Aktualno

Obvestilo o jesenski akciji zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev


Komunala Ribnica obvešča, da se bo v soboto, 20. oktobra 2018 vršilo brezplačno pobiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev na naslednjih lokacijah:


- PETRINCI: od 10 45 do 11 00 (15 MIN - TRGOVINA)
Zbiranje še za kraje: Kračali, Janeži, Kržeti, Betonovo


- SODRAŽICA: od 11 15 do 11 45 (½ URE - PARK NASPROTI ZDRAV. DOMA)
Zbiranje še za kraj: Jelovec


 - ŽIMARICE: od 11 55 do 12 10 (15 MIN - GASILSKI DOM)
Zbiranje še za kraje: Mlake, Pugled pri Karlovici, Vintarji, Puhovo, Žgajnarji, Perovo


 - PODKLANEC: od 12 20 do 12 35 (15 MIN - KAPELCA)
Zbiranje še za kraje: Novi Pot, Kotel


 - GLOBEL: od 12 40 do 12 55 (15 MIN - V VASI PRI KOZOLČKU)


 - ZAMOSTEC: od 13 10 do 13 25 (15 MIN - PRI OKREPČEVALNICI URŠKA)
Zbiranje še za kraje: Ravni Dol, Nova Štifta, Lipovšica, Male Vinice


 - ZAPOTOK: od 13 35 do 13 50 (15 MIN - GASILSKI DOM)
Zbiranje še za kraje: Vinice, Sv. Marko, Preska, Sinovica  

Svetniki zasedali na zadnji redni seji v tem mandatu
 V sredo, 3. 10. 2018, so se svetniki zbrali na svoji zadnji seji v tem mandatu. To je bila 22. redna seja po vrsti, pred sabo so svetniki imeli 13 točk dnevnega reda, prisotnih pa je bilo sedem članov sveta.
 
Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln
V drugi obravnavi je bil soglasno sprejet Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Sodražica. Poročevalka Darja Vetrih je obrazložila, da v javni obravnavi, ki je bila izvedena z objavo na občinski spletni strani, ni prispela nobena pripomba, je pa bil odlok po 1. obravnavi usklajen s predlogi Medobčinskega inšpektorat in redarstva iz Ribnice. Z odlokom se ureja prodaja blaga na prostem, določa se površine, kje je prodaja možna in pod kakšnimi pogoji. Posebej se določa pogoje za prodajo blaga na novo zgrajeni pokriti tržnici. V odloku je tudi določeno, da je za vsako prodajo na prostem, tudi na zasebnih površinah, potrebno predhodno pridobiti soglasje Občine. Z odlokom se tudi definira, da je prekrškovni organ, pristojen za izvajanje nadzora nad izvajanjem določil odloka, Medobčinski inšpektorat iz Ribnice.
 
Spremembe odloka o ustanovitvi šole
Občinski svetnik Ernest Pirnat je bil predlagatelj novele odloka, s katerim se spreminja sestava članov zavoda v svetu zavoda OŠ Sodražica. Obrazložil je, da spremembe odloka temeljijo na Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki določa, da morajo biti organizacijske enote zavoda v svetu enakomerno zastopane. Pirnat je obrazložil, da se v zadnjih letih število oddelkov in s tem število zaposlenih v vrtcu povečuje, pri čemer pa ima enota vrtca po do sedaj veljavnem odloku v svetu zavoda zgolj enega od skupaj petih predstavnikov zavoda. S spremembo odloka se določa, da bosta v svetu zavoda enoto vrtca zastopala dva predstavnika, šolo pa trije predstavniki. Svetniki so se med drugim pozanimali, kako bo po novem z zastopanostjo Podružnične šole pri Svetem Gregorju, ki je prav tako enota zavoda, ter, ali bodo imeli upravno - administrativni oz. tehnični delavci šole, ki imajo sedaj mesto za svojega predstavnika v svetu zavoda opredeljeno z odlokom, še vedno svojega predstavnika v svetu zavoda. Pirnat je pojasnil, da bodo vsi delavci zavoda lahko kandidirali v okviru enote oz. šole, kjer je njihovo delovno mesto sistematizirano. Pri glasovanju za sprejem predlaganega odloka se pet svetnikov ni opredelilo, proti ni bil nihče, tako da je bil Odlok sprejet z dvema glasovoma 'za'.
 
Občinska volilna komisija (OVK)
Darja Vetrih je pojasnila, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavila javni poziv za zbiranje predlogov za kandidate za člane OVK za naslednje mandatno obdobje, na podlagi katerega se oblikuje predlog imenovanja kandidatov. Občinski svet je tako soglasno podprl predlog Komisije in imenoval za člane OVK za novo štiriletno mandatno obdobje, ki se bo pričelo z dnem, ko potečejo volilna opravila za letošnje lokalne volitve, za predsednico Marušo Pakiž Arko, za namestnika predsednice Jurija Koširja, za člane: Vinka Zajca, Gregorja Pirca in Frančiško Ambrožič, ter za namestnike članov Leo Zajc, Anito Krajnc in Simono Pintar.
 
Polletno poročilo
Ob polletju mora župan seznaniti občinski svet s poslovanjem občine v prvi polovici leta, tako je tudi tokrat župan Blaž Milavec svetnikom podal polletno poročilo. V poročilu je ugotovil, da realizacija proračuna teče skladno z veljavnim proračunom in dinamiko izvajanja nalog oz. projektov. Predstavil je, da so bili tekoči odhodki in transferji izvedeni docela v skladu z načrtovanim, v splošnem to pomeni, da je bila skupna realizacija skoraj točno 50%. Drugače je pri investicijskem delu proračuna, kjer je že po sami naravi stvari realizacija večja v drugi polovici leta, ko zapade v izplačilo pretežni del. Tako je tudi letos, saj je bilo do polletja izvedenih tretjina načrtovanih izplačil. Na prihodkovni strani je realizacija podobna kot na odhodkovni. Prihodki, ki so predvideni na podlagi zakona ali pogodbenih obveznosti so se izpeljali v skladu z načrtovano dinamiko, transferji, ki predstavljajo po večini sofinanciranje izvedenih del v okviru investicijskih projektov, ki so podprti z evropskim in državnim denarjem, pa sledijo izstavljenim zahtevkom, zato je njihova realizacija pogojena z realizacijo na projektih. Kot kaže, je poudaril župan, bo s tako dinamiko tudi letošnji proračun izveden v predvidenih okvirjih, seveda z upoštevanjem nekaj sprememb oziroma razporeditev, kot je bilo npr. skoraj 100 % povečanje izdatkov za preteklo zimsko službo. Ob tem je izrazil skrb edino le nad višino določenih davčnih in kapitalskih prihodkov, kjer realizacija neposredno žal ni odvisna od dela občine. Tu gre pričakovati nekoliko manjšo realizacijo prihodkov od načrtovanih, zato bo potrebno nekatere odhodke prelongirati ali pa ne izvesti vsega oziroma ne v predvidenem obsegu, za kar je župan v okviru svoje pristojnosti že izdal nekaj ukrepov.
 
Občinska priznanja in nagrada
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je objavila poziv za zbiranje predlogov za podelitev priznanj in nagrade Občine Sodražica za leto 2018, na podlagi katerega so prispeli trije predlogi za priznanja in en predlog za zlato plaketo. Komisija je ugotovila, da so vsi predlogi utemeljeni in zato predlagala Občinskemu svetu, da se sprejme sklep o podelitvi priznanj in nagrade. Sklep je Občinski svet soglasno sprejel. Nagrajenci oz. dobitniki priznanj bodo razglašeni na osrednji prireditvi ob občinskem prazniku, ki bo letos 26. oktobra 2018 ob 19. uri v Športni dvorani Sodražica.
 
Sklep o oprostitvi plačila komunalnega prispevka v obrtni coni
Vinko Čampa je svetnikom pojasnil, da je Občinski svet Občine Sodražica v letu 2015 sprejel Sklep o oprostitvi plačila komunalnega prispevka v novo urejeni obrtni coni Fibran, ki je veljal, če je bila vloga za oprostitev plačila komunalnega prispevka podana najkasneje do 31. 5. 2017. Župan je nadalje pojasnil, da je bila navedena obrtna cona v letu 2015 v celoti komunalno  opremljena, projekt pa je bil sofinanciran z evropskimi sredstvi. Delež sofinanciranja je znašal 85% upravičenih stroškov. V skladu z zakonodajo deleža, ki je predmet sofinanciranja EU sredstev, tako ni možno upoštevati pri izračunu komunalnega prispevka. Pojasnil je tudi da je oprostitev plačila komunalnega prispevka možna na podlagi 18. člen Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 30/2012, 27/2013). Pri tem gre za oprostitev, ki je vezana zgolj na določen prostor, kjer se je predhodno izvedel določen projekt. Glede na to, da smo k upoštevanju 85 % sofinacerskega deleža iz EU sredstev zavezani do leta 2020, se tudi določba sklepa nanaša na ta rok, torej do oprostitve plačila bodo upravičeni vlagatelji, če bo vloga podana najkasneje do 31. 12. 2020. Občinski svetniki so sklep soglasno podprli.
 
Svetniki so obravnavali tudi predloge Odbora za komunalne zadeve in predloge Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem, ki so jih podale pravne oz. fizične osebe za urejanje posameznih vprašanj, predvsem iz področja gradnje, komunale ter urejanja premoženjsko pravnih zadev.
 
Ob koncu mandata se je župan zahvalil članici in članom občinskega sveta za sodelovanje. Zavzel je stališče, da je bilo sodelovanje konstruktivno, kar se odraža tudi v uspešno izvedenih projektih in nalogah.

Obvestilo
Občina Sodražica obvešča, da bo poskusni zagon novega toplovodnega sistema, kotlovnice na Trgu 25. maja in v Osnovni šoli Sodražica v ponedeljek, 1. oktobra.

Meritve najvišje dovoljene hitrosti
Obveščamo vas, da bo občinsko redarstvo v sklopu preventivne akcije 'Začetek šole,' v sredo, 5.9.2018, izvajalo meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil s samodejno merilno napravo na različnih lokacijah v občinah Sodražica, Velike Lašče, Ribnica in Dobrepolje.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče

Ob začetku novega šolskega leta
V ponedeljek, 3. septembra, se prične novo šolsko leto. Občina Sodražica pozdravlja učenke in učence, ki se vračajo v šolo novim dogodivščinam in spoznanjem naproti. Še posebej izrekamo dobrodošlico prvošolčkom, ki prvič prestopajo šolski prag. Ob tem pa ne smemo pozabiti na naše učiteljice in učitelje ter vse šolsko osebje, ki skrbijo, da bo v naslednjem šolskem letu potekalo vse tako kot je potrebno.
Občina Sodražica ob pričetku šole spominja vse udeležence v cestnem prometu, da naj bodo v tem času še posebej previdni in pozorni na cesti, še zlasti na območjih šolskih poti in v bližini same šole. V Sodražici je bila v okviru obnove državne ceste pred šolo na novo postavljen semafor, nova javna razsvetljava in avtobusno postajališče, vse z namenom zmanjšanja tveganja nesreč. Da bo temu tako, vse udeležence pozivamo, da nov prometni režim in signalizacijo upoštevajo dosledno. To predvsem pomeni, da naj se ne pustijo zamikati, da bi vozili v rdečo luč, še manj, da preverjajo svoje sposobnosti v hitrostni vožnji na tem odseku.

Arhiv novic

Razpisi

12. 9. 2018 7:00
Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica

Rok: 20. 9. 2018 23:59

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki. Razpis ... Preberi več >>

5. 9. 2018 7:00
Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica

Rok: 10. 9. 2018 23:59

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki. Razpis ... Preberi več >>

5. 9. 2018 7:00
JAVNI POZIV ZA VLOŽITEV PREDLOGOV ZA IMENOVANJE OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE ZA MANDATNO OBDOBJE 2018-2022

Rok: 17. 9. 2018 23:59

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17) in skladno s 23. členom Statuta Občine Sodražica (Ur. l. RS št. 32/11) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in ... Preberi več >>

4. 9. 2018 7:00
JAVNI POZIV ZA DODELITEV ŠTIPENDIJ FUNDACIJE ALENKE GABRIČ ZA ŠOLSKO/ ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019

Rok: 5. 10. 2018 23:59

Fundacija Alenke Gabrič, ustanova za štipendiranje Rožna ulica 39 1330 Kočevje Fundacija Alenke Gabrič, ustanova za štipendiranje (v nadaljevanju fundacija) na podlagi Pravilnika o pridobivanju sredstev ter podeljevanju štipendij in p ... Preberi več >>

29. 8. 2018 7:00
Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica

Rok: 3. 9. 2018 23:59

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja eno prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki. Razpis ... Preberi več >>

28. 8. 2018 14:25
Obvestilo o podaljšanju roka prijave na razpis za 'Agromelioracija Gora'

Rok: 5. 9. 2018 11:00

Občina Sodražica obvešča, da podaljšuje rok prijave na razpis za 'Agromelioracija Gora' do 05.09.2018 do 11. ure. Odpiranje ponudb bo 05.09.2018 ob 11.05 uri. Povezava do objave: Agromelioracija Gora - E-naročanje': https://www.enaroc ... Preberi več >>

Arhiv razpisov