Aktualno

Obvestilo o zapori ceste

Občina Sodražica obvešča, da bo zaradi rušenja stanovanjske hiše v Zamostcu cesta Sodražica - Jurjevica, med Podgoro in Lipovšico, jutri, v soboto, 15. 2. 2020, med 6:30 in 22. uro zaprta.


Tržnica v Sodražici

Občina Sodražica obvešča, da bo to soboto, 15. februarja 2020, od 8. do 12. ure potekala 'SOBOTNA TRŽNICA V SODRAŽICI'. Lepo povabljeni k obisku tržnice, saj boste lahko kupili domači siri, skuto, maslo, med, cvetni prah in domači suhomesni izdelki.


Obvestilo o vzpostavitvi avtobusne linije ob nedeljah zvečer

Občina Sodražica sporoča, da bo od nedelje, 2.2.2020 ponovno vzpostavljena avtobusna linija do Ljubljane. Prevoz se bo izvajal vsako nedeljo in ob praznikih, s pričetkom vožnje ob 18.15 uri iz Kočevja, kar pomeni, da bo v Sodražici obrnil ob 18.56 uri.


Sodelovanje javnosti pri sprejemu Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Sodražica

Predlog Odloka se skladno s 75. členom Poslovnika Občinskega sveta objavi na spletni strani občine. K predlogu odloka lahko zainteresirana javnost sporoči morebitne pripombe in predloge, in sicer najkasneje do 11. 02. 2020, do 10. ure.

Pripombe in predloge se posreduje po e-pošti na naslov: obcina@sodrazica.si ali po pošti na naslov Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica.

Iz posredovanih pripomb oz. predlogov naj bo razvidno, na kateri Odlok ter na katero določbo Odloka se nanašajo.

Predlog odloka in obrazložitve so objavljene na naslednji povezavi


9. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

Občina Sodražica ima nov grb in zastavo ter občinsko himno

 

Občinski svet občine Sodražica je 30. januarja zasedal na 9. redni seji občinskega sveta. Pred svetniki je bilo devet točk dnevnega reda, od katerih so kar v treh točkah obravnavali spremembe istovetnostnih simbolov.

Svetniki so se tako uvodoma seznanil s poročilom Komisije za spremembo Odloka o istovetnostnih simbolih Občine Sodražica, nato jim je strokovni sodelavec Komisije, predsednik heraldičnega društva Aleksander Hribovšek predstavil razloge za spremembe obstoječega grba in zastave ter strokovno razlago novih simbolov. Svetnikom so najprej s sklepom soglasno potrdili sprejem novega predlaganega grba Občine Sodražica, nato pa so glasovali o dveh verzijah zastav. S petimi glasovi za je bila tako izbrana verzija zastave, ki ima osrednji simbol - reto v rumeni barvi, postavljeno na zeleni podlagi na levi strani zastave, preostali del zastavine rute, pa je horizontalno tretjinsko deljen na rumeno, zeleno, rumeno barvno progo. Po soglasno sprejeti odločitvi za sprejem novega grba in zastave pa so svetniki po nujnem postopku obravnavali in sprejeli še Odlok o istovetnostnih simbolih Občine Sodražica, ki določa, da med istovetnostne simbole Občine Sodražica poleg grba in zastave sodi tudi himna Občine Sodražica. Himna Občine Sodražica je pesem Moja Sodraž´ca, avtorja besedila Zdenka Turka, na melodijo Tamburaškega orkestra Sodražica. Odlok določa enoletno prehodno obdobje za uporabo novih simbolov. 

Občinski svet je obravnaval v 1. obravnavi Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Sodražica. Podlaga in razlog za sprejem odloka je v novem Zakonu o športu, ki podrobneje določa merila, na podlagi katerih se financirajo športni programi, tudi na lokalni ravni. Besedilo Odloka je bilo po seji dano v javno obravnavo, svetniki pa ga bodo v 2. obravnavi obravnavali na naslednji seji, ki bo v začetku marca. Po sprejemu odloka in letnega programa športa bo Občina objavila razpis za financiranje športnih programov v letu 2020.

Na podlagi predstavitve kandidatke za direktorico Knjižnice Miklova hiša Ribnica, Nastje Hafnar, ki od septembra 2019, ko je direktor Marko Zupanc sredi mandata odstopil, opravlja funkcijo vršilke dolžnosti, ter na podlagi sklepa Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, so svetniki podali pozitivno mnenje k imenovanju Nastje Hafnar za direktorico knjižnice za naslednje mandatno obdobje.

Mandat v začetku letošnjega leta poteče tudi članom sveta Območne izpostave JSKD Ribnica. Občina Sodražica ima v navedenem svetu enega predstavnika, prav tako Občina Loški Potok, Občina Ribnica pa tri predstavnike. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je tako podala Občinskemu svetu predlog, da se za naslednje mandatno obdobje imenuje v svet Območne izpostave JSKD Ribnica Ivana Šego. Svetniki so predlog sklepa soglasno podprli.

Svetniki so nato obravnavali in sprejeli še Sklep o pridobivanju stvarnega premoženja ter podali nekaj pobud.


Arhiv novic

Razpisi

13. 2. 2020 14:00
Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za organizacijo prireditev posebnega pomena v letu 2020

Rok: 5. 3. 2020 10:00

Občina Sodražica na podlagi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2020 (Uradni list RS, št. 77/2019) in 217. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 - ZIPRS

... Preberi več >>

11. 2. 2020 8:00
Obvestilo o javnem razpisu P7 2020 - Mikrokrediti

Rok: 17. 2. 2020 23:59

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je 7. 2. 2020 v Uradnem listu RS št. 8/2020 objavil javni razpis P7 2020 - Mikrokrediti, katerega razpisuje iz sredstev Sklada skladov SID BANKE. Namen produkta je neposredno zagotavljanje

... Preberi več >>

4. 2. 2020 0:00
VAVČER ZA PROTOTIPIRANJE

Rok: 31. 3. 2023 0:00

Namen in cilj vavčerja je zagotoviti možnost izdelave prototipa (v fizični ali digitalni obliki) novega izdelka ali storitve z namenom validacije poslovne ideje.Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov povezanih z iz

... Preberi več >>

3. 2. 2020 7:00
JAVNI POZIV za podajo predlogov za odgovornega urednika, uredniškega odbora in članov programskega sveta Suhorobarja za mandatno obdobje 2020 - 2024

Rok: 20. 2. 2020 23:59

Skladno z Odlokom o občinskem glasilu Suhorobar (Ur. l. RS št. 64/04, 53/07, 104/09) za redno izhajanje občinskega glasila in njegovo programsko zasnovo skrbijo uredništvo in programski svet.  Uredništvo sestavljajo odgovorni urednik in

... Preberi več >>

3. 2. 2020 7:00
JAVNI POZIV za predlaganje kandidatov v Svet za varnost občanov Občine Sodražica

Rok: 20. 2. 2020 23:59

Občina Sodražica je z Odlokom o ustanovitvi Sveta za varnost občanov Občine Sodražica (Ur. l. RS št. 109/11) ustanovila Svet, ki naj bi kot organ župana in občinskega sveta opravljal naloge, ki so usmerjene k zagotavljanju večje splošne

... Preberi več >>

24. 1. 2020 8:15
RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DRUGIH DRUŠTVENIH DEJAVNOSTI V OBČINI SODRAŽICA ZA LETO 2020

Rok: 24. 4. 2020 12:00

Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, na podlagi Pravilnika za vrednotenje ter sofinanciranje drugih društvenih dejavnosti v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 41/2008 in 17/2014), objavljaRAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DRUGIH DRUŠTV

... Preberi več >>

24. 1. 2020 7:40
JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sodražica za leto 2020

Rok: 24. 2. 2020 10:00

Občina Sodražica objavlja na podlagi 104. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/2007-UPB1, 56/2008, 4/2010, 20/2011, 111/2013, 68/2016 in 61/2017) in Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske

... Preberi več >>

24. 1. 2020 7:35
JAVNI RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za izobraževanje odraslih za leto 2020

Rok: 14. 2. 2020 10:00

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007 - uradno prečiščeno besedilo, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012 - ZUJF in 14/2015 - ZUUJFO) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS

... Preberi več >>

24. 1. 2020 7:30
Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za varstvo narave in okolja v Občini Sodražica za leto 2020

Rok: 25. 2. 2020 10:00

Občina Sodražica na podlagi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2020 (Uradni list RS, št. 77/2019) in 217. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 - ZIPRS

... Preberi več >>

10. 1. 2020 13:15
JAVNI RAZPIS ZA POKROVITELJSTVO OBČINE SODRAŽICA ZA LETO 2020

Rok: 31. 8. 2020 23:59

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 16/2015) in Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2020 (Ur. l. RS, št. 77/2019) objavlja Občina Sodražica JAVNI RAZ

... Preberi več >>

10. 1. 2020 7:00
Razpis Hydrovoda d.o.o. - nadzornik sistema obratovanja M/Ž

Rok: 20. 1. 2020 23:59

Podjetje Hydrovod d.o.o. objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih na naslednji povezavi: https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prosta_delovna_mesta/posamezno?IDEPD=2540695

... Preberi več >>

10. 1. 2020 7:00
Razpis Hydrovoda d.o.o. - monter M/Ž

Rok: 20. 1. 2020 23:59

Podjetje Hydrovod d.o.o. objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih na naslednji povezavi:https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prosta_delovna_mesta/posamezno?IDEPD=2540692

... Preberi več >>

Arhiv razpisov