Odbor za komunalne zadeve in prostorsko planiranje

Vabilo na 2. redno sejo

1. Obravnava zapisnika 1. redne seje

2.Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju občine Sodražica.

Obrazložitev sklepa

Elaborat

Sklep

3.Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov

Obrazložitev sklepa

Elaborat

Sklep