Script support IE Browser

24.06.2024

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja naslednja prosta delovna mesta:  - UČITELJ ZGODOVINE, GEOGRAFIJE IN DKE - UČITELJ V ODDELKU...

17.05.2024

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja naslednje prosto delovno mesto:  - UČITELJ PREDMETNEGA POUKA

26.04.2024

Svet zavoda Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica na podlagi 1. člena Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza...

17.04.2024

Občina Sodražica objavlja javni razpis, katerega namen je dodelitev enkratne denarne pomoči mladim in mladim družinam pri prvem reševanju stanovanjskega problema v Občini...

10.04.2024

Občina Sodražica na podlagi sprejetega Pravilnika o sofinanciranju ravnanja z azbestnimi odpadki v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 44/2021) in Odloka o proračunu Občine...

08.04.2024

Razvojni center Novo mesto nadaljuje z izvajanjem 4 mesečnega programa podjetniškega usposabljanja v okviru projekta Podjetno nad izzive – Poni JV Slovenija. V okviru projekta...

05.04.2024

Sklep o določitvi plakatnih mest in pogojih za uporabo plakatnih mest v času volilne kampanje za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament

28.03.2024

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF,...

22.03.2024

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (ULRS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 -...

22.03.2024

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (ULRS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 -...

22.03.2024

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (ULRS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 -...

22.03.2024

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (ULRS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 -...

07.03.2024

Svet Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – zahod objavlja javni razpis za imenovanje direktorja Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – zahod. Razpis s pogoji za...

20.02.2024

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF,...

16.02.2024

Občina Sodražica, skladno s 75. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Sodražica (Ur. l. RS št. 32/11, 29/18, 159/22), podaja v javno obravnavo predlog STRATEGIJE RAZVOJA...

15.02.2024

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 16/2015) in Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2024...

30.01.2024

Občina Ribnica na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami;  v nadaljevanju: ZJU)...

29.01.2024

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja naslednji prosti delovni mesti:  - VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK...

25.01.2024

Fundacija Primoža Rogliča objavlja razpis, ki omogoča mladim kolesarjem, ki živijo v slabših premoženjskih razmerah, da se potegujejo za 54 koles, ki jih...

25.01.2024

Datum: 25. 1. 2024 Številka: 223-1/24 JAVNI POZIV za predlaganje kandidatov v Svet za varnost občanov občine Sodražica Občina Sodražica je z Odlokom o ustanovitvi Sveta za...

23.01.2024

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2024 (Uradni list RS, št. 128/2023) in Pravilnika o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav...

19.01.2024

Občina Sodražica na podlagi 19. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 29/17), 9. člena Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sodražica...

11.01.2024

Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, na podlagi Pravilnika za vrednotenje ter sofinanciranje drugih društvenih dejavnosti v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 41/2008...

10.01.2024

Občina Sodražica objavlja na podlagi 104. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/2007-UPB1, 56/2008, 4/2010, 20/2011, 111/2013, 68/2016 in...

20.12.2023

Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, na podlagi Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 - ZVKsEs, 47/06 - ZEN, 45/08 - ZVEtL, 57/08, 90/09 - odl. US,...

14.12.2023

Svet zavoda Lekarne Ribnica, na podlagi 17. člena statuta Javnega zavoda Lekarne Ribnica, objavlja javni razpis za delovno mesto direktorja/-ice zavoda. Na razpisano delovno...

12.12.2023

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja naslednje prosto delovno mesto:  - RAČUNOVODJA

12.12.2023

Občina Sodražica poziva zainteresirano javnost, da kandidira oz. poda svoje predloge za: urednika občinskega glasila Suhorobar, člana uredniškega odbora, člana programskega...

04.12.2023

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja naslednje prosto delovno mesto:  - VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA

20.11.2023

Občina Ribnica na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami;  v nadaljevanju: ZJU)...

15.11.2023

Razvojni center Novo mesto nadaljuje z izvajanjem 4 mesečnega programa podjetniškega usposabljanja v okviru projekta Podjetno nad izzive – Poni JV Slovenija. V okviru projekta...

20.10.2023

Občina Ribnica na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih in 19. člena Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Ribnica, Loški Potok, Sodražica in Velike...

20.10.2023

Občina Ribnica na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih in 19. člena Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Ribnica, Loški Potok, Sodražica in Velike...

06.10.2023

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja naslednje prosto delovno mesto:  - UČITELJ RAZREDNEGA POUKA ZA ANGLEŠČINO

14.09.2023

Ministrstvo za Notranje zadeve (v nadaljevanju MNZ) je 6. 9. 2023 posredovalo reprezentativnim združenjem občin poziv za predlaganje predstavnikov javnosti v senatih za reševanje...

08.09.2023

Fundacija Alenke Gabrič, ustanova za štipendiranje na podlagi Pravilnika o pridobivanju sredstev ter podeljevanju štipendij in pomoči z dne 14.09.2009 in Sklepa o določitvi...

23.08.2023

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja naslednje prosto delovno mesto:  - SPREMLJEVALEC UČENCA

12.07.2023

Občina Sodražica na podlagi 6. člena Pravilnika o štipendiranju deficitarnih poklicev v Občini Sodražica (Uradni list RS, št. 87/2022) objavlja JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV...

12.07.2023

Na podlagi 6. člena Pravilnika o uporabi in oddajanju Športne dvorane Sodražica (Ur. l. RS št. 77/12, 49/13) objavljamo naslednji Javni poziv za uporabo Športne dvorane...

23.06.2023

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi 11. člena Odloka o občinskem prazniku in priznanjih Občine (Ur. l. RS, št. 19/03, 59/11, 26/22) objavlja dne 20....

01.06.2023

Datum: 30. 5. 2023 Številka: 032-3/23 Skladno z Zakonom o enakih možnostih žensk in moških (Uradni list RS, št. 59/02, 61/07 - ZUNEO-A, 33/16 - ZVarD, 59/19) Občina Sodražica...

01.06.2023

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13 in 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 - ZZNŠPP in...

26.05.2023

Ponudba št. 330-561/2023-6 za prodajo kmetijskega zemljišča

11.05.2023

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007 - uradno prečiščeno besedilo, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012 - ZUJF in 14/2015 - ZUUJFO), Pravilnika o...

11.05.2023

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007 - uradno prečiščeno besedilo, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012 - ZUJF in 14/2015 - ZUUJFO), Pravilnika o...

09.05.2023

Ponudba št. 330-315/2023-6 za prodajo gozda

09.05.2023

Obveščamo Vas, da je Občina Sodražica na Portalu javnih naročil, pod zaporedno številko JN002686/2023-B01, objavili naročilo "Opravljanje šolskih prevozov v šolskih letih...

09.05.2023

RAZPIS JE ZAPRT! Na podlagi 8. člena Pravilnika o podpori mladim in mladim družinam pri reševanju stanovanjskega vprašanja v Občini Sodražica (Ur. l. RS št. 105/21, 26/22) in...

19.04.2023

Občina Sodražica objavlja na portalu javnih naročil naročilo male vrednosti gradnje za Rekonstrukcijo ceste Podklanec. Rok za sprejemanje vprašanj: 28. 4. 2023 do 12. ure. Rok...

19.04.2023

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2023 (Uradni list RS, št. 196/2023) in Pravilnika o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih...

06.04.2023

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja naslednje prosto delovno mesto:  - UČITELJ GLASBENE UMETNOSTI

20.03.2023

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja naslednja prosta delovna mesta:  - UČITELJ GLASBENE UMETNOSTI - UČITELJ V ODDELKU PODALJŠANEGA...

10.03.2023

Občina Sodražica na podlagi 19. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 29/17), 9. člena Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sodražica...

10.03.2023

Občina Sodražica na podlagi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2023 (Ur. l. RS št. 25/2023) objavlja Javni poziv za sofinanciranje sakralnih objektov oz. pomoč verskim...

06.03.2023

Občina Sodražica na podlagi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2023 (Uradni list RS, št. 25/23) in 217. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike...

06.03.2023

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 16/2015) in Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2023...

06.03.2023

Občina Sodražica objavlja na podlagi 104. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/2007-UPB1, 56/2008, 4/2010, 20/2011, 111/2013, 68/2016 in...

06.03.2023

Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, na podlagi Pravilnika za vrednotenje ter sofinanciranje drugih društvenih dejavnosti v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 41/2008...

06.03.2023

Občina Sodražica na podlagi sprejetega Pravilnika o sofinanciranju ravnanja z azbestnimi odpadki v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 44/2021) in Odloka o proračunu Občine...

15.02.2023

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi 5. člena Odloka o vaških odborih (Ur. l. RS št. 76/11, 26/22, v nadaljevanju: Odlok) objavlja naslednji JAVNI...

06.01.2023

Skladno s 13. členom Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica (Ur. l. RS št. 78/99, 85/02, 63/08, 75/10, 72/17,...

05.01.2023

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja naslednje prosto delovno mesto: - VZGOJITELJICA PREDŠOLSKIH OTROK

22.12.2022

Na podlagi 8. člena Odloka o javnem lekarniškem zavodu Lekarna Ribnica (Uradni list RS, št. 184/2020) Občine Ribnica, Občina Sodražica in Občina Loški Potok objavljajo JAVNI...

21.12.2022

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja naslednji prosti delovni mesti: - VZGOJITELJICA PREDŠOLSKIH OTROK - UČITELJ V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA

02.12.2022

Skladno z 8. členom Odloka o javnem lekarniškem zavodu Lekarna Ribnica (Ur. l. RS št. 184/2020) Občina Sodražica objavlja Javni poziv za posredovanje predlogov za imenovanje...

30.11.2022

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja naslednji prosti delovni mesti: VZGOJITELJ/ICA PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK/CA VZGOJITELJ/ICE VZGOJITELJ/ICA PREDŠOLSKIH...

22.11.2022

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja naslednje prosto delovno mesto: - UČITELJ V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA

04.11.2022

Vlada RS je z Zakonom o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP - Uradni list RS, št. 117/2022 z dne 9. 9. 2022)...

28.10.2022

Občina Sodražica objavlja na podlagi Odloka o rebalansu proračuna Občine Sodražica za leto 2022 (Ur. l. RS, št. 132/2022) in Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja...

28.10.2022

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja naslednji prosti delovni mesti: - VZGOJITELJ/ICA PREDŠOSLIH OTROK IN VZGOJITELJ/ICA PREDŠOLSKIH OTROK -...

21.10.2022

Namen javnega razpisa Namen javnega razpisa je spodbujanje investicij v trajnostni razvoj nastanitvene infrastrukture za dosego dviga kakovosti infrastrukture in storitev višje...

27.09.2022

Občina Sodražica na podlagi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2022 (Ur. l. RS št. 77/19, 44/21) objavlja JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE SAKRALNIH OBJEKTOV oz. POMOČ...

29.07.2022

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07– uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 - odl. US) in skladno s 23. členom Statuta...

27.07.2022

Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, 11/2018 in 79/18) (v...

14.07.2022

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja naslednji prosti delovni mesti: SPREMLJEVALEC OTROKA S POSEBNIMI POTREBAMI SPREMLJEVALEC OTROKA S POSEBNIMI...

14.07.2022

Občina Sodražica na podlagi 6. člena Pravilnika o štipendiranju deficitarnih poklicev v Občini Sodražica (Uradni list RS, št. 87/2022) objavlja JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV...

08.07.2022

Na podlagi 6. člena Pravilnika o uporabi in oddajanju Športne dvorane Sodražica (Ur. l. RS št. 77/12, 49/13) objavljamo naslednji   Javni poziv za uporabo Športne dvorane...

15.04.2022

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012 – ZUJF in 14/2015 – ZUUJFO), Pravilnika o...

18.03.2022

Odredba o prodaji št. VL 9025/2020 s pristopom

11.03.2022

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja razpis za ravnatelja. Več informacij je objavljenih v priponki.

09.03.2022

Občina Sodražica javno objavlja razveljavitev javnega razpisa za prosto delovno mesto STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I), (m/ž), ki je bilo objavljeno na Zavodu RS za...

03.03.2022

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki.

20.01.2022

Občina Sodražica objavlja na portalu javnih naročil naročilo male vrednosti gradnje za Parkirišče Gora. Rok za sprejemanje vprašanj: 04.02.2022 do 12. ure. Rok prijave:...

19.01.2022

Datum objave: 19. 1. 2022 12:13Rok oddaje: 14. 2. 2022 23:59Številka: - Razvojni center Novo mesto bodočim podjetnikom nudi finančno, mentorsko in svetovalno podporo. Objavljen...

14.01.2022

Datum objave: 14. 1. 2022 12:25 Rok oddaje: 11. 2. 2022 10:00 Številka: 671-1/22 Občina Sodražica na podlagi 19. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 29/17), 9. člena Odloka...

10.01.2022

Datum objave: 10. 1. 2022 9:27 Rok oddaje: 11. 2. 2022 10:00 Številka: 320-1/22 Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št....

10.01.2022

Datum objave: 10. 1. 2022 9:31 Rok oddaje: 15. 4. 2022 12:31 Številka: 093-1/22 Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, na podlagi Pravilnika za vrednotenje ter...

10.01.2022

Datum objave: 10. 1. 2022 9:36 Rok oddaje: 11. 2. 2022 10:00 Številka: 610-1/22 Občina Sodražica objavlja na podlagi 104. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za...

06.01.2022

Datum objave: 6. 1. 2022 14:54 Rok oddaje: 15. 10. 2022 12:00 Številka: 354-8/17 Na podlagi Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2022 (Uradni list...

08.10.2021

Datum objave: 8. 10. 2021 12:04Rok oddaje: 15. 6. 2022 23:59Številka: 3520-1/21 Na podlagi 8. člena Pravilnika o podpori mladim in mladim družinam pri reševanju stanovanjskega...

06.10.2021

Datum objave: 6. 10. 2021 9:14 Rok oddaje: 30. 11. 2021 23:59 Številka: 419-3/21   Na podlagi Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v...

05.10.2021

Datum objave: 5. 10. 2021 9:30 Rok oddaje: 8. 10. 2021 23:59 Številka:   Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je...

05.10.2021

Datum objave: 5. 10. 2021 9:32 Rok oddaje: 8. 10. 2021 23:59 Številka: -   Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je...

27.09.2021

Datum objave: 27. 9. 2021 12:19 Rok oddaje: 30. 9. 2021 23:59 Številka: -   Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij...

22.09.2021

Datum objave: 22. 9. 2021 7:43 Rok oddaje: 8. 10. 2021 23:59 Številka: -   Fundacija Alenke Gabrič, ustanova za štipendiranje (v nadaljevanju fundacija) na podlagi...

13.09.2021

Datum objave: 13. 9. 2021 9:43 Rok oddaje: 15. 9. 2021 23:59 Številka: -   Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je...

13.09.2021

Datum objave: 13. 9. 2021 9:52 Rok oddaje: 16. 9. 2021 23:59 Številka: -   Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je...

NUJNI KONTAKTI

Center za obveščanje: 112

Dežurna služba Hydrovoda: 01 893 81 70
Okvara na vodovodu: 051 319 800

Okvara na vročevodu: 041 727 379

Dežurna služba Komunala Ribnica: 01 835 90 80
Cestna služba: 041 903 109 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Sodražica in Velike Lašče: 01 320 42 08

Zdravstveni dom Ribnica: 01 837 22 00

Koledar dogodkov

pon tor sre čet pet sob ned
2
11
12
13
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27

LOKALNE VOLITVE 2022

Občina Sodražica | Lokalne volitve 2022

Suhorobar

Občinsko glasilo Občine Sodražica

Občina Sodražica | Suhorobar revije

Evropski projekti

Občina Sodražica | Povezava na spletno stran Evropski sklad za regionalni razvoj

Občina Sodražica | Evropski projekti LAS

Facebook

Facebook | Sledi nam na Facebooku

Vreme

giweather joomla module