Script support IE Browser

Občina Sodražica na podlagi 6. člena Pravilnika o štipendiranju deficitarnih poklicev v Občini Sodražica (Uradni list RS, št. 87/2022) objavlja

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV ŠTIPENDIJ ZA DEFICITARNE POKLICE V OBČINI SODRAŽICA ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023

 1. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je štipendiranje izobraževanja dijakov, ki se izobražujejo v smereh deficitarnih poklicev, skladno s Pravilnikom o štipendiranju deficitarnih poklicev v Občini Sodražica. Štipendije se podeljujejo za 10 mesecev v šolskem letu 2022/2023.

Štipendije se bodo podeljevale dijakom – občanom občine Sodražica, ki se vpisujejo oz. so vpisani v srednji poklicni in strokovni program izobraževanja na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje.

 1. Občina Sodražica v letu 2022 razpisuje štipendije, in sicer za programe:
 • mizar
 • oblikovalec kovin – orodjar
 • obdelovalec lesa
 • strojni tehnik
 • računalniški tehnik

Skupaj je predvidenih 5 (pet) štipendij.

 1. Upravičenci in pogoji, ki jih morajo ti izpolnjevati

Na javni razpis se lahko prijavijo dijaki, ki izpolnjujejo naslednje:

 • so državljani Republike Slovenije,
 • imajo stalno prebivališče na območju Občine Sodražica,
 • imajo status dijaka v izobraževalnem programu srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja,
 • se ne vpisujejo ponovno v isti letnik,
 • niso v delovnem razmerju,
 • niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje,
 • ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti,
 • ne prejemajo kadrovske štipendije in štipendije za deficitarne poklice odobrene s strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije ter druge občinske štipendije.

Skladno s 4. členom Pravilnika o štipendiranju deficitarnih poklicev v Občini Sodražica se bo vlagateljem dodelilo štipendije, kateri so prvič vpisani v 1. letnik enega od navedenih izobraževalnih programov, določenih v 2. točki tega Javnega razpisa. 

 1. Merila za dodelitev štipendije

V primeru, da je vlog, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa več kot je predvidenih razpisanih sredstev, bodo upravičenci izbrani po naslednjem merilu:                                                                                                            

Merilo

št. točk

-        višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole

Povprečna ocena x 1,5 = št. točk

-        status športnika, status umetnika ali učenca oz. dijaka s posebnimi potrebami

0,5 točke

Povprečna ocena v zaključenem razredu osnovne šole oz. v predhodnem zaključenem letniku se določi tako, da se izračuna povprečje vseh ocen, doseženih v zadnjem šolskem letu. Upošteva se status športnika, umetnika ali učenca oz. dijaka s posebnimi potrebami, ki je bil priznan vlagatelju v predhodnem zaključenem letniku ali zaključnem razredu osnovne šole.

V kolikor dosežejo vlagatelji na podlagi meril enako število točk in skupna višina štipendij za te vlagatelje presega razpisana proračunska sredstva, se štipendije podelijo tudi vsem vlagateljem v skupini z enakim številom točk, pri čemer se lahko višina posamezne štipendije sorazmerno zmanjša glede na razpisana sredstva oz. se na predlog Komisije zagotovi dodatna sredstva v proračunu.

 1. Višina štipendije in obdobje izplačevanja:

Višina mesečne štipendije znaša 80,00 EUR na mesec. Višina štipendije se lahko spreminja, in sicer glede na razpoložljiva sredstva sprejeta v proračunu za tekoče leto.

Štipendije se izplačujejo za obdobje 10 mesecev, in sicer od 1. septembra 2022 do 30. junija 2023.

Štipendije se izplačujejo do 15. v mesecu za pretekli mesec.

 1. Način prijave in rok za oddajo vlog

Vlagatelji so prijavo dolžni podati na obrazcih, ki so priloga tega razpisa in so dostopni na spletni strani Občine Sodražica -  https://sodrazica.si/

Prijava, ki ne bo oddana na obrazcu se bo smatrala kot formalno nepopolno. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge in dokazila, ki so navedena v prijavnem obrazcu.

Upoštevane bodo prijave, ki bodo prispele na naslov Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, v zaprtih ovojnicah z naslovom pošiljatelja (naveden mora biti polni naslov pošiljatelja) in s pripisom »JAVNI RAZPIS – ŠTIPENDIJA 2022«, in sicer do 5. 9. 2022, do 11. ure.

Prepozno vložene prijave, ki ne bodo v roku dopolnjene ali prijave, ki jih je vložila neupravičena oseba se bodo s sklepom zavrgle.

 1. Obravnava vlog in ureditev medsebojnih razmerij

Postopek javnega razpisa vodi Komisija, ki jo imenuje župan. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni z odločbo. Občina in upravičenec medsebojna razmerja glede prejemanja štipendije uredita s pogodbo.

Upravičenec do štipendije v okviru posameznega šolskega leta opravi 10 ur volonterskega dela v Javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je Občina Sodražica, oz. v skladu z dogovorom, za potrebe drugih proračunskih porabnikov Občine Sodražica. 

 1. Rok v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

Odločbe o upravičenosti do štipendije bodo izdane v 30 dneh po izteku roka za oddajo prijave.

 1. Informiranje kandidatov

Informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani na Občini Sodražica, kontaktna oseba: Darja Vetrih, po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

Datum: 8. 7. 2022

Številka: 110-1/2022

Župan Občine Sodražica

                                                                                                                           mag. Blaž Milavec l. r.

 

VLOGA ZA ŠTIPENDIRANJE DEFICITARNIH POKLICEV V OBČINI SODRAŽICA ZA LETO 2022/2023

NUJNI KONTAKTI

Center za obveščanje: 112

Dežurna služba Hydrovoda: 01 893 81 70
Okvara na vodovodu: 051 319 800

Okvara na vročevodu: 041 727 379

Dežurna služba Komunala Ribnica: 01 835 90 80
Cestna služba: 041 903 109 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Sodražica in Velike Lašče: 01 320 42 08

Zdravstveni dom Ribnica: 01 837 22 00

Koledar dogodkov

pon tor sre čet pet sob ned
1
2
5
6
8
9
10
13
15
16
17
18
19
22
23
24
25
27
28
29
30
31

LOKALNE VOLITVE 2022

Občina Sodražica | Lokalne volitve 2022

Suhorobar

Občinsko glasilo Občine Sodražica

Občina Sodražica | Suhorobar revije

Evropski projekti

Občina Sodražica | Povezava na spletno stran Evropski sklad za regionalni razvoj

Občina Sodražica | Evropski projekti LAS

Facebook

Facebook | Sledi nam na Facebooku

Vreme

giweather joomla module