Script support IE Browser

V skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja in Uredbo o posredovanju informacij javnega značaja smo pripravili Katalog informacij javnega značaja Občine Sodražica, s katerim zagotavljamo javnost in odprtost delovanja svojih organov.

Vsebina kataloga:

Naziv organa: OBČINA SODRAŽICA
Naslov: Trg 25. maja 3
Pošta: 1317 Sodražica
Telefon: 01 83 66 075
Fax: 01 83 71 003
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Župan: Blaž Milavec
Odgovorna uradna oseba: Blaž Milavec, župan
Datum objave kataloga: 30. 6. 2006
Datum zadnje spremembe: 25. 1. 2024
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.sodrazica.si
Druge oblike kataloga:
Pravna podlaga: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja in Uredba o posredovanju informacij javnega značaja
2.a ORGANIGRAM IN PODATKI O OBČINI SODRAŽICA
Delovno področje občine Katalog pristojnosti občin
Organi občine županobčinski svetnadzorni odborobčinska uprava
Organigram občine Povezava
2.b KONTAKTNI PODATKI URADNE OSEBE, PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE PODATKOV
Pristojna oseba Petra Marn, svetovalka za pravne in splošne zadeve
Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica
Tel. 01 83 66 075
E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
2.c SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV EVROPSKIH SKUPNOSTI Z DELOVNEGA PODROČJA ORGANA
Državni predpisi Državni register predpisov
Predpisi lokalne skupnosti Katalog lokalnih predpisov Občine Sodražica
Seznam neuradnih prečiščenih besedil lokalne skupnosti Katalog lokalnih predpisov Občine Sodražica
Predpisi lokalne skupnosti po letih Povezava
Predpisi EU Predpisi EU
2.d SEJE OBČINSKEGA SVETA
Seje občinskega sveta Gradiva za občinski svet
2.e SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV PO VSEBINSKIH SKLOPIH
Seznam strateških in programskih dokumentov Seznam strateških in programskih dokumentov
2.f SEZNAM VRST UPRAVNIH POSTOPKOV
Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi občinska uprava Upravni postopki
Uradne osebe Seznam uradnih oseb pooblaščenih za vodenje in odločanje v upravnem postopku
2.g OBJAVE IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA V SKLADU S PREDPISI, KI UREJAJO JAVNE RAZPISE/NAROČILA
Javno naročanje po ZJN2 Portal javnih naročil
Drugi javni razpisi/naročila Povezava
Razpisi delovnih mest Povezava
2.h SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI ORGAN UPRAVLJA
1.
Ime evidenceNormativna podlaga
Opis in pogoji dostopa do evidence
Dostop do evidence
Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest
Evidenca o strukturi o strukturi javnih uslužbencev po nazivih
21. člen Zakona o javnih uslužbencih /ZJU/

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
2.
Ime evidence
Normativna podlaga
Opis in pogoji dostopa do evidence
Dostop do evidence
Evidenca o podatkih, ki se nanašajo na reševanje upravnih stvari
322. člen Zakona o splošnem upravnem postopku /ZUP/

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
3.
Ime evidence
Normativna podlaga
Opis in pogoji dostopa do evidence
Dostop do evidence
Register stanovanj v lasti občine
154. člen Stanovanjskega zakona /SZ-1/

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
4.
Ime evidence
Normativna podlaga
Opis in pogoji dostopa do evidence
Dostop do evidence
Evidenca najemnih pogodb za poslovne stavbe in poslovne prostore
13. člen Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih /ZPSPP/

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
5.
Ime evidence
Normativna podlaga
Opis in pogoji dostopa do evidence
Dostop do evidence
Centralna evidenca pravnih oseb in premoženja v lasti občine
71. člen Zakona o javnih financah /ZJF/

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
6.
Ime evidence
Normativna podlagaOpis in pogoji dostopa do evidence
Dostop do evidence
Evidence o transakcijah javnih sredstev med občino in javnimi podjetji
5. člen Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti /ZPFOLERD/

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
7.
Ime evidenceNormativna podlaga
Opis in pogoji dostopa do evidence
Dostop do evidence
Evidenca nepremičnega premoženja v lasti občine in oseb javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina
35. člen Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin /ZSDPO/

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
8.
Ime evidence
Normativna podlaga
Opis in pogoji dostopa do evidence
Dostop do evidence
Evidenca o občinskih cestah in objektih na njih, ki so v lasti občine
3. člen Zakona o javnih cestah /ZJC/

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
   
9.
Ime evidenceNormativna podlagaOpis in pogoji dostopa do evidence
Dostop do evidence
Evidenca o umrlih, ki so pokopani na pokopališču v občini
Evidenca najemnikov grobov
Kataster komunalnih naprav na pokopališču

23. člen Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč /ZPPDUP/

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
10.
Ime evidenceNormativna podlaga
Opis in pogoji dostopa do evidence
Dostop do evidence
Evidenca zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
56. člen Zakona o stavbnih zemljiščih /ZSZ/

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
2.i SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV
Ime informatizirane zbirke Prostorski informacijski sistem občine
2.j DRUGE INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA
Novice o delovanju občine Novice in obvestila
Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja Postopek za dostop do informacij javnega značaja je natančno opredeljen v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja in se lahko zahteva ustno ali pisno. Organ lahko prošnji ugodi, ali jo z odločbo delno ali v celoti zavrne ali zavrže. V slednjem primeru ima prosilec pravico do pritožbe na državnega pooblaščenca za dostop informacij javnega značaja, postopek pa se izvaja po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku.
Organ lahko prosilcu skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja zaračuna materialne stroške posredovanja le teh.
Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja – vsak delovnik v času uradnih ur
Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja – osebni dostop na sedežu občine
– dostop po elektronski poti
Dostop na podlagi zahteve Neformalna zahteva:
– ustna zahteva
– preko telefona
– po elektronski poti
Formalna zahteva:
– zahteva podana ustno na zapisnik
– pisna zahteva po pošti
– vložitec zahteve po elektronski pošti
Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov Občine Sodražica Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Centralni katalog informacij javnega značaja https://www.ckijz.gov.si
Stroškovnik Stroškovnik za posredovanje informacij javnega značaja (velja od 07. 07. 2011)
Letna poročila o dostopu do informacij javnega značaja 2006200720082009201020112012201320142015201620172018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij:

  1. informacije občanov preko spletne strani www.sodrazica.si in https://www.ckijz.gov.si/

Odgovorna oseba: Blaž Milavec, župan

 

NUJNI KONTAKTI

Center za obveščanje: 112

Dežurna služba Hydrovoda: 01 893 81 70
Okvara na vodovodu: 051 319 800

Okvara na vročevodu: 041 727 379

Dežurna služba Komunala Ribnica: 01 835 90 80
Cestna služba: 041 903 109 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Sodražica in Velike Lašče: 01 320 42 08

Zdravstveni dom Ribnica: 01 837 22 00

Koledar dogodkov

pon tor sre čet pet sob ned
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
21
24
25
26
27
28
29
31

LOKALNE VOLITVE 2022

Občina Sodražica | Lokalne volitve 2022

Suhorobar

Občinsko glasilo Občine Sodražica

Občina Sodražica | Suhorobar revije

Evropski projekti

Občina Sodražica | Povezava na spletno stran Evropski sklad za regionalni razvoj

Občina Sodražica | Evropski projekti LAS

Facebook

Facebook | Sledi nam na Facebooku

Vreme

giweather joomla module