Gradiva in zapisniki sej občinskega sveta

Mandat 2018–2022

10. redna seja – 12. 3. 2020

Vabilo na 10. redno sejo Občinskega sveta Občine Sodražica

 

9. redna seja – 30. 1. 2020 

Vabilo na 9. redno sejo Občinskega sveta Občine Sodražica

1. Obravnava zapisnika 8. redne seje, poročilo o realizaciji sklepov 8. redne seje

2. Poročilo Komisije za spremembo Odloka o istovetnostnih simbolih Občine Sodražica

3. Odločitev o novem grbu in zastavi Občine Sodražica

Predstavitev grba in zastave

4. Odlok o istovetnostnih simbolih Občine Sodražica (nujni postopek, 82. člen Poslovnika)

Odlok

Sklepi odborov

5. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športna v občini Sodražica (1. obravnava, 76. člen Poslovnika)

Sklepi odborov

6. Mnenje k imenovanju direktorice Knjižnica Miklova hiša Ribnica

Sklep komisije

7. Imenovanje predstavnika Občine v Svet OI JSKD Ribnica

Sklep komisije

8. Sklep o pridobivanju stvarnega premoženja.

8. redna seja – 12. 12. 2019

Vabilo na 8. redno sejo Občinskega sveta Občine Sodražica

1. Obravnava zapisnika 7. redne seje, poročilo o realizaciji sklepov 7. redne seje

2. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Sodražica o izidu nadomestnih volitev v občinski svet v VE7

3. Poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovane ter potrditev mandata občinskega svetnika v VE7

4. Imenovanje nadomestnega člana Odbora za komunalne zadeve in prostorsko planiranje

5. Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2020 – 2. obravnava

Uvod v proračun

Odlok

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov

Zbirka razvojnih projektov

Obrazložitve proračuna za leto 2020

Kadrovski načrt

Načrt razpolaganja

Sklepi odborov

6. Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2021 – 2. obravnava

Uvod v proračun

Odlok o proračunu

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov

Zbirka razvojnih projektov

Obrazložitve proračuna za leto 2021

Kadrovski načrt

Sklepi odborov

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč – 2. obravnava

Sklepi odborov

8. Ugotovitveni sklep o izstopu Občine Dobrepolje iz organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče

Sklepi odborov

9. Letni program kulture v občini Sodražica za leto 2020

Sklep odbora

10. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve

Elaborat

Mnenje o ustreznosti elaborata

Stališče do pripomb javnosti

Sklep odbora

11. Predlogi Odbora za komunalne zadeve in prostorsko planiranje

Sklep odbora

12. Program dela Občinskega sveta za leto 2020

 

7. redna seja – 21. 11. 2019

Vabilo na 7. redno sejo Občinskega sveta Občine Sodražica

1. Obravnava zapisnika 6. redne seje, 2. izredne seje in 1. dopisne seje ter poročili o realizaciji sklepov 6. redne seje in 1. dopisne seje

2. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2019

Uvod v rebalans proračuna

Odlok

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov

Zbirka razvojnih projektov

Obrazložitve rebalansa za leto 2019

Odbori sklepov

3. Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2020 – predlog

Uvod v proračun

Odlok

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov

Zbirka razvojnih projektov

Sklep Odbora za razvojne programe

Obrazložitve proračuna za leto 2020

Kadrovski načrt

Načrt razpolaganja

4. Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2021 – predlog

Uvod v proračun

Odlok o proračunu

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov

Zbirka razvojnih projektov

Obrazložitve proračuna za leto 2021

Kadrovski načrt

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč

Sklepi odborov

6. Podaja predloga za imenovanje predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov

7. Sklep o razpolaganju z nepremičnim premoženjem

8. Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem

Dodatna točka

Sprememba istovetnostnih simbolov Občine Sodražica

2. izredna seja – 17. 10. 2019

Vabilo na 2. izredno sejo Občinskega sveta Občine Sodražica

1. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za nadomestne volitve v Občinski svet v volilni enoti 7

2. Sklep o merilih za določitev višine nadomestila članom občinskih volilnih organov na nadomestnih volitvah v Občinski svet Občine Sodražica

3. Imenovanje nadomestnega člana Občinske volilne komisije

4. Soglasje k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Ribnica

Prošnja za izdajo soglasja k imenovanju

5. Popravek Sklepa o cenah socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu

Vloga za izdajo soglasja

6. redna seja – 26. 9. 2019

Vabilo na 6. redno sejo Občinskega sveta Občine Sodražica

1. Obravnava zapisnika 5. redne seje in poročilo o realizaciji sklepov 5. redne seje

2. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sodražica za 1. polletje 2019

Splošni del proračuna Občine Sodražica

Posebni del proračuna Občine Sodražica

Sklepi o prerazporeditvah

Sklep odbora

3. Sklep o spremembi cene storitve pomoč na domu

Vloga za spremembo cene

Izračun

Sklepi odborov

4. Sklep o cenah najemnine za grobove na pokopališčih v občini Sodražica

Obrazložitev

Sklep odbora

5. Sklep o pristopu k projektu Prostofer

Predstavitev projekta Prostofer

Sklepi odborov

6. Sklep o Občinskih priznanjih in nagradi za leto 2019

Predlogi

7. Sklep o prostorski preveritvi

Elaborat lokacijske preveritve

Mnenje Ministrstva za okolje

Sklep odbora

8. Predlogi Odbora za komunalne zadeve in prostorsko planiranje

9. Vloga za finančno pomoč – odprava posledic po toči

Vloga Mira Cvara

Sklep odbora

10. Sklep o razpolaganju z nepremičnim premoženjem

11. Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem

12. Izjava proti preoblikovanju poštne poslovalnice

5. redna seja – 13. 6. 2019

Vabilo na 5. redno sejo

1. Obravnava zapisnika 4. redne seje in poročilo o realizaciji sklepov 4. redne seje

2. Odlok o turistični taksi v Občini Sodražica (2. obravnava)

Sklepi odborov

3. Imenovanje komisije za spremembo Odloka o istovetnostnih simbolih občine

4. Soglasje k odprtju 10. oddelka vrtca pri OŠ dr. Ivana Prijatelja Sodražica

Vloga OŠ dr. Ivana Prijatelja Sodražica

5. Poročilo Nadzornega odbora

Poročilo o opravljeni notranji reviziji

6. Letno poročilo Hydrovoda Kočevje d.o.o. za leto 2018

7. Letno poročilo Komunale Ribnica d.o.o. za leto 2018

8. Sklep o razpolaganju z nepremičnim premoženjem

9. Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem

 

4. redna seja – 25. 4. 2019

Vabilo na 4. redno sejo

1. Obravnava zapisnika 3. redne seje in poročilo o realizaciji sklepov 3. redne seje

2. Zaključni račun Občine Sodražica za leto 2018

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

Sklepi odborov

3. Spremembe odloka o zdravstvenem domu (skrajšani postopek)

Sklepi odborov

4. Odlok o turistični taksi v Občini Sodražica (1. obravnava)

Sklepi odborov

5. Letno poročilo Policijske postaje Ribnica za leto 2018

6. Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2018

7. Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju občine Sodražica

Obrazložitev sklepa

Elaborat

Sklep

Sklepi odborov

8. Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov

Obrazložitev sklepa

Elaborat

Sklep

Sklepi odborov

9. Sklep o ceni programov vrtca

Predlog Osnovne šole Sodražica

Sklepi odborov

10. Imenovanje vaških odborov

Sklep komisije

11. Podaja mnenja k imenovanju ravnatelja / ravnateljice Glasbene šole Ribnica

12. Sklep o razpolaganju z nepremičnim premoženjem

13. Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem

3. redna seja – 28. 2. 2019

Vabilo na 3. redno sejo

1. Obravnava zapisnika 2. redne seje in poročilo o realizaciji sklepov 2. redne seje

2. Dopolnjen predlog Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2019

Uvod v proračun

Odlok o proračunu

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov

Izpis projektov

Načrt razpolaganj z nepremičnim premoženjem

Predlog kadrovskega načrta

Obrazložitve proračuna za leto 2019

Sklepi odborov

3. Letni program športa

Sklepi odborov

4. Letni program kulture

Sklepi odborov

5. Podaja soglasja k imenovanju direktorice Lekarne Ribnica 

Vloga Lekarne Ribnica

Prijava kandidatke

Sklep komisije

6. Komisija za razpolaganje s stvarnim premoženjem

2. redna seja – 24. 1. 2019

 Vabilo na 2. redno sejo

1. Obravnava zapisnika 1. redne seje in poročilo o realizaciji sklepov 1. redne seje

2. Obravnava zapisnika 1. izredne seje in poročilo o realizaciji sklepov 1. izredne seje

3. Predlog Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2019

Uvod v proračun

Odlok o proračunu

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov

Projekti

Načrt razpolaganj z nepremičnim premoženjem

Predlog kadrovskega načrta

Obrazložitve

4. Imenovanje predstavnika v svetu zavoda Lekarna

5. Imenovanje predstavnikov v svetu zavoda OŠ

6. Imenovanje predstavnika v svet lokalnih skupnosti CDS Osrednja Slovenija – zahod

7. Imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

1. izredna seja – 13. 12. 2018

Vabilo na 1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Sodražica

1.Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Sodražica za leto 2018

1.1.Uvod v rebalans proračuna

1.2.Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2018

1.3. Splošni del proračuna Občine Sodražica

1.4. Posebni del proračuna Občine Sodražica

1.5.Načrt razvojnih programov 2018-2021

1.6. Obrazložitve rebalansa

2. Sklep o začasnem financiranju Občine Sodražica v obdobju januar – marec 2019 – seznanitev

Sklep o začasnem financiranju Občine Sodražica v obdobju januar – marec 2019

2.2. Posebni del proračuna Občine Sodražica

3. Program dela občinskega sveta v letu 2019

1. redna seja – 6. 12. 2018

Vabilo na 1. redno sejo

  1. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Sodražica o izidu volitev v občinski svet in volitev župana

Imenovanja komisij in odborov (k točkam 3, 7, 8 in 9 dnevnega reda)

Mandat 2014–2018

21. redna seja – 13. 6. 2018

20. redna seja – 18. 4. 2018

19. redna seja – 21. 2. 2018

18. redna seja – 6. 12.

17. redna seja – 18. 10. 2017

2. izredna seja – 25. 9. 2017

2. dopisna seja – 25. 7. 2017

16. redna seja – 7. 6. 2017

15. redna seja – 19. 4. 2017

14. redna seja – 1. 3. 2017

1. izredna seja – 25. 1. 2017

1. dopisna seja – 6. 1. 2017

13. redna seja – 14. 12. 2016

12. redna seja – 12. 10. 2016

11. redna seja – 15. 6. 2016

10. redna seja – 20.4. 2016

9. redna seja – 10. 2. 2016

8. redna seja – 21. 12. 2015

7. redna seja – 13. 12. 2015

6. redna seja – 16. 9. 2015

5. redna seja – 18. 6. 2015

4. redna seja – 23. 4. 2015

3. redna seja – 25. 2. 2015

2. redna seja – 11. 12. 2014

1. redna seja – 16. 10. 2014