiva in zapisniki sej občinskega sveta

Mandat 2018–2022

12. redna seja – 24. 9. 2020

Vabilo na 12. redno sejo Občinskega sveta Občine Sodražica

1. Obravnava zapisnika 11. redne seje in 2. dopisne seje, poročilo o realizaciji sklepov 11. redne seje in 2. dopisne seje

2. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sodražica (80. člen Poslovnika, 1. obravnava)

Sklep odbora

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša (skrajšani postopek, 83. člen Poslovnika)

Predlog Odloka

Sklepi odborov

4. Odlok o javnem lekarniškem zavodu Lekarna Ribnica (80. člen Poslovnika, 1. obravnava)

Predlog Odloka

Sklepi odborov

5. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sodražica za 1. polletje 2020

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

Sklepi o prerazporeditvah

Sklepi odborov

6. Poročilo Nadzornega odbora Občine Sodražica za leto 2019

7. Poročilo Policijske postaje Ribnica za leto 2019

8. Sklep o podelitvi Občinskih priznanj in nagrade v letu 2020

9. Imenovanje predstavnika v Svet javnega zavoda Glasbene šole Ribnica

Sklep komisije

10. Sklep o sofinanciranju vozila za opravljanje storitve pomoč na domu

Dopis CSD , št. 1224-61/2019-31925/16

Financiranje vozila

Sklep odborov

11. Sklep o poimenovanju stavbe nekdanje zadruge v »Krekov dom«

12. Sklep o soglasju za postavitev delovnih odrov na zemljišču pločnika v naseljih

Sklep odborov

13. Predlogi Odbora za Komunalne zadeve in prostorsko planiranje

14. Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem

15. Sklep o pridobivanju stvarnega premoženja

2. dopisna seja 15. – 17. 7. 2020

Vabilo za 2. dopisno sejo

1.Mnenje k imenovanju ravnatelja Glasbene šole Ribnica

Priloga 1: Vloga GŠ Ribnica

11. redna seja – 4. 6. 2020

Vabilo na 11. redno sejo Občinskega sveta Občine Sodražica

1. Obravnava zapisnika 10. redne seje, poročilo o realizaciji sklepov 10. redne seje

2. Odlok o Zaključnem računu Občine Sodražica za leto 2019

Zaključni račun z obrazložitvami

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

Sklepi odborov

3. Odlok o ukrepih pomoči gospodarstvu zaradi epidemije covida-19 (nujni postopek, 82. člen Poslovnika)

Sklepi odborov

4. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določanju plač in drugih prejemkov občinskih funkcionarjev, članom nadzornega odbora, volilne komisije in članov delovnih teles občinskega sveta in župana

Pregled sejnin

Sklepi odborov

5. Poročilo o dogajanju v času epidemije COVID-19 in ukrepih

6. Poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2019

7. Poročilo Hydrovoda Kočevje d.o.o. za leto 2019

8. Poročilo Komunala Ribnica d.o.o. za leto 2019

9. Predlogi Odbora za Komunalne zadeve

Vloga za izdajo soglasja k gradnji skladiščnega objekta (Fibran d.o.o.)

Vloga za izdajo soglasja k predvideni gradnji

Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD)

Vloga za izdajo soglasja k gradnji nezahtevnega objekta (zasebni investitor)

Vloga investitorja

10. Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem

11. Sklep o pridobivanju stvarnega premoženja

12. Pobude in vprašanja svetnikov

13. Razno

Poimenovanje stavbe na Trgu 25. maja 15 v Krekov dom

10. redna seja – 12. 3. 2020

Vabilo na 10. redno sejo Občinskega sveta Občine Sodražica

1. Obravnava zapisnika 9. redne seje, poročilo o realizaciji sklepov 9. redne seje

2. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Sodražica (2. obravnava, 76. člen Poslovnika)

Sklepi odborov

3. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Sodražica (83. člen Poslovnika, skrajšan postopek)

Sklepi odborov

4. Letni program športa

Sklepi odborov

5. Imenovanje odgovornega urednika, uredništva, programskega sveta občinskega glasila Suhorobar

6. Predstavitev direktorja Zdravstvenega doma Ribnica

7. Sklep o pridobivanju stvarnega premoženja

8. Komisija za razpolaganje s stvarnim premoženjem

9. Pobude in vprašanja svetnikov

10. Razno

9. redna seja – 30. 1. 2020 

Vabilo na 9. redno sejo Občinskega sveta Občine Sodražica

1. Obravnava zapisnika 8. redne seje, poročilo o realizaciji sklepov 8. redne seje

2. Poročilo Komisije za spremembo Odloka o istovetnostnih simbolih Občine Sodražica

3. Odločitev o novem grbu in zastavi Občine Sodražica

Predstavitev grba in zastave

4. Odlok o istovetnostnih simbolih Občine Sodražica (nujni postopek, 82. člen Poslovnika)

Odlok

Sklepi odborov

5. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športna v občini Sodražica (1. obravnava, 76. člen Poslovnika)

Sklepi odborov

6. Mnenje k imenovanju direktorice Knjižnica Miklova hiša Ribnica

Sklep komisije

7. Imenovanje predstavnika Občine v Svet OI JSKD Ribnica

Sklep komisije

8. Sklep o pridobivanju stvarnega premoženja.

8. redna seja – 12. 12. 2019

Vabilo na 8. redno sejo Občinskega sveta Občine Sodražica

1. Obravnava zapisnika 7. redne seje, poročilo o realizaciji sklepov 7. redne seje

2. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Sodražica o izidu nadomestnih volitev v občinski svet v VE7

3. Poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovane ter potrditev mandata občinskega svetnika v VE7

4. Imenovanje nadomestnega člana Odbora za komunalne zadeve in prostorsko planiranje

5. Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2020 – 2. obravnava

Uvod v proračun

Odlok

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov

Zbirka razvojnih projektov

Obrazložitve proračuna za leto 2020

Kadrovski načrt

Načrt razpolaganja

Sklepi odborov

6. Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2021 – 2. obravnava

Uvod v proračun

Odlok o proračunu

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov

Zbirka razvojnih projektov

Obrazložitve proračuna za leto 2021

Kadrovski načrt

Sklepi odborov

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč – 2. obravnava

Sklepi odborov

8. Ugotovitveni sklep o izstopu Občine Dobrepolje iz organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče

Sklepi odborov

9. Letni program kulture v občini Sodražica za leto 2020

Sklep odbora

10. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve

Elaborat

Mnenje o ustreznosti elaborata

Stališče do pripomb javnosti

Sklep odbora

11. Predlogi Odbora za komunalne zadeve in prostorsko planiranje

Sklep odbora

12. Program dela Občinskega sveta za leto 2020

 

7. redna seja – 21. 11. 2019

Vabilo na 7. redno sejo Občinskega sveta Občine Sodražica

1. Obravnava zapisnika 6. redne seje, 2. izredne seje in 1. dopisne seje ter poročili o realizaciji sklepov 6. redne seje in 1. dopisne seje

2. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2019

Uvod v rebalans proračuna

Odlok

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov

Zbirka razvojnih projektov

Obrazložitve rebalansa za leto 2019

Odbori sklepov

3. Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2020 – predlog

Uvod v proračun

Odlok

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov

Zbirka razvojnih projektov

Sklep Odbora za razvojne programe

Obrazložitve proračuna za leto 2020

Kadrovski načrt

Načrt razpolaganja

4. Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2021 – predlog

Uvod v proračun

Odlok o proračunu

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov

Zbirka razvojnih projektov

Obrazložitve proračuna za leto 2021

Kadrovski načrt

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč

Sklepi odborov

6. Podaja predloga za imenovanje predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov

7. Sklep o razpolaganju z nepremičnim premoženjem

8. Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem

Dodatna točka

Sprememba istovetnostnih simbolov Občine Sodražica

2. izredna seja – 17. 10. 2019

Vabilo na 2. izredno sejo Občinskega sveta Občine Sodražica

1. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za nadomestne volitve v Občinski svet v volilni enoti 7

2. Sklep o merilih za določitev višine nadomestila članom občinskih volilnih organov na nadomestnih volitvah v Občinski svet Občine Sodražica

3. Imenovanje nadomestnega člana Občinske volilne komisije

4. Soglasje k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Ribnica

Prošnja za izdajo soglasja k imenovanju

5. Popravek Sklepa o cenah socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu

Vloga za izdajo soglasja

6. redna seja – 26. 9. 2019

Vabilo na 6. redno sejo Občinskega sveta Občine Sodražica

1. Obravnava zapisnika 5. redne seje in poročilo o realizaciji sklepov 5. redne seje

2. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sodražica za 1. polletje 2019

Splošni del proračuna Občine Sodražica

Posebni del proračuna Občine Sodražica

Sklepi o prerazporeditvah

Sklep odbora

3. Sklep o spremembi cene storitve pomoč na domu

Vloga za spremembo cene

Izračun

Sklepi odborov

4. Sklep o cenah najemnine za grobove na pokopališčih v občini Sodražica

Obrazložitev

Sklep odbora

5. Sklep o pristopu k projektu Prostofer

Predstavitev projekta Prostofer

Sklepi odborov

6. Sklep o Občinskih priznanjih in nagradi za leto 2019

Predlogi

7. Sklep o prostorski preveritvi

Elaborat lokacijske preveritve

Mnenje Ministrstva za okolje

Sklep odbora

8. Predlogi Odbora za komunalne zadeve in prostorsko planiranje

9. Vloga za finančno pomoč – odprava posledic po toči

Vloga Mira Cvara

Sklep odbora

10. Sklep o razpolaganju z nepremičnim premoženjem

11. Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem

12. Izjava proti preoblikovanju poštne poslovalnice

5. redna seja – 13. 6. 2019

Vabilo na 5. redno sejo

1. Obravnava zapisnika 4. redne seje in poročilo o realizaciji sklepov 4. redne seje

2. Odlok o turistični taksi v Občini Sodražica (2. obravnava)

Sklepi odborov

3. Imenovanje komisije za spremembo Odloka o istovetnostnih simbolih občine

4. Soglasje k odprtju 10. oddelka vrtca pri OŠ dr. Ivana Prijatelja Sodražica

Vloga OŠ dr. Ivana Prijatelja Sodražica

5. Poročilo Nadzornega odbora

Poročilo o opravljeni notranji reviziji

6. Letno poročilo Hydrovoda Kočevje d.o.o. za leto 2018

7. Letno poročilo Komunale Ribnica d.o.o. za leto 2018

8. Sklep o razpolaganju z nepremičnim premoženjem

9. Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem

 

4. redna seja – 25. 4. 2019

Vabilo na 4. redno sejo

1. Obravnava zapisnika 3. redne seje in poročilo o realizaciji sklepov 3. redne seje

2. Zaključni račun Občine Sodražica za leto 2018

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

Sklepi odborov

3. Spremembe odloka o zdravstvenem domu (skrajšani postopek)

Sklepi odborov

4. Odlok o turistični taksi v Občini Sodražica (1. obravnava)

Sklepi odborov

5. Letno poročilo Policijske postaje Ribnica za leto 2018

6. Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2018

7. Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju občine Sodražica

Obrazložitev sklepa

Elaborat

Sklep

Sklepi odborov

8. Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov

Obrazložitev sklepa

Elaborat

Sklep

Sklepi odborov

9. Sklep o ceni programov vrtca

Predlog Osnovne šole Sodražica

Sklepi odborov

10. Imenovanje vaških odborov

Sklep komisije

11. Podaja mnenja k imenovanju ravnatelja / ravnateljice Glasbene šole Ribnica

12. Sklep o razpolaganju z nepremičnim premoženjem

13. Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem

3. redna seja – 28. 2. 2019

Vabilo na 3. redno sejo

1. Obravnava zapisnika 2. redne seje in poročilo o realizaciji sklepov 2. redne seje

2. Dopolnjen predlog Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2019

Uvod v proračun

Odlok o proračunu

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov

Izpis projektov

Načrt razpolaganj z nepremičnim premoženjem

Predlog kadrovskega načrta

Obrazložitve proračuna za leto 2019

Sklepi odborov

3. Letni program športa

Sklepi odborov

4. Letni program kulture

Sklepi odborov

5. Podaja soglasja k imenovanju direktorice Lekarne Ribnica 

Vloga Lekarne Ribnica

Prijava kandidatke

Sklep komisije

6. Komisija za razpolaganje s stvarnim premoženjem

2. redna seja – 24. 1. 2019

 Vabilo na 2. redno sejo

1. Obravnava zapisnika 1. redne seje in poročilo o realizaciji sklepov 1. redne seje

2. Obravnava zapisnika 1. izredne seje in poročilo o realizaciji sklepov 1. izredne seje

3. Predlog Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2019

Uvod v proračun

Odlok o proračunu

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov

Projekti

Načrt razpolaganj z nepremičnim premoženjem

Predlog kadrovskega načrta

Obrazložitve

4. Imenovanje predstavnika v svetu zavoda Lekarna

5. Imenovanje predstavnikov v svetu zavoda OŠ

6. Imenovanje predstavnika v svet lokalnih skupnosti CDS Osrednja Slovenija – zahod

7. Imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

1. izredna seja – 13. 12. 2018

Vabilo na 1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Sodražica

1.Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Sodražica za leto 2018

1.1.Uvod v rebalans proračuna

1.2.Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2018

1.3. Splošni del proračuna Občine Sodražica

1.4. Posebni del proračuna Občine Sodražica

1.5.Načrt razvojnih programov 2018-2021

1.6. Obrazložitve rebalansa

2. Sklep o začasnem financiranju Občine Sodražica v obdobju januar – marec 2019 – seznanitev

Sklep o začasnem financiranju Občine Sodražica v obdobju januar – marec 2019

2.2. Posebni del proračuna Občine Sodražica

3. Program dela občinskega sveta v letu 2019

1. redna seja – 6. 12. 2018

Vabilo na 1. redno sejo

  1. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Sodražica o izidu volitev v občinski svet in volitev župana

Imenovanja komisij in odborov (k točkam 3, 7, 8 in 9 dnevnega reda)

Mandat 2014–2018

21. redna seja – 13. 6. 2018

20. redna seja – 18. 4. 2018

19. redna seja – 21. 2. 2018

18. redna seja – 6. 12.

17. redna seja – 18. 10. 2017

2. izredna seja – 25. 9. 2017

2. dopisna seja – 25. 7. 2017

16. redna seja – 7. 6. 2017

15. redna seja – 19. 4. 2017

14. redna seja – 1. 3. 2017

1. izredna seja – 25. 1. 2017

1. dopisna seja – 6. 1. 2017

13. redna seja – 14. 12. 2016

12. redna seja – 12. 10. 2016

11. redna seja – 15. 6. 2016

10. redna seja – 20.4. 2016

9. redna seja – 10. 2. 2016

8. redna seja – 21. 12. 2015

7. redna seja – 13. 12. 2015

6. redna seja – 16. 9. 2015

5. redna seja – 18. 6. 2015

4. redna seja – 23. 4. 2015

3. redna seja – 25. 2. 2015

2. redna seja – 11. 12. 2014

1. redna seja – 16. 10. 2014