Razpisi

Javni razpisi

Razpis Slovenskega podjetniškega sklada - P7C 2020 COVID - Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo

Datum objave: 4. 8. 2020 10:15
Rok oddaje: 9. 10. 2020 23:59
Številka: -

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je v petek, 31.7.2020, v Uradnem listu RS št. 107/2020 in na svoji spletni strani objavil javni razpis z oznako P7C 2020 COVID - Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo.

Namen razpisa je: zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 na gospodarstvo
 
Upravičenci so: gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.)
 
Razpis je objavljen na: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=110 
 
Več informacij in pomoč pri prijavi nudi Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o.: http://rc-kocevjeribnica.si/

 • Mašenjka Hvala (01/895 06 10)
 • Tomaž Lovšin (08/383 56 14)

Javni razpisi

Spodbude za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu

Datum objave: 4. 8. 2020 10:10
Rok oddaje: 15. 9. 2020 23:59
Številka: -

Javni sklad RS za podjetništvo objavlja razpis - Spodbude za mala srednja in velika podjetja (MSP) za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu. 
Predmet razpisa: Sofinanciranje operacij lesnopredelovalnih podjetij, ki bodo pri uvedbi novega ali izboljšanega izdelka na področju predelave in obdelave lesa izkazovale izboljšanje snovno-energetske učinkovitosti in večje predelovalne zmogljivosti
Razpis je objavljen na: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=108
Več informacij in pomoč pri prijavi nudi Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o.:
http://rc-kocevjeribnica.si/p4l-2020-spodbude-za-msp-za-razvoj-in-uvajanje-novih-produktov-v-lesarstvu-4-0/


Javni razpisi

Javni razpis za delovno mesto direktorja podjetja

Datum objave: 31. 7. 2020 12:00
Rok oddaje: 31. 8. 2020 23:59
Številka:

Na podlagi 13., 14., ter 15. člena Družbene pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Razvojni center Kočevje Ribnica, družba za razvoj in svetovanje d.o.o., skupščina družbe na podlagi sklepa z dne 18. maja 2020, objavlja javni razpis za delovno mesto:
 
DIREKTORJA PODJETJA
Kandidati, ki se bodo prijavili na delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 1. Da imajo najmanj VII. stopnjo strokovne izobrazbe,
 2. Da so državljani RS,
 3. Da imajo najmanj pet let delovnih izkušenj na odgovornih delih v gospodarstvu, kar tudi podrobno opišejo in navedejo, pri katerih delodajalcih so pridobili izkušnje,
 4. Znanje slovenščine in osnovno zanje angleškega jezika,
 5. Da predložijo program dela družbe, vsebinski in finančni,
 6. Da obvladajo osnovno računalniško znanje,
 7. Da imajo vozniški izpit B kategorije,
 8. Da predložijo izjavo po 255.členu Zakona o gospodarskih družbah:
 • Niso člani drugega organa vodenja ali nadzora te družbe,
 • Niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Ta oseba ne sme biti član organa vodenja ali nadzora pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora,
 • Jim ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved, ali
 • Niso bili kot člani organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojeni na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe.

 
Mandat direktorja traja štiri (4) leta, po izteku mandata je kandidat lahko imenovan ponovno.
Prijave s potrebnimi dokazili, programom dela družbe za štiriletno mandatno obdobje in življenjepisom pošljite po priporočeni pošti na naslov: RC Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6a, 1330 Kočevje, s pripisom 'razpis za direktorja RC Kočevje Ribnica d.o.o.' do vključno 31. 8. 2020.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v 30 dneh po končanem izbirnem postopku.
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in za moške.
 
RC Kočevje Ribnica d.o.o.
Skupščina


Javne objave in razpisi

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO

Datum objave: 30. 7. 2020 12:00
Rok oddaje: 20. 8. 2020 10:00
Številka: 478-11/20

Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, v skladu z 78. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/2018 in 79/2018) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018) objavlja
 
NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO
 
1. Predmet prodaje je komunalno vozilo:

 • znamke Aixam, 
 • letnik 2010, 
 • prevoženih 55.215 km, 
 • karamboliran,
 • v okvari,
 • v lasti Občine Sodražica.

Cena predmeta prodaje je najmanj 500,00 EUR.
 
2. Ogled in dodatne informacije:
Ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije o premičnini, ki je predmet prodaje, vsak delovni dan med 8. in 12. uro na Občini Sodražica, na tel. št. 01/ 86 66 075, pri Petri Marn. Ogled vozila je možen po predhodnem dogovoru.
 
3. Pogoji:
Nakup predmeta prodaje je po načelu videno - kupljeno, pri čemer se šteje, da kupec pozna stanje predmeta prodaje, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. Vse morebitne stroške, povezane s prenosom lastništva in druge stroške, ki bi nastali pri prodaji, plača kupec.
 
V ponudbi oziroma izjavi o interesu o nakupu navedite:

 • ceno, ki ste jo pripravljeni plačati, ta ne sme biti nižja od cene, ki je določena v 1. točki te namere, torej 500,00 EUR;
 • predložite izpolnjen obrazec s podatki o ponudniku (priloga 1 te namere).

 
Upoštevane bodo ponudbe o nakupu oziroma izjave o interesu, ki bodo prispele na e-naslov obcina@sodrazica.si ali na naslov Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, do vključno četrtka, 20. 08. 2020, do 10. ure.
 
Kupec bo kupnino nakazal v roku 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe na TTR Občine Sodražica: 01379-0100005681. Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla. Izročitev vozila bo opravljena po plačilu celotne kupnine.
Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.
 
Če bo prejetih več ponudb, bo prodajalec s ponudniki opravil pogajanja o ceni. Če bo prejeta ponudba le ena, se pogajanja ne bodo opravila.
 
Organ lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla.
 
Župan Občine Sodražica
Mag. Blaž Milavec
 Javni pozivi

Javni poziv za uporabo Športne dvorane sodražica v sezoni 2020 - 2021, redna vadba

Datum objave: 9. 7. 2020 0:00
Rok oddaje: 21. 8. 2020 10:00
Številka: 35280-1/20

Na podlagi 6. člena Pravilnika o uporabi in oddajanju Športne dvorane Sodražica (Ur. l. RS št. 77/12, 49/13) objavljamo naslednji
Javni poziv
za uporabo Športne dvorane Sodražica v sezoni 2020/2021
 
1. PREDMET POZIVA 
Predmet javnega poziva je oddaja Športne dvorane Sodražica v uporabo, za redno tedensko uporabo, in sicer za obdobje med 1. 9. 2020 in 30. 6. 2021.
Športna dvorana je namenjena športnim aktivnostim, prireditvam in drugim dogodkom.
Za uporabo je na voljo: 

 • cela površina (43,10 x 25,80 m) oz. po tretjinah (13,80 x 25,80 m)

Predvideni termini uporabe:

 • od ponedeljka do petka: od 13.30 do 22.00 ure (oz po dogovoru).
 • ob sobotah: od 8.00 do 12.00 ure.

Opis površin
Dvorana meri 1112 m2 igralne površine, možen je najem cele površine dvorane ali po tretjinah. Primerna je za mali nogomet, rokomet, košarko, odbojko, badminton, gimnastiko, namizni tenis, borilne športe … Opremljena je tudi s plezalno steno. 
Na voljo so: 

 • tri polja za igro šolske odbojke (na 1/3 površine, eno polje opremljeno) ali celotna površina za tekmovalno odbojko (opremljena),
 • 6 polj, opremljenih za badminton, in
 • 5 miz za igranje namiznega tenisa.

2. POGOJI ZA UPORABO 
Pravico do uporabe dvorane oz. telovadnice pridobi uporabnik na podlagi podpisane pogodbe o uporabi. S pogodbo se zaveže plačati uporabnino, spoštovati Hišni red in urnik vadbe. Za spoštovanje določil pogodbe in hišnega reda uporabnik določi odgovorno osebo.
Občina Sodražica si pridružuje pravico do odpovedi oz. prestavitve posameznih terminov uporabe, kadar potrebuje dvorano ali telovadnico za lastne potrebe oz. prireditve občinskega pomena oz. zaradi višje sile. Občina Sodražica si tudi pridružuje pravico do prestavitve ali odpovedi posameznih terminov uporabe zaradi racionalne izrabe poslovnega časa dvorane.
 
3. DOLOČITEV RAZPOREDA UPORABE ŠPORTNE DVORANE
Komisija, ki jo imenuje župan, bo na podlagi prejetih prijav in skladno s Pravilnikom o uporabi in oddajanju Športne dvorane Sodražica, izdala razpored uporabe športne dvorane. 
Pri oddaji športne dvorane v uporabo imajo uporabniki prednostno pravico po naslednjem vrstnem redu:

 1. Izvajalci Letnega programa športa Občine Sodražica, ki za izvajanje sofinanciranega programa potrebujejo športno dvorano.
 2. Druga športna društva, klubi in rekreativne skupine, ki v program, za katerega se športna dvorana uporablja, vključujejo najmanj 50% posameznikov s stalnim prebivališčem v občini Sodražica,
 3. drugi uporabniki.

Pri dodeljevanju terminov se bo kot dodaten kriterij upoštevalo število mesecev uporabe v sezoni, tako da bodo imeli prednost prijavitelji, ki bodo uporabljali dvorano več mesecev v sezoni, za katero je objavljen ta javni poziv.
Pri dodeljevanju terminov bodo imeli prednost tudi uporabniki, ki so v preteklih sezonah že uporabljali Športno dvorano Sodražica in tekoče izpolnjujejo svoje finančne obveznosti iz naslova uporabe.
 
4. ROK IN NAČIN PRIJAVE 
Društva, klubi in drugi zainteresirani uporabniki oddajo prijavo - vlogo na pripravljenem obrazcu, ki vsebuje naslednje obvezne podatke:

 • podatki o prijavitelju,
 • namen uporabe,
 • termin in površina uporabe.

Pod razpisnimi pogoji bodo obravnavane vse popolne vloge, ki bodo prispele na naslov Občine Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica najkasneje do 21. 8. 2020 do 10. ure.
Vlagateljem, ki bodo oddali vlogo po navedenem roku, bodo lahko dodeljeni preostali prosti termini. 
 
5. INFORMACIJE 
Besedilo razpisa in vlogo najdete na spletni strani  www.sodrazica.si, kjer je objavljen tudi cenik uporabe športne dvorane.
Kontaktna oseba: Darja Vetrih, 01 83 71 005, darja.vetrih@sodrazica.si
 
6. KONČNE DOLOČBE 
Z vsemi uporabniki dvorane bodo sklenjene pogodbe za uporabo v tekoči sezoni. Za uporabo športne dvorane se bodo obračunale cene v skladu s Cenikom za uporabo Športne dvorane Sodražica (Ur. l. RS št. 16/15), ki je priloga Pravilnika o uporabi in oddajanju Športne dvorane Sodražica.
Datum: 09. 07. 2020
Številka: 35280-1/20
Župan Občine Sodražica
mag. Blaž Milavec l. r.Javni pozivi

Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme

Datum objave: 8. 7. 2020 15:30
Rok oddaje: 31. 10. 2020 23:59
Številka: -

Namen javnega poziva je zagotovitev ustrezne varnosti zaposlenih in varnega poslovanja v času epidemije COVID19 oz. po njej kot preventiva pred ponovnim širjenjem virusa. https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=107
 
1. KDO?
Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU in imajo vsaj 5 zaposlenih.
 
2. ROK?
Koriščenje sredstev bo možno v letu 2020. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od 12.3.2020 in traja do 31.10.2020.
Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.
 
3. VIŠINA SREDSTEV
Podjetju se lahko po tem javnem pozivu izplača najmanj 1.000,00 EUR in največ do 9.999,00 EUR. 
DDV ni upravičen strošek.
Višina pavšalnega zneska za posamezni projekt lahko znaša največ zmnožek 200 EUR x število vseh zaposlenih na dan oddaje vloge ter hkrati ne sme presegati 9.999,00 EUR, pri čemer izračun maksimalne možne kvote 200 EUR/zaposlenega temelji na izračunih analize cen zaščitne opreme.
 
4. KAJ?
Slovenski podjetniški sklad bo priznal največ naslednje dovoljene vrednosti na kos posamezne kategorije zaščitne opreme (to je zaščitne maske, razkužila, rokavice, termometri), ki so opredeljene v izračunih analize cen zaščitne opreme (izražene v ceni brez DDV na kos):
• zaščitne maske obrazne - pralne - največ do 4 EUR na posamezni kos
• zaščitne maske obrazne - za enkratno uporabo - največ do 1 EUR na posamezni kos
• zaščitne rokavice - največ do 0,10 EUR na posamezni kos
• razkužila - največ do 20 EUR na liter
• termometri za merjenje telesne temperature - brezstični, - največ do 50 EUR na posamezni kos
 
5. INFO:
Brezplačne informacije: zascitna@podjetniskisklad.si ali 041 759-762 (Danijela Vukojević, SPOT JV Slovenija, RC Kočevje Ribnica)


Javni razpisi

RAZPIS o zbiranju predlogov za podelitev priznanj in nagrad Občine Sodražica za leto 2020

Datum objave: 16. 6. 2020 7:16
Rok oddaje: 31. 8. 2020 23:59
Številka: -

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi 11. člena Odloka o občinskem prazniku in priznanjih Občine (Ur. l. RS, št. 19/03, 59/11) dne 16. 6. 2020 objavlja RAZPIS o zbiranju predlogov za podelitev priznanj in nagrad Občine Sodražica za leto 2020
 
Priznanja Občine Sodražica, ki se bodo podelila v letu 2020, so:

 • zlata plaketa Občine Sodražica
 • priznanje Občine Sodražica

 
ZLATA PLAKETA OBČINE SODRAŽICA
Zlata plaketa se podeljuje posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za izredno življenjsko delo ali za vrhunske uspehe ali dosežke, ki so pomembni za razvoj in ugled Občine Sodražica. 
 
PRIZNANJE OBČINE SODRAŽICA
Priznanje Občine Sodražica se podeljuje posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za uspehe in dosežke v zadnjem obdobju, za enkratne dosežke kot spodbuda za ustvarjalno delo. Priznanje se lahko podeljuje tudi za dosežke trajnejšega pomena na različnih področjih, ki imajo pomen za Občino Sodražica in v širšem družbenem prostoru. 
 
Podeli se največ ena zlata plaketa Občine Sodražica in največ tri priznanja Občine Sodražica. 
Predloge za podelitev priznanj lahko podajo posamezniki ali skupine posameznikov, politične stranke, podjetja, društva, organi lokalnih skupnosti in druge organizacije in skupnosti. Predlagatelj za podelitev priznanja ne more predlagati samega sebe.
 
Predlog mora vsebovati:

 • ime, priimek oz. naziv in naslov predlagatelja;
 • navedbo, na katero izmed možnih priznanj se predlog nanaša;
 • ime, priimek oz. naziv in naslov predlaganega;
 • utemeljeno pisno obrazložitev.

 
Upoštevani bodo vsi predlogi za podelitev priznanj in nagrad Občine Sodražica, ki bodo v zaprti kuverti oddani na naslov: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, s pripisom 'Ne odpiraj - razpis - občinsko priznanje 2020', in ki bodo osebno ali po pošti prispeli na naslov Občine Sodražica do vključno 31. 8. 2020.  
 
Dodatne informacije lahko dobite v Uradu župana Občine Sodražica, Trg 25. maja 3, Sodražica, 
telefon: (01) 836 60 75.
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja


Javni pozivi

PREIMENOVANJE NEKDANJE ZADRUGE V KREKOV DOM

Datum objave: 16. 6. 2020 7:00
Rok oddaje: 31. 8. 2020 23:59
Številka: -

PREIMENOVANJE NEKDANJE ZADRUGE V KREKOV DOM
 
Občinski svet Občine Sodražica je 4. junija 2020 na 11. redni seji sprejel sklep o začetku postopka za preimenovanje stavbe (nekdanja zadruga) na naslovu Trg 25. maja 15 v Sodražici v Krekov dom. Pred dokončno odločitvijo podaja poimenovanje v javno razpravo. 
 
Pridobitev stavbe in namen
Občina Sodražica je v letu 2019 odplačala kupnino in se vpisala v ZK kot lastnica stavbe na naslovu Trg 25. maja 15 v Sodražici, ki je bila prej trgovina z drugimi poslovnimi prostori KGZ Ribnica. Od leta 2013, ko je KGZ Zadruga trgovino preselila v nov objekt na bližnji lokaciji, v tej stavbi ni programa. S sprejetjem proračuna za leto 2020 je občinski svet med drugim odobril sredstva za preselitev splošne knjižnice vanjo to stavbo. V nadstropju pa je Občina oddala nekaj prostorov v uporabo društvom oz. klubom. Dolgoročno Občina načrtuje prenovo stavbe; po idejni zasnovi, ki jo je izdelal arhitekt Janez Zlobec, bi dela stala 1.500.000 evrov. Na podlagi tega mu je naročena nekoliko racionalnejša rešitev, ki bi vključevala načrt za rekonstrukcijo stavbe v večnamenski objekt s prostori za splošno knjižnico, galerijo, upravne prostore Občine in drugih javnih služb, z že obstoječo kotlovnico ter poslovnimi prostori (pošta). V letu 2021 naj bi bili projektni načrti predstavljeni javnosti. Trenutno je še težko določiti točnejši terminski načrt, najverjetneje pa projekt obnove ne bo izveden v kratkem času.
Ne glede na to želi Občina ta prostor revitalizirati v okviru razpoložljivih možnosti, zato je občinski svet sprejel in odobril predčasno in začasno prestavitev knjižnice ter odprtje prostorov za druge dejavnosti. S tem vračamo temu trgu določen impulz (urbanega) življenja. Čas ponovne oživitve stavbe je tudi primeren čas za njeno poimenovanje. Ker do sedaj ni obveljala kakšna izvirna različica, razen stara zadruga ali sem ter tja že nova Občina, je smiselno stavbi dati tudi to pomensko vrednost.
 
Utemeljitev poimenovanja 
Predlog za preimenovanje v Krekov dom temelji na tem, da je Janez Evangelist Krek, po katerem naj bi se poimenovalo dom, po materi Sodražan. Čeprav je bil rojen pri bližnjem Sv. Gregorju, kjer s(m)o po njem poimenovali tudi tamkajšnjo podružnično šolo, vemo, da je bila njegova mama Marija Krek, roj. Štupica, doma iz Sodražice (Ošterjeva), iz hiše, kjer danes stoji gostilna Majolka, se pravi nasproti predmetne stavbe. Krek je počitnice do mature redno preživljal v Sodražici. Glede na to, da ima naše korenine (viri navajajo, da je imel socialni čut po mami), in glede na to, da je bil eden od vodilnih slovenskih javnih osebnosti na prelomu iz 19. v 20. stoletje, z velikimi zaslugami za obstoj kmečkega in delavskega življa na podeželju, pobudnik ustanavljanja zadrug kot oblike pomoči zadolženih slovenskih kmetov in obrtnikov, predvsem pa zelo povezovalna osebnost, bi bilo primerno, da se ta stavba poimenuje po njem. 
Ob tem je občinski svet obravnaval poimenovanje galerije, ki se ureja v prostoru nekdanjega depoja trgovine v isti stavbi, po prav tako velikem rojaku, mednarodno uveljavljenem akademskem kiparju Francetu Goršetu. Imenovala naj bi se Galerija Franceta Goršeta. S tem bi se na dostojen način poklonili obema velikima možema iz naše doline.
 
Javno povabilo
Na navedeni predlog poimenovanja z obrazložitvijo Občina Sodražica vabi občane, da podajo svoje mnenje oz. pripombe na naslov: Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica,  ali po e-pošti: obcina@sodrazica.si ali neposredno v tajništvu Občine do ponedeljka, 31. 8. 2020. 
 
Mag. Blaž Milavec, župan


Javni razpisi

3. javni razpis za subvencioniranje dela stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in črpališč v Občini Sodražica

Datum objave: 3. 3. 2020 12:20
Rok oddaje: 15. 10. 2020 12:00
Številka: 354-8/17

Na podlagi Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2020 (Ur. list RS, št. 77/2019) in Pravilnika o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč na območju Občine Sodražica (Ur. list RS, št. 72/2017) Občina Sodražica objavlja 3. Javni razpis za subvencioniranje dela stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in črpališč v Občini Sodražica.
 
Začetek veljavnosti razpisa: 15. 03. 2020 
Prvo odpiranje: 15.04.2020
Konec razpisa: 15.10.2020 do 12. ure oz. do porabe sredstev. 
Odpiranja: vsak 15. v mesecu
 
Več informacij je objavljenih v razpisu, dodatne informacije pa so na voljo na: 
- Občini Sodražica: pri Blažu Kovačiču, blaz.kovacic@sodrazica.si, tel. 01 8366 051
- Komunali Ribnica d.o.o.: pri Jerneju Brelihu Zemljiču, jernej@komunala-ribnica.si, tel.  031 360 158Javni pozivi

VAVČER ZA PROTOTIPIRANJE

Datum objave: 4. 2. 2020 0:00
Rok oddaje: 31. 3. 2023 0:00
Številka:

Namen in cilj vavčerja je zagotoviti možnost izdelave prototipa (v fizični ali digitalni obliki) novega izdelka ali storitve z namenom validacije poslovne ideje.
Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov povezanih z izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa.
Upravičeni stroški in višina subvencije: Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški storitev zunanjih izvajalcev za izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa (dizajn, načrt, programiranje, izdelava, testiranje).
Več informacij v prilogi.
Pozivna dokumentacija in povezava do e-portala sps: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=100
BREZPLAČNA POMOČ pri pripravi vloge: RC Kočevje Ribnica, SPOT Svetovanje JV Slovenija, marija.bauman@rc-kocevjeribnica.si, tel. 041 759 762
Vprašanja glede vavčerjev : vavcer@podjetniskisklad.si.
Odgovori in vprašanja so objavljeni na spletni strani SPS.
!! NE POZABITE na ostalih - 13 VAVČERJEV, do katerih dostopate na povezavi: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi ali spletni strani Razvojnega centra Kočevje Ribnica d.o.o. http://rc-kocevjeribnica.si/category/aktualno/page/2/ 

Arhiv