Razpisi

Javni razpisi

Javni razpis za imenovanje direktorja/direktorice Centra za socialno delo Osrednja Slovenija - zahod

Datum objave: 20. 8. 2019 7:00
Rok oddaje: 4. 9. 2019 23:59
Številka: -

Svet Centra za socialno delo Osrednja Slovenija - zahod objavlja javni razpis za imenovanje direktorja/direktorice Centra za socialno delo Osrednja Slovenija - zahod. Razpis s podrobnimi pogoji za zasedbo delovnega mesta direktorja centra za socialno delo je bil objavljen 20.08.2019 na spletni strani Zavoda Republike Slovenija za zaposlovanje pod registrsko številko NN90577. Razpis je dostopen na spletnem naslovu https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prosta_delovna_mesta/posamezno?IDEPD=2492577 
Kandidati se lahko prijavijo do 04.09.2019.

Javne objave in razpisi

Razpisi za delovna mesta v OŠ dr. Ivana Prijatelja Sodražica

Datum objave: 16. 8. 2019 0:00
Rok oddaje: 19. 8. 2019 0:00
Številka:

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja objavlja več prostih mest. Več v priponkah.

Ostali razpisi

RAZPIS o zbiranju predlogov za podelitev priznanj in nagrad Občine Sodražica za leto 2019

Datum objave: 12. 8. 2019 7:00
Rok oddaje: 16. 9. 2019 10:00
Številka: 030-1/19

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi 11. člena Odloka o občinskem prazniku in priznanjih Občine (Ur. l. RS, št. 19/03, 59/11) objavlja dne 12. 08. 2019
 
RAZPIS o zbiranju predlogov za podelitev priznanj in nagrad Občine Sodražica za leto 2019
 
Priznanja Občine Sodražica, ki se bodo podelila v letu 2019, so:
-         Zlata plaketa Občine Sodražica
-         Priznanje Občine Sodražica
  
ZLATA PLAKETA OBČINE SODRAŽICA
Zlata plaketa se podeljuje posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za izredno življenjsko delo ali za vrhunske uspehe ali dosežke, ki so pomembni za razvoj in ugled Občine Sodražica.
 
PRIZNANJE OBČINE SODRAŽICA
Priznanje Občine Sodražica se podeljuje posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za uspehe in dosežke v zadnjem obdobju za enkratne dosežke kot spodbuda za ustvarjalno delo. Priznanje se lahko podeljuje tudi za dosežke trajnejšega pomena na različnih področjih, ki imajo pomen za Občino Sodražica in v širšem družbenem prostoru.
 
Podeli se največ ena Zlata plaketa občine Sodražica in največ tri Priznanja občine Sodražica.
Predloge za podelitev priznanj lahko podajo posamezniki ali skupine posameznikov, politične stranke, podjetja, društva, organi lokalnih skupnosti in druge organizacije in skupnosti. Predlagatelj za podelitev priznanja ne more predlagati samega sebe.
 
Predlog mora vsebovati:
-         ime, priimek oz. naziv in naslov predlagatelja,
-         navedbo, na katero izmed možnih priznanj se predlog nanaša,
-         ime, priimek oz. naziv in naslov predlaganega,
-         utemeljeno pisno obrazložitev.
 
Upoštevani bodo vsi predlogi za podelitev priznanj in nagrad Občine Sodražica, ki bodo oddani v zaprti kuverti na naslov: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, s pripisom 'Ne odpiraj - razpis - občinsko priznanje 2019', ki bodo prispeli na naslov Občine Sodražica osebno ali po pošti do vključno 16. 9. 2019 do 10. ure.
 
Dodatne informacije lahko dobite v Uradu župana Občine Sodražica, Trg 25. maja 3, Sodražica,
telefon 83-66-075.
 
Datum: 12. 8. 2019
Številka: 030-1/19
 
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:Zvonko Janež l.r.

Javni razpisi

Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - STROKOVNI SODELAVEC ZA DELO V PROJEKTU 'NARAVOSLOVNO-MATEMATIČNA PISMENOST' - M/Ž

Datum objave: 26. 7. 2019 7:00
Rok oddaje: 31. 7. 2019 23:59
Številka: -

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki.

Javni razpisi

RAZPIS ZA SUBVENCIONIRANO BIVANJE 2019/2020

Datum objave: 26. 7. 2019 7:00
Rok oddaje: 16. 8. 2019 23:59
Številka: -

Študentski domovi iz visokošolskih središč v Ljubljani, Mariboru in Kopru objavljajo RAZPIS za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2019/2020. Študenti prošnjo za sprejem ali za podaljšanje lahko oddajo vse do 16. 8. 2019, več informacija pa je objavljenih na: http://portal.evs.gov.si/subvencionirano-bivanje

Javni razpisi

Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - UČITELJ RAZREDNEGA POUKA ZA ANGLEŠČINO M/Ž

Datum objave: 22. 7. 2019 7:00
Rok oddaje: 25. 7. 2019 23:59
Številka:

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki.

Javni razpisi

Javni poziv za uporabo Športne dvorane Sodražica v sezoni 2019/2020

Datum objave: 28. 6. 2019 10:00
Rok oddaje: 21. 8. 2019 10:00
Številka: 35280-1/19

Občina Sodražica objavlja Javni poziv za uporabo Športne dvorane Sodražica v sezoni 2019/2020, to je od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2020.
Rok za oddajo prijav za posamezne termine je 21. 8. 2019 do 10.00. Prijavo je potrebno oddati na predpisani vlogi.
Več informacij na povezavi: https://sodrazica.si/javne-sluzbe/sportna-dvorana-sodrazica/javni-poziv-za-uporabo-sportne-dvorane-20172018/

Javna naročila

Javno naročilo 'Opravljanje šolskih prevozov v OŠ Sodražica za šol. leta 2019/2020 - 2022/2023'

Datum objave: 28. 6. 2019 7:00
Rok oddaje: 5. 8. 2019 10:00
Številka: 430-1/2019

Storitev se bo izvajala 4 šolska leta, predviden rok pričetka in končanja:

rok pričetka: s tekočim šolskim letom 1. 9. 2019
rok zaključka: 30. 6. 2023

1. ZAHTEVE ZA DODATNA POJASNILA Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se lahko zahteva izključno preko Portala javnih naročil. Ponudniki lahko naročniku postavljajo vprašanja in z njim komunicirajo le pisno, preko Portala javnih naročil. Informacije, ki jih posreduje naročnik preko Portala javnih naročil, se skladno z 2. odstavkom 67. člena ZJN-3 štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji ali javni objavi.
ROK ZA POSTAVITEV VPRAŠANJ: 17. 7. 2019 do 15:00.

2. ROK ZA PREJEM PONUDB: 5. 8. 2019 do 10:00.
3. JAVNO ODPIRANJE PONUDB: 5. 8. 2019 do 10:10.
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.
 
Več o razpisu na portalu javnih naročil: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=314088
Oznaka naročila je JN004564/2019-B01.

Priloga:

Razpisna dokumentacija


Javni razpisi

Javni razpis za delovno mesto direktorja podjetja

Datum objave: 10. 6. 2019 7:00
Rok oddaje: 19. 7. 2019 23:59
Številka: /

Na podlagi 13., 14., ter 15. člena Družbene pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Razvojni center Kočevje Ribnica, družba za razvoj in svetovanje d.o.o., skupščina družbe na podlagi sklepa z dne 7. maja 2019,objavlja javni razpis za delovno mesto
  
DIREKTORJA PODJETJA
 
Kandidati, ki se bodo prijavili na delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
 

Da imajo najmanj VII. stopnjo strokovne izobrazbe,
Da so državljani RS,
Da imajo najmanj pet let delovnih izkušenj na odgovornih delih v gospodarstvu, kar tudi podrobno opišejo in navedejo, pri katerih delodajalcih so pridobili izkušnje,
Znanje slovenščine in osnovno zanje angleškega jezika,
Da predložijo program dela družbe, vsebinski in finančni,
Da obvladajo osnovno računalniško znanje,
Da imajo vozniški izpit B kategorije,
Da predložijo izjavo po 255.členu Zakona o gospodarskih družbah:

-        Niso člani drugega organa vodenja ali nadzora te družbe,
-        Niso  bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Ta oseba ne sme biti član organa vodenja ali nadzora pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora,
-        Jim ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved, ali
-        Niso  bili kot člani organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojeni na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe.
 
Mandat direktorja traja štiri (4) leta.
 
Prijave s potrebnimi dokazili, programom dela družbe za štiriletno mandatno obdobje in življenjepisom pošljite po pošti na naslov: RC Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6a, 1330 Kočevje, s pripisom: (razpis za direktorja podjetja ) do 19. 07. 2019.
 
Kandidate bomo o izbiri obvestili v 30 dneh po končanem izbirnem postopku.
 
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in za moške.
 
RC Kočevje Ribnica d.o.o.
Skupščina
 
Kočevje, 10.6.2019

Javni razpisi

2. javni razpis za subvencioniranje dela stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in črpališč v Občini Sodražica

Datum objave: 18. 4. 2019 7:00
Rok oddaje: 15. 10. 2019 12:00
Številka: 354-8/17


Na podlagi Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2019 (Ur. list RS, št. 14/2019) in Pravilnika o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč na območju Občine Sodražica(Ur. list RS, št. 72/2017) Občina Sodražica objavlja 2. Javni razpis za subvencioniranje dela stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in črpališč v Občini Sodražica.
 

Začetek veljavnosti razpisa: 06. 05. 2019 
Konec razpisa: 15.10.2019 do 12. ure oz. do porabe sredstev
Višina sredstev: 5.200 EUR
Odpiranja: vsak 15. v mesecu
  
Več informacij je objavljenih v razpisu, dodatne informacije pa so na voljo na:
- Občini Sodražica pri Blažu Kovačiču, blaz.kovacic@sodrazica.si, tel. 01 8366 051
 
- Komunali Ribnica d.o.o., pri Jerneju Brelihu Zemljiču, jernej@komunala-ribnica.si, tel. 031 360 158

 

Arhiv