Aktualno

VESELI DECEMBER V SODRAŽICI

V mesecu decembru so za vas društva, šola ter Občina Sodražica pripravili dogodke, kateri bodo popestrili najbolj veseli mesec v letu. Na povezavi si lahko ogledate, kaj vse nas čaka v praznično okrašeni Sodražici!


Obvestilo o delovanju Lekarniške podružnice Sodražica

Lekarniška podružnica Sodražica obvešča, da bo jutri, v petek, 29. 11. 2019, odprta od 12. do 15. ure; v ponedeljek, 02. 12. 2019, od 8. do 12. ure in v torek, 03. 12. 2019 od 13. do 17. ure.


Sodelovanje javnosti pri sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč

Predlog Odloka se skladno s 75. členom Poslovnika Občinskega sveta objavi na spletni strani občine. K predlogu odloka lahko zainteresirana javnost sporoči morebitne pripombe in predloge, in sicer najkasneje do 02. 12. 2019.

Pripombe in predloge se posreduje po e-pošti na naslov: obcina@sodrazica.si ali po pošti na naslov Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica.

Iz posredovanih pripomb oz. predlogov naj bo razvidno, na kateri Odlok ter na katero določbo Odloka se nanašajo.

Predlog odloka in obrazložitve so objavljene na naslednji povezavi


7. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

Občinski svet Občine Sodražica je v četrtek, 21. 9. 2019, zasedal na 7. redni seji. 

Župan je svetnikom na seji obširno obrazložil rebalans proračuna za leto 2019 in predloga proračunov Občine Sodražica za leti 2020 in 2021.

Rebalans proračuna se od veljavnega proračuna spreminja le v manjšem obsegu in znaša 2.827.419. Razlogi za rebalans proračuna za leto 2019 izhajajo iz malo manjše realizacije predvsem davčnih prihodkov ter nekaterih drugih vrst prihodkov ter višjih zlasti transfernih odhodkov (višje cene storitev javnih zavodov, dodatni oddelek vrtca, širitev storitve pomoč na domu). Zaradi navedenega rebalans predvideva uskladitev proračunskih bilanc oz. izravnave proračuna z manjšo porabo na investicijskem področju. Kljub temu je realizacija pri najpomembnejših investicijskih projektih v skladu z načrtovanim obsegom, prestavlja se le nekaj manjših projektov v naslednja proračunska obdobja.

V letu 2020 se načrtuje prihodke proračuna v višini 2.582.220 EUR, za leto 2021 pa 2.349.194 EUR. Med novimi razvojnimi projekti izpostavimo le najpomembnejše investicije, kot npr. obnova regionalne ceste Žimarice, kjer poleg državnih sredstev za samo cesto Občina sočasno pristopa k ureditvi pločnika in javne razsvetljave. Skupaj naj bi projekt znašal dobra 2,5 mio EUR. Načrtuje se tudi obnova vodovoda v Zamostcu, izvedba projekta 'Rokodelska zadruga' ter v letu 2020 izdaja obsežne monografije ob 800 letnici prve pisne omembe Sodražice. Poleg tega se načrtuje tudi obnova oz. ureditev posameznih cest, obnova oz. investicijsko vzdrževanje nekaterih javnih objektov in druge infrastrukture. Župan je občinskemu svetu obširno predstavil izhodišča in usmeritve, ki so narekovali pripravo proračunov za naslednji dve leti, zlasti na področju pričakovanih prilivov ter načrtovane porabe. Glede na napovedi o umirjanju gospodarske rasti ter rasti stroškov dela se temu morata prilagoditi tudi načrtovana proračuna. Ne glede na to so v razvojni del proračuna vključeni najpomembnejši projekti, ki jih je potrebno izvesti in ki imajo tudi predvidene zaprte finančne konstrukcije. Kljub nižjima predlogoma proračunov 2020 in 2021, kot so bili proračuni zadnjih nekaj let, je župan opozoril, da je sta tudi predlagana proračuna razvojno naravnana, saj omogočata poleg drugih tudi izvedbo pomembnega in obširnega projekta (obnova državne ceste in ureditev pločnikov v naselju Žimarice), katerega nosilec je država, občina pa je partner. Zaradi tega se večji del investiranih sredstev na našem območju ne izkazuje v občinskem, ampak v državnem proračunu. Svetniki so soglasno podprli predloga proračunov in sprejeli sklep, da sta predloga proračunov za leti 2020 in 2021 ustrezna za javno razpravo. Sprejem obeh proračunov je načrtovan v letošnjem decembru.

Svetniki so v 1. obravnavi podprli spremembe in dopolnitve Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč, ki, glede na to, da je na območju naše občine višina nadomestila dejansko nižja kot v okoliških občinah, predvideva dvig višine nadomestila na celotnem območju občine, ob tem pa določa posebno višino nadomestila za tiste vrste dejavnosti, ki bolj obremenjujejo okolje ter slabšajo kvaliteto bivanja v okolju. S tem naj bi se dal tudi signal potencialnim investitorjem, kakšno dejavnost si oz. si ne želimo v našem okolju.

Svetniki so nadalje soglašali, da se prične postopek sprememb in dopolnitev Odloka o istovetnostnih simbolih Občine Sodražica, s katerim naj bi se tako grb kot zastava občine Sodražica uskladila s heraldičnimi pravili. Predhodno je bila v ta namen ustanovljena Komisija, ki je, tudi na podlagi strokovnega mnenja, podrobneje preučila upravičenost sprememb in z ugotovitvami seznanila člane Občinskega sveta. Končna odločitev bo sprejeta po javni obravnavi, v kateri se bo obravnavala tudi možnost občinske himne.

Svetniki so nadalje, na podlagi predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, soglašali, da se za predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov predlaga dosedanjega člana senata, Metoda Puclja, ki je s ponovno kandidaturo soglašal. Predstavnike javnosti v senat imenuje Minister za notranje zadeve.

Svetniki so sprejeli tudi sklep o pridobivanju in razpolaganju z nepremičnim premoženjem ter obravnavali kar osem zadev s premoženjsko pravnega področja, ki jih je predlagala Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem.


Predlog proračunov Občine Sodražica za leti 2020 in 2021

Občinski svet Občine Sodražica je na svoji 7. redni seji, dne 21. 11. 2019, obravnaval predloga proračunov Občine Sodražica za leti 2020 in 2021.

Na podlagi sklepa, da sta predloga proračunov za leti 2020 in 2021 primerna za javno razpravo, vas obveščamo, da je možno podati predloge in pripombe od 22. 11. 2019 do 02. 12. 2019 do 10. ure, in sicer po e-pošti na naslov:

obcina@sodrazica.si ali po pošti na naslov: Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica.

Predlog odloka in obrazložitve so objavljene na naslednji povezavi


Arhiv novic

Razpisi

6. 12. 2019 7:00
Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - VZGOJITELJICA PREDŠOLSKIH OTROK-POMOČNIK VZGOJITELJA

Rok: 11. 12. 2019 23:59

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki. Razpis ... Preberi več >>

5. 12. 2019 7:00
Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA

Rok: 10. 12. 2019 23:59

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki. Razpis ... Preberi več >>

4. 12. 2019 7:00
Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - VZGOJITELJICA PREDŠOLSKIH OTROK

Rok: 9. 12. 2019 23:59

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki. Razpis ... Preberi več >>

4. 12. 2019 7:00
Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK

Rok: 9. 12. 2019 23:59

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki Razpis ... Preberi več >>

28. 11. 2019 7:00
Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - ČISTILKA ZA ČIŠČENJE PROSTOROV VRTCA IN ŠOLE

Rok: 3. 12. 2019 23:59

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki. Razpis ... Preberi več >>

21. 11. 2019 7:00
Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - ČISTILKA ZA ČIŠČENJE PROSTOROV VRTCA IN ŠOLE

Rok: 26. 11. 2019 23:59

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki. Razpis ... Preberi več >>

12. 11. 2019 7:00
Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - ČISTILKA ZA ČIŠČENJE PROSTOROV VRTCA IN ŠOLE

Rok: 15. 11. 2019 23:59

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki. Razpis ... Preberi več >>

6. 11. 2019 14:00
POZIV ZA PODAJO PREDLOGOV ZA KANDIDATE ZA PREDSTAVNIKE JAVNOSTI V SENATIH ZA REŠEVANJE PRITOŽB ZOPER POLICISTE

Rok: 14. 11. 2019 0:00

OBČINA SODRAŽICA Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Številka: 220-1/2019 Datum: 5. 11. 2019   POLITIČNIM STRANKAM IN ZAINTERESIRANI JAVNOSTI ZADEVA:       POZIV ZA PODAJO PREDLOGOV ZA KANDIDATE ZA PREDSTAVNIKE JAVNO ... Preberi več >>

30. 10. 2019 7:00
Razpis za delovno mesto DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA KNJIŽNICA MIKLOVA HIŠA

Rok: 13. 11. 2019 23:59

Svet zavoda Knjižnica Miklova hiša objavlja prosto delovno mesto za direktorja JZ Knjižnica Miklova hiša. Več informacij je objavljenih v priponki. Razpis ... Preberi več >>

23. 10. 2019 7:00
Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - ČISTILKA ZA ČIŠČENJE PROSTOROV VRTCA IN ŠOLE

Rok: 28. 10. 2019 23:59

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki. Razpis ... Preberi več >>

18. 10. 2019 7:00
Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANEMU OTROKU

Rok: 23. 10. 2019 23:59

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki. Razpis ... Preberi več >>

26. 8. 2019 10:30
2. RAZPIS ZA POKROVITELJSTVO OBČINE SODRAŽICA ZA LETO 2019

Rok: 31. 10. 2019 23:59

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 16/2015) in Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2019, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Sodražica na 3. redni ... Preberi več >>

Arhiv razpisov