Aktualno

Sprejem odličnjakov
V petek, 14. junija 2019, je župan sprejel odličnjake letošnje generacije devetošolcev. Z njimi sta se sprejema udeležila tudi ravnateljica Majda Kovačič Cimperman in razrednik  Jernej Oblak. Župan jim je čestital ob njihovem uspehu in izrazil prepričanje, da odhajajo dobro 'opremljeni' z znanjem in izkušnjo na novo pot srednješolskega izobraževanja. Ob tej priložnosti jim je podarl tudi knjižno darilo.

OBVESTILO O PRODAJI NEPREMIČNIN
Občina Sodražica obvešča, da je v Ur. l. RS dne 14. 06. 2019 objavljen Javni razpis za prodajo nepremičnin z javnim zbriranjem ponudb

Predmet prodaje je:
- Nepremičnina A: parc. št. 2087/180, v izmeri 784 m2 in parc. št. 2087/110, v izmeri 222 m2, obe k.o. 1619 - Sodražica, ki se prodajata kot zaključena celota.
- Nepremičnina B: parc. št. 2087/154, v izmeri 760 m2 in parc. št. 2087/164, v izmeri 118 m2, obe k.o. 1619 - Sodražica, ki se prodajata kot zaključena celota.
- Nepremičnina C: parc. št. 2087/184, v izmeri 912 m2, k.o. 1619 - Sodražica.
Rok za oddajo ponudb je 5. julij 2019 do 10. ure, odpiranje prispelih ponudb pa bo ob 10.15 uri.
Dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo na tel. št. 01/83 66 075 oz. v razglasnem delu Uradnega lista RS z dne 14. 06. 2019 in na spletni strani https://sodrazica.si/za-obcane/razpisi/#1, ker je objavljen celoten razpis skupaj z razpisno dokumentacijo.

5. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA
13. junija je bila 5. redna seja Občinskega sveta v tem mandatu. Svetniki so obravnavali 11 točk dnevnega reda, med gosti pa so bili tokrat: Jože Drobnič, predsednik Nadzornega odbora Občine Sodražica, ki je predstavil poročilo o nadzoru poslovanja občine v letu 2018, Dušan Justin, predstavnik Hydrovoda Kočevje d.o.o., ki je podal poročilo o poslovanju Hydrovoda v preteklem letu, ter Bojan Trdan, direktor Komunale Ribnica d.o.o., ki je predstavil poročilo o poslovanju Komunale v letu 2018.
Jože Drobnič je podal ugotovitev, da pri nadzoru poslovanja Občine ni bilo zaznanih bistvenih nepravilnosti ter da je Občina poslovala gospodarno. Župan Blaž Milavec je svetnike seznanil tudi s poročilom notranjega revizorja, ki je tokrat opravil revizijo Načrta razvojnih programov in ob tem izdal pozitivno mnenje, hkrati pa podal nekaj priporočil, predvsem iz računovodskega stališča.
Svetniki so po obravnavi zapisnika 4. redne seje in podanih poročilih še v drugo obravnavali in tokrat tudi sprejeli Odlok o turistični taksi v Občini Sodražica. Po razpravi v 1. obravnavi in glede na to, da s strani javnosti ni bilo podanih pripomb na vsebino odloka, je bila tokrat predlagana višina turistične takse 0,80 EUR, kar skupaj s promocijsko takso znaša 1 EUR na nočitev (v 1. obravnavi 1,50 EUR / nočitev). Svetniki so predlog podprli.
Na predlog Mandatne komisije so svetniki imenovali Komisijo za spremembo Odloka o istovetnostnih simbolih občine, ki jo tako sestavljajo: Andrej Kos, kot predstavnik zainteresirane javnosti, ter dva člana občinskega sveta: Andrej Pogorelc in Ernest Pirnat.
Svetniki so podali soglasje k odprtju 10. oddelka vrtca pri OŠ dr. Ivana Prijatelja Sodražica, saj je je na razpis za vpis v vrtec v naslednjem šolskem letu, ki ga je objavila šola, prispelo več vlog kot je prostih mest vrtcu. Glede na to, da so prostorske kapacitete vrtca popolnoma zasedene, bo za potrebe enega oddelka začasno preurejen razred v pritličju šole. Sprejel bo 22 otrok najstarejše starostne skupine.
Svetniki so obravnavali še premoženjsko pravne zadeve, in sicer prispele vloge občanov. Obravnavali so tudi problematiko zveri na našem območju in se strinjali, da se ponovno, kot že v letih 2015 ter 2017, na vlado pošlje zahteve, s katerimi naj bi se zmanjšalo število divjih zveri, kar bi omogočilo bolj sprejemljivo sobivanje z velikimi zvermi na našem območju.

Merjenje hrupa
Podjetje Fibran obvešča krajane Sodražica, da se bo v času med 14. 6. in 24. 6. 2019 izvajalo merjenje hrupa. S tem se poziva vse krajane, da sporočijo svoje opažanje glede jakosti hrupa ter kdaj in na kateri lokaciji so opazili povečanje hrupa. Svoja opažanja naj sporočijo neposredno podjetju, odg. osebi Francu Levstku, franc.levstek@fibran.si, lahko tudi na občino, obcina@sodrazica.si, od koder se bodo javljeni podatki posredovali najprej.

Neurje s točo v Občini Sodražica
Včeraj popoldne je tudi našo občino zajelo neurje s točo, kar do sedaj pri nas nismo poznali. Občina Sodražica je na podlagi napovedi s strani ARSO takoj po začetku neurja dvignila pripravljenost vodstva občinskega štaba CZ Občine Sodražica ter aktivirala občinskega gasilskega poveljnika. Po klicih občanov za pomoč pa je bilo s Centra za obveščanje aktivirano PGD Sodražica, ki je posredovalo v nekaj primerih ter nudilo pomoč s ponjavami.  Na srečo neurje ni bilo dolgotrajno in tako intenzivno kot je kazalo sprva, zato tudi škoda ni bila obsežnejša. Vendarle sta resneje poškodovani kritini najmanj dveh stanovanjskih objektov ter prav tako dveh gospodarskih oz. poslovnih, predvsem pa je nastala škoda na avtomobilih in vrtninah ter drevju.
Danes zjutraj se je pri županu sestal v ožji sestavi občinski štab CZ Sodražica ter analiziral dogajanje in povzročeno škodo. Po podaji končne ocene se bodo sprejemale nadaljnje odločitve, vendar ocenjujemo, da bo večino škode sanirane z uveljavljanjem civilnih oblik poplačil iz naslova zavarovanj. Izjemoma bodo sprejete tudi druge posebne oblike pomoči s strani občine oz. države. Ugotovljeno je bilo tudi, da resnejše škode na občinski javni infrastrukturi ni nastalo.
Občane obveščamo, da določene zavarovalnice predvidevajo v teh dneh tudi vzpostavitev mobilnih enot za uveljavljanje škode na avtomobilih. Zato predlagamo, da se zainteresirani obrnejo glede tega neposredno na zavarovalnice same.
Za druge informacije naj se obrnejo na pristojne službe, lahko tudi občino (civilna zaščita in nesreče: Blaž Kovačič, blaz.kovacic@sodrazica.si; občinsko gasilsko poveljstvo: Vinko Čampa, vinko.campa@sodrazica.si).

Arhiv novic

Razpisi

14. 6. 2019 15:00
JAVNI RAZPIS ZA PRODAJO NEPREMIČNIN Z JAVNIM ZBIRANJEM PONUDB

Rok: 14. 6. 2019 0:00

Občina Sodražica, Trg 25. maja 3,1 317 Sodražica, na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, 11/2018) (v nadaljevanju: ZSPDSLS-1), 16. člena Uredba o stvarnem premoženju države ... Preberi več >>

12. 6. 2019 7:00
Razpis Hydrovoda d.o.o.

Rok: 21. 6. 2019 23:59

Podjetje Hydrovod d.o.o. išče sodelavca/ko na delovnem mestu monter m/ž.  Delovno razmerje bodo sklenili za nedoločen čas s poskusno dobo šestih mesecev. Pričakujejo kandidate s srednjo poklicno izobrazbo smeri strojništva in obdelave k ... Preberi več >>

10. 6. 2019 7:00
Javni razpis za delovno mesto direktorja podjetja

Rok: 19. 7. 2019 23:59

Na podlagi 13., 14., ter 15. člena Družbene pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Razvojni center Kočevje Ribnica, družba za razvoj in svetovanje d.o.o., skupščina družbe na podlagi sklepa z dne 7. maja 2019,objavlja javni ... Preberi več >>

24. 5. 2019 10:00
Javni poziv za podajo predloga za imenovanje predstavnika zainteresirane javnosti v Komisijo za spremembo Odloka o istovetnostih simbolih Občine Sodražica

Rok: 7. 6. 2019 10:00

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Sodražica poziva k podaji predlogov za imenovanje predstavnika javnosti v Komisijo za spremembo Odloka o istovetnostih simbolih Občine Sodražica.Predlog za imenovanje, ki vsebu ... Preberi več >>

7. 5. 2019 12:00
JAVNO POVABILO za podajo pobud ali mnenj k pripravi proračuna Občine Sodražica za leti 2020 in 2021

Rok: 7. 6. 2019 23:59

Na podlagi prve alineje 2. odstavka 30. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list, št. 32/11) župan Občine Sodražica, z namenom vzpodbujanja vključevanja občank in občanov pri sprejemanju odločitev, objavlja   JAVNO POVABILO za podaj ... Preberi več >>

7. 5. 2019 7:00
Razpis Hydrovoda d.o.o.

Rok: 20. 5. 2019 23:59

Podjetje Hydrovod d.o.o. išče sodelavca/ko na delovnem mestu monter m/ž.  Delovno razmerje bodo sklenili za nedoločen čas s poskusno dobo šestih mesecev. Pričakujejo kandidate/ke s srednjo poklicno izobrazbo smeri strojništva in obdelav ... Preberi več >>

Arhiv razpisov