Script support IE Browser

OBNOVA DRŽAVNE CESTE IN PLOČNIKOV V ŽIMARICAH

Prometna infrastruktura, prometna varnost, vodovod, javna razsvetljava

Osnovni podatki:

Območje izvedbe: Žimarice

Vplivno območje: Žimarice

Status: v teku

Časovni potek: 2021 – 2022

Opis: Predmet projekta je izgradnja ( priprava projektne dokumentacije, nakup zemljišč in gradbena izvedba itd) pločnikov vzdolž regionalne ceste skozi naselje Žimarice, postavitev nove javne razsvetljave, obnova potrebne komunalne infrastrukture ( meteorna kanalizacija, vodovod) in postavitev avtobusnih postajališč.

Cilj oz. namen: obnovitev državne ceste in izgradnja pločnikov za pešce, obnova vodovoda, postavitev JR z namenom zagotoviti večje varnosti udeležencem v cestnem prometu, izboljšati bivanjske pogoje, ureditev podobe naselja

Znesek:  2.251.695 evrov

Viri financiranja: Proračun RS (Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI): 1.842.320 evrov, občinski proračun: 409.375 evrov.

Odgovorna oseba občine za projekt: Blaž Kovačič, e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Izvajalec: Komunalne gradnje d.o.o., Trgograd d.o.o., s pogodbenimi izvajalci.

VRTINA GORA

Vodovodna infrastruktura, vodooskrba

Osnovni podatki:

Območje izvedbe: Gora

Vplivno območje: Gora

Status: v teku

Časovni potek: 2021 - 2022

Opis: Izgradnja kaptažne vrtine za črpanje pitne vode v skladu z geološkim elaboratom  Ocena možnosti zajema vode z vrtino za vodovodni sistem Gora, izdelovalca Geologija Idrija d.o.o., št. 4484-047/2020-01 z dne april 2020

Cilj oz. namen: Izgradnja nove vodovodne vrtine zagotavlja dolgoročno kakovostno in količinsko boljšo pitno vodo za območje Gore..

Znesek:  33.700,00 evrov

Viri financiranja: Občinski proračun: 33.700,00 evrov.

Drugi zanimivi podatki: Analiza vzorca odvzema vode

Odgovorna oseba občina za projekt: Vinko Čampa, e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Izvajalec: Geo-hidro d.o.o. in Geologija Idrija d.o.o.

UREDITEV PARKIRIŠČA NA GORI

Prometna infrastruktura, informativne table

Osnovni podatki:

Območje izvedbe: Gora

Vplivno območje: Gora

Status: v teku

Časovni potek: 2022

Opis: Dograditev parkirišča v naselju Petrinci na Gori pri cerkvi Marije Snežne z urbano opremo parkirišča za postanek in počitek obiskovalcev. Projekt vsebuje tudi postavitev 5 informativnih tabel..

Cilj oz. namen: Ureditev in olepšanje prostora in izboljšanje obveščenosti obiskovalcem.

Znesek:  34.472 evrov

Viri financiranja: Občinski proračun: 34.472 evrov.

Odgovorna oseba občina za projekt: Blaž Kovačič, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Izvajalec: Komunalne gradnje d.o.o. s pogodbenimi izvajalci.

INFRASTRUKTURNI PROJEKTI

 

KANALIZACIJA SODRAŽICA II (KANALIZACIJA ZAMOSTEC)

Opis: Izgradnja kanalizacijskega omrežja v naselju Zamostec in zaselkih s priključitvijo na centralno ČN v Zamostcu.

Stanje projekta: Projektna dokumentacija je pripravljena, pridobljeno GD.

Predvideni čas izvedbe: Predvideni časovni načrt izvedbe: 2023 – 2025.

KANALIZACIJA SODRAŽICA III (KANALIZACIJA VINICE – ZAPOTOK)

Opis: Izgradnja kanalizacijskega omrežja v naseljih Vinice in Zapotok s priključitvijo na centralno ČN v Zamostcu.

Stanje projekta: Projektna dokumentacija je pripravljena, pridobivanje soglasij za izdajo GD.

Predvideni čas izvedbe: V tem desetletju.

VODOVOD GORA

Opis: Obnova vodovodnega omrežja na Gori z navezavo na novo vodno vrtino v Kračalih.

Stanje projekta: Projekt je v načrtovanju.

Predvideni čas izvedbe: Bo določen po pripravi projektne dokumentacije.

OBČINSKA CESTA VAGOVKA – KRŽETI

 Opis: Obnova občinske ceste z razširitvijo in preureditvijo križišča med Vagovko in Kržeti

Stanje projekta: Projektna dokumentacija je pripravljena, pridobivanje soglasij.

Predvideni čas izvedbe: Načrtuje se izvedba v dveh sklopih in to od jeseni 2022 do poletja 2023.

KOLESARSKE POTI (KROŠNJARSKA KOLESARSKA POT)

 Opis: Izgradnja kolesarske poti od Zapotoka do Podklanca kot del Krošnjarske poti (od Žlebiča do Cerknice), ki je del državne mreže kolesarskih poti. Načrtuje se novogradnja od Zapotoka do Vinic in od Sodražice do Podklanca. Na relaciji Vinice – Sodražica poteka po obstoječi občinski cesti Sodražica – Jurjevica.

Gradnja je predvidena fazno.

Investicijo vodi DRSI.

Stanje projekta: V pripravi je projektna dokumentacija, pridobivanje soglasij/zemljišč.

Predvideni čas izvedbe: Načrtuje se izvedba po fazah, predvidoma od letos naprej.

PEŠPOT SODRAŽICA – ZAMOSTEC

Opis: Izgradnja pločnika za pešce in kolesarje ob državni cesti med Sodražico in Zamostcem.

Stanje projekta: Projektna dokumentacija je pripravljena, pridobivanje soglasij/zemljišč.

Predvideni čas izvedbe: Načrtuje se izvedba s pričetkom 2022 in zaključek 2023.

UREDITEV VOZLIŠČA ZAMOSTEC

Opis: Prestavitev potoka Grdodolščice, prestavitev javne poti, izgradnja športnega igrišča z ureditvijo okolice gasilskega doma.

Stanje projekta: Idejna zasnova prestavitve ceste in potoka.

Predvideni čas izvedbe: Terminski načrt bo določen po pripravi projektne dokumentacije.

PROJEKTI S PODROČJA UREJANJA ZEMLJIŠČ

KOMASACIJA IN AGROMELIORACIJA ZAMOSTEC – VINICE

Opis: Združitev zemljišč na območju Zamostca, Vinic in Zapotoka.

Stanje projekta: Izvedeno pridobivanje soglasij, na območjih podalo soglasje ca 35 % lastnikov.

Predvideni čas izvedbe: Terminski načrt bo določen po pripravi projektne dokumentacije.

KOMASACIJA IN AGROMELIORACIJA ŽIMARICE

Opis: Združitev zemljišč na območju Žimarice.

Stanje projekta: Projekt je še v pripravi.

Predvideni čas izvedbe: Terminski načrt bo določen po pridobitvi potrebne števila soglasij.

C. PROJEKTI Z JAVNIM PROGRAMOM

DOM STAREJŠIH SODRAŽICA

Opis: Izgradnja doma v Sodražici, ki bi vključeval enoto za oskrbo starejših občanov (negovalni del) z možnostjo dnevnega varstva in drugimi programi oskrbe starejših.

Stanje projekta: V pripravi je projektna dokumentacija.

Predvideni čas izvedbe: Bo določen po pripravi projektne dokumentacije.

VEČGENERACIJSKI CENTER ŽIMARICE

Opis: Izgradnja večgeneracijskega in večnamenskega objekta v Žimaricah za namene lokalne gasilske službe in prostočasne dejavnosti občanov.

Stanje projekta: V pripravi je projektna dokumentacija.

Predvideni čas izvedbe: Terminski načrt bo določen po pripravi projektne dokumentacije.

PREUREDITEV IN DOZIDAVA VRTCA IN ŠOLE Z UREDITVIJO ŠPORTNIH POVRŠIN (ŠPORTNI CENTER)

Opis: Rekonstrukcija del vrtca v skupno 12 oddelčni vrtec s preureditvijo zunanjih površin za igro in parkirišče ter dostop.

Prenova kompleksa šole z novo stavbo na mestu stare telovadnice za nove učne prostore, šolsko knjižnico in novo manjšo večnamensko dvorano.

Ureditev zunanjih športnih površin z novim večfunkcionalnim igriščem za mali nogomet, košarko in atletsko stezo ter novimi igrišči za odbojko.

Stanje projekta: V pripravi je idejna zasnova.

Predvideni čas izvedbe: Terminski načrt bo določen po pripravi projektne dokumentacije.

PRENOVA POSLOVILNIH VEŽIC V SODRAŽICI

Opis: Prenova obstoječih poslovilnih vežic z izgradnjo nove poslovilne ploščadi in parkiriščem.

Stanje projekta: V pripravi je idejna zasnova.

Predvideni čas izvedbe: Terminski načrt bo določen po pripravi projektne dokumentacije.

TURISTIČNO REKREACIJSKI CENTER IZVER

Opis: Izgradnja turističnega objekta (manjši družinski hotel) in naravnega kopališča s pripadajočo infrastrukturo in opremo, vključno s parkiriščem za avtodome.

Izvedba se načrtuje v delu po načelu javno-zasebnega partnerstva, delno kot javni objekt.

Stanje projekta: Izdelana je idejna zasnova.

Predvideni čas izvedbe: V tem desetletju.

1. POMEMBNEJŠI PROJEKTI 2010 - 2020

KANALIZACIJA ŽIMARICE

Okolje, lokalna infrastruktura, odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Osnovni podatki:

Območje izvedbe: Žimarice

Vplivno območje: Žimarice, Sodražica, Zamostec, Lipovšica, Vinice, občina Ribnica

Status: zaključen

Časovni potek: 2010 – 2012

Opis: Projekt je sestavljen iz gravitacijske kanalizacije in čistilne naprave 280 PE za naselje    Žimarice.

Cilj oz. namen: ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih voda za naselje Žimarice

Znesek: 863.002,00 evrov

Viri financiranja: Evropska sredstva preko Proračuna RS (Služba vlade za lokalno samoupravo): 715.585,60 evrov, občinski proračun: 146.416,73 evrov.

Drugi zanimivi podatki: Sistem je sestavljen iz preko 4,0 km fekalne kanalizacije in biološke čistilne naprave Bioclare 280 PE.

 

VODOVOD in KANALIZACIJA LIPOVŠICA – RIBNICA

Okolje in pitna voda, lokalna infrastruktura, oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, medobčinski projekt

Osnovni podatki:

Območje izvedbe: Lipovšica, Male Vinice, Ravni dol, Nova Štifta, občina Ribnica

Vplivno območje: Lipovšica, Male Vinice, Ravni dol, Nova Štifta, občina Ribnica

Status: zaključeno

Časovni potek: 2011 – 2012

Opis: Projekt je sestavljen iz obnove 7,573 km vodovoda med Lipovšico in Ribnica, obnovo zajetja Lipovšica, obnovo vodohrana Sveti Frančišek  in novogradnja 0,517 km kanalizacije in izgradnja črpališča v naselju Lepovče v Ribnici

Cilj oz. namen: Ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih voda za naselje Lepovče, obnova vodovodnega omrežja med Lipovšico in Ribnico, obnova vodohrana Sveti Frančišek.

Znesek: 946.477,98 evrov(778.587,00)

Viri financiranja:  Evropska unija 659.788,41, Republika Slovenija 116.433,25, Občina Sodražica 26.341,71, Občina Ribnica 142.515,40

Morebitni drugi zanimivi podatki: Investicijo je vodila Občina Sodražica, odvijala pa se je na področju dveh občin. Občine Sodražica in Občine Ribnica.

KOMASACIJA GORA

Kmetijstvo, zemljiška operacija, zložba zemljišč

ZAKLJUČENO

Osnovni podatki:

Območje izvedbe: Gora, točneje Kržeti, Petrinci, Janeži in Kračali – del.

Vplivno območje: Gora

Status: zaključeno

Časovni potek: 2011 – 2015.

Opis: Na področju komasacije Gora se je dosegla trajnostno, okoljsko sprejemljivo rabo ruralnega prostora in urejeno kulturno krajino, kar je v skladu z prostorskim načrtom Sodražice. Za širši družbeni pomen oziroma za uporabnike prostora je prineslo manjše stroške pridelave in doseganje višjih, kvalitetnejših pridelkov. Zaradi zvečanja povprečne velikosti parcel in GERK-ov se je olajšal dostop do zemljišč in manevriranje s kmetijsko mehanizacijo, kar vpliva na kvalitetnejše in učinkovitejše izvajanje tehnoloških ukrepov. Odmerila se je potna mreža in združila zemljišča.

Cilj oz. namen: zaokroževanje in povečevanje povprečne velikosti parcel in GERK-ov na komasacijskem območju, doseganje učinkovitejše izrabe proizvodnih dejavnikov;

Znesek: 223.995,51 evrov(274.035,00)

Viri financiranja:  Evropska unija 223.995,51 evrov

Morebitni drugi zanimivi podatki: Komasacija se je odvijala na višjem ležečem, pretežno hribovitem območju nad Sodražico, obsegala je površino 113 ha.

AGROMELIORACIJA GORA

Kmetijstvo, sanacija zemljišč, ureditev potne mreže

ZAKLJUČENO

Osnovni podatki:

Območje izvedbe: Gora, točneje Kržeti, Petrinci, Janeži in Kračali – del.

Vplivno območje: Gora

Opis: Komasacija je v veliki meri rešila predvsem problem majhnost zemljišč, predvideni

agromelioracijski posegi v prostor pa bodo lastnikom zemljišč uredili tudi dostope do njihovih

parcel, neracionalne poti pa sanirali. Izvedba agromelioracij na tem območju bo v manjšem

obsegu odstranila nekaj posameznih zarasti na delu vzhodno od naselja Kržeti. Tako bo

agromelioracija zajemala tudi ukrepe, ki bodo izboljšali fizikalne, kemijske in biološke

lastnosti tal.

Cilj oz. namen:  Izvedba agromelioracijskih ukrepov kot so:

- izgradnja novih poti,  razgradnja starih, krčitev grmovja in dreves (ripanje za odstranitev korenin in panjev, mulčenje, planiranje), izravnava zemljišč, izravnava brežin..

Status: zaključeno

Časovni potek: 2016 – 2019.

Znesek: 259.657,40 evrov

MOST LIPOVŠICA

Promet, lokalna infrastruktura, ceste in mostovi

ZAKLJUČENO

Osnovni podatki:

Območje izvedbe: Lipovšica, Vinice

Vplivno območje: občina Sodražica, občina Ribnica

Status: zaključeno

Časovni potek: 2015

Opis: Osnovni predmet projekta je izdelava projekta rekonstrukcije mostu čez potok Bistrico v Lipovščici v občini Sodražica. Poleg izvedbe nadomestnega mostu, se v sklopu izdela tudi potrebna rekonstrukcija ceste (rekonstruira se območje navezave ceste na most) in ureditev struge pod novim mostom ter okolici, v sklopu izvedbe se izvede tudi razsvetljava mostu.

Cilj oz. namen: Nova mostna konstrukcija se izvede kot klasična okvirna armiranobetonska konstrukcija. Sestavljena je iz dveh obstoječih krajnih opornikov in dveh vmesnih, ki sta locirana na istem mestu kot obstoječa. Geometrija rekonstruirane ceste (os v premi, niveleta v konveksnem radiju s temenom na sredini mostu) omogoča, da se most izvede popolnoma simetrično. Ob desnem podporniku se izvede nove krilne zidove, saj obstoječi opornik nima krilnih zidov. Nova sredinska podpornika mostu sta enakih dimenzij kot so obstoječi.

Znesek: 160.027,00 evrov

Viri financiranja:  Občinski proračun

Zanimivost: Dolžina novega mosta znaša 19,0 in širina 5,20 m.

IZGRADNJA ŠPORTNE DVORANE IN RAZŠIRITEV VRTCA Z UREDITVIJO OKOLICE

Vzgoja, izobraževanje, šport in kultura, družbena infrastruktura, večnamenski objekt

ZAKLJUČENO

Osnovni podatki:

Območje izvedbe: Sodražica

Vplivno območje: občina Sodražica.

Opis: Projekt predstavlja izgradnjo nove športne dvorane s površino (dim 20x40m) s tremi vadbenimi enotami in z zložljivimi tribunami in galerijo ter s potrebnimi (spremljajočimi) prostori (sanitarije, kopalnice, učiteljski kabineti in vezni hodniki ter stopnišče), razširitev vrtca z dodatnimi igralnicami (4) in potrebnimi spremljajočimi prostori (sanitarije, kabineta in vezni hodnik s stopniščem) z novo jedilnico in ureditvijo okolice (parkirišče).

Cilj oz. namen: Zagotoviti primerne in zadostne vadbene površine za izvajanje pedagoškega dela, treninge in rekreativnih dejavnosti ter za izvedbo različnih kulturnih in drugih dogodkov in prireditev. Z razširitvijo vrtca pa omogočiti dodatne prostore za vzgojo in varstvo predšolskih otrok.

Status: zaključeno

Časovni potek: 2010 - 2013.

Znesek: 2.944.371,89 evrov

Viri financiranja: Občinski proračun: 1.245.411,89 evrov, državni proračun: 1.627.459,00 evrov, Fundacija za šport: 71.201,00 evrov.

ENERGETSKA SANACIJA OŠ  SODRAŽICA

Okolje, energetska sanacija

Osnovni podatki:

Območje izvedbe: Sodražica

Vplivno območje: občina Sodražica.

Opis: Projekt predstavlja izvedbo ovoja fasade osnovne šole in telovadnice 15 cm, izolacija podstrešja 14 cm, vgradnja termostatskih radiatorskih ventilov, hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema in energetski monitoring.

Cilj oz. namen: zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, ki so posledica prevelike porabe energije in izpustov povezanih z ogrevanjem, izboljšanje toplotnih karakteristik objekta, zmanjšanje porabe energije za ogrevanje, znižanje stroškov ogrevanja, izboljšanje pogojev za vzgojno-izobraževalni in varstveni proces, zagotoviti enake pogoje za razvoj in izobraževanje, kot jih imajo otroci v okoljih z ustrezno urejeno izobraževalno infrastrukturo in dvig standarda družbenega okolja.

Status: zaključeno

Časovni potek: 2014.

Znesek: 255.979,75 € z DDV (280,647,00)

Viri financiranja: Kohezijska sredstva: 179.858,25 € z DDV; od tega EU del 152.879,51 € z DDV in SLO del 26.978,74 € z DDV, 23.člen 29.547,26, občinski proračun: 76.121,50 € z DDV.(71.242,00)

DOLB Sodražica

Energetika, lokalna infrastruktura, ogrevanje na lesno biomaso

Osnovni podatki:

Območje izvedbe: Sodražica

Vplivno območje: Sodražica, občina Sodražica

Opis: Projekt DOLB Sodražica se je začel s sklepom Občinskega sveta Občine Sodražica s sprejetjem  Koncesijskega akta za izvedbo projekta »Oskrba s toplotno energijo na območju dela Občine Sodražica v letu 2017, kar hkrati predstavlja soglasje Občine Sodražica koncesionarju za izvajanje tržne distribucije toplote na območju občine Sodražice. Občina je v aprilu 2017 objavila javni razpis za izbiro koncesionarja. Kot najbolj ugodno je bilo konec leta 2017, izbrano podjetje EKOEN d.o.o.

Cilj oz. namen:  Investicija zajema namestitev 2 novih kotlovnic in skladišča v kletnih prostorih objekta stare kmetijske Zadruge in kleti objekta osnovne šole v Sodražici in izvedbo novih toplovodnih povezav med objekti na Trgu 25. maja. Kot gorivo se uporabljajo lesni sekanci. Na kotlovnico v »Stari Zadrugi« sta navezana bloka na naslovu Trg 25. maja 1, 7, 9 in 11 in občinska stavba na naslovu Trg 25. maja 3. V vseh objektih so nameščene toplotne postaje s čemer je prodaja energije postala bolj pregledna.

Status: zaključeno

Časovni potek: 2018

Znesek: 414.800 evrov

Viri financiranja: Proračun RS (Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja): 269.417,40 EUR evrov.

Morebitni drugi zanimivi podatki: Obe kotlovnici  z močmi po 250kW sta skriti v kleteh osnovne šole in stare zadruge, tako da se zunaj kotlovnice ne vidi ničesar drugega kot vpihovalna pipa za sekance.

KANALIZACIJA SODRAŽICA I. FAZA SODRAŽICA

Okolje, lokalna infrastruktura, odvajanje in čiščenje odpadnih voda

ZAKLJUČENO

Osnovni podatki:

Območje izvedbe: Sodražica, Zamostec

Vplivno območje: Sodražica, Zamostec, Lipovšica, Vinice, občina Ribnica

Opis: Projekt Kanalizacija Sodražica I. faza je sestavljen iz čistilne naprave 1950 PE v Zamostcu, izgradnjo fekalne in meteorne kanalizacije na Slemenski  cesti v dolžini 1,5 km in obnovo vodovoda v dolžini 0,42 km. Prav tako se je na Slemenski cesti izgradilo kabelsko omrežje, postavila javna razsvetljava in izgradil hodnik za pešce.

Cilj oz. namen:  Namen investicije je bil urediti čiščenje odpadnih voda za celotno občino Sodražica, ki še ni bila opremljena s fekalno kanalizacijo.

Status: zaključeno

Časovni potek: 2014-15.

Znesek: 1.015.308,30 eur

Viri financiranja: Evropska unija 833.204 eur, Republika Slovenija 147.036,14, Občina Sodražica 35.067,40

Morebitni drugi zanimivi podatki: Čistilna naprava je zgrajena ne samo za naselje Sodražica, temveč za vsa preostala naselja v Sodražici, ki še niso opremljena s kanalizacijo. Prav tako ima vgrajen sprejemnik grezničnih gošč, tako  da se ne rabijo te več voziti v ČN Ribnica.

KOMUNALNO UREJANJE ZEMLJIŠČ OBRTNA CONA FIBRAN

Okolje in promet, lokalna in državna infrastruktura, gopodarstvo

ZAKLJUČENO

Osnovni podatki:

Območje izvedbe: Sodražica

Vplivno območje: Sodražica, občina Sodražica, Ribnica, Bloke, Loški Potok

Opis: Projekt obsega investicijo v prometno, okoljsko, vodovodno in telekomunikacijsko infrastrukturo.

Cilj oz. namen:  Komunalno urediti zemljišča za investicije v nove obrtne in poslovne obrate.

Status: zaključeno

Časovni potek: 2014 – 2015.

Znesek: 598.497,59 evrov.

Viri financiranja: Evropska in državna sredstva: 429.251,00 evrov, Občina Sodražica 169.246,59 evrov.

Morebitni drugi zanimivi podatki: Poleg komunalne ureditve cone so se v širšem smislu projektu »pridružila« tudi direkcija za infrastrukturo, ki je investirala v obnovo državne ceste na tem območju in izgradila krožišče kot stičišče obstoječih prometnic (državna cesta Žlebič – Unec) in bodoče obvoznice okrog Sodražice.

UREDITEV CENTER SODRAŽICA

Okolje in promet, lokalna in državna infrastruktura, ceste in mostovi

ZAKLJUČENO

Osnovni podatki:

Območje izvedbe: Sodražica

Vplivno območje: Sodražica, občina Sodražica, Ribnica, Bloke, Loški Potok

Opis: Projekt obnova voziščne konstrukcije in ureditev prehodov za pešce in cestne razsvetljave na državni cesti R1-212/1119 Bloška polica – Sodražica, R1-212/1120 Sodražica – Žlebič in R3-653/1363 Sodražica – Hrib ter razširitev desne krivine križišča od km 0,145 km do km 0,190 s sanacijo in dograditvijo obstoječega mostu je sestavljen iz obnove državne ceste v naselju Sodražica, dograditve obstoječega mostu čez potok Bistrico, ureditev javne razsvetljave, prehodov za pešce, semaforja, kabelske kanalizacije za potrebe telefonije in elektrike. Obnovljena meteorna in fekalna kanalizacija v naselju in izgrajena avtobusna postaja pri osnovni šoli.

Cilj oz. namen:  Obnova vozišča državne ceste v naselju, ureditev prehodov za pešce, ureditev javne razsvetljave, izgradnja kabelske kanalizacije za potrebe telefonije in elektrike. izgraditev avtobusnega postajališča pri osnovni šoli, izgradnja ločenega sistema odvajanja odpadnih voda, razširitev krivine na mostu čez Bistrico in obnova vodovodnega in hidrantnega omrežja.

Status: zaključeno

Časovni potek: 2017 – 2018.

Znesek: 973.153,59 eur.

Viri financiranja: Republika Slovenija 699.840,91 eur, Občina Sodražica 320.817,27.

Morebitni drugi zanimivi podatki: Mostna ograja na mostu čez Bistrico je izdelana v zlatem rezu, v odvajanju meteornih voda so uporabljene robne rešetke, ki so vgrajen v sam robnik tako, da se na ta način poveča širina vozišča in vozila ne vozijo po rešetkah.

POKRITA TRŽNICA SODRAŽICA

Lokalna urbana infrastruktura, interdisciplinarni projekt

ZAKLJUČENO

Osnovni podatki:

Območje izvedbe: Sodražica.

Vplivno območje: Sodražica, občina Sodražica

Opis: Projekt je večdelen: investicijski (izgradnja večnamenskega odprtega objekta) in ostalo (Zbirka receptov jedi, film o naših znamenitostih itd).

Cilj oz. namen: ureditev oz. revitalizacija degradiranega prostora na mestu porušene posojilnice v prostor za prodajo na prostem, majhne sejme in druge prireditve; izbor in objava receptov domačih jedi, ki so jih zbrale in pripravile gospe iz skupine Šedržanke, posneti film o sodraških naravnih in kulturnih znamenitosti, suhi robi, pokrajini in ljudeh itd.

Status: zaključeno

Časovni potek: 2017 – 2018.

Znesek: 82.072,00 evrov

Viri financiranja: Proračun RS (sredstva LAS): 55.362,00 evrov, občinski proračun: 26.710,00 evrov.

Morebitni drugi zanimivi podatki: Tržnica je narejena po načrtu arhitekta Janeza Zobca iz Ribnice. Knjiga V kuhinji Šedržank skozi letne čase je zbranih preko 60 receptov za različne jedi.

OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU SODRAŽICA – RIBNICA – KOČEVJE

Pitna voda, medobčinska infrastruktura

ZAKLJUČENO

Osnovni podatki:

Območje izvedbe: Podklanec, Globel, Žimarice, Sodražica, Jelovec, Zamostec, Lipovšica, Vinice, Zapotok, Sinovica, Preska

Vplivno območje: občina Sodražica, Ribnica, Kočevje

Opis: Predmet projekta je izgradnja regionalnega vodovoda na območju občin Sodražica, Ribnica in Kočevje. Nosilni partner je občina Kočevje.

Cilj oz. namen: Zagotovitev varne vodooskrbe  za porabnike na področju zdravstvene ustreznosti, izdatnosti vodovoda in hidravličnih izboljšav.

Status: zaključeno

Časovni potek: 2011 – 2020.

Znesek: 3.742.741,00 evrov (zgolj delež, ki se nanaša na proračun Občine Sodražica, skupno v vseh treh občinah partnericah pa: 25.420.812,43 evrov)

Viri financiranja: Proračun RS (kohezijska sredstva, 23.člen): 3.290.706,00 evrov, občinski proračun: 452.035,00 evrov.

Morebitni drugi zanimivi podatki: Naselje Sinovica in Preska v letu 2019 prvič dobita pitno vodo iz javnega vodovoda. V naselju Globel je zgrajena čistilna naprava z ultrafiltracijo.

OSKRBA S PITNO VODO SODRAŽICA II (VODOVOD ZAMOSTEC)

Vodovodna infrastruktura, vodooskrba

Osnovni podatki:

Območje izvedbe: Zamostec

Vplivno območje: Zamostec

Status: zaključeno

Časovni potek: 2022

Opis: Predmet projekta je izgradnja javnega vodovodnega omrežja v naselju Zamostec s pripadajočo opremo v skupni dolžini 1,3 km..

Cilj oz. namen: Izgradnja novega vodovodnega omrežja zagotavlja višjo raven oskrbe s pitno vodo na območju in izboljšuje bivanjske pogoje prebivalcem.

Znesek:  417.10408 evrov

Viri financiranja: Evropska sredstva preko proračuna RS (kohezijska sredstva): 281.612,00 evrov, občinski proračun: 49.696,00 evrov.

2. DRUGI VEČJI PROJEKTI Z DRŽAVNIM OZ. EVROPSKIM SOFINANCIRANJEM 

OBNOVA ZDRAVSTVENE POSTAJE SODRAŽICA (2004 - 2006)

OBNOVA DRŽAVNE CESTE ŽLEBIČ – SODRAŽICA (1999 - 2010)

UREDITEV TRGA (2008 - 2009)

UREDITEV VASI PODKLANEC (2009)

UREDITEV OKOLICE - NOVA ŠTIFTA (2011)

ENERGETSKA SANACIJA JAVNE RAZSVETLJAVE (2012 - 2013)

NUJNI KONTAKTI

Center za obveščanje: 112

Dežurna služba Hydrovoda: 01 893 81 70
Okvara na vodovodu: 051 319 800

Okvara na vročevodu: 041 727 379

Dežurna služba Komunala Ribnica: 01 835 90 80
Cestna služba: 041 903 109 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Sodražica in Velike Lašče: 01 320 42 08

Zdravstveni dom Ribnica: 01 837 22 00

Koledar dogodkov

pon tor sre čet pet sob ned
2
11
12
13
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27

LOKALNE VOLITVE 2022

Občina Sodražica | Lokalne volitve 2022

Suhorobar

Občinsko glasilo Občine Sodražica

Občina Sodražica | Suhorobar revije

Evropski projekti

Občina Sodražica | Povezava na spletno stran Evropski sklad za regionalni razvoj

Občina Sodražica | Evropski projekti LAS

Facebook

Facebook | Sledi nam na Facebooku

Vreme

giweather joomla module