Razpisi

Javna naznanila

Javno naznanilo o javni predstavitvi predloga Občinskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Občini Sodražica

Datum objave: 20. 11. 2020 9:00
Rok oddaje: 20. 12. 2020 23:59
Številka: 061-2/20

Na podlagi 12., 13. in 17. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12, 78/16 in 26/19) in 43. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 - ZNOrg0), ter 32. člena Statuta Občine  (Uradni list RS, št. 32/11), župan Občine Sodražica objavlja naslednje JAVNO NAZNANILO O JAVNI PREDSTAVITVI predloga Občinskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Občini Sodražica
 
I. 
Javno se razgrne predlog Občinskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh.
 
II.
Načrt zaščite in reševanja je razčlenjen načrt izvajanja zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah.
 
III.
Javna predstavitev bo trajala v času od 20. 11. 2020 do 20. 12. 2020.
 
IV.
Predlog Občinskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh bo javno predstavljen in razgrnjen na spletni strani Občine Sodražica (www.sodrazica.si).
 
V.
V času javne predstavitve lahko dajo pripombe in predloge na razgrnjen predlog načrta vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge k predlogu načrta se lahko pošljejo na naslov Občine Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, s pripisom: 'Pripombe na javno razgrnitev predloga Občinskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Občini Sodražica'. Pripombe se lahko pošljejo tudi po elektronski pošti na naslov: obcina@sodrazica.si ali se jih poda ustno v času predstavitve.
Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve, 20. 12. 2020.   
 
VI.
To javno naznanilo se objavi na spletni strani Občine Sodražica in posreduje lokalnim medijem.
 
Št.: 061-2/20
Sodražica; 20.11.2020 
 
Občina Sodražica 
mag. Blaž Milavec - županJavni pozivi

POZIV ZA SODNIKA POROTNIKA

Datum objave: 18. 11. 2020 14:30
Rok oddaje: 27. 11. 2020 23:59
Številka: 700-1/20

Okrožno sodišče v Ljubljani je na podlagi drugega odstavka 46. člena Zakona o sodiščih v Uradnem listu Republike Slovenije št. 160/2020, z dne 6. 11. 2020 objavilo poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Ljubljani. V skladu z aktom o določitvi števila sodnikov porotnikov na okrožnih sodiščih v Republiki Sloveniji bo predsednik Višjega sodišče v Ljubljani imenoval 300 sodnikov porotnikov, od tega iz Občine Sodražica 1 (enega) sodnika porotnika.

V skladu z 42. členom Zakona o sodiščih je za sodnika porotnika lahko imenovan državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil trideset let starosti, ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in ki je zdravstveno ter osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik.

Sodnike porotnike lahko predlagajo interesne organizacije, ki so kot društva ali združenja registrirana in delujejo na območju Okrožnega sodišča v Ljubljani ter predstavniški organi občin. Vse zainteresirane prosimo, da nam najkasneje do petka, 27. 11. 2020 posredujete predloge za kandidata za sodnika porotnika Okrožnega sodišča v Ljubljani na naslov: Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica oz. po e-pošti: obcina@sodrazica.si.
 
Pisnemu predlogu za kandidata mora biti priložena izpolnjena in podpisana izjava kandidata o izpolnjevanju zahtevanih pogojev ter navedenimi osebnimi podatki. Priloženo mora biti tudi potrdilo o državljanstvu, ki ni starejše od 6 mesecev.

Zvonko Janež, predsednik
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja


 Javni pozivi

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE OBRATOVALNIH STROŠKOV PODJETJEM V GOSTINSTVU IN TURIZMU V ČASU EPIDEMIJE COVID-19

Datum objave: 16. 11. 2020 14:00
Rok oddaje: 26. 11. 2020 18:00
Številka: -

Obveščamo vas, da je SPIRIT objavil JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE OBRATOVALNIH STROŠKOV PODJETJEM V GOSTINSTVU
IN TURIZMU V ČASU EPIDEMIJE COVID-19.
 
Predmet javnega poziva je sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetij v gostinstvu in turizmu za čas prvega vala razglašene epidemije COVID-19 v obdobju od 12. marca do 31. maja 2020.
 
Več informacije je na voljo v prilogi.Javni razpisi

Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - PROFESOR GEOGRAFIJE IN ZGODOVINE

Datum objave: 16. 11. 2020 7:00
Rok oddaje: 19. 11. 2020 23:59
Številka: -

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki.Javni pozivi

JAVNI POZIV SAMOZAPOSLENIM IN MIKRO PODJETJEM Z 1 DO 4 ZAPOSLENIMI ZA BREZPLAČNO DODELITEV ZAŠČITNIH MASK

Datum objave: 9. 11. 2020 9:00
Rok oddaje: 15. 11. 2020 23:59
Številka: -

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (izvajalec javnega poziva) v imenu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (naročnik in financer javnega poziva) poziva samozaposlene in mikro podjetja z 1 do 4 zaposlenimi  k oddaji vloge za dodelitev brezplačnih zaščitnih mask.
 
Pred oddajo vloge si natančno preberite vsebino javnega poziva in pogoje, ki jih mora prijavitelj izpolnjevati.
 
Javni poziv je odprt do vključno 15. 11. 2020.
 
VLOGA
 
JAVNI POZIV


Javni pozivi

Poziv za predstavnike nevladnih organizacij za razvojni svet regije

Datum objave: 22. 10. 2020 10:30
Rok oddaje: 2. 11. 2020 16:00
Številka: -

Regijski NVO center je objavil poziv vsem nevladnim organizacijam, tj. društvom, zasebnim zavodom in ustanovam z območja JV Slovenije, da predlagajo 11 svojih predstavnikov v Razvojni svet regije Jugovzhodna Slovenija za obdobje 2021-2027. Prijave kandidatov zbirajo do ponedeljka, 2. novembra
Razvojni svet regije je tisti organ, ki pripravlja regijski razvojni program kot podlago za črpanje evropskih sredstev. Sestavljajo ga predstavniki občin, gospodarstva in tudi nevladnega sektorja. 
Svoje kandidate lahko predlaga vsaka nevladna organizacija, ki ima sedež na območju upravnih enot Novo mesto, Trebnje, Kočevje, Ribnica, Črnomelj in Metlika, in sicer v tisti UE, kjer ima svoj sedež. 11 članov oz. predstavnikov nevladnih organizacij se nato izbira po naslednjem ključu: tri iz novomeške UE, po dva iz upravnih enot Trebnje, Črnomelj in Kočevje, ter po enega iz upravnih enot Ribnica in Metlika.
 
Vse o prijavi in postopku izbora izveste na spletni strani Regijskega NVO centra:
http://www.nevladnik.info/si/novice/?id=17886
 
Okoljevarstveniki, kulturniki, športniki, humanitarci in vsi drugi, vabljeni k sodelovanju!


Javni razpisi

Javni razpis za izvedbo del v naselju Žimarice pri rekonstrukciji državne ceste

Datum objave: 20. 10. 2020 7:00
Rok oddaje: 25. 11. 2020 10:00
Številka: -

Občina Sodražica in Direkcija RS za infrastrukturo sta objavili razpis za izvedbo del v naselju Žimarice pri rekonstrukciji državne ceste čez to naselje. Predmet razpisa je rekonstrukcija ceste, izgradnja hodnikov za pešce, novogradnja mostu, izgradnja javne razsvetljave, ureditev več vodotokov in prepustov. Razpis je objavljen na spletni strani direkcije za infrastrukturo in na portalu javnih naročil pod imenom Rekonstrukcija ceste R1-212/1119 Bloška Polica - Sodražica od km 13,540 do km 15,352 skozi Žimarice
Rok za prijavo na razpis je 25.11.2020.


Javna naznanila

JAVNI RAZPIS - P7-2 2020 COVID MIKROKREDITI 2020, 2021

Datum objave: 13. 10. 2020 7:00
Rok oddaje: 5. 1. 2021 23:59
Številka: -

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je objavil javni razpis P7-2 2020 COVID Mikrokrediti 2020, 2021. Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne in Zahodne Slovenije ter zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo. Predstavitev razpisa je v prilogi.Javni razpisi

Javni razpis za delovno mesto direktorja

Datum objave: 12. 10. 2020 7:00
Rok oddaje: 27. 10. 2020 23:59
Številka: -

Na podlagi 13., 14., ter 15. člena Družbene pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Razvojni center Kočevje Ribnica, družba za razvoj in svetovanje d.o.o., objavlja javni razpis za delovno mesto direktorja. Več informacij je objavljenih v priponki.Javni pozivi

Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme

Datum objave: 8. 7. 2020 15:30
Rok oddaje: 31. 10. 2020 23:59
Številka: -

Namen javnega poziva je zagotovitev ustrezne varnosti zaposlenih in varnega poslovanja v času epidemije COVID19 oz. po njej kot preventiva pred ponovnim širjenjem virusa. https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=107
 
1. KDO?
Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU in imajo vsaj 5 zaposlenih.
 
2. ROK?
Koriščenje sredstev bo možno v letu 2020. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od 12.3.2020 in traja do 31.10.2020.
Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.
 
3. VIŠINA SREDSTEV
Podjetju se lahko po tem javnem pozivu izplača najmanj 1.000,00 EUR in največ do 9.999,00 EUR. 
DDV ni upravičen strošek.
Višina pavšalnega zneska za posamezni projekt lahko znaša največ zmnožek 200 EUR x število vseh zaposlenih na dan oddaje vloge ter hkrati ne sme presegati 9.999,00 EUR, pri čemer izračun maksimalne možne kvote 200 EUR/zaposlenega temelji na izračunih analize cen zaščitne opreme.
 
4. KAJ?
Slovenski podjetniški sklad bo priznal največ naslednje dovoljene vrednosti na kos posamezne kategorije zaščitne opreme (to je zaščitne maske, razkužila, rokavice, termometri), ki so opredeljene v izračunih analize cen zaščitne opreme (izražene v ceni brez DDV na kos):
• zaščitne maske obrazne - pralne - največ do 4 EUR na posamezni kos
• zaščitne maske obrazne - za enkratno uporabo - največ do 1 EUR na posamezni kos
• zaščitne rokavice - največ do 0,10 EUR na posamezni kos
• razkužila - največ do 20 EUR na liter
• termometri za merjenje telesne temperature - brezstični, - največ do 50 EUR na posamezni kos
 
5. INFO:
Brezplačne informacije: zascitna@podjetniskisklad.si ali 041 759-762 (Danijela Vukojević, SPOT JV Slovenija, RC Kočevje Ribnica)


 

Arhiv