Script support IE Browser

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (ULRS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/23), 41. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18, 189/20 - ZFRO); Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 164/20, 11/22, 96/22, 105/22 - ZZNŠPP, 149/22), 6. člena Statuta Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 22/24) in Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2024 (Ur. l. RS, št. 128/23) Občina Sodražica objavlja javni razpis za investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukture društev v Občini Sodražica za leto 2024.

Več informacij je na voljo v Javnem razpisu za investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukture društev v Občini Sodražica za leto 2024

Vloga

NUJNI KONTAKTI

Center za obveščanje: 112

Dežurna služba Hydrovoda: 01 893 81 70
Okvara na vodovodu: 051 319 800

Okvara na vročevodu: 041 727 379

Dežurna služba Komunala Ribnica: 01 835 90 80
Cestna služba: 041 903 109 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Sodražica in Velike Lašče: 01 320 42 08

Zdravstveni dom Ribnica: 01 837 22 00

Koledar dogodkov

pon tor sre čet pet sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
22
23
28
29

LOKALNE VOLITVE 2022

Občina Sodražica | Lokalne volitve 2022

Suhorobar

Občinsko glasilo Občine Sodražica

Občina Sodražica | Suhorobar revije

Evropski projekti

Občina Sodražica | Povezava na spletno stran Evropski sklad za regionalni razvoj

Občina Sodražica | Evropski projekti LAS

Facebook

Facebook | Sledi nam na Facebooku

Vreme

giweather joomla module