Razpisi

Javni razpisi

Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - ČISTILKA ZA ČIŠČENJE PROSTOROV VRTCA IN ŠOLE

Datum objave: 12. 11. 2019 7:00
Rok oddaje: 15. 11. 2019 23:59
Številka: -

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki.

Javni pozivi

POZIV ZA PODAJO PREDLOGOV ZA KANDIDATE ZA PREDSTAVNIKE JAVNOSTI V SENATIH ZA REŠEVANJE PRITOŽB ZOPER POLICISTE

Datum objave: 6. 11. 2019 14:00
Rok oddaje: 14. 11. 2019 0:00
Številka: 220-1/2019

OBČINA SODRAŽICA
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Številka: 220-1/2019
Datum: 5. 11. 2019
 
POLITIČNIM STRANKAM IN ZAINTERESIRANI JAVNOSTI
ZADEVA:       POZIV ZA PODAJO PREDLOGOV ZA KANDIDATE ZA PREDSTAVNIKE JAVNOSTI V SENATIH ZA REŠEVANJE PRITOŽB ZOPER POLICISTE
Občina Sodražica je dne 28. 10. 2019 s strani Republike Slovenije, Ministrstva za notranje zadeve (v nadaljevanju: MNZ), prejela poziv za predlaganje predstavnikov javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov (v nadaljevanju: senati).
Reševanje pritožb zoper delo policistov se na MNZ izvaja v senatih, ki jih sestavljajo trije člani, in sicer pooblaščenec ministra kot vodja senata ter dva predstavnika javnosti kot člana senata. Predstavnike javnosti na predlog lokalnih skupnosti imenuje in razrešuje minister za notranje zadeve.
Občina Sodražica lahko glede na število prebivalcev predlaga ministru v imenovanje enega predstavnika javnosti.
Za predstavnika javnosti v senatih je lahko imenovan državljan Republike Slovenije, ki:
-      ni bil pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti,
-      ni v kazenskem postopku za naklepno kaznivo dejanje, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti,
-      ni s pravnomočno odločbo obsojen za dva ali več prekrškov z znaki nasilja ali za tri ali več hujših prekrškov zoper varnost cestnega prometa, za katere so kot sankcija predpisane kazenske točke,
Za predstavnika javnosti se pričakuje:
-     da ni javni uslužbenec policije (policist ali drug javni uslužbenec, zaposlen v policiji) ali funkcionar (sindikalni zaupnik) reprezentativnih sindikatov policistov,
-     da aktivno obvlada slovenski jezik in
-     da je osebnostno primeren za sodelovanje v senatih oz. v lokalnem okolju uživa ugled in zaupanje stroke ali soobčanov ter je na podlagi njegovega dosedanjega življenja, ravnanja in obnašanja mogoče utemeljeno sklepati, da bo svoje delo kot član senata opravljal pošteno in vestno.
Pisni predlog za kandidata mora poleg soglasja kandidata obsegati najmanj naslednje podatke kandidata:
-             ime in priimek,
-             EMŠO,
-             naslov,
-             telefonsko številko,
-             e-naslov,
-             davčno številko,
-             številko TRR ter naziv banke, kjer je TRR odprt.
 
Predstavniki javnosti bodo imenovani za dobo štirih let, z možnostjo ponovnega imenovanja. Predstavnikom javnosti, ki sodelujejo v senatih, pripada za udeležbo na seji senata sejnina, prav tako se jim povrnejo prevozni stroški.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva zainteresirano javnost, da svoje predloge za kandidate za predstavnike javnosti v senatih, z vsemi potrebnimi podatki, poda najkasneje do četrtke, 14. novembra 2019, na naslov:
Občina Sodražica, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica
ali na: obcina@sodrazica.si
 
 
Predsednik KMVVI
Zvonko Janež l. r.


Javni razpisi

Razpis za delovno mesto DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA KNJIŽNICA MIKLOVA HIŠA

Datum objave: 30. 10. 2019 7:00
Rok oddaje: 13. 11. 2019 23:59
Številka: -

Svet zavoda Knjižnica Miklova hiša objavlja prosto delovno mesto za direktorja JZ Knjižnica Miklova hiša. Več informacij je objavljenih v priponki.

Javni razpisi

Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - ČISTILKA ZA ČIŠČENJE PROSTOROV VRTCA IN ŠOLE

Datum objave: 23. 10. 2019 7:00
Rok oddaje: 28. 10. 2019 23:59
Številka: -

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki.

Javni razpisi

Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANEMU OTROKU

Datum objave: 18. 10. 2019 7:00
Rok oddaje: 23. 10. 2019 23:59
Številka: -

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki.

Javni razpisi

Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - ČISTILKA ZA ČIŠČENJE PROSTOROV VRTCA IN ŠOLE

Datum objave: 15. 10. 2019 7:00
Rok oddaje: 18. 10. 2019 23:59
Številka: -

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki.

Javni razpisi

Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - STROKOVNI SODELAVEC ZA DELO V PROJEKTU NARAVOSLOVNO MATEMATIČNA PISMENOST - M/Ž

Datum objave: 11. 10. 2019 7:00
Rok oddaje: 16. 10. 2019 23:59
Številka: -

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki.

Javni pozivi

JAVNI POZIV ZA VLOŽITEV PREDLOGOV ZA IMENOVANJE NADOMESTNEGA ČLANA OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

Datum objave: 26. 9. 2019 8:00
Rok oddaje: 2. 10. 2019 16:00
Številka: 041-7/2018

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17) in skladno s 23. členom Statuta Občine Sodražica (Ur. l. RS št. 32/11) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja
 
JAVNI POZIV ZA VLOŽITEV PREDLOGOV ZA IMENOVANJE NADOMESTNEGA ČLANA OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE
 
Občinsko volilno komisijo (v nadaljevanju OVK) sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Člani občinske volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov.
 
Zakon o lokalih volitvah v 45. a členu opredeljuje volilne organe za lokalne volitve kot samostojne in neodvisne organe občin, pri čemer je funkcija članov volilnih odborov častna.
 
Član OVK je lahko oseba, ki ima volilno pravico in stalno prebivališče v Občini Sodražica. Član OVK ne more hkrati kandidirati na volitvah, ki jih vodi. Članstvo v OVK je nezdružljivo s funkcijo župana, s članstvom v občinskem svetu ali v nadzornem odboru občine.
 
Predlog za kandidaturo za nadomestnega člana OVK se posreduje Komisiji za mandatna vprašanja volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Sodražica in mora vsebovati najmanj: navedbo predlagatelja, osnovne podatke o kandidatu (ime, priimek, stalno bivališče) in privolitev kandidata h kandidaturi.
 
Na podlagi prejetih predlogov bo Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pripravila predlog za imenovanje nadomestnega člana OVK, ki mu bo mandat potekel skupaj z ostalimi člani OVK, imenovanimi za obdobje 2018 - 2022.
 
Predloge dostavite do srede, 2. 10. 2019, osebno ali po pošti na naslov:
KMVVI, Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica.
  
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje:
Zvonko Janež l. r.

Javni pozivi

JAVNI POZIV ZA DODELITEV ŠTIPENDIJ FUNDACIJE ALENKE GABRIČ ZA ŠOLSKO/ ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

Datum objave: 9. 9. 2019 7:00
Rok oddaje: 18. 10. 2019 23:59
Številka:

Fundacija Alenke Gabrič, ustanova za štipendiranje (v nadaljevanju fundacija) na podlagi Pravilnika o pridobivanju sredstev ter podeljevanju štipendij in pomoči z dne, 14.09.2009 in Sklepa o določitvi odstotnih deležev štipendistov in višine štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2019/2020 za dijake in študente z dne, 9. 9. 2019, objavlja
 
JAVNI POZIV ZA DODELITEV ŠTIPENDIJ FUNDACIJE ALENKE GABRIČ ZA ŠOLSKO/ ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

Već informacij je objavljenih v priponki.  

Zadnji rok za oddajo vlog je 18. oktober 2019.
 
Informacije in dodatna pojasnila v zvezi z javnim pozivom lahko vlagatelji pridobijo na telefonski št. 01/893 99 10 oziroma na elektronskem naslovu uros.novak@univox.si.
 
Kočevje, 9. september 2019                                                                      Uprava fundacije
                                                                                                                      predsednik Uroš Novak


Javni razpisi

2. RAZPIS ZA POKROVITELJSTVO OBČINE SODRAŽICA ZA LETO 2019

Datum objave: 26. 8. 2019 10:30
Rok oddaje: 31. 10. 2019 23:59
Številka: 419-3/19

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 16/2015) in Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2019, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Sodražica na 3. redni seji dne 28. 02. 2019, objavlja Občina Sodražica
 
2. RAZPIS ZA POKROVITELJSTVO OBČINE SODRAŽICA ZA LETO 2019
 
1. Proračunska sredstva Občine Sodražica za pokroviteljstvo se dodeljujejo upravičencem v skladu s Pravilnikom o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Sodražica.
 
2. Upravičenci do proračunskih sredstev po tem razpisu so:
-      fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v občini;
-      fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če projekt organizirajo na območju občine;
-      fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če je njihov projekt, ki je organiziran izven občine, pomemben za občino ali za širšo skupnost.
 
Posamezna fizična ali pravna oseba je praviloma v okviru istega razpisa le enkrat upravičena do proračunskih sredstev po tem pravilniku.
 
3. Predmet sofinanciranja je pokroviteljstvo prireditev, dogodkov, potovanj oziroma ekskurzij, različnih dejavnosti, priprav in izdaj knjig ali drugih publikacij oziroma zvočnih ali slikovnih posnetkov, priprav in izdelav snovnih ali nesnovnih stvari ali izvedb drugih projektov (v nadaljevanju: projekti), ki so v organizaciji fizičnih ali pravnih oseb na različnih nivojih. Sofinanciralo se bo projekte, ki bodo potekali od 01. 01. do 31. 12. 2019.
 
Sredstva se bodo dodelila upravičencem v okviru razpoložljivih sredstev za sofinanciranje projektov:
-      ki promovirajo občino, njene prebivalce in kraje oziroma širijo njene razvojne potenciale;
-      ki utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote (demokratične vrednote, človekove pravice, in druga temeljna načela, zapisana v statutu občine in Ustavi Republike Slovenije ter prispevajo k vzpodbujanju medčloveškega sožitja in dialoga in k ohranjanju naše naravne, kulturne, verske in narodnostne dediščine ter izročila);
-      ki so socialne, izobraževalne, kulturne, glasbene, umetniške, turistične, športne, humanitarne, veteranske in podobne narave;
-      ki vzpodbujajo prostovoljstvo in udeleževanje v skupinah samopomoči oziroma organiziranega sistema zaščite in varstva narave, ljudi in premoženja oziroma izobraževanja in usposabljanja na teh področjih;
-      ki so neposredno vezana na gostovanje skupin s sosednih krajev in drugod iz Slovenije ter iz tujine, zlasti še na dejavnost slovenskih zamejskih in zdomskih društev;
-      ki so neposredno vezana na medobčinsko, medregijsko in mednarodno sodelovanje;
-      ki jih organizirajo mladi ali so namenjene mladim;
-      ki utrjujejo spoznavanje, sodelovanje in druženje med družbeno aktivnimi občani;
-      ki so neposredno namenjena plačilu stroškov sprejema in pogostitve ob pomembnejših jubilejih, obiskih in drugih priložnosti oziroma pomoč pri tem.
 
Projekti, ki se sofinancirajo iz proračuna občine po drugih razpisih, ne morejo pridobiti sredstev po tem pravilniku.
 
4. Pri vrednotenju in ocenjevanju vlog prijaviteljev bo komisija upoštevana predvsem:
-        pomen projekta za občino oz. občane občine Sodražica,
-        cilje ter namene projekta, ki so jasno opredeljeni,
-        promocijski učinek za občino,
-        tradicionalnost,
-        inovativnost in izvirnost (programi in projekti neposredno ne posnemajo že izvedenih programov in projektov ter vsebujejo drugačen pristop),
-        kakovost in izvedljivost projekta,
-        medobčinski, medregijski in mednarodni pomen podprtega projekta ter vzajemnost,
-        organizacijsko, strokovno in finančno zahtevnost projekta,
-        sorazmernost s sofinanciranjem primerljivih projektov,
-        vključenost občanov oz. druge zainteresirane javnosti v projekt ,
-        dosedanje sodelovanje prijaviteljev pri drugih aktivnostih, katerih (so)organizator je občina.
 
O odobritvi vlog, ki bodo presegala zaprošena sredstva 1.000,00 EUR in ki bodo po mnenju komisije tudi utemeljena, na njen predlog odloča Občinski svet Občine Sodražica s sklepom. Občinski svet Občine Sodražica odloči tudi v okviru katere postavke se zagotovijo odobrena sredstva.
 
5. Višina razpisa znaša 1.900,00 EUR, finančna sredstva pa so zajeta na proračunski postavki: 4120009 - Tekoči transferi nepr. org. in ustanovam - POKROVITELJSTVO.
 
6. Na razpis za dodelitev sredstev se vlagatelji prijavijo z razpisnim obrazcem, ki so na voljo na sedežu Občine Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, in na spletni strani www.sodrazica.si. Dodatne informacije lahko dobite tudi na telefonski številki 01/83 66 075 pri Petri Marn.
 
7. Rok in način prijave: Upoštevane bodo vse pisne prijave na originalnih obrazcih z vsemi zahtevanimi prilogami, ki bodo prispele na sedež občine. Prijave morajo biti oddane v zaprtih ovojnicah, v zgornjem levem kotu mora biti napisan naslov pošiljatelja, v spodnjem desnem kotu pa naslov: OBČINA SODRAŽICA, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica in pripis 'NE ODPIRAJ! - POKROVITELJSTVO 2019'.
 
Razpis je odprt do 26. 08. 2019 do 31. 10. 2019 oz. do porabe sredstev. Odpiranje vlog bo potekalo na podlagi prispelih vlog, vsak prvi in tretji torek v mesecu.
 
8. Sredstva bodo upravičencem dodeljena s sklepom župana. Postopek javnega razpisa opravi razpisna komisija, ki jo imenuje župan. Razpisna komisija ob pregledu vlog, prispelih na razpis za sofinanciranje, izloči vloge za programe oz. projekte, ki niso v interesu Občine Sodražica ter tiste programe in projekte, ki se sofinancirajo iz drugih postavk proračuna Občine Sodražica.
 
9. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Sodražica sklenil pogodbo o sofinanciranju.
 
Številka: 419-3/19
Datum: 26. 08. 2019
 
Župan Občine Sodražica
mag. Blaž Milavec l.r.

 

Arhiv