Aktualno

Razpis za zbiranje prijav za podelitev priznanj inovacijam v GZS Zbornici osrednjeslovenske regije za leto 2019
Ste inovator, je vaše podjetje v zadnjih dveh letih razvilo nov izdelek, izvedlo izboljšavo, zaradi katere ste konkurenčnejši na trgu? Imate sedež v osrednjeslovenski regiji?
Preskusite vrednost svoje inovacije in se prijavite na razpis.
Pravico do prijave na razpis imajo vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja GZS Zbornice osrednjeslovenske regije oziroma iz občin: Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel, Ljubljana, Log-Dragomer, Logatec, Loški Potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trzin, Velike Lašče, Vodice in Vrhnika.
Predlagatelji lahko prijavijo inovacijo, ki je bila prvič vpeljana na trg oz. prvič uporabljena v proizvodnem/poslovnem procesu v obdobju od 1.1.2017 do 31.3.2019.
Kategorije inovacij: produktne, procesne, trženjske, organizacijske, družbene ali kombinirane.
Rok za prijave je podaljšan do: 15.4.2019
Razpis z vso dokumentacijo je objavljen na spletni strani: https://www.gzs.si/zbornica_osrednjeslovenske_regije
Dodatne informacije: GZS Zbornica osrednjeslovenske regije, tel. 01 58 98 174

Meritve najvišje dovoljene hitrosti
Obveščamo vas, da bo občinsko redarstvo v četrtek, 7. 3. 2019, izvajalo meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil s samodejno merilno napravo na različnih lokacijah v občinah Dobrepolje, Velike Lašče in  Sodražica.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče 

 

3. redna seja Občinskega sveta Občine Sodražica
Občinski svet Občine Sodražica se je v četrtek, 28. 2. 2019, sestal na 3. redni seji. Pred svetniki je bilo osem točk dnevnega reda, med pomembnejšimi pa so bile: obravnava in sprejem dopolnjenega predloga proračuna Občine za leto 2019, sprejem Letnega programa športa in Letnega programa kulture za leto 2019 ter podaja soglasja k imenovanju direktorice Lekarne Ribnica za naslednje mandatno obdobje.
Župan mag. Blaž Milavec je na zadnji seji občinskemu svetu predstavil predlog proračuna za leto 2019, ki so ga nato obravnavala delovna telesa občinskega sveta (odbori in komisija), z objavo na spletu pa je bil dan tudi v javno obravnavo. Na podlagi pobud oziroma predlogov iz predhodne obravnave predloga proračuna je župan predložil občinskemu svetu dopolnjeni predlog proračuna, ki se le malenkostno razlikuje od prvotnega predloga. Župan je upošteval podane predloge in jih v veliki meri tudi vključil v dopolnjeni predlog, zlasti pri načrtu razvojnih programov. Na dopolnjeni predlog ni bilo vloženega nobenega amandmaja, zato so svetniki na seji glasovali le o sprejemu proračuna, ki so ga soglasno sprejeli. Tako je Občina Sodražica dobila proračun za leto 2019.
Proračun je visok 3.020.750 evrov na strani prihodkov in 2.964.707 evrov na strani odhodkov. Pri prihodkih tako kot do sedaj prednjačijo davčni in transferni prihodki, manjši delež pa predstavljajo še nedavčni in kapitalski prihodki Odhodkov je 56.043 evrov manj kot prihodkov. V primerjavi s preteklim letom pa so nižji za slabih pet odstotkov. Zaradi manjših prihodkov se temu obsegu priredi tudi obseg porabe. Od tega je predvideno za tekoče odhodke 656.691 evrov. Na področju plač se večajo stroški zaradi višje dogovorjenih plač in napredovanj. Izdatki za blago in storitve se malenkostno zvišujejo kot posledica višjih stroškov storitev ter poplačil prenesenih obveznosti. Ostalo ostane približno enako v obeh letih in je primerljivo z dosedanjo porabo. Tekoči transferji so v letu 2019 predvideni v približno istih okvirjih kot v preteklem obdobju z rahlim povečanjem v višini slabih 3 %, kar je posledica predvsem dviga stroškov dela in s tem tudi storitev. Investicijski del proračuna je v letu 2019 visok 1.368.101 evrov in predstavlja paleto investicijskih projektov (zaključek projekta Oskrba s pitno vodo SORIKO, Agromelioracija Gora, Avtobusna postaja Sodražica itd). Poleg tega se predvidevajo tudi manjši projekti (manjši odseki cest in poti, vodovodov ter požarne infrastrukture), nakupov zemljišč, nadaljevanje odplačila objekta (zadruga) ter priprave projektne dokumentacije za investicijske projekte okoljske infrastrukture (Kanalizacija Sodražica II in III. faza), prometne infrastrukture (Obnova državne ceste in gradnja pločnikov Žimarice, Pešpot Žimarice - Sodražica, rekonstrukcija občinske ceste Vagovka - Kržeti), programa poplavne varnosti ter pripravo OPN. Poleg tega načrtujemo finančno podpreti obnove domov PGD, tokrat v Zamostcu. Investicijski transferji se načrtujejo v obeh letih v podobnih okvirjih kot do sedaj.
Letošnji proračun ne predvideva dodatnega zadolževanja, razen povratnih sredstev, ki jih na podlagi 23. člena ZFO za investicije občin namenja država. Predvideva pa več sredstev, skupaj 155.113 evre za poplačilo obveznosti preteklega zadolževanja, pri čemer predstavlja 106.884 evrov odplačilo dolgoročnih posojil ter 48.229 evrov odplačilo kratkoročnega kredita iz lanskega leta, ki je bil najet za premostitev do prejema preostanka evropskih sredstev letos za izvedbo projekta Pokrita tržnica s strani državnega proračuna.
Svetnikom sta bila po sprejemu proračuna predstavljena dva dokumenta, ki predstavljata podlago za koriščenje proračunskih sredstev, namenjenih športu in kulturi. Letni program športa tako določa, da se v Občini Sodražica v letu 2019 zagotovi 18.000 EUR za dejavnosti izvajalcev letnega športnega programa. Od tega je namenjenih 1.700 EUR za interesno športno vzgojo otrok, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom, izven obveznega izobraževalnega programa. Nosilec izvajanja te dejavnosti je Osnovna šola Sodražica, iz sredstev pa se sofinanciranjou nacionalni programi, ki se izvajajo v šoli. Za kakovostni šport, s katerim se sofinancira programe z dolgoletno tradicijo v naši občini, v katere se vključujejo različne starostne skupine, vključno z otroci in mladino, ki jim zgolj rekreacija ne zadošča in na tekmovanjih dosegajo vidnejše rezultate, je predvidenih 6.800 EUR, za športno rekreacijo starejših, ki vključuje populacijo upokojencev in starejših od 65. let, in ki prispeva k zdravemu načinu življenja ter ohranjanju tako fizične kot psihične kondicije posameznika, pa je namenjenih 500 EUR. Za organizacijo športnih prireditev, katerih namen je promocija športne aktivnosti in spodbujanje čim širšega kroga prebivalstva k aktivnemu preživljanju prostega časa, je namenjenih 2.000 EUR, za delovanje društev in klubov pa 7.000 EUR.
Letni program kulture določa kulturne programe, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njihovo uresničevanje in obseg sredstev, ki se zagotovijo v občinskem proračunu Občine Sodražica. Za izvajanje letnega programa kulture je tako v letu 2019 namenjenih 61.600 EUR, iz navedenih sredstev pa se v višini 30.000 EUR financira delovanje knjižnične dejavnosti, 21.600 EUR lokalni mediji (Občinsko glasilo Suhorobar, R Kanal, Radio Univox in Radio Urban), 10.000 EUR pa je namenjenih za izvajanje ljubiteljske kulture. Sredstva za ljubiteljsko kulturo se delijo na podlagi javnega razpisa, namenjena pa so predvsem kulturnim društvom in registriranim samostojnim kulturnim ustvarjalcem, pod določenimi pogoji pa tudi javnim zavodom.
Glede na to, da dosedanji direktorici Lekarne Ribnica konec meseca marca poteče mandat, se je občinskim svetnikom na seji predstavila edina kandidatka za to funkcijo, to je Petra Debeljak, mag. farm., sicer zaposlena v Lekarni Ribnica. Na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitev in imenovanja so svetniki k imenovanju kandidatke podali pozitivno soglasje.
Po obravnavi še drugih točk dnevnega reda so na koncu seje svetniki podali nekaj pobud, med drugim tudi pobudo, da bi pesem Moja Sodražica razglasili za občinsko himno ter možnost spremembe drugih dveh občinskih simbolov, to je zastave in grba, v smislu uskladitve s pravili zastavoslovja oziroma grboslovja. Župan je pobude načelno podprl, a tudi opozoril, da je potrebno pri tovrstnih pobudah dobro premisliti vsebino in potrebe, pridobiti mnenje stroke oziroma jo primerno vključiti v pripravo rešitev, doseči širše soglasje javnosti in šele potem, skozi predpisane postopke (konkretno skozi postopek noveliranja odloka), pobude tudi realizirati.

Obvestilo o prekinitvi dobave električne energije
Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Kočevje nadzorništvo Ribnica obvešča odjemalce, da bo v petek dne 15.2.2019 od 10:00 do 11:00 ure, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GLOBEL 05-03-02, GLOBEL 2. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Elektro Ljubljana d.d., se svojim odjemalcem zahvaljuje za razumevanje.
 

Obvestilo o delovanju Lekarniške podružnice Sodražica
Lekarniška podružnica Sodražica obvešča, da bo zaradi spremenjenega delovnega časa splošne ambulante Sodražica lekarna v torek, 12.2.2019, izjemoma odprta od 8. do 15.ure.

Arhiv novic

Razpisi

1. 3. 2019 10:00
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov športa v Občini Sodražica za leto 2019

Rok: 1. 4. 2019 11:00

Občina Sodražica na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 29/17), 6. člena Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 17/14, 16/15 in 14/18) ter Letnega program ... Preberi več >>

1. 3. 2019 8:00
JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sodražica za leto 2019

Rok: 1. 4. 2019 10:00

Občina Sodražica objavlja na podlagi 104. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/2007-UPB1, 56/2008, 4/2010, 20/2011, 111/2013, 68/2016 in 61/2017) in Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske ... Preberi več >>

1. 3. 2019 8:00
RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DRUGIH DRUŠTVENIH DEJAVNOSTI V OBČINI SODRAŽICA ZA LETO 2019

Rok: 1. 4. 2019 12:00

Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, na podlagi Pravilnika za vrednotenje ter sofinanciranje drugih društvenih dejavnosti v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 41/2008 in 17/2014), objavlja   1. Proračunska sredstva Občine So ... Preberi več >>

1. 3. 2019 8:00
RAZPIS ZA POKROVITELJSTVO OBČINE SODRAŽICA ZA LETO 2019

Rok: 31. 7. 2019 8:00

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 16/2015) in Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2019, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Sodražica na 3. redni ... Preberi več >>

15. 2. 2019 7:00
Razpis Hydrovoda d.o.o.o

Rok: 25. 2. 2019 23:59

Podjetje Hydrovod d.o.o. išče sodelavca/ko na delovnem mestu monter m/ž. Delovno razmerje bodo sklenili za nedoločen čas s poskusno dobo šestih mesecev. Pričakujejo kandidate/ke s srednjo poklicno izobrazbo smeri strojništva in obdelave ... Preberi več >>

28. 1. 2019 7:00
Javni poziv za imenovanje vaških odborov

Rok: 15. 3. 2019 23:59

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi 5. člena Odloka o vaških odborih (Ur. l. RS št. 76/11) objavlja naslednji   JAVNI POZIV Pozivamo občane, društva, politične stranke in druge organizacije, da posredujejo ... Preberi več >>

Arhiv razpisov