Aktualno

Obvestilo o objavi Javnih pozivov za posredovanje predlogov za imenovanje predstavnikov ustanovitelja
Obveščamo, da sta objavljena naslednja javna poziva:
- Javni poziv za posredovanje predlogov za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica
- Javni poziv za posredovanje predlogov za imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet Javnega zavoda Lekarna Ribnica. 

Več informacij je obljavljenih v rubriki 'Razpisi'. 

Obvestilo
Obveščamo vas, da bo Občina SodraŽica med 24. in 31. decembrom delovala po nekoliko spremenjenem delovnem času ter s spremenjenimi uradnimi urami, in sicer:
- v ponedeljek, 24. 12. 2018 (delovni čas od 7.00 do 12.00; uradne ure: od 8.00 do 11.00),
- v četrtek, 27. 12. 2018 (redni delovni čas; uradne ure: od 8.00 do 11.00 in od 13.00 do 15.00,)
- v petek, 28. 12. 2018 (redni delovni čas in uradne ure),
- v ponedeljek, 31. 12. 2018, bo Občina ZAPRTA.
 
Hvala za razumevanje!
 
Dežurna služba Hydrovoda d.o.o.:
- okvara na vodovodu: 051 31 98 00

Dežurna služba Komunala Ribnica d.o.o.:
-  cestna služba: 041 90 31 09
 
Župan
mag. Blaž Milavec l. r.
 

1. Izredna seja Občinskega sveta Občine Sodražica
Po lokalnih volitvah se je novoizvoljeni Občinski svet Občine Sodražice konstituiral na prvi redni seji v četrtek, 06. 12. 2018, o čemur smo tudi že poročali. Teden dni kasneje, 13. 12. 2018, so se svetniki že sešli na prvi izredni seji. Razlog za sklic izredne seje je rebalans proračuna za leto 2018 in čas, ki je potreben za realizacijo sprejetih sprememb do konca koledarskega leta.
Člani občinskega sveta so tako obravnavali tri točke dnevnega reda, to je Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2018 (rebalansa proračuna), seznanitev s sklepom o začasnem financiranju občine v času januar - marec 2019 ter program dela Občinskega sveta v letu 2019. Občinski svet je obravnaval in soglasno sprejel rebalans proračuna. V nadaljevanju pa se je seznanil s sklepom o začasnem financiranju občine v času do sprejema proračuna za leto 2019, to je v prvih treh mesecih, ter sprejel program dela za naslednje leto, s katerim je določil sedem rednih sej z okvirnim načrtom dnevnega reda.
Veljavni proračun se s tem rebalansom spreminja tako, da se višina predvidenih prihodkov znižuje na 3.102.574 evrov. Glavni razlog za znižanje prihodkovne strani je na strani transfernih prihodkov, saj se je izvajanje projekta Agromelioracija Gora v višini 256.517 evrov prestavilo v proračunsko leto 2019, projekt Izgradnje OŠO (širokopasovno omrežje) v višini 750.000 evrov, ki smo ga pripravljali skupaj s še tremi občinami partnericami, pa se ne izvaja. Znižanje se predvideva tudi pri kapitalskih prihodkih, zlasti pri nižjih prihodkih iz prodaje občinskega premoženja, ter pri nižji realizaciji prihodkov iz naslova nedavčnih prihodkov, skupno v obeh primerih približno 100.000 evrov. Nekoliko višje prihodke od načrtovanih pa se pričakuje pri prihodkih iz državnega in evropskega proračuna za projekt SORIKO v višini skoraj 300.000 evrov. Pri ostalih prihodkih pričakujemo približno enako realizacijo kot je bila predvidena. Na podlagi navedenega predlagamo nižjo prihodkovno stran za nekaj več kot 800 tisoč evrov, kar predstavlja dobrih 20 % nižji proračun. Odhodki so predstavljali v dosedaj veljavnem proračunu 3.918.776 evrov. S tem rebalansom jih znižujemo enakomerno znižanju prihodkovne strani za dobrih 20 %, kar pomeni znižanje na višino 3.127.108 evrov (razliko med prihodkovno in odhodkovno stranjo predstavljajo prenešena sredstva s preteklega leta). Manjkajoča sredstva se bodo odrazila v znižanju predvsem investicijskega dela proračuna, saj znižanje prihodkovne strani predstavljajo ravno nerealizirana sredstva za izvedbo dveh projektov, ki se v celoti financirata iz podpornih virov. V določenem delu se bodo spremenila in tudi nekoliko znižala sredstva na področju tekočih odhodkov, tekočih transferjev in investicijskih transferjev. Razlog za znižanje proračuna s predlaganim rebalansom je torej izpad sredstev za projekta Agromelioracija Gora in Gradnje OŠO. Sredstva za projekta agromelioracije smo sicer dobili odobrena, vendar šele za naslednje leto, zato se projekt izvaja v obdobju november 2018 - maj 2019. Projekt GOŠO se ne bo izvajal, ker kljub razpisanim sredstvom s strani države za izvedbo GOŠO ni bilo s strani zasebnih telekomunikacijskih podjetij izraženega interesa. Kdaj točno se projekt resnično izvedel, pa je težko napovedati.

Lokalne volitve 2018
Za letošnje lokalne volitve je bilo v volilne imenike vpisanih 1812 volivcev, od katerih so glasovali 803 volivci. Oddanih je bilo 27 neveljavnih glasovnic za občinski svet in 26 neveljavnih glasovnic za župana. S 777 veljavnimi glasovi je bil za župana izvoljen mag. Blaž Milavec, ki tako pričenja svoj 4. mandat.Med člani Občinskega sveta so se zamenjali trije svetniki, šest pa jih ohranja svojo pozicijo iz prejšnjega mandata. Novega svetnika, Evgena Zajca, so tako dobili v volilni enoti 2 oz. v Žimaricah, volilno enoto 6, Zapotok, pa bo po novem zastopala občinska svetnica Zdenka Lušin. V volilni enoti 4, Sodražica in Jelovec, bo med občinskimi svetniki na novo sedel Branko Arko, ob njem pa bosta naselji zastopala še Karmen Kordiš in Ernest Pirnat. V preostalih volilnih enotah so volivci oddali svoje glasove za Zvonka Janeža (Globel, Podklanec, Novi Pot, Brlog-del), Franca Kržeta (naselja na Gori), Andreja Pogorelca (Male Vinice, Vinice, Lipovšica, Ravni Dol, Nova Štifta in Travna Gora) in Boruta Troha (Zamostec, Preska, Sinovica).
 
Celotno poročilo Občinske volilne komisije lahko najdete na https://sodrazica.si/wp-content/uploads/2018/11/POROCILO_OVK_19.11.2018_koncno.pdf

KONSTITUTIVNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE SODRAŽICA
Župan Občine Sodražica je skladno s Poslovnikom Občinskega sveta za 6. 12. 2018 sklical 1. redno sejo Občinskega sveta v mandatu 2018 - 2022. Ob prisotnosti predsednice Občinske volilne komisije, Maruše Pakiž Arko, ki je podala poročilo o izidu volitev, so bili potrjeni mandati izvoljenih svetnikov in ugotovitev o izvolitvi župana. Skladno s Poslovnikom Občinskega sveta so bili nato imenovani tudi Komisija za mandatna vprašanje, volitve in imenovanja in druga stalna delovna telesa Občinskega sveta ter Nadzorni odbor Občine Sodražica.
V Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so bili tako imenovani Zvonko Janež, kot predsednik, ter Andrej Pogorelc in Evgen Zajc kot člana.
Sicer pa si bili imenovani v Odbor za finance, gospodarstvo in kmetijstvo Karmen Kordiš, kot predsednica, ter Andrej Pogorelc in Branko Arko kot člana; v Odbor za komunalne zadeve in prostorsko planiranje Franc Krže kot predsednik ter Borut Troha in Evgen Zajc kot člana; v Odbor za družbene dejavnosti Evgen Zajc kot predsednik ter Zdenka Lušin in Ernest Pirnat kot člana; v Statutarno pravno komisijo Branko Arko kot predsednik ter Zdenka Lušin in Zvonko Janež kot člana. V Nadzorni odbor so bili imenovani naslednji člani: Jože Drobnič, Frančiška Ambrožič in Hinko Klun.
Župan se je v svojem nagovoru zahvalil za konstruktivno sodelovanje vsem dosedanjim svetnikom, tudi Antonu Mateliču, Jožetu Kosu in Mihi Veselu, ki se niso odločili za ponovno kandidaturo. Ob tem je izrazil upanje, da bo delo Občinskega sveta tudi v tem mandatu konstruktivno ter izpostavil odgovornost svetnikov, da delajo v dobro celotne skupnosti. Priporočil je, da vsi skupaj najprej razmišljamo kot Šedržani in Šedržanke in šele potem skozi druge oči (politične ipd.).

Arhiv novic

Razpisi

7. 1. 2019 7:00
JAVNI POZIV za posredovanje predlogov za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica

Rok: 14. 1. 2019 10:00

Skladno s 13. členom Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica (Ur. l. RS št. 78/99, 85/02, 63/08, 75/10, 72/17, 67/18) Občina Sodražica objavlja    JAVNI POZIV za posredova ... Preberi več >>

7. 1. 2019 7:00
JAVNI POZIV za posredovanje predlogov za imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet Javnega zavoda Lekarna Ribnica

Rok: 14. 1. 2019 10:00

Skladno s 9. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ribnica (Ur. l. RS št. 88/01, 86/13, 47/16) Občina Sodražica objavlja    JAVNI POZIV za posredovanje predlogov za imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet Javnega zavo ... Preberi več >>

22. 10. 2018 0:00
JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE SAKRALNE DEDIŠČINE

Rok: 29. 10. 2018 11:00

Občina Sodražica objavlja javni poziv za sofinanciranje obnove sakralnih objektov, ki so vpisani v razvid sakralne dediščine, sofinanciranje gradnje sakralnih objektov, ki so nekoč že stali in bili kasneje porušeni, ter sofinaciranje na ... Preberi več >>

12. 9. 2018 7:00
Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica

Rok: 20. 9. 2018 23:59

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki. Razpis ... Preberi več >>

5. 9. 2018 7:00
Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica

Rok: 10. 9. 2018 23:59

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki. Razpis ... Preberi več >>

5. 9. 2018 7:00
JAVNI POZIV ZA VLOŽITEV PREDLOGOV ZA IMENOVANJE OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE ZA MANDATNO OBDOBJE 2018-2022

Rok: 17. 9. 2018 23:59

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17) in skladno s 23. členom Statuta Občine Sodražica (Ur. l. RS št. 32/11) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in ... Preberi več >>

Arhiv razpisov