Predpisi v pripravi

Na podlagi 75. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sodražica, (Uradni list RS, št. 32/11, 29/18) podajamo v javno razpravo akta, ki ju je Občinski svet obravnaval v 1. obravnavi , 11.3.2021, in  k katerima je možno podati predloge in pripombe od 15. 3. 2021 do 29. 3. 2021, do 11. ure, in sicer po e-pošti na naslov: obcina@sodrazica.si ali po pošti na naslov: Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, z navedbo, na kateri akt se predlogi in pripombe nanašajo.

  1. Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo  (besedilo odloka)
  2. Predlog Odloka o občinskih in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet v Občini Sodražica