Script support IE Browser

Predpisi Občine Sodražica, razporejeni po kronološkem vrstnem redu, se nahajajo na portalu Uradni list Republike Slovenije.

1. Občinska ureditev
1.1. Statut občine
 
Statut Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 44/99)

Spremembe in dopolnitve statuta Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 80/00)

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 12/06)

Statut Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 32/11)

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 191/20)

Sprememba in dopolnitev v Statuta Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 159/2022)

Statut Občine Sodražica (Uradno prečiščeno besedilo) (Ur. l. RS, št. 22/2024)

1.2. Poslovnik občinskega sveta
 
Poslovnik občinskega sveta (Ur. l. RS, št. 58/99)

Poslovnik občinskega sveta (Ur. l. RS, št. 85/07)

Poslovnik Občinskega sveta Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 32/11)

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 29/2018) 

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 159/2022)

Poslovnik Občinskega sveta Občine Sodražica (Uradno prečiščeno besedilo) (Ur. l. RS, št. 22/2024)

1.3. Poslovnik nadzornega odbora 

Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 27/2017)

1.4.  Lokalna samouprava
1.4.1. Zastava, grb
 
Odlok o istovetnostih simbolih Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 84/01)

Sklep o skupnem elektronskem naslovu (Ur. l. RS, št. 20/02)

Odlok o istovetnostnih simbolih Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 8/2020)

1.4.2. Priznanja

Odlok občinskemu prazniku in priznanjih Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 19/03)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prazniku in priznanjih Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 59/11)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prazniku in priznanjih Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 26/2022)

1.4.3. Volitve, imenovanja

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 78/02)
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 78/02)

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 58/06)

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 109/06)

Poročilo o izidu volitev za Občinski svet Občine Sodražica (Ul. l. RS, št. 115/06)

Poročilo o izidu volitev za župana Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 115/06)

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 64/10)

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 75/10)

Poročilo o izidu volitev (Ur. l. RS, št. 85/10)

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 65/14)

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 65/14)

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 71/14)

Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Sodražica v volilno telo za volitve člana Državnega sveta Republike Slovenije in za izvolitev kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 54/2017)

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 66/2018)

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 66/2018)

Poročilo o izidu volitev (Ur. l. RS, št. 74/2018)

Sklep o razpisu nadomestnih volitev v Občinski svet Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 59/2019)

Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 61/2019)

Sklep o imenovanju nadomestnega člana Občinske volilne komisije Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 65/2019)

Sklep o merilih za določitev višine nadomestila članom volilnih organov Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 65/2019)

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za nadomestne volitve v Občinski svet Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 65/2019)

Poročilo o izidu nadomestnih volitev v občinski svet v volilni enoti 7, ki so bile 8. 12. 2019 (Ur. l. RS, št. 77/2019)

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 132/2022)

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Sodražica (132/2022)

Poročilo o izidu volitev (Ur. l. RS, št. 155/2022)

1.4.4. Glasilo

Odlok o občinskem glasilu Suhorobar (Ur. l. RS, št. 65/04)

Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila (Ur. l. RS, št. 78/99)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem glasilu Suhorobar (Ur. l. RS, št. 53/07)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem glasilu Suhorobar (Ur. l. RS, št, 104/09)

Sklep o dopolnitvi Sklepa o višini honorarjev za Občinsko glasilo Suhorobar (Ur. l. RS, št. 12/2017)

Sklep o višini honorarjev za delo pri občinskem glasilu Suhorobar (Ur. l. RS, št. 191/20)

Sklep o spremembi Sklepa o višini honorarjev za delo pri občinskem glasilu Suhorobar (Ur. l. RS, št. 48/2023)

1.4.5 Premoženje občine

Sklep o načinu sporazumne razdelitve premoženja med Občino Ribnica in Občino Sodražica (Ur. l. RS, št. 12/01)

Pravilnik o odprodaji, oddaji za gradnjo, oddajo v najem ali zamenjavi nepremičnin ali premičnin v lasti Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 25/01)

Odlok o predkupni pravici Občine Sodražica na nepremičninah (Ur. l. RS, št. 79/03)

Odlok o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Sodražica s služnostnimi pravicami (Ur. l. RS, št. 26/2022)
 
1.5. Organi občine
1.5.1. Občinski svet

1.5.2. Delovna telesa občinskega sveta

Sklep o ustanovitvi in nalogah sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 25/01)

Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi in nalogah sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 84/01)

Odlok o ustanovitvi Sveta za varnost občanov Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 109/11)

1.5.3. Župan
 
1.5.4. Občinska uprava

Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 44/99)

Sklep o uvrstitvi tajnika občine v plačilni razred (Ur. l. RS, št. 12/06)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 29/07)

Pravilnik o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 89/08)

Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 17/2010)

Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 101/10)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi

1.5.5. Občinska volilna komisija

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 78/02)

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 109/06)

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 75/10)

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 65/14)

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 71/14)

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 66/2018)

Sklep o imenovanju nadomestnega člana Občinske volilne komisije Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 65/2019)

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 132/2022)

1.5.6. Plača in nagrade funkcionarjem

Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Ur. l. RS, št. 44/99)

Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in plačilih članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Ur. l. RS, št. 18/04)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in plačilih članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov (Ur. l. RS, št. 29/07)

Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov občinskih funkcionarjev, članov nadzornega odbora, volilne komisije in članov delovnih teles občinskega sveta (Ur. l. RS, št. 41/09)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določanju plač in drugih prejemkov občinskih funkcionarjev, članom nadzornega odbora, volilne komisije in članov delovnih teles občinskega sveta in župana (Ur. l. RS, št. 89/2020)

1.5.7. Politične stranke

Sklep o financiranju političnih strank v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 32/11)

1.5.8. Občinska inšpekcija

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat občin Velike Lašče, Sodražica in Loški Potok (Ur. l. RS, št. 108/06)

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa občinske uprave Medobčinski inšpektorat občin Velike Lašče, Sodražica in Loški Potok (Ur. l. RS, št. 6/12)

Odlok o ustanovitvi organa občinske skupne uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče (Ur. l. RS, št. 6/12)

Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče (Ur. l. RS, št. 22/13) 

Odlok spremembi Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče« (Ur. l. RS, št. 90/13)

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Ribnica, Loški Potok, Sodražica in Velike Lašče (Ur. l. RS, št. 167/2021)

1.5.9. Vaški odbori

Odlok o vaških odborih (Ur. l. RS, št. 78/99)

Odlok o vaških odborih (Ur. l. RS, št. 76/11)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o vaških odborih (Ur. l. RS, št. 26/2022)

1.5.10. Ostalo

Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Jugovzhodne Slovenije (Ur. l. RS, št. 24/12)

2. Gospodarsko-pravna ureditev

Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 49/13)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 71/14)

2.1. Javna podjetja

Odlok o ustavitvi javnega komunalnega podjetja Komunala Ribnica d.o.o. (Ur. l. RS, št. 88/01)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Komunala Ribnica d.o.o. (Ur. l. RS, št. 134/04)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Komunala Ribnica d.o.o. (Ur. l. RS, št. 70/05)

Odlok o statusnem preoblikovanju javnega komunalnega podjetja Hydrovod Kočevje-Ribnica p.o. v Hydrovod d.o.o., družbo za komunalno dejavnost (Ur. l. RS, št. 84/01)

2.2. Oskrba s pitno vodo 

Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 20/02)

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 91/03)

Tarifni pravilnik za obračun oskrbe s pitno vodo iz vodovodnih sistemov v upravljanju javnega podjetja Hydrovod d.o.o. v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 18/04)

Tehnični pravilnik o javnem vodovodu na območju Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 18/04)

Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Tarifnega pravilnika za obračun oskrbe s pitno vodo iz vodovodnih sistemov v upravljanju javnega podjetja Hydrovod d.o.o. v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 137/04)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Tarifnega pravilnika za obračun oskrbe s pitno vodo iz vodovodnih sistemov v upravljanju javnega podjetja Hydrovod d.o.o. v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 137/06)

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 49/12)

Sklep o cenah oskrbe s pitno vodo na območju Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 77/12)

Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 104/12)

Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo na območju Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 47/13)

2.3. Ravnanje s komunalnimi odpadki
 
Odlok o obveznem odstranjevanju odpadkov na območju Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 85/07)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obveznem odstranjevanju odpadkov na območju Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 41/09)

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 2/17)

Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov (Ur. l. RS, št. 30/2019)

2.4. Pokopališka in pogrebna dejavnost

Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 80/00)

Sklep o cenah najemnine za grobove na pokopališčih v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 41/2017)

Sklep o spremembi Sklepa o cenah najemnine za grobove na pokopališčih v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 72/2017)

Sklep o cenah najemnine za grobove na pokopališčih v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 61/2019)

Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 163/2021)

Sklep o določitvi cene storitev 24-ure dežurne pogrebne službe v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 196/2021)

2.5. Dimnikarska služba
 
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje dimnikarske službe (Ur. l. RS, št. 79/03)

2.6. Taborjenje
 
Odlok o taborjenju v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 65/04)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o taborjenju v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 101/04)

2.7. Oskrba s toplotno energijo

Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Sodražica s soproizvodnjo električne energije (Ur. l. RS, št. 49/12)

Koncesijski akt za izvedbo projekta “Oskrba s toplotno energijo na območju dela Občine Sodražica” (Ur. l. RS, št. 5/17)

Sklep o določitvi višine variabilnega dela cene toplotne energije DOLB Sodražica (Ur. l. RS, št. 178/2021)

Sklep o določitvi višine variabilnega dela cene toplotne energije DOLB Sodražica (Ur. l. RS, št. 132/2022)

Sklep o določitvi višine variabilnega dela cene toplotne energije DOLB Sodražica (Ur. l. RS, št. 103/2023)

3. Javne finance

3.1. Prispevki

Odlok o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 30/12)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagi in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 27/13)

Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 70/2021)

3.2. Takse
 
Odlok o turistični taksi v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 78/99)

Odlok o rabi javnih površin in občinskih taksah v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 77/12)

Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 71/2015)

Odlok o turistični taksi v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 43/2019)

3.3. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Ur. l. RS, št. 25/01)

Sklep o vrednosti točke izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (Ur. l. RS, št 102/01)

Sklep o vrednosti točke izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (Ur. l. RS, št. 85/02)

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (Ur. l. RS, št. 106/03)

Sklep o vrednosti točke izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (Ur. l. RS, št. 65/04)

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Ur. l. RS, št. 18/05)

Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Ur. l. RS, št. 74/05)

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2005 (Ur. l. RS, št. 77/05)

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (Ur. l. RS, št. 14/06)

Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Ur. l. RS, št. 44/06)

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 137/06)

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2008 (UR. l. RS, št. 116/07)

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2009 (Ur. l. RS, št. 119/08)

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010 (Ur. l. RS, št. 104/09)

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011 (Ur. l. RS, št. 101/10)

Sklep o vrednosti točne za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2012 (Ur. l. RS, št. 106/11)

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2013 (Ur. l. RS, št. 104/12)

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014 (Ur. l. RS, št. 29/14) 

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015 (Ur. l. RS, št. 93/14)

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Ur. l. RS, št. 16/15)

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016 (Ur. l. RS, št. 99/2015)

Odlok o dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Ur. l. RS, št. 67/16)

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017 (Ur. l. RS, št. 84/16)

Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Ur. l. RS, št. 23/2017)

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 72/2017)

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sodražica za leto 2019 (Ur. l. RS, št. 84/2018)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sodražica (Ur. l. RS, 77/2019)

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sodražica za leto 2020 (Ur. l. RS, št. 80/2019)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 191/20)

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sodražica za leto 2021 (Ur. l. RS, št. 202/20)

Redakcijski popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 44/21)

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sodražica za leto 2022 (Ur. l. RS, št. 199/2021)

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sodražica za leto 2023 (Ur. l. RS, št. 157/2022)

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sodražica za leto 2024 (Ur. l. RS, št. 128/2023)

3.4. Davek od premoženja

Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja na območju Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 11/2023)

3.5. Proračun
 
Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 1999 (Ur. l. RS, št. 58/99)

Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Sodražica za leto 2000 (Ur. l. RS, št. 1/00)

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 1999 (Ur. l. RS, št. 1/00)

Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2000 (Ur. l. RS, št. 34/00)

Odlok o zaključnem račun proračuna Občine Sodražica za leto 1999 (Ur. l. RS, št. 80/00)

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2000 (Ur. l. RS, št. 115/00)

Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Sodražica za leto 2001 (Ur. l. RS, št. 4/01)

Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2001 (Ur. l. RS, št. 25/01)

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sodražica za leto 2000 (Ur. l. RS, št. 84/01)

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2001 (Ur. l. RS, št. 102/01)

Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2002 (Ur. l. RS, št. 30/02)

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sodražica leto 2001 (Ur. l. RS, št. 94/02) 

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2002 (Ur. l. RS, št. 117/02) 

Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Sodražica za leto 2003 (Ul. l. RS, št. 117/02)

Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2003 (Ur. l. RS, št. 35/03)

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2003 (Ur. l. RS, št. 124/03)

Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Sodražica za leto 2004 (Ur. l. RS, št. 124/03)

Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2004 (Ur. l. RS, št. 26/04)

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sodražica za leto 2003 (Ur. l. RS, št. 101/04)

Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Sodražica za leto 2005 (Ur. l. RS, št. 137/04)

Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2005 (Ur. l. RS, št. 18/05)

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2005 (Ur. l. RS, št. 94/05)

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sodražice za leto 2004 (Ur. l. RS, št. 94/05)

Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Sodražica za leto 2006 (Ur. l. RS, št. 112/05)

Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2006 (Ur. l. RS, št. 32/06)

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2006 (Ur. l. RS, št. 137/06)

Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 28/07)

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sodražica za leto 2006 (Ur. l. RS, št. 84/07)

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 108/07)

Sklep o začasnem financiranju Občine Sodražica v obdobju januar – marec 2008 (Ur. l. RS, št. 116/07)

Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2008 (UR. l. RS, št. 13/08)

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sodražica za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 63/08)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 103/08)

Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Sodražica za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 119/08)

Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2009 (Ur. l. RS, št. 8/09)

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sodražica za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 41/09)

Odlok o rebalansu proračuna Občine Sodražica za leto 2009 (Ur. l. RS, št. 92/09)

Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2010 (Ur. l. RS, št. 104/09)

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sodražica za leto 2009 (Ur. l. RS, št. 42/10)

Odlok o rebalansu proračuna Občine Sodražica za leto 2010 (Ur. l. RS, št. 75/10)

Odlok o rebalansu proračuna Občine Sodražica za leto 2010 (Ur. l. RS, št. 107/10)

Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2011 (Ur. l. RS, št. 107/10)

Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2010 (Ur. l. RS, št. 32/11)

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2011 (Ur. l. RS, št. 59/11)

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2011 (Ur. l. RS, št. 109/11)

Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2012 (Ur. l. RS, št. 109/11)

Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2013 (Ur. l. RS, št. 109/11)

Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2011 (Ur. l. RS, št. 30/12)

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2012 (Ur. l. RS, št. 102/12)

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2013 (Ur. l. RS, št. 104/12)

Zaključni račun Občine Sodražica za leto 2012 (Ur. l. RS, št. 27/13) 

Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2014 (Ur. l. RS, št. 109/13)

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2013 (Ur. l. RS, št. 109/13)

Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2013 (Ur. l. RS, št. 29/14)

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2014 (Ur. l. RS, št. 47/14) 

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2014 (Ur. l. RS, št. 93/14)

Sklep o začasnem financiranju Občine Sodražica v obdobju januar-marec 2015 (Ur. l. RS, št. 93/14)

Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2015 (Ur. l. RS, št. 16/15)

Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2014 (Ur. l. RS, št. 32/15)

Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2015 (Ur. l. RS, št. 16/2015)

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2015 (Ur. l. RS, št. 99/2015)

Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2016 (Ur. l. RS, št. 105/2015)

Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2017 (Ur. l. RS, št. 105/2015)

Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2015 (Ur. l. RS, št. 32/2016)

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2016 (Ur. l. RS, št. 84/2016)

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2017 (Ur. l. RS, št. 12/2017)

Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2016 (Ur. l. RS, št. 23/2017)

Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2018 (Ur. l. RS, št. 23/2017)

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2017 (Ur. l. RS, 59/2017)

Popravek Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2017 (Ur. l. RS, št. 62/2017)

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2018 (Ur. l. RS, št. 13/2018)

Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2017 (Ur. l. RS, št. 29/2018)

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2018 (Ur. l. RS, št. 81/2018)

Sklep o začasnem financiranju Občine Sodražica v obdobju januar-marec 2019 (Ur. l. RS, št. 84/2018)

Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2019 (Ur. l. RS, št. 14/2019)

Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2018 (Ur. l. RS, št. 30/2019)

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2019 (Ur. l. RS, št. 70/2019)

Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2020 (Ur. l. RS, št. 77/2019)

Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2021 (Ur. l. RS, št. 77/2019)

Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2019 (Ur. l. RS, št. 89/2020)

Odlok o rebalansu proračuna Občine Sodražica za leto 2020 (Ur. l. RS, št. 191/20)

Odlok o rebalansu proračuna Občine Sodražica za leto 20211 (Ur. l. RS, št. 44/2021)

Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2022 (Ur. l. RS, št. 44/2021)

Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2020 (Ur. l. RS, št. 70/2021)

Odlok o drugem rebalansu proračuna Občine Sodražica za leto 2021 (Ur. l. RS, št. 196/2021)

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2022 (Ur. l. RS, št. 196/2021)

Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2021 (Ur. l. RS, št. 60/2022)

Odlok o rebalansu proračuna Občine Sodražica za leto 2022 (Ur. l. RS, št. 132/2022)

Sklep o začasnem financiranju Občine Sodražica za leto 2023 (Ur. l. RS, št. 159/2022)

Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2023 (Ur. l. RS, št. 25/2023)

Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2022 (Ur. l. RS, št. 48/2023)

Odlok o rebalnsu proračuna Občine Sodražica za leto 2023 (Ur. l. RS, št. 103/2023)

Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2024 (Ur. l. RS, št. 128/2023)

Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2023 (Ur. l. RS, št. 37/2024)

3.6. Denarna pomoč
 
Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 25/01)

Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 20/02)

Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 137/06)

Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč iz sredstev proračuna Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 105/2021)

Pravilnik o podpori mladim in mladim družinam pri reševanju stanovanjskega vprašanja v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 105/2021)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podpori mladim in mladim družinam pri reševanju stanovanjskega vprašanja v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 26/2022)

Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o podpori mladim in mladim družinam pri reševanju stanovanjskega vprašanja v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 128/2023)

3.7. Štipendiranje

Pravilnik o štipendiranju (Ur. l. RS, št. 34/00) 

Pravilnik o štipendiranju deficitarnih poklicev v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 87/2022)

4. Okolje in prostor
4.1. Varstvo okolja

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode na območju Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 49/12)

Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 104/12)

Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obveznih gospodarskih javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2013 na območju Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 104/12)

Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 47/13)

Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih ter padavinskih vod v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 49/13)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode na območju Občine Sodražica (Ur. RS. št. 81/13)

Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2014 na območju Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 29/14) 

Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 29/14) 

Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obveznih gospodarskih javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2015 na območju Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 93/14)

Sklep o cenah omrežnine čiščenja in odvajanja komunalne vode na območju Občine Sodražica (Ur. l. 16/15)

Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (Ur. l. RS, št. 71/2015)

Sklep o določitvi višine subvencije cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2016 na območju Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 99/2015)

Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 2/2016)

Sklep o določitvi višine cene storitev gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana (za leti 2016 in 2017) v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 32/16)

Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (Ur. l. RS, št. 32/16)

Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 32/16)

Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (Ur. l. RS, št. 30/2017)

Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 30/2017)

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (Ur. l. RS, št. 41/2017)

Pravilnik o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč na območju Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 72/2017)

Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (Ur. l. RS, št. 29/2018)

Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju Občine Sodražica (Ur. RS, št. 30/2019)

Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov (Ur. RS, št. 30/2019)

Pravilnik o sofinanciranju ravnanja z azbestnimi odpadki v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 44/2021)

Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 53/2024)

4.2. Prostorski načrti

Pravilnik za izvajanje zazidalnega načrta za cono 1, 2, 3-del, 4, 5-del v Sodražici

Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sodražica za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Sodražica za obdobje 1986-1990 (Ur. l. RS, št. 13/00)

Program priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev (PUP) za območje Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 13/00)

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Ribnica za območje občine Sodražica za obdobje 1986 – 2000 (Skupščinski Dolenjski list, št. 12/78, 18/88 in Ur. l. RS, št. 11/90 in 27/98), srednjeročnega plana Občine Ribnica za obdobje 1986 – 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 12/78 in Ur. l. RS, št. 10/91, 21/93 in 27/98) (Ur. l. RS, št. 30/00)

Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 25/01)

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Ribnica za območje občine Sodražica za obdobje 1986-2000 ter spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Ribnica za območje Občine Sodražica za obdobje 1986-1990 dopolnjen 2003 (Ur. l. RS, št. 101/04)

Program priprave za spremembe in dopolnitve ureditveno-zazidalnega načrta Kurirska cesta – Cesta Notranjskega odreda R3/S16 – Sodražica (Ur. l. RS, št. 77/05)

Program priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Sodražica in Prostorskega reda Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 11/07)

Sklep o nadaljevanju in dokončanju postopkov priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Sodražica in Prostorskega reda Občine Sodražica kot enotnega planskega akta Občinski prostorski načrt Sodražica (Ur. l. RS, št. 75/07)

Odlok o Občinskem lokacijskem načrtu Kurirska cesta – Cesta Notranjskega odreda R3/S16 – Sodražica (Ur. l. RS, 12/08)

Popravek Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu Kurirska cesta-Cesta Notranjskega odreda R3/S16 – Sodražica (Ur. l. RS, št. 14/08)

Sklep o postopku priprave o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Pod cerkvijo – JV središče Sodražica (Ur. l. RS, št. 18/08)

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica (OPN S 07) (Ur. l. RS, št. 49/11)

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Središče Sodražica vzhod – 18-03 severni del (Ur. l. RS, št. 94/11)

Sklep o začetku postopka priprave OPPN za sanacijo in širitev kamnoloma Mala gora (Ur. l. RS, št. 3/12)

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Središče Sodražica vzhod – 18-03 severni del (Ur. l. RS, št. 13/12)

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev OPN Občine Sodražica – izvedbeni del z oznako A (Ur. l. RS, št. 27/13)

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev OPN Občine Sodražica – izvedbeni del z oznako B (Ur. l. RS, št. 27/13)

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sanacijo in širitev kamnoloma Mala Gora (Ur. l. RS, št. 99/13)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica (OPN S 07) (Ur. l. RS, št. 50/14) 

Redakcijski popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica (OPN S 07) (Ur. l. RS, št. 32/15)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica (OPN S 07) – 1 (Ur. l. RS, št. 46/16)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica (OPN S 07) – 2 (Ur. l. RS, št. 82/16)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica (OPN S 07) – 3 (Ur. l. RS, št. 23/2017)

Redakcijski popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica (OPN S 07) (Ur. l. RS, št. 30/2017)

Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 1234 za enoto urejanja prostora »Vi01.odo«Vinice (Ur. l. RS, št. 61/2019)

Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 1255 za enoto urejanja prostora »Ži06.odo« Žimarice (Ur. l. RS, št. 77/2019)

Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 38/2020)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica (krajše: SD OPN 2 Sodražica (Ur. l. RS, št. 133/2022)

Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 137/2022)

Sklep o začetku kratkega postopka sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica (krajše: SD OPN 3 Sodražica) (Ur. l. RS, št. 155/2022)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica (krajše: SD OPN 3 Sodražica) (Ur. l. RS, št. 25/2023)

Redakcijski popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sanacijo in širitev kamnoloma Mala Gora (Ur. l. RS, št. 48/2023)

Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Sodražica (SD OPN 4 Sodražica) - kratek postopek (Ur. l. RS, št. 12/2024)

Redakcijski popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica (krajše: SD OPN 2 Sodražica) (Ur. l. RS, št. 13/2024)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica (SD OPN 4 Sodražica) (Ur. l. RS, št. 21/2024)

4.3. Javno dobro - javna korist

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (Ur. l. RS, št. 85/02)

Sklep o ugotovitvi javne koristi za nepremičnini parc. št. 71/6 in 71/4, k.o. Sodražica (Ur. l. RS, št. 13/2024)

Sklep o ugotovitvi javne koristi za parc. št. 125/7, k.o. Zamostec (Ur. l. RS, št. 13/2024)

4.4. Ceste
 
 Odlok o občinskih cestah (Ur. l. RS, št. 4/00)

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sodražica (Ur. l. RS, 115/00)

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 74/09)

Občinski program varnosti Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 32/11)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 30/12)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 93/14)

Odlok o občinskih in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 70/2021)

Pravilnik o določitvi vrednosti odškodnine za prenos lastninske pravice za zemljišča, na katerih poteka kategorizirana občinska cesta (Ur. l. RS, št. 26/2022)

5. Gospodarske dejavnosti

5.1. Podpora gospodarstvu

Odlok o ukrepih pomoči gospodarstvu zaradi epidemije COVIDA-19 (Ur. l. RS, št. 89/2020)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ukrepih pomoči gospodarstvu zaradi epidemije COVIDA-19 (Ur. l. RS, št. 44/2021)

Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za blaženje posledic epidemije COVID-19 v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 44/2021)

5.2. Kmetijstvo

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 196/2021)
 
5.3. Obrt
 
Pravilnik o geografski označbi Ribniška suha roba (Ur. l. RS, št. 77/05)

5.4. Gostinstvo, prodajalne in turizem

Pravilnik o merilih za določanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov (Ur. l. RS, št. 71/00)

Pravilnik o dežurstvu prodajaln v Občini Sodražica (Ur. l. RS, 4/01)

Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 67/2018)

5.5. Telekomunikacije

Odlok o vračanju vlaganj upravičencem v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 78/02)

5.6. Javno-zasebno partnerstvo

Sklep o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbi projekta Gradnja, upravljanje, vzdrževanje in izkoriščanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Sodražica v obliki koncesijskega javno-zasebnega partnerstva (Ur. l. RS, št. 87/08)
 
6. Negospodarske dejavnosti

6.1. Zavodi
6.1.1. Vrtci
 
Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Sodražica (Ur. l. RS, št. 25/01)

Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Sodražica (Ur. l. RS, št. 19/03)

Sklep o ekonomski ceni v vrtcu (Ur. l. RS, št. 96/05)

Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Sodražica (Ur. l. RS, št. 137/06)

Pravilnik o kriterijih za sprejem otrok v vrtec (Ur. l. RS, št. 119/08)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za sprejem otrok v vrtec (Ur. l. RS, št. 34/2010)

Pravilnik o kriterijih za sprejem otrok v vrtec (Ur. l. RS, št. 13/12)

Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 104/12)

Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 12/2017)

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cene programov predšolske vzgoje (Ur. l. Rs, št. 14/2018)

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cene programov predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 30/2019)

Sklep o določitvi višine cene programov vrtca (Ur. l. RS, št. 105/2021)

Sklep o določitvi cen programa vrtca pri OŠ dr. Ivana Prijatelja Sodražica (Ur. l. RS, št. 37/2023)

6.1.2. Osnovna šola

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole dr. Ivan Prijatelj Sodražica (Ur. l. RS, št. 78/99)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ivan Prijatelj Sodražica (Ur. l. RS, št. 85/02)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole dr. Ivan Prijatelj Sodražica (Ur. l. RS, št. 63/08)

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ivan Prijatelj Sodražica (Ur. l. RS, št. 75/10)

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole dr. Ivana Prijatelje Sodražica (Ur. l. RS, št. 72/2017)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica (Ur. l. RS, 67/2018)

6.1.3. Glasbena šola
 
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Ribnica (Ur. l. RS, št. 88/01)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Ribnica (Ur. l. RS, št. 119/07)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Ribnica (Ur. l. RS, št. 105/08)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Ribnica (Ur. l. RS, št. 82/10)

6.1.4. Knjižnica
 
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša (Ur. l. RS, št. 76/02)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša (Ur. l. RS, št. 5/06)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša (Ur. l. RS št. 47/11)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša (Ur. l. RS, št. 145/20)

 
6.1.5. Lekarna
 
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ribnica (Ur. l. RS, št. 88/01)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ribnica (Ur. l. RS, št. 86/13)

Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ribnica po skrajšanem postopku (Ur. l. RS, št. 47/16)

Odlok o javnem lekarniškem zavodu Lekarna Ribnica (Ur. l. RS, št. 184/20)

6.1.6. Zdravstveni dom
 
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni doma dr. Janeza Oražma Ribnica (Ur. l. RS, št. 88/01)

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica (Ur. l. RS, št. 117/08)

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica (Ur. l. RS, št. 30/2019)

6.2. Kultura
 
Pravilnik za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 18/05)

Pravilnik za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 14/08)
 
Odlok o razglasitvi Nove Štifte za kulturni spomenik lokalnega pomena (Ur. l. RS, 75/10)

Pravilnik o spremembi Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 17/14)

Pravilnik o spremembi Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 93/14)

6.3. Druga društvena dejavnost in pokroviteljstvo
 
Pravilnik za vrednotenje ter sofinanciranje drugih društvenih dejavnosti v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 41/08)
 
Pravilnik o spremembi Pravilnika za vrednotenje ter sofinanciranje drugih društvenih dejavnosti v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 17/14) 

Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Sodražica (Ur. l. Rs, 16/15)

6.4. Šport
 
Pravilnik merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 137/04)

Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 14/08)

Odlok o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav na smučišču Izver Sodražica (Ur. l. RS, št. 103/08)

Pravilnik o uporabi in oddajanju Športne dvorane Sodražica (Ur. l. RS, št. 77/12)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi in oddajanju Športne dvorane Sodražica (Ur. l. RS, št. 49/13)

Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 17/14) 

Pravilnik o spremembi Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 16/15)

Cenik za uporabo Športne dvorane Sodražica (Ur. l. RS, št. 16/15)

Pravilnik o spremembi Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 14/2018)

Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 21/2020)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 44/2021)

7. Pravna področja

7.1. Poslovni prostori, stanovanja

Sklep o določitvi višine najemnin za poslovne prostore, s katerimi razpolaga Občina Sodražica (Ur. l. RS, št. 84/01)

Neuradna prečiščena besedila predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega občina ne jamči odškodninsko ali kako drugače (peti odstavek 8. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja Ur. l. RS, št. 76/05).

Statut Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 32/11)

Poslovnik Občinskega sveta Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 32/11)

Odlok o istovetnostih simbolih Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 84/01)

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 58/06)

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanije za lokalne volitve 2010 v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 64/10)

Sklep o načinu sporazumne razdelitve premoženja med Občino Ribnica in Občino Sodražica (Ur. l. RS, št. 12/01)

Pravilnik o odprodaji, oddaji za gradnjo, oddajo v najem ali zamenjavi nepremičnin ali premičnin v lasti Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 25/01)

Odlok o predkupni pravici Občine Sodražica na nepremičninah (Ur. l. RS, št. 79/03) 
 
Poročilo o izidu volitev za Občinski svet Občine Sodražica (Ul. l. RS, št. 115/06)

Poročilo o izidu volitev (Ur. l. RS, št. 85/10)

Poročilo o izidu volitev za župana Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 115/06)

Pravilnik o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 89/08) 

Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 101/10)

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 75/10)

Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov občinskih funkcionarjev, članov nadzornega odbora, volilne komisije in članov delovnih teles občinskega sveta (Ur. l. RS, št. 41/09)

Sklep o financiranju političnih strank v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 32/11)

Odlok o vaških odborih (Ur. l. RS, št. 76/11)

Odlok o statusnem preoblikovanju javnega komunalnega podjetja Hydrovod Kočevje-Ribnica p.o. v Hydrovod d.o.o., družbo za komunalno dejavnost (Ur. l. RS, št. 84/01)

Tehnični pravilnik o javnem vodovodu na območju Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 18/04) 

Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 80/00)

Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje dimnikarske službe (Ur. l. RS, št. 79/03) 

Odlok o turistični taksi v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 78/99)
 
Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 137/06)

Pravilnik o štipendiranju (Ur. l. RS, št. 34/00) 

Odlok o varstvu pitne vode na območju Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 20/02)

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica (OPN S 07) (Ur. l. RS, št. 49/11)

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Središče Sodražica vzhod – 18-03 severni del (Ur. l. RS, št. 94/11)

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (Ur. l. RS, št. 85/02)

Odlok o občinskih cestah (Ur. l. RS, št. 4/00)

Občinski program varnosti Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 32/11)

Pravilnik o geografski označbi Ribniška suha roba (Ur. l. RS, št. 77/05)

Pravilnik o merilih za določanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov (Ur. l. RS, št. 71/00)

Pravilnik o dežurstvu prodajaln v Občini Sodražica (Ur. l. RS, 4/01)

Odlok o vračanju vlaganj upravičencem v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 78/02)

Sklep o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbi projekta Gradnja, upravljanje, vzdrževanje in izkoriščanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Sodražica v obliki koncesijskega javno-zasebnega partnerstva (Ur. l. RS, št. 87/08)
 
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ribnica (Ur. l. RS, št. 88/01)

Pravilnik za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 14/08)
 
Odlok o razglasitvi Nove Štifte za kulturni spomenik lokalnega pomena (Ur. l. RS, 75/10)

Pravilnik za vrednotenje ter sofinanciranje drugih društvenih dejavnosti v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 41/08)
 
Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 14/08)

Odlok o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav na smučišču Izver Sodražica (Ur. l. RS, št. 103/08)

Sklep o določitvi višine najemnin za poslovne prostore, s katerimi razpolaga Občina Sodražica (Ur. l. RS, št. 84/01)

Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2012 (Ur. l. RS, št. 109/11)

Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2013 (Ur. l. RS, št. 109/11)

Sklep o vrednosti točne za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2012 (Ur. l. RS, št. 106/11)

Odlok o ustanovitvi Sveta za varnost občanov Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 109/11)

Sklep o začetku postopka priprave OPPN za Sanacijo in širitev kamnoloma Mala Gora« (Ur. l. RS, št. 3/12) 

Odlok o ustanovitvi organa občinske skupne uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Velike Lašče, Sodražica in Loški Potok (Ur. l. RS, št. 6/12)

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Središče Sodražica vzhod – 18-03 severni del (Ur. l. RS, št. 13/12)

Pravilnik o kriterijih za sprejem otrok v vrtec (Ur. l. RS, št. 13/12)

Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Jugovzhodne Slovenije (Ur. l. RS, št. 24/12)

Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Sodražica s soproizvodnjo električne energije (Ur. l. RS, št. 49/12)

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode na območju Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 49/12)

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 49/12)

Odlok o rabi javnih površin in občinskih taksah v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 77/12)

Pravilnik o uporabi in oddajanju Športne dvorane Sodražica (Ur. l. RS, št. 77/12)

Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 49/13) 

Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 104/12) 

Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo na območju Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 47/13)

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2013 (Ur. l. RS, št. 104/12) 

Zaključni račun Občine Sodražica za leto 2012 (Ur. l. RS, št. 27/13) 

Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obveznih gospodarskih javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2013 na območju Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 104/12) 

Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 47/13) 

Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih ter padavinskih vod v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 49/13) 

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev OPN Občine Sodražica – izvedbeni del z oznako A (Ur. l. RS, št. 27/13) 

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev OPN Občine Sodražica – izvedbeni del z oznako B (Ur. l. RS, št. 27/13) 

Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 104/12) 

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2013

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o uporabi in oddajanju Športne dvorane Sodražica

Neuradno prečiščeno besedilo Tarifnega pravilnika za obračun oskrbe s pitno vodo iz vodovodnih sistemov v upravljanju javnega podjetja Hydrovod d.o.o. v Občini Sodražica

Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o ustanovitvi in nalogah Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o občinskem prazniku in priznanjih Občine Sodražica

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Ribnica d.o.o.

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Sodražica

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o občinskem glasilu Suhorobar

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o taborjenju

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ivan Prijatelj Sodražica

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Kurirska cesta – Cesta Notranjskega odreda R3/S16 – Sodražica

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o obveznem odstranjevanju odpadkov na območju Občine Sodražica

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Ribnica

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč

NUJNI KONTAKTI

Center za obveščanje: 112

Dežurna služba Hydrovoda: 01 893 81 70
Okvara na vodovodu: 051 319 800

Okvara na vročevodu: 041 727 379

Dežurna služba Komunala Ribnica: 01 835 90 80
Cestna služba: 041 903 109 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Sodražica in Velike Lašče: 01 320 42 08

Zdravstveni dom Ribnica: 01 837 22 00

Koledar dogodkov

pon tor sre čet pet sob ned
1
2
5
6
8
9
10
13
15
16
17
18
19
22
23
24
25
27
28
29
30
31

LOKALNE VOLITVE 2022

Občina Sodražica | Lokalne volitve 2022

Suhorobar

Občinsko glasilo Občine Sodražica

Občina Sodražica | Suhorobar revije

Evropski projekti

Občina Sodražica | Povezava na spletno stran Evropski sklad za regionalni razvoj

Občina Sodražica | Evropski projekti LAS

Facebook

Facebook | Sledi nam na Facebooku

Vreme

giweather joomla module