Razpisi

Javni razpisi

Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - ČISTILKA

Datum objave: 21. 9. 2020 7:00
Rok oddaje: 24. 9. 2020 23:59
Številka: -

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki.Javni pozivi

JAVNI POZIV ZA DODELITEV ŠTIPENDIJ FUNDACIJE ALENKE GABRIČ ZA ŠOLSKO/ ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021

Datum objave: 14. 9. 2020 0:00
Rok oddaje: 4. 10. 2020 23:59
Številka: -

Fundacija Alenke Gabrič, ustanova za štipendiranje (v nadaljevanju fundacija) na podlagi Pravilnika o pridobivanju sredstev ter podeljevanju štipendij in pomoči z dne, 14.09.2009 in Sklepa o določitvi odstotnih deležev štipendistov in višine štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2020/2021 za dijake in študente z dne, 4. 9. 2020, objavlja JAVNI POZIV ZA DODELITEV ŠTIPENDIJ FUNDACIJE ALENKE GABRIČ ZA ŠOLSKO/ ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021.
Več informacij je na voljo v priponki.Javni razpisi

Javni razpis - Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D-C19)

Datum objave: 24. 8. 2020 12:29
Rok oddaje: 8. 9. 2020 23:59
Številka: -

Javni razpis - Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D-C19)
 
Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
 
Predmet razpisa: je sofinanciranje upravičenih stroškov (subvencija) za zagotovitev tehnične opremljenosti in digitalne transformacije ključnih proizvodnih in poslovnih procesov. Tehnična opremljenost pomeni zagotovitev programske in/ali strojne opreme, ki omogoča digitalno poslovanje in proizvodnjo. Področje digitalne transformacije zajema izboljšave izkušnje kupca, učinkovito zbiranje, obdelavo in vizualizacijo podatkov v podjetju, razvoj procesov in digitalnih rešitev za podporo poslovanja in proizvodnje, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, razvoj digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, razvoj digitalne kulture, vpeljavo kibernetske varnosti in izvedbo projektov industrije 4.0.
 
Upravičenci: Na javni razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, z najmanj 5 zaposlenimi na dan oddaje vloge (v nadaljevanju: MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni 
podjetniki posamezniki ali zadruge.
 
Upravičeni stroški:

 • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme) in stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije)
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev
 • stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za največ 2 zaposlena
 • posredni stroški

 
Višina sofinanciranj:

 • do 75 % za upravičence iz Kohezijska regije vzhodna Slovenija
 • do 70 % za upravičence iz Kohezijske regije zahodna Slovenija

 
Roki: za oddajo vlog: 8. 9. 2020, 15. 11. 2020 in 15. 1. 2021.
 
Dodatne informacije:

 • Mašenjka Hvala (01/895 06 10) in
 • Tomaž Lovšin (08/383 56 14).

Javni pozivi

JAVNI POZIV za posredovanje predlogov za imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Ribnica

Datum objave: 24. 8. 2020 7:30
Rok oddaje: 7. 9. 2020 11:00
Številka: 014-1/2020

Skladno s 15. členom Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Ribnica (Ur. l. RS št. 88/01, 119/07, 105/08, 82/10) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja
 
JAVNI POZIV za posredovanje predlogov za imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Ribnica.
 
Občina Sodražica poziva člane občinskega sveta, politične stranke ter občane občine Sodražica, da podajo svoje predloge za imenovanje enega predstavnika ustanovitelja v svet Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Ribnica.
 
Svet zavoda sestavljajo:

 • trije predstavniki ustanovitelja, od tega dva predstavnika Občine Ribnica in en predstavnik Občine Sodražica,
 • pet predstavnikov delavcev zavoda,
 • trije predstavniki staršev.

 
Predstavnike ustanoviteljev imenujeta Občinska sveta občin ustanoviteljic. 
Prednost pri imenovanju imajo kandidati, ki poznajo področje dela Javnega zavoda in so pripravljeni zastopati interese lokalne skupnosti v svetu zavoda.
 
Skladno s Statutom Občine Sodražica (Ur. l. RS št. 32/11) in Poslovnikom Občinskega sveta Občine Sodražica (Ur. l. RS št. 32/11, 29/18) prispele predloge obravnava Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju: KMVVI) in poda predlog imenovanja Občinskemu svetu. KMVVI pri tem ni zavezana, da v svoj predlog Občinskemu svetu vključi prijavljene kandidate. 
 
Predstavnike občine v svetu zavoda na predlog KMVVI imenuje Občinski svet. 
 
Mandat člana sveta traja štiri leta in začne teči s potrditvijo mandatov na konstitutivni seji sveta zavoda. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena oz. imenovana le dvakrat zaporedoma.
 
Predlog za imenovanje naj vsebuje:

 • ime in priimek, naslov stalnega prebivališča kandidata in druge kontaktne podatke,
 • izjavo kandidata o strinjanju s kandidaturo
 • predstavitev kompetenc predstavnika v svetu zavoda oz. navedbo morebitnih referenc predstavljanja oziroma zastopanja v podobnih organih oz. s področja delovanja zavoda, v katerega se imenuje predstavnik.
 •  

Predlog posredujte na naslov Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica ali na e-naslov: obcina@sodrazica.si, s pripisom: 'predlog - svet glasbene šole'. 
 
Upoštevani bodo predlogi s potrebnimi podatki in soglasjem kandidata, ki bodo na sedež Občine (po pošti, e-pošti ali osebno) prispeli najkasneje do 7. 9. 2020 do 11. ure.
 
 
Datum: 24. 8. 2020
Številka: 014 - 1/2020
 
Predsednik KMVVI
Zvonko Janež l. r.
 


Javni razpisi

Razpis Slovenskega podjetniškega sklada - P7C 2020 COVID - Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo

Datum objave: 4. 8. 2020 10:15
Rok oddaje: 9. 10. 2020 23:59
Številka: -

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je v petek, 31.7.2020, v Uradnem listu RS št. 107/2020 in na svoji spletni strani objavil javni razpis z oznako P7C 2020 COVID - Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo.

Namen razpisa je: zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 na gospodarstvo
 
Upravičenci so: gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.)
 
Razpis je objavljen na: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=110 
 
Več informacij in pomoč pri prijavi nudi Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o.: http://rc-kocevjeribnica.si/

 • Mašenjka Hvala (01/895 06 10)
 • Tomaž Lovšin (08/383 56 14)

Javni razpisi

Spodbude za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu

Datum objave: 4. 8. 2020 10:10
Rok oddaje: 15. 9. 2020 23:59
Številka: -

Javni sklad RS za podjetništvo objavlja razpis - Spodbude za mala srednja in velika podjetja (MSP) za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu. 
Predmet razpisa: Sofinanciranje operacij lesnopredelovalnih podjetij, ki bodo pri uvedbi novega ali izboljšanega izdelka na področju predelave in obdelave lesa izkazovale izboljšanje snovno-energetske učinkovitosti in večje predelovalne zmogljivosti
Razpis je objavljen na: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=108
Več informacij in pomoč pri prijavi nudi Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o.:
http://rc-kocevjeribnica.si/p4l-2020-spodbude-za-msp-za-razvoj-in-uvajanje-novih-produktov-v-lesarstvu-4-0/


Javni pozivi

Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme

Datum objave: 8. 7. 2020 15:30
Rok oddaje: 31. 10. 2020 23:59
Številka: -

Namen javnega poziva je zagotovitev ustrezne varnosti zaposlenih in varnega poslovanja v času epidemije COVID19 oz. po njej kot preventiva pred ponovnim širjenjem virusa. https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=107
 
1. KDO?
Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU in imajo vsaj 5 zaposlenih.
 
2. ROK?
Koriščenje sredstev bo možno v letu 2020. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od 12.3.2020 in traja do 31.10.2020.
Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.
 
3. VIŠINA SREDSTEV
Podjetju se lahko po tem javnem pozivu izplača najmanj 1.000,00 EUR in največ do 9.999,00 EUR. 
DDV ni upravičen strošek.
Višina pavšalnega zneska za posamezni projekt lahko znaša največ zmnožek 200 EUR x število vseh zaposlenih na dan oddaje vloge ter hkrati ne sme presegati 9.999,00 EUR, pri čemer izračun maksimalne možne kvote 200 EUR/zaposlenega temelji na izračunih analize cen zaščitne opreme.
 
4. KAJ?
Slovenski podjetniški sklad bo priznal največ naslednje dovoljene vrednosti na kos posamezne kategorije zaščitne opreme (to je zaščitne maske, razkužila, rokavice, termometri), ki so opredeljene v izračunih analize cen zaščitne opreme (izražene v ceni brez DDV na kos):
• zaščitne maske obrazne - pralne - največ do 4 EUR na posamezni kos
• zaščitne maske obrazne - za enkratno uporabo - največ do 1 EUR na posamezni kos
• zaščitne rokavice - največ do 0,10 EUR na posamezni kos
• razkužila - največ do 20 EUR na liter
• termometri za merjenje telesne temperature - brezstični, - največ do 50 EUR na posamezni kos
 
5. INFO:
Brezplačne informacije: zascitna@podjetniskisklad.si ali 041 759-762 (Danijela Vukojević, SPOT JV Slovenija, RC Kočevje Ribnica)


Javni razpisi

RAZPIS o zbiranju predlogov za podelitev priznanj in nagrad Občine Sodražica za leto 2020

Datum objave: 16. 6. 2020 7:16
Rok oddaje: 31. 8. 2020 23:59
Številka: -

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi 11. člena Odloka o občinskem prazniku in priznanjih Občine (Ur. l. RS, št. 19/03, 59/11) dne 16. 6. 2020 objavlja RAZPIS o zbiranju predlogov za podelitev priznanj in nagrad Občine Sodražica za leto 2020
 
Priznanja Občine Sodražica, ki se bodo podelila v letu 2020, so:

 • zlata plaketa Občine Sodražica
 • priznanje Občine Sodražica

 
ZLATA PLAKETA OBČINE SODRAŽICA
Zlata plaketa se podeljuje posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za izredno življenjsko delo ali za vrhunske uspehe ali dosežke, ki so pomembni za razvoj in ugled Občine Sodražica. 
 
PRIZNANJE OBČINE SODRAŽICA
Priznanje Občine Sodražica se podeljuje posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za uspehe in dosežke v zadnjem obdobju, za enkratne dosežke kot spodbuda za ustvarjalno delo. Priznanje se lahko podeljuje tudi za dosežke trajnejšega pomena na različnih področjih, ki imajo pomen za Občino Sodražica in v širšem družbenem prostoru. 
 
Podeli se največ ena zlata plaketa Občine Sodražica in največ tri priznanja Občine Sodražica. 
Predloge za podelitev priznanj lahko podajo posamezniki ali skupine posameznikov, politične stranke, podjetja, društva, organi lokalnih skupnosti in druge organizacije in skupnosti. Predlagatelj za podelitev priznanja ne more predlagati samega sebe.
 
Predlog mora vsebovati:

 • ime, priimek oz. naziv in naslov predlagatelja;
 • navedbo, na katero izmed možnih priznanj se predlog nanaša;
 • ime, priimek oz. naziv in naslov predlaganega;
 • utemeljeno pisno obrazložitev.

 
Upoštevani bodo vsi predlogi za podelitev priznanj in nagrad Občine Sodražica, ki bodo v zaprti kuverti oddani na naslov: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, s pripisom 'Ne odpiraj - razpis - občinsko priznanje 2020', in ki bodo osebno ali po pošti prispeli na naslov Občine Sodražica do vključno 31. 8. 2020.  
 
Dodatne informacije lahko dobite v Uradu župana Občine Sodražica, Trg 25. maja 3, Sodražica, 
telefon: (01) 836 60 75.
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja


Javni razpisi

3. javni razpis za subvencioniranje dela stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in črpališč v Občini Sodražica

Datum objave: 3. 3. 2020 12:20
Rok oddaje: 15. 10. 2020 12:00
Številka: 354-8/17

Na podlagi Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2020 (Ur. list RS, št. 77/2019) in Pravilnika o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč na območju Občine Sodražica (Ur. list RS, št. 72/2017) Občina Sodražica objavlja 3. Javni razpis za subvencioniranje dela stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in črpališč v Občini Sodražica.
 
Začetek veljavnosti razpisa: 15. 03. 2020 
Prvo odpiranje: 15.04.2020
Konec razpisa: 15.10.2020 do 12. ure oz. do porabe sredstev. 
Odpiranja: vsak 15. v mesecu
 
Več informacij je objavljenih v razpisu, dodatne informacije pa so na voljo na: 
- Občini Sodražica: pri Blažu Kovačiču, blaz.kovacic@sodrazica.si, tel. 01 8366 051
- Komunali Ribnica d.o.o.: pri Jerneju Brelihu Zemljiču, jernej@komunala-ribnica.si, tel.  031 360 158Javni pozivi

VAVČER ZA PROTOTIPIRANJE

Datum objave: 4. 2. 2020 0:00
Rok oddaje: 31. 3. 2023 0:00
Številka:

Namen in cilj vavčerja je zagotoviti možnost izdelave prototipa (v fizični ali digitalni obliki) novega izdelka ali storitve z namenom validacije poslovne ideje.
Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov povezanih z izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa.
Upravičeni stroški in višina subvencije: Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški storitev zunanjih izvajalcev za izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa (dizajn, načrt, programiranje, izdelava, testiranje).
Več informacij v prilogi.
Pozivna dokumentacija in povezava do e-portala sps: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=100
BREZPLAČNA POMOČ pri pripravi vloge: RC Kočevje Ribnica, SPOT Svetovanje JV Slovenija, marija.bauman@rc-kocevjeribnica.si, tel. 041 759 762
Vprašanja glede vavčerjev : vavcer@podjetniskisklad.si.
Odgovori in vprašanja so objavljeni na spletni strani SPS.
!! NE POZABITE na ostalih - 13 VAVČERJEV, do katerih dostopate na povezavi: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi ali spletni strani Razvojnega centra Kočevje Ribnica d.o.o. http://rc-kocevjeribnica.si/category/aktualno/page/2/ 

Arhiv