Razpisi

Javni pozivi

JAVNI POZIV ZA DODELITEV ŠTIPENDIJ FUNDACIJE ALENKE GABRIČ ZA ŠOLSKO/ ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

Datum objave: 9. 9. 2019 7:00
Rok oddaje: 18. 10. 2019 23:59
Številka:

Fundacija Alenke Gabrič, ustanova za štipendiranje (v nadaljevanju fundacija) na podlagi Pravilnika o pridobivanju sredstev ter podeljevanju štipendij in pomoči z dne, 14.09.2009 in Sklepa o določitvi odstotnih deležev štipendistov in višine štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2019/2020 za dijake in študente z dne, 9. 9. 2019, objavlja
 
JAVNI POZIV ZA DODELITEV ŠTIPENDIJ FUNDACIJE ALENKE GABRIČ ZA ŠOLSKO/ ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020
Već informacij je objavljenih v priponki.  

Zadnji rok za oddajo vlog je 18. oktober 2019.
 
Informacije in dodatna pojasnila v zvezi z javnim pozivom lahko vlagatelji pridobijo na telefonski št. 01/893 99 10 oziroma na elektronskem naslovu uros.novak@univox.si.
 
Kočevje, 9. september 2019                                                                      Uprava fundacije
                                                                                                                      predsednik Uroš Novak


Javni razpisi

Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANEMU OTROKU - M/Ž

Datum objave: 5. 9. 2019 7:00
Rok oddaje: 10. 9. 2019 23:59
Številka:

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki.

Javni razpisi

2. RAZPIS ZA POKROVITELJSTVO OBČINE SODRAŽICA ZA LETO 2019

Datum objave: 26. 8. 2019 10:30
Rok oddaje: 31. 10. 2019 23:59
Številka: 419-3/19

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 16/2015) in Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2019, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Sodražica na 3. redni seji dne 28. 02. 2019, objavlja Občina Sodražica
 
2. RAZPIS ZA POKROVITELJSTVO OBČINE SODRAŽICA ZA LETO 2019
 
1. Proračunska sredstva Občine Sodražica za pokroviteljstvo se dodeljujejo upravičencem v skladu s Pravilnikom o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Sodražica.
 
2. Upravičenci do proračunskih sredstev po tem razpisu so:
-      fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v občini;
-      fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če projekt organizirajo na območju občine;
-      fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če je njihov projekt, ki je organiziran izven občine, pomemben za občino ali za širšo skupnost.
 
Posamezna fizična ali pravna oseba je praviloma v okviru istega razpisa le enkrat upravičena do proračunskih sredstev po tem pravilniku.
 
3. Predmet sofinanciranja je pokroviteljstvo prireditev, dogodkov, potovanj oziroma ekskurzij, različnih dejavnosti, priprav in izdaj knjig ali drugih publikacij oziroma zvočnih ali slikovnih posnetkov, priprav in izdelav snovnih ali nesnovnih stvari ali izvedb drugih projektov (v nadaljevanju: projekti), ki so v organizaciji fizičnih ali pravnih oseb na različnih nivojih. Sofinanciralo se bo projekte, ki bodo potekali od 01. 01. do 31. 12. 2019.
 
Sredstva se bodo dodelila upravičencem v okviru razpoložljivih sredstev za sofinanciranje projektov:
-      ki promovirajo občino, njene prebivalce in kraje oziroma širijo njene razvojne potenciale;
-      ki utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote (demokratične vrednote, človekove pravice, in druga temeljna načela, zapisana v statutu občine in Ustavi Republike Slovenije ter prispevajo k vzpodbujanju medčloveškega sožitja in dialoga in k ohranjanju naše naravne, kulturne, verske in narodnostne dediščine ter izročila);
-      ki so socialne, izobraževalne, kulturne, glasbene, umetniške, turistične, športne, humanitarne, veteranske in podobne narave;
-      ki vzpodbujajo prostovoljstvo in udeleževanje v skupinah samopomoči oziroma organiziranega sistema zaščite in varstva narave, ljudi in premoženja oziroma izobraževanja in usposabljanja na teh področjih;
-      ki so neposredno vezana na gostovanje skupin s sosednih krajev in drugod iz Slovenije ter iz tujine, zlasti še na dejavnost slovenskih zamejskih in zdomskih društev;
-      ki so neposredno vezana na medobčinsko, medregijsko in mednarodno sodelovanje;
-      ki jih organizirajo mladi ali so namenjene mladim;
-      ki utrjujejo spoznavanje, sodelovanje in druženje med družbeno aktivnimi občani;
-      ki so neposredno namenjena plačilu stroškov sprejema in pogostitve ob pomembnejših jubilejih, obiskih in drugih priložnosti oziroma pomoč pri tem.
 
Projekti, ki se sofinancirajo iz proračuna občine po drugih razpisih, ne morejo pridobiti sredstev po tem pravilniku.
 
4. Pri vrednotenju in ocenjevanju vlog prijaviteljev bo komisija upoštevana predvsem:
-        pomen projekta za občino oz. občane občine Sodražica,
-        cilje ter namene projekta, ki so jasno opredeljeni,
-        promocijski učinek za občino,
-        tradicionalnost,
-        inovativnost in izvirnost (programi in projekti neposredno ne posnemajo že izvedenih programov in projektov ter vsebujejo drugačen pristop),
-        kakovost in izvedljivost projekta,
-        medobčinski, medregijski in mednarodni pomen podprtega projekta ter vzajemnost,
-        organizacijsko, strokovno in finančno zahtevnost projekta,
-        sorazmernost s sofinanciranjem primerljivih projektov,
-        vključenost občanov oz. druge zainteresirane javnosti v projekt ,
-        dosedanje sodelovanje prijaviteljev pri drugih aktivnostih, katerih (so)organizator je občina.
 
O odobritvi vlog, ki bodo presegala zaprošena sredstva 1.000,00 EUR in ki bodo po mnenju komisije tudi utemeljena, na njen predlog odloča Občinski svet Občine Sodražica s sklepom. Občinski svet Občine Sodražica odloči tudi v okviru katere postavke se zagotovijo odobrena sredstva.
 
5. Višina razpisa znaša 1.900,00 EUR, finančna sredstva pa so zajeta na proračunski postavki: 4120009 - Tekoči transferi nepr. org. in ustanovam - POKROVITELJSTVO.
 
6. Na razpis za dodelitev sredstev se vlagatelji prijavijo z razpisnim obrazcem, ki so na voljo na sedežu Občine Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, in na spletni strani www.sodrazica.si. Dodatne informacije lahko dobite tudi na telefonski številki 01/83 66 075 pri Petri Marn.
 
7. Rok in način prijave: Upoštevane bodo vse pisne prijave na originalnih obrazcih z vsemi zahtevanimi prilogami, ki bodo prispele na sedež občine. Prijave morajo biti oddane v zaprtih ovojnicah, v zgornjem levem kotu mora biti napisan naslov pošiljatelja, v spodnjem desnem kotu pa naslov: OBČINA SODRAŽICA, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica in pripis 'NE ODPIRAJ! - POKROVITELJSTVO 2019'.
 
Razpis je odprt do 26. 08. 2019 do 31. 10. 2019 oz. do porabe sredstev. Odpiranje vlog bo potekalo na podlagi prispelih vlog, vsak prvi in tretji torek v mesecu.
 
8. Sredstva bodo upravičencem dodeljena s sklepom župana. Postopek javnega razpisa opravi razpisna komisija, ki jo imenuje župan. Razpisna komisija ob pregledu vlog, prispelih na razpis za sofinanciranje, izloči vloge za programe oz. projekte, ki niso v interesu Občine Sodražica ter tiste programe in projekte, ki se sofinancirajo iz drugih postavk proračuna Občine Sodražica.
 
9. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Sodražica sklenil pogodbo o sofinanciranju.
 
Številka: 419-3/19
Datum: 26. 08. 2019
 
Župan Občine Sodražica
mag. Blaž Milavec l.r.

Javni razpisi

Javni razpis za imenovanje direktorja/direktorice Centra za socialno delo Osrednja Slovenija - zahod

Datum objave: 20. 8. 2019 7:00
Rok oddaje: 4. 9. 2019 23:59
Številka: -

Svet Centra za socialno delo Osrednja Slovenija - zahod objavlja javni razpis za imenovanje direktorja/direktorice Centra za socialno delo Osrednja Slovenija - zahod. Razpis s podrobnimi pogoji za zasedbo delovnega mesta direktorja centra za socialno delo je bil objavljen 20.08.2019 na spletni strani Zavoda Republike Slovenija za zaposlovanje pod registrsko številko NN90577. Razpis je dostopen na spletnem naslovu https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prosta_delovna_mesta/posamezno?IDEPD=2492577 
Kandidati se lahko prijavijo do 04.09.2019.

Javne objave in razpisi

Razpisi za delovna mesta v OŠ dr. Ivana Prijatelja Sodražica

Datum objave: 16. 8. 2019 0:00
Rok oddaje: 19. 8. 2019 0:00
Številka:

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja objavlja več prostih mest. Več v priponkah.

Ostali razpisi

RAZPIS o zbiranju predlogov za podelitev priznanj in nagrad Občine Sodražica za leto 2019

Datum objave: 12. 8. 2019 7:00
Rok oddaje: 16. 9. 2019 10:00
Številka: 030-1/19

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi 11. člena Odloka o občinskem prazniku in priznanjih Občine (Ur. l. RS, št. 19/03, 59/11) objavlja dne 12. 08. 2019
 
RAZPIS o zbiranju predlogov za podelitev priznanj in nagrad Občine Sodražica za leto 2019
 
Priznanja Občine Sodražica, ki se bodo podelila v letu 2019, so:
-         Zlata plaketa Občine Sodražica
-         Priznanje Občine Sodražica
  
ZLATA PLAKETA OBČINE SODRAŽICA
Zlata plaketa se podeljuje posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za izredno življenjsko delo ali za vrhunske uspehe ali dosežke, ki so pomembni za razvoj in ugled Občine Sodražica.
 
PRIZNANJE OBČINE SODRAŽICA
Priznanje Občine Sodražica se podeljuje posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za uspehe in dosežke v zadnjem obdobju za enkratne dosežke kot spodbuda za ustvarjalno delo. Priznanje se lahko podeljuje tudi za dosežke trajnejšega pomena na različnih področjih, ki imajo pomen za Občino Sodražica in v širšem družbenem prostoru.
 
Podeli se največ ena Zlata plaketa občine Sodražica in največ tri Priznanja občine Sodražica.
Predloge za podelitev priznanj lahko podajo posamezniki ali skupine posameznikov, politične stranke, podjetja, društva, organi lokalnih skupnosti in druge organizacije in skupnosti. Predlagatelj za podelitev priznanja ne more predlagati samega sebe.
 
Predlog mora vsebovati:
-         ime, priimek oz. naziv in naslov predlagatelja,
-         navedbo, na katero izmed možnih priznanj se predlog nanaša,
-         ime, priimek oz. naziv in naslov predlaganega,
-         utemeljeno pisno obrazložitev.
 
Upoštevani bodo vsi predlogi za podelitev priznanj in nagrad Občine Sodražica, ki bodo oddani v zaprti kuverti na naslov: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, s pripisom 'Ne odpiraj - razpis - občinsko priznanje 2019', ki bodo prispeli na naslov Občine Sodražica osebno ali po pošti do vključno 16. 9. 2019 do 10. ure.
 
Dodatne informacije lahko dobite v Uradu župana Občine Sodražica, Trg 25. maja 3, Sodražica,
telefon 83-66-075.
 
Datum: 12. 8. 2019
Številka: 030-1/19
 
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:Zvonko Janež l.r.

Javni razpisi

Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - STROKOVNI SODELAVEC ZA DELO V PROJEKTU 'NARAVOSLOVNO-MATEMATIČNA PISMENOST' - M/Ž

Datum objave: 26. 7. 2019 7:00
Rok oddaje: 31. 7. 2019 23:59
Številka: -

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki.

Javni razpisi

RAZPIS ZA SUBVENCIONIRANO BIVANJE 2019/2020

Datum objave: 26. 7. 2019 7:00
Rok oddaje: 16. 8. 2019 23:59
Številka: -

Študentski domovi iz visokošolskih središč v Ljubljani, Mariboru in Kopru objavljajo RAZPIS za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2019/2020. Študenti prošnjo za sprejem ali za podaljšanje lahko oddajo vse do 16. 8. 2019, več informacija pa je objavljenih na: http://portal.evs.gov.si/subvencionirano-bivanje

Javni razpisi

Javni poziv za uporabo Športne dvorane Sodražica v sezoni 2019/2020

Datum objave: 28. 6. 2019 10:00
Rok oddaje: 21. 8. 2019 10:00
Številka: 35280-1/19

Občina Sodražica objavlja Javni poziv za uporabo Športne dvorane Sodražica v sezoni 2019/2020, to je od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2020.
Rok za oddajo prijav za posamezne termine je 21. 8. 2019 do 10.00. Prijavo je potrebno oddati na predpisani vlogi.
Več informacij na povezavi: https://sodrazica.si/javne-sluzbe/sportna-dvorana-sodrazica/javni-poziv-za-uporabo-sportne-dvorane-20172018/

Javna naročila

Javno naročilo 'Opravljanje šolskih prevozov v OŠ Sodražica za šol. leta 2019/2020 - 2022/2023'

Datum objave: 28. 6. 2019 7:00
Rok oddaje: 5. 8. 2019 10:00
Številka: 430-1/2019

Storitev se bo izvajala 4 šolska leta, predviden rok pričetka in končanja:

rok pričetka: s tekočim šolskim letom 1. 9. 2019
rok zaključka: 30. 6. 2023

1. ZAHTEVE ZA DODATNA POJASNILA Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se lahko zahteva izključno preko Portala javnih naročil. Ponudniki lahko naročniku postavljajo vprašanja in z njim komunicirajo le pisno, preko Portala javnih naročil. Informacije, ki jih posreduje naročnik preko Portala javnih naročil, se skladno z 2. odstavkom 67. člena ZJN-3 štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji ali javni objavi.
ROK ZA POSTAVITEV VPRAŠANJ: 17. 7. 2019 do 15:00.

2. ROK ZA PREJEM PONUDB: 5. 8. 2019 do 10:00.
3. JAVNO ODPIRANJE PONUDB: 5. 8. 2019 do 10:10.
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.
 
Več o razpisu na portalu javnih naročil: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=314088
Oznaka naročila je JN004564/2019-B01.

Priloga:

Razpisna dokumentacija


 

Arhiv