Aktualno

Obvestilo o delovanju Lekarniške podružnice Sodražica
Lekarniška podružnica Sodražica obvešča, da bo jutri, v torek, 22. 10. 2019, zaprta.

OBČINSKI SVET NA OBISKU V ZAPOTOKU IN VINICAH
Občinski svet Občine Sodražica tokrat ni zasedal na sedežu, ampak je s predstavniki občinske uprave in županom obiskal Zapotok in Vinice, kjer se je v četrtek, 17. oktobra, srečal s člani obeh vaških odborov in vodstvom PGD Vinice Zapotok. Srečanju sta se pridružila tudi predstavnika JP Hydrovod Rado Devjak in Dušan Justin, saj je bila osrednja tema zaključevanje projekta Oskrba s pitno vodo SORIKO in priključevanje gospodinjstev iz Zapotoka in Vinic na novi javni vodovod. Člani vaških odborov so izpostavili težave teh vasi in postavili vprašanja, ki so se nanašala na omenjeni projekt in tudi na drugo, predvsem s področja komunale oz. urejanje cest. Vodstvo PGD pa je občinsko vodstvo seznanilo s potrebo po novem vozilu, ki naj bi ga skupaj s podporo občine pridobili najkasneje do 100 letnice društva, ki bo leta 2023. Predstavniki obeh vasi so po konstruktivni razpravi dobili povečini pozitivne odgovore s strani Hydrovoda ter Občine glede reševanja najpomembnejših vprašanj, ob tem pa izrazili zadovoljstvo ob uspešnem zaključku projekta SORIKO in pomembni pridobitvi - vodovoda za te vasi.
Pred srečanjem z vaškima odboroma in gasilci je bila tudi v dvorani gasilskega doma v Zapotoku sklicana 2. izredna seja Občinskega sveta, zaradi sprejetja sklepov, ki se nanašajo na nadomestne volitve, ki so razpisane v 7. volilni enoti (Zamostec, Sinovica in Preska) za 8. december, potem, ko je septembra umrl večkrat izvoljeni svetnik Borut Troha.

Praznik Občine Sodražica
Ob pričetku praznovanja 800-letnice prve pisne omembe in v počastitev občinskega praznika Občine Sodražica Vas vabimo na slavnostno sejo Občinskega sveta s proslavo, kjer bomo podelili priznanja in nagrado za leto 2019.

Prireditev bo v petek, 25. oktobra 2019, ob 19. uri v Športni dvorani Sodražica.

Program bodo obogatili: Oktet Gallus Ribnica, Simfonični orkester Glasbene šole Ribnica, Tamburaški orkester Sodražica, učenci OŠ dr. Ivana Prijatelja Sodražica pod vodstvom Mojce Šilc
in
Ansambel Franca Miheliča
.

Vabljeni!

POZIV ZA PODAJO PREDLOGOV ZA IMENOVANJE ČLANOV IN PREDSEDNIKOV VOLILNIH ODBOROV
Občinska volilna komisija je na podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 97/07-uradno prečiščeno besedilo; 45/08, 83/12 in 68/17) na svoji 1. redni seji, dne 3. 10. 2019, sprejela Sklep o razpisu nadomestnih volitev v Občinski svet Občine Sodražica. Nadomestne volitve za se bodo izvedle za enega člana občinskega sveta občine Sodražica v volilni enoti 7, ki obsega naselja: Zamostec, Preska, Sinovica, in sicer v nedeljo, 8. decembra 2019. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje torek, 8. oktober 2019.
Na osnovi 37. člena Zakona o lokalnih volitvah, lahko politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani, najpozneje v desetih dneh po razpisu volitev dajo svoje predloge za imenovanje predsednika in članov volilnega odbora ter njihovih namestnikov.  Volilni odbori vodijo glasovanje na voliščih.
Predsednik, član volilnega odbora in njun namestnik mora imeti stalno prebivališče v  občini Sodražica.
Predsednik, član volilnega odbora in njun namestnik ne more biti zakonec, oče, mati, otrok, sestra ali brat, posvojenec ali posvojitelj kandidata v volilni enoti, v kateri je ta volilni odbor imenovan, niti ne more živeti s kandidatom v zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni partnerski skupnosti.
Ob vložitvi predlogov morajo predlagatelji predložiti soglasje kandidata za imenovanje v volilni odbor in izjavo, da bo najpozneje v treh dneh po javnih objavi kandidatur oz. list kandidatov obvestil pristojno volilno komisijo o morebitnem sorodstvenem razmerju s katerim od kandidatov, o katerem se glasuje na volišču, za katerega bo imenovan v volilni odbor.
Za izvedbo nadomestnih lokalnih volitev v občini Sodražica, v volilni enoti 7, je predviden 1 (en) volilni odbor in en volilni odbor za predčasno glasovanje. Vsak odbor sestavlja predsednik, 2 člana in njihovi namestniki.
Predlog, ki je objavljena na povezavi Lokalne volitve mora biti vložen najkasneje do 18. 10. 2019, in sicer na naslov: Občinska volilna komisija občine Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica.
Predlog in soglasje kandidata lahko oddate tudi osebno na Občini Sodražica v času uradnih ur, in sicer Petri Marn ali Darji Vetrih.


Predsednica OVK                                                                                                                            
Maruša Pakiž Arko l. r.

NADOMESTNE VOLITVE - 8. 12. 2019
Občinska volilna komisija Občine Sodražica je na podlagi Zakona o lokalnih volitvah sprejela Sklep o razpisu nadomestnih volitev v Občinski svet Občine Sodražica, ki bodo v nedeljo, 8. decembra 2019. Nadomestne volitve za enega člana občinskega sveta občine Sodražica so razpisane za volilno enoto 7, ki obsega naselja Zamostec, Preska in Sinovica. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje torek, 8. oktober 2019.
Več informacij na https://sodrazica.si/obcina/lokalne-volitve-2/

Arhiv novic

Razpisi

18. 10. 2019 7:00
Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANEMU OTROKU

Rok: 23. 10. 2019 23:59

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki. Razpis ... Preberi več >>

15. 10. 2019 7:00
Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - ČISTILKA ZA ČIŠČENJE PROSTOROV VRTCA IN ŠOLE

Rok: 18. 10. 2019 23:59

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki. Razpis ... Preberi več >>

11. 10. 2019 7:00
Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - STROKOVNI SODELAVEC ZA DELO V PROJEKTU NARAVOSLOVNO MATEMATIČNA PISMENOST - M/Ž

Rok: 16. 10. 2019 23:59

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki. Razpis ... Preberi več >>

26. 9. 2019 8:00
JAVNI POZIV ZA VLOŽITEV PREDLOGOV ZA IMENOVANJE NADOMESTNEGA ČLANA OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

Rok: 2. 10. 2019 16:00

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17) in skladno s 23. členom Statuta Občine Sodražica (Ur. l. RS št. 32/11) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in ... Preberi več >>

26. 9. 2019 7:00
Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - SPREMSTVO UČENCEV Z ODLOČBO O USMERITVI PRI POUKU IN DNEVIH DEJAVNOSTI

Rok: 1. 10. 2019 23:59

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki. Razpis ... Preberi več >>

26. 9. 2019 7:00
Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - STROKOVNI SODELAVEC ZA DELO V PROJEKTU NARAVOSLOVNO MATEMATIČNA PISMENOST - M/Ž

Rok: 1. 10. 2019 23:59

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki. Razpis ... Preberi več >>

18. 9. 2019 7:00
Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - STROKOVNI SODELAVEC ZA DELO V PROJEKTU 'NARAVOSLOVNO-MATEMATIČNA PISMENOST' - M/Ž

Rok: 23. 9. 2019 23:59

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki. Razpis ... Preberi več >>

9. 9. 2019 7:00
JAVNI POZIV ZA DODELITEV ŠTIPENDIJ FUNDACIJE ALENKE GABRIČ ZA ŠOLSKO/ ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

Rok: 18. 10. 2019 23:59

Fundacija Alenke Gabrič, ustanova za štipendiranje (v nadaljevanju fundacija) na podlagi Pravilnika o pridobivanju sredstev ter podeljevanju štipendij in pomoči z dne, 14.09.2009 in Sklepa o določitvi odstotnih deležev štipendistov in vi ... Preberi več >>

5. 9. 2019 7:00
Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANEMU OTROKU - M/Ž

Rok: 10. 9. 2019 23:59

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki. Razpis ... Preberi več >>

26. 8. 2019 10:30
2. RAZPIS ZA POKROVITELJSTVO OBČINE SODRAŽICA ZA LETO 2019

Rok: 31. 10. 2019 23:59

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 16/2015) in Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2019, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Sodražica na 3. redni ... Preberi več >>

12. 8. 2019 7:00
RAZPIS o zbiranju predlogov za podelitev priznanj in nagrad Občine Sodražica za leto 2019

Rok: 16. 9. 2019 10:00

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi 11. člena Odloka o občinskem prazniku in priznanjih Občine (Ur. l. RS, št. 19/03, 59/11) objavlja dne 12. 08. 2019   RAZPIS o zbiranju predlogov za podelitev priznanj in ... Preberi več >>

18. 4. 2019 7:00
2. javni razpis za subvencioniranje dela stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in črpališč v Občini Sodražica

Rok: 15. 10. 2019 12:00

Na podlagi Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2019 (Ur. list RS, št. 14/2019) in Pravilnika o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč na območju Občine Sodraž ... Preberi več >>

Arhiv razpisov