Script support IE Browser

Organ skupne občinske uprave občin Ribnica, Loški Potok, Sodražica in Velike Lašče je bil ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Ribnica, Loški Potok, Sodražica in Velike Lašče (Uradni list RS št. 167/2021).

Skupna občinska uprava deluje na širokem območju svojih občin ustanoviteljic. Problemi so različni, prav tako prioritete občanov. Zaposleni v Skupni občinski upravi si v okviru svojih pristojnosti prizadevamo za hitro in učinkovito razrešitev problemov in težav, s katerimi se na nas obračajo različni subjekti, tako občani, občine kot drugi organi, ki delujejo v javno korist. Prav tako je poslanstvo zaposlenih v skupni občinski upravi da sami pristopimo k odkrivanju in posledično k reševanju problemov ter da s svojim znanjem pomagamo tudi na drugih področjih delovanja občinske uprave.

SOU za občine ustanoviteljice opravlja naloge občinske uprave na naslednjih področjih:

- občinskega inšpekcijskega nadzorstva

- občinskega redarstva in

- civilne zaščite.

OBČINSKO INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO

Občinsko inšpekcijsko nadzorstvo izvajajo občinski inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, ki opravljajo svoje naloge skladno z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru, Zakonom o prekrških in Zakonom o splošnem upravnem postopku. Občinsko inšpekcijsko nadzorstvo je tudi prekrškovni organ občin ustanoviteljic, ki so vključene v skupno upravo na področju občinskega inšpekcijskega nadzorstva.

Občinski inšpektorji nadzorujejo izvajanje določb naslednjih predpisov:

 • o občinskih cestah
 • o varnosti v cestnem prometu na občinskih cestah
 • o ravnanju s komunalnimi odpadki
 • o oglaševanju in reklamiranju
 • o občinskih taksah
 • o pokopališki dejavnosti
 • o urejanju in vzdrževanju javnih in zelenih površin
 • o odvajanju in čiščenju odpadnih voda
 • o turističnih taksah
 • o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
 • o skladnosti gradnje enostavnih objektov, za katere ni predpisano gradbeno dovoljenje, s prostorskimi akti občine
 • ter drugih odlokov in predpisov, ki pooblaščajo občinsko inšpekcijo za inšpekcijski nadzor.

Če pri opravljanju inšpekcijskega nadzora občinski inšpektor ugotovi, da je kršen predpis, katerega izvajanje nadzoruje,  ima pravico in dolžnost:

 • odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi,
 • izvesti postopke v skladu z Zakonom o prekrških,
 • predlagati pristojnemu organu sprejem ukrepov,
 • odrediti druge ukrepe in dejanja, za katera je pooblaščen.

Inšpekcijski nadzor se opravlja kot redni nadzor ali kot izredni nadzor na podlagi obvestila občinske uprave, prejetih vlog ali če to zahtevajo drugi razlogi.

Prijave, pritožbe, sporočila in druge vloge je mogoče oddati neposredno na sedežu Skupne občinske uprave ali na sedežu občin ustanoviteljic, pisno, po telefonu in po e-pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Inšpektor je po določbi 2. odstavka 16. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru dolžan varovati tajnost vira prijave in vira drugih informacij, na podlagi katerih opravlja inšpekcijski nadzor.

OBČINSKO REDARSTVO

Občinsko redarstvo izvajajo občinski redarji, kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, ki opravljajo svoje naloge v predpisani uniformi ter s predpisanimi sredstvi. Občinsko redarstvo je prekrškovni organ za vse občine ustanoviteljice, ki so vključene v skupno upravo za izvajanje naloge občinskega redarstva.

Naloge občinskega redarstva določajo zakoni s področja občinskega redarstva, prekrškovne zakonodaje, zakonodaje s področja skrbi za javno varnost in javni red, zakonodaje o cestah in o pravilih cestnega prometa, zakonodaje o zaščiti živali in drugih predpisov iz pristojnosti občinskega redarstva ter na podlagi teh zakonov izdani podzakonski akti in občinski predpisi.

 Naloge občinskega redarstva so opredeljene v Zakonu o občinskem redarstvu (ZORed):

 • nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih,
 • varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij,
 • skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
 • varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščine,
 • vzdrževati javni red in mir.

Občinski redar ima pri opravljanju nalog naslednja pooblastila:

 • opozorilo,
 • ustna odredba,
 • ugotavljanje istovetnosti,
 • varnostni pregled osebe,
 • zaseg predmetov,
 • zadržanje storilca prekrška in kaznivega dejanja,
 • uporaba fizične sile, sredstev za vklepanje in vezanje ter plinskega razpršilca (prisilna sredstva).

Na podlagi Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) lahko občinski redarji opravljajo pooblastila:

 • urejajo in nadzirajo promet na občinskih cestah in državnih cestah v naselju,
 • izvajajo nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili ter ovirami v naselju,
 • izvajajo nadzor nad ravnanjem udeležencev cestnega prometa v območju umirjenega prometa in območju za pešce,
 • opravljajo nadzor prometa s samodejnimi merilnimi napravami za nadzor prometa, v katerih se prekrški slikovno dokumentirajo.

Na podlagi Zakon o cestah (ZCes-2) lahko občinski redarji opravljajo pooblastila:

 • ugotavljajo kršitve določb ZCes-2 o varstvu cest in okolja v naselju in na občinskih cestah zunaj naselja.

 

Na podlagi ZJRM opravljajo občinski redarji pooblastila v zvezi z naslednjimi kršitvami:

 • nedostojno vedenje,
 • beračenje na javnem kraju,
 • uporaba nedovoljenih predmetov,
 • poškodovanje uradnega napisa, oznake ali odločbe,
 • pisanje po objektih,
 • vandalizem,
 • nedovoljeno kampiranje,
 • ščuvanje in razkazovanje živali z namenom povzročitve strahu ali ogroženosti,
 • neupoštevanje zakonitega ukrepa uradne osebe.

CIVILNA ZAŠČITA

Naloge civilne zaščite:

 • priprava načrta zaščite in reševanja za posamezno občino ustanoviteljico;
 • sporočanje podatkov Upravi RS za zaščito in reševanje za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na predpisan način;
 • opravljanje drugih strokovnih nalog s področja civilne zaščite (npr. dodeljevanje sredstev za odpravo posledic nesreč);
 • urejanje sistema zaščite, reševanja in pomoči v posamezni občini v skladu z zakonodajo;
 • zagotavljanje elektronskih komunikacij za potrebe zaščite, reševanja in pomoči v skladu z enotnim informacijsko komunikacijskim sistemom;
 • načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov;
 • izdelava ocen ogroženosti ter načrtov zaščite in reševanja za posamezno občino ustanoviteljico;
 • organiziranje, razvijanje ter vodenje osebne in vzajemne zaščite;
 • organiziranje zaščite, reševanja in pomoči na območju posamezne občine;
 • določanje in organiziranje enot in služb Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v posamezni občini;
 • določanje in izvajanje programov usposabljanja občinskega pomena; 
 • usklajevanje načrtov in drugih priprav za zaščito, reševanje in pomoč s sosednjimi občinami in državo;
 • določanje organizacij, ki so posebnega pomena za zaščito, reševanje in pomoč v občini;
 • priprava pogodb o opravljanju nalog zaščite in reševanja;
 • druge naloge s področja civilne zaščite v skladu z veljavnimi predpisi (dodeljevanje sredstev za odpravo nesreč).

KONTAKTNI PODATKI IN URADNE URE

NASLOV:  Skupna občinska uprava, Gorenjska cesta 9, Ribnica
TELEFON: 01 330 22 40

E-NASLOV:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

URADNE URE:

 • v poslovnih prostorih na sedežu organa, v stavbi UE Ribnica, Gorenjska cesta 9, v Ribnici: v ponedeljek in sredo od 9.00 do 11.00

OPOMBA: Razgovor s strankami izven navedenih uradnih ur je možen  po predhodnem dogovoru.

Prijava domnevnih nepravilnosti:

 • osebno v času uradnih ur
 • po telefonu v času poslovnih ur
 • po elektronski pošti
 • z navadno pošto.

Pomembni predpisi

 • Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Ribnica, Loški Potok, Sodražica in Velike Lašče« Uradni list RS št. 167/2021
 • Zakon o inšpekcijskem nadzoru Uradni list RS, št. 43/07, ZIN-UPB1
 • Zakonu o prekrških, Uradni list RS, št. 29/11 - uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 - odl. US, 92/14 - odl. US, 32/16, 15/17 - odl. US, 27/17 - ZPro, 73/19 - odl. US, 175/20 - ZIUOPDVE, 195/20, 5/21 - odl. US, 15/21 - ZDUOP, 123/21 - ZPrCP-F, 206/21 – ZDUPŠOP, ZP-1
 • Zakon o občinskem redarstvu , Uradni list RS, št. 139/06, 9/17, ZORed
 • Zakon o cestah, Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 - ZSDH-1A, 29/23, 78/23 - ZUNPEOVE, 95/23 - ZIUOPZP, 131/23 – ZORZFS, ZCes-2
 • Zakon o pravilih cestnega prometa, Uradni list RS, št. 156/21 - uradno prečiščeno besedilo, 161/21, ZPrCP
 • Zakon o javnem redu in miru, Uradni list RS, št. 70/06, 139/20, ZJRM

_______________________________________________________________________________________________

Na podlagi 319. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb) in 9. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20, 172/21, 68/22, 89/22, 135/22, 77/23 in 24/24), objavljamo:

Seznam uradnih oseb, pooblaščenih za vodenje in/ali odločanje  v upravnih postopkih organa skupne občinske uprave:

 • Marija Ajdič Francelj, vodja SOU
 • Cvetko Staniša, inšpektor svetnik
 • Sebastijan Podobnik, referent za civilno zaščito

Seznam uradnih oseb, pooblaščenih za vodenje in/ali odločanje  v postopkih o prekršku organa skupne občinske uprave:

 • Marija Ajdič Francelj, vodja SOU
 • Cvetko Staniša, inšpektor svetnik
 • Marko Jakše, občinski redar
 • Blaž Mavrin, občinski redar

Obvestilo posameznikom po 13. členu splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede obdelave osebnih podatkov

Prijavni obrazec

Fizična oseba, ki poda lažno prijavo, se na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru kaznuje  z globo v višini 500 eurov.

NUJNI KONTAKTI

Center za obveščanje: 112

Dežurna služba Hydrovoda: 01 893 81 70
Okvara na vodovodu: 051 319 800

Okvara na vročevodu: 041 727 379

Dežurna služba Komunala Ribnica: 01 835 90 80
Cestna služba: 041 903 109 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Sodražica in Velike Lašče: 01 320 42 08

Zdravstveni dom Ribnica: 01 837 22 00

Koledar dogodkov

pon tor sre čet pet sob ned
2
11
12
13
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

LOKALNE VOLITVE 2022

Občina Sodražica | Lokalne volitve 2022

Suhorobar

Občinsko glasilo Občine Sodražica

Občina Sodražica | Suhorobar revije

Evropski projekti

Občina Sodražica | Povezava na spletno stran Evropski sklad za regionalni razvoj

Občina Sodražica | Evropski projekti LAS

Facebook

Facebook | Sledi nam na Facebooku

Vreme

giweather joomla module