Razpisi

Povabilo – javni natečaj “Vlak in jaz

 

Javni razpisi

Razvojni center Novo mesto nadaljuje z usposabljanjem potencialnih podjetnikov. Objavljen je TRETJI JAVNI RAZPIS za vključitev 12 udeležencev v projekt Podjetno nad izzive - PONI JV Slovenija

Datum objave: 14. 4. 2021 8:30
Rok oddaje: 10. 5. 2021 10:00
Številka: -


Projekt PONI JV Slovenija je model podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega potencialni podjetniki v štirih mesecih razvijejo in realizirajo svojo podjetniško idejo. To dosežejo s pomočjo vključitve v celostni program podjetniških usposabljanj ter z zagotovljeno mentorsko, svetovalno in finančno podporo. Posebnost projekta predstavlja redna zaposlitev udeležencev projekta za čas trajanja programa (4 mesece) v Razvojnem centru Novo mesto. S pomočjo takšne finančne podpore lahko udeleženci programa svoj čas namenijo izključno pridobivanju novih znanj, izkušenj in pripravi na vstop na samostojno podjetniško pot. Tretja skupina dvanajstih udeležencev bo usposabljanje pričela v mesecu juniju 2021. Prijave zainteresiranih kandidatov zbiramo do ponedeljka 10.5.2021.
Več o projektu Podjetno nad izzive - Poni JV Slovenija preberite na spletni strani Razvojnega centra Novo mesto. Na spletni strani RC NM je objavljen JAVNI RAZPIS za vključitev kandidatov v projekt. Dodatne informacije dobite na Razvojnem centru Novo mesto, s klicem na tel. 041 325 722 ali s vprašanjem preko elektronske pošte na naslov vesna.colic@rc-nm.si.
Projekt financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.Javni razpisi

P7C 2021 - Krediti za blažitev posledic epidemije COVID-19

Datum objave: 14. 4. 2021 8:20
Rok oddaje: 10. 6. 2021 23:59
Številka: -

P7C 2021 - Krediti za blažitev posledic epidemije COVID-19

Razpisnik:
· Slovenski podjetniški sklad

Namen razpisa
Namen brezobrestnega kredita je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 na gospodarstvo ter poplačilo terjatev potrošnikov iz naslova plačil za pogodbe o paketnem potovanju iz 5. odstavka 101.a člena ZIUZEOP s strani potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in drugimi, s potovanji povezanimi dejavnostmi.

Prvi prijavni rok (22. 04. 2021) bo na voljo za prijavo zgolj podjetjem, ki imajo registrirano glavno dejavnost po SKD:
· N79.110 Dejavnost potovalnih agencij,
· N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj in
· N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
in bo namenjen poravnavi obveznosti do potrošnikov.

Na ostala dva roka pa bodo lahko kandidirala podjetja, ki imajo registrirano glavno dejavnost, ki ne spada med izločene dejavnosti ali se njihov projekt ne nanaša na izločena področja opredeljena v javnem razpisu.

Upravičenci:
· mikro, malo ali srednje veliko podjetje s sedežem v Republiki Sloveniji,
· gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe ter zadruge in zavodi, ki so se preoblikovali po Zakonu o socialnem podjetništvu,
· imajo na zadnji dan meseca pred mesecem oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega za polni delovni čas…

Upravičeni stroški
Med upravičene stroške za prvi prijavni rok 22. 04. 2021 se upoštevajo:
· stroški organizatorjev potovanj, za vračila plačil za pogodbo o paketnem potovanju iz 5. odstavka 101.a člena ZIUZEOP.

Med upravičene stroške za kredite odobrene v drugem prijavnem roku 20. 05. ali tretjem prijavnem roku 10. 06. 2021 se upoštevajo:
· naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),
· naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
· stroški materiala in trgovskega blaga,
· stroški storitev,
· stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).

Med upravičene stroške ne spada nakup vozil za cestni prevoz tovora ter stroški gradnje, nakupa in obnove poslovnih nepremičnin.

Finančni pogoji
· Najvišji znesek kredita znaša 100.000 EUR.
· Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta.
· Ročnost kredita: najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša 84 mesecev.
· Moratorij na odplačilo glavnice kredita: lahko traja od 1 do 24 mesecev in se šteje v odplačilno dobo kredita.
· Obrestna mera: je 0% in predstavlja brezobrestni kredit in je enaka efektivni obrestni meri.

Zavarovanje kredita:
· za kredite do vključno 25.000 EUR: 5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice;
· za kredite od 25.001 EUR do vključno 100.000 EUR: 5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice ter sklenitev kreditne pogodbe v
obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa (strošek notarja plača kreditojemalec).

Stroški za končnega prejemnika: brez stroškov odobritve, brez stroškov upravljanja posojil, pribitka in ostalih stroškov.

Roki za oddajo:
· 22. 4. 2021
· 20. 5. 2021
· 10. 6. 2021

Dodatne informacije:
· Mašenjka Hvala (01/895 06 10)


Javni razpisi

P1 plus 2020 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Datum objave: 14. 4. 2021 8:00
Rok oddaje: 20. 10. 2021 23:59
Številka: -


Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo


Predmet razpisa: Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami:
Gorenjska Banka d.d., BKS Bank AG, Addiko Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Sberbank banka d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d. Kranj, Primorska hranilnica Vipava d.d., Delavska hranilnica d.d. ter Unicredit banka Slovenija d.d.Upravičenci:
- mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi ter socialna podjetja (so.p.)Upravičeni stroški:
- materialne in nematerialne investicije
- obratna sredstva
Kredit lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta.
Višina kredita je določena za vsako posamezno linijo oziroma produkt in je natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Roki za oddajo vlog: 20. 4., 5. 5., 20. 5., 5. 6., 20. 6., 5. 7., 5. 9., 20. 9., 5. 10., 20. 10. 2020.


Dodatne informacije: Mašenjka Hvala (01/895 06 10)


Javni razpisi

Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - SPREMLJEVALEC UČENCA S POSEBNIMI POTREBAMI

Datum objave: 13. 4. 2021 7:00
Rok oddaje: 16. 4. 2021 23:59
Številka: -

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki.

Javni razpisi

Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19/2

Datum objave: 12. 4. 2021 8:30
Rok oddaje: 23. 4. 2021 18:00
Številka: -

SPIRIT Slovenija, javna agencija najavlja, da bo predvidoma v ponedeljek 12. 4. 2021 po 13. uri odprla prijavni obrazec za oddajo vloge na Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19/2.
Javni poziv je dostopen na povezavi: JPG-2


Predmet javnega poziva:
- sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času od 12. 3. 2020 do 31. 5. 2020, ko so bila podjetja zaradi epidemije (Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji) močno prizadeta in praktično niso ustvarjala prihodkov.


Prijavitelji:
- mikro, malo in srednje veliko podjetje (Priloga I Uredbe 651/2014(EU)), ki je gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ali zadruga s področja gostinstva in turizma (ustanovljeni po ZGD-1 ali ZZad oz. opravljajo dejavnost v katerikoli izmed pravnoorganizacijskih oblik po ZGD-1 ali ZZad).
- na dan 12.3.2020 v podatkovni bazi AJPES kot svojo glavno dejavnost registrirano eno izmed naslednjih SKD dejavnosti (v nadaljevanju: upravičene dejavnosti): I 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti (vključujoč vse poddejavnosti pod I 55), I 56 Dejavnost strežbe jedi in pijač (vključujoč vse poddejavnosti pod I 56), N 79.110 Dejavnost potovalnih agencij, N 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj, N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj, R 90.010 Umetniško uprizarjanje, R 90.020 Spremljaj. dej. za umetniško uprizarjanje.
- Na dan 12.3. 2020 vsaj enega zaposlenega oz. samozaposlenega in vsaj enega zaposlenega oz. samozaposlenega na dan oddaje vloge,
- Poravnane finančne obveznosti do FURS
Dodatni pogoji so dostopni v javnem pozivu.


Upravičeni stroški:
Omrežnina in prispevki za dobavo električne energije,
Omrežnina in prispevki za distribucijo plina oz. energentov,
Strošek omrežnine za oskrbo s pitno vodo, odvajanje odpadkov in čiščenje odplak,
Stroški za odvoz, zbiranje in odlaganje komunalnih odpadkov (smeti) in povezani stroški,
Stroški telekomunikacijskih priključkov (fiksni del),
Stroški najemnin najemodajalcev,
Stroški nujnega rednega vzdrževanja infrastrukture, objektov in opreme,
za obrate, v katerih se vrši prizadeta dejavnost.


Dejanskih stroškov ne bo potrebno dokazovati, saj so bili pri pripravi metodologije za izračun pavšalnega zneska obratovalnih stroškov podjetij v gostinstvu in turizmu upoštevani statistični podatki.


Višina sofinanciranja:
SKLOP A:
Za vse poslovne subjekte, katerih finančni podatki so javno objavljeni in dostopni v podatkovni bazi AJPES
Upravičeni stroški (obratovalni stroški) se sofinancirajo v obliki pavšalnega zneska, ki znaša 16,5 % od celotnih odhodkov, zmanjšanih za stroške dela v letu 2019, vendar največ do 9.999,00 EUR.


SKLOP B
Za vse poslovne subjekte, katerih finančni podatki niso javno objavljeni v podatkovni bazi AJPES
Upravičeni stroški (obratovalni stroški) se sofinancirajo v obliki pavšalnega zneska, ki znaša 12,04 % od celotnih prihodkov, vendar največ do 9.999,00 EUR.


Ne glede na izračun je tako za SKLOP A kakor tudi za SKLOP B najnižja dodeljena višina sofinanciranja 900,00 EUR in najvišja dodeljena višina sofinanciranja 9.999,00 EUR.


Rok za oddajo vlog:
Vloge morajo biti elektronsko vložene najkasneje do 23. 4. 2021 do 18:00 ure.


Način prijave:
Vlogo morate izpolniti s pomočjo spletnega obrazca, ki omogoča enostavno izpolnjevanje obrazcev in dodajanje prilog javnega poziva. Na voljo so različna pomagala in kontrolni mehanizmi, ki vam olajšajo izpolnjevanje vloge.
Vlogo bo potrebno oddati elektronsko preko uporabniškega računa 'Moj SPIRIT na spletni strani SPIRIT Slovenija', v katerega se bo potrebno predhodno registrirati.
Prijava na javni poziv s fizičnimi dokumenti ni možna.

Dodatne informacije v zvezi s prijavo in pojasnila k pozivni dokumentaciji so dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: jpg-2@spiritslovenia.si.

Za brezplačno pomoč pri prijavi se lahko obrnete tudi na Razvojni center Kočevje Ribnica (kontaktna oseba: Danijela Vukojević - danijela.vukojevic@rc-kocevjeribnica.si, tel: 041 759 762.


Javni razpisi

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI SODRAŽICA ZA LETO 2021

Datum objave: 2. 4. 2021 9:00
Rok oddaje: 23. 4. 2021 10:00
Številka: 671-3/21

Občina Sodražica na podlagi 19. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 29/2017), 9. člena Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sodražica (Uradni list RS, št. 21/2020 in 44/2021) ter Letnega programa športa v Občini Sodražica za leto 2021, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Sodražica, na 14. redni seji dne 11. 03. 2021 (v nadaljevanju: LPŠ) in Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2021 (Ur. l. RS, št. 77/2019 in 44/2021), objavlja JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI SODRAŽICA ZA LETO 2021.

Rok za oddajo vlog je 23. 04. 2021 do 10. ure.Javni razpisi

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DRUGIH DRUŠTVENIH DEJAVNOSTI V OBČINI SODRAŽICA ZA LETO 2021

Datum objave: 16. 3. 2021 14:00
Rok oddaje: 16. 4. 2021 12:00
Številka: 093-1/21


Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, na podlagi Pravilnika za vrednotenje ter sofinanciranje drugih društvenih dejavnosti v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 41/2008 in 17/2014), objavlja RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DRUGIH DRUŠTVENIH DEJAVNOSTI V OBČINI SODRAŽICA ZA LETO 2021.
Več informacij je objavljenih priponki.Javni razpisi

JAVNI RAZPIS ZA POKROVITELJSTVO OBČINE SODRAŽICA ZA LETO 2021

Datum objave: 16. 3. 2021 14:00
Rok oddaje: 31. 8. 2021 23:59
Številka: 419-2/21

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 16/2015) in Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2021 (Ur. l. RS, št. 77/2019) objavlja Občina Sodražica JAVNI RAZPIS ZA POKROVITELJSTVO OBČINE SODRAŽICA ZA LETO 2021.
Več informacij je objavljenih v priponki.Javni razpisi

Objavljena sta Javni razpis za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij - PF1, PF3 in Javni razpis za pred-financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu - PF2

Datum objave: 10. 3. 2021 8:00
Rok oddaje: 7. 6. 2021 23:59
Številka: -

Slovenski regionalno razvojni sklad je v U. l. RS, št. 28 z dne 26. 2. 2021 objavil nova javna razpisa in sicer Javni razpis za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij - PF1, PF3 in Javni razpis za pred-financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu - PF2


Javni razpis za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij - PF1, PF3
Namen javnega razpisa je omogočiti hitrejšo in lažjo izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi prejemnikom na območju Republike Slovenije.
Vlagatelji lahko oddajo vlogo do datuma zaprtega razpisnega roka in sicer:
- rok do 15. 3. 2021,
- rok do 6. 4. 2021,
- rok do 3. 5. 2021,
- rok do 7. 6. 2021.
Po podprogramu PF1.2 (Projekti neprofitnih organizacij) se lahko na razpis prijavijo (prijavitelji morajo biti registrirani pred 1. 1. 2019):
- Pravne osebe, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, organizirani kot: zavodi, zbornica, skladi, društva, ustanove, ostale organizacije, organizirane kot: dobrodelna organizacija, nevladna organizacija, študentska organizacija, narodnostna skupnost, javna agencija, sindikati.
Po podprogramu PF3.2 (Projekti v gospodarstvu) se lahko na razpis prijavijo (prijavitelji morajo biti registrirani pred 1. 1. 2019):
- Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot: pravna oseba, fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, javni gospodarski zavod.
- Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot: zadruga, zadružna zveza.
Javni razpis za pred-financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu - PF2


Namen javnega razpisa je omogočiti hitrejšo in lažjo izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi prejemnikom na območju Republike Slovenije.


Vlagatelji lahko oddajo vlogo do datuma zaprtega razpisnega roka in sicer:
- rok do 15. 3. 2021,
- rok do 6. 4. 2021,
- rok do 3. 5. 2021,
- rok do 7. 6. 2021.


Po programu PF2.2 (Projekti kmetijskih gospodarstev) se lahko na razpis prijavijo (prijavitelji morajo biti registrirani pred 1. 1. 2019):

  • Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot:

· kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost,
· nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji.


Več informacij na www.srrs.si. Prilagamo tudi Povabilo k oddaji vloge.Javni pozivi

8. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe

Datum objave: 22. 2. 2021 10:00
Rok oddaje: 23. 4. 2021 12:00
Številka: -

LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe je dne 22. 2. 2021 na svoji spletni strani objavil 8. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Rok za oddajo vlog: 23. 4. 2021


Predmet sofinanciranja so operacije (projekti), ki zasledujejo cilje ESRR ter prispevajo k ciljem in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe.


Okvirna višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znaša 290.480,10 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR).
Sredstva so razdeljena po tematskih področjih in ukrepih na naslednji način:


Varstvo okolja in ohranjanje narave - 134.651,92 EUR:
UKREP: Izvajanje (pilotnih) aktivnosti, ki prispevajo k ohranjanju stanja okolja, višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znaša 134.651,92 EUR;

Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin - 155.828,18 EUR:
UKREP: Povečanje in izboljšanje kakovosti ponudbe na področju vseživljenjskega učenja, višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znaša 62.925,78 EUR;
UKREP: Povečanje in izboljšanje kakovosti ponudbe na področju medgeneracijskega sodelovanja ter zdravega in aktivnega življenjskega sloga, višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znaša 92.902,40 EUR.
Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz ESRR znaša 80 %.


Upravičeno območje: Operacija se lahko izvede le na območju urbanih naselij, ki so Kočevje, Ribnica, Kočevska Reka, Dolga vas, Šalka vas, Fara, Hrib - Loški Potok, Osilnica, Sodražica, Velike Lašče, Videm (Dobrepolje), razen aktivnosti promocije, ki se neposredno navezujejo na izvajanje operacije, se lahko izvajajo na celotnem območju Slovenije, vendar izven mestnih naselij mestnih občin določenih v Prilogi 1 Uredbe CLLD.


Višina javne podpore: Najnižji znesek javne podpore za posamezno operacijo je 10.000 EUR, najvišji pa 70.000 EUR. Najnižji znesek javne podpore na upravičenca je najmanj 1.000 EUR.


Več o pogojih 8. javnega poziva na podstrani TUKAJ.


Z delavnicami, na katerih vam bomo predstavili javni poziv, bomo predvidoma pričeli v sredini meseca marca. Termini in lokacije delavnic bodo objavljeni na spletni strani pod razpisno dokumentacijo.


 

Arhiv