Razpisi

Povabilo – javni natečaj “Vlak in jaz

 

Javni razpisi

Razvojni center Novo mesto nadaljuje z usposabljanjem potencialnih podjetnikov. Objavljen je DRUGI JAVNI RAZPIS za vključitev 12 udeležencev v projekt Podjetno nad izzive - PONI JV Slovenija

Datum objave: 25. 11. 2020 8:00
Rok oddaje: 21. 12. 2020 23:59
Številka: -

Projekt PONI JV Slovenija je model podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega potencialni podjetniki v štirih mesecih razvijejo in realizirajo svojo podjetniško idejo. To dosežejo s pomočjo vključitve v celostni program podjetniških usposabljanj ter z zagotovljeno mentorsko, svetovalno in finančno podporo. Posebnost projekta predstavlja redna zaposlitev udeležencev projekta za čas trajanja programa (4 mesece) v Razvojnem centru Novo mesto. S pomočjo takšne finančne podpore lahko udeleženci programa svoj čas namenijo izključno pridobivanju novih znanj, izkušenj in pripravi na vstop na samostojno podjetniško pot. V projekt PONI JV Slovenija bomo do leta 2023 vključili 80 potencialnih podjetnikov. Druga skupina dvanajstih udeležencev bo usposabljanje predvidoma pričela v mesecu januarju 2021. Prijave zainteresiranih kandidatov zbiramo do ponedeljka 21.12.2020.
Več o projektu Podjetno nad izzive - Poni JV Slovenija preberite na spletni strani Razvojnega centra Novo mesto. Na spletni strani Razvojnega centra Novo mesto je objavljen JAVNI RAZPIS za vključitev kandidatov v projekt. Dodatne informacije dobite na Razvojnem centru Novo mesto, s klicem na tel. 041 325 722 ali s vprašanjem preko elektronske pošte na naslov vesna.colic@rc-nm.si.
Projekt financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Javna naznanila

Javno naznanilo o javni predstavitvi predloga Občinskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Občini Sodražica

Datum objave: 20. 11. 2020 9:00
Rok oddaje: 20. 12. 2020 23:59
Številka: 061-2/20

Na podlagi 12., 13. in 17. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12, 78/16 in 26/19) in 43. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 - ZNOrg0), ter 32. člena Statuta Občine (Uradni list RS, št. 32/11), župan Občine Sodražica objavlja naslednje JAVNO NAZNANILO O JAVNI PREDSTAVITVI predloga Občinskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Občini Sodražica

I.
Javno se razgrne predlog Občinskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh.

II.
Načrt zaščite in reševanja je razčlenjen načrt izvajanja zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah.

III.
Javna predstavitev bo trajala v času od 20. 11. 2020 do 20. 12. 2020.

IV.
Predlog Občinskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh bo javno predstavljen in razgrnjen na spletni strani Občine Sodražica (www.sodrazica.si).

V.
V času javne predstavitve lahko dajo pripombe in predloge na razgrnjen predlog načrta vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge k predlogu načrta se lahko pošljejo na naslov Občine Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, s pripisom: 'Pripombe na javno razgrnitev predloga Občinskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Občini Sodražica'. Pripombe se lahko pošljejo tudi po elektronski pošti na naslov: obcina@sodrazica.si ali se jih poda ustno v času predstavitve.
Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve, 20. 12. 2020.

VI.
To javno naznanilo se objavi na spletni strani Občine Sodražica in posreduje lokalnim medijem.

Št.: 061-2/20
Sodražica; 20.11.2020

Občina Sodražica
mag. Blaž Milavec - županJavni pozivi

POZIV ZA SODNIKA POROTNIKA

Datum objave: 18. 11. 2020 14:30
Rok oddaje: 27. 11. 2020 23:59
Številka: 700-1/20

Okrožno sodišče v Ljubljani je na podlagi drugega odstavka 46. člena Zakona o sodiščih v Uradnem listu Republike Slovenije št. 160/2020, z dne 6. 11. 2020 objavilo poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Ljubljani. V skladu z aktom o določitvi števila sodnikov porotnikov na okrožnih sodiščih v Republiki Sloveniji bo predsednik Višjega sodišče v Ljubljani imenoval 300 sodnikov porotnikov, od tega iz Občine Sodražica 1 (enega) sodnika porotnika.

V skladu z 42. členom Zakona o sodiščih je za sodnika porotnika lahko imenovan državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil trideset let starosti, ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in ki je zdravstveno ter osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik.

Sodnike porotnike lahko predlagajo interesne organizacije, ki so kot društva ali združenja registrirana in delujejo na območju Okrožnega sodišča v Ljubljani ter predstavniški organi občin. Vse zainteresirane prosimo, da nam najkasneje do petka, 27. 11. 2020 posredujete predloge za kandidata za sodnika porotnika Okrožnega sodišča v Ljubljani na naslov: Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica oz. po e-pošti: obcina@sodrazica.si.

Pisnemu predlogu za kandidata mora biti priložena izpolnjena in podpisana izjava kandidata o izpolnjevanju zahtevanih pogojev ter navedenimi osebnimi podatki. Priloženo mora biti tudi potrdilo o državljanstvu, ki ni starejše od 6 mesecev.

Zvonko Janež, predsednik
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Javni pozivi

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE OBRATOVALNIH STROŠKOV PODJETJEM V GOSTINSTVU IN TURIZMU V ČASU EPIDEMIJE COVID-19

Datum objave: 16. 11. 2020 14:00
Rok oddaje: 26. 11. 2020 18:00
Številka: -

Obveščamo vas, da je SPIRIT objavil JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE OBRATOVALNIH STROŠKOV PODJETJEM V GOSTINSTVU
IN TURIZMU V ČASU EPIDEMIJE COVID-19.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetij v gostinstvu in turizmu za čas prvega vala razglašene epidemije COVID-19 v obdobju od 12. marca do 31. maja 2020.

Več informacije je na voljo v prilogi.Javni pozivi

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE SAKRALNIH OBJEKTOV oz. POMOČ VERSKIM SKUPNOSTIM V OBČINI SODRAŽICA V LETU 2020

Datum objave: 16. 11. 2020 10:00
Rok oddaje: 17. 12. 2020 11:00
Številka: 410-13/20

Občina Sodražica na podlagi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2020 (Ur. l. RS št. 77/19) objavlja
JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE SAKRALNIH OBJEKTOV oz. POMOČ VERSKIM SKUPNOSTIM V OBČINI SODRAŽICA V LETU 2020
Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva je sofinanciranje obnove sakralnih objektov na območju občine Sodražica v letu 2020 oz. pomoč verskim skupnostim.Upravičenci
Upravičenci so registrirane verske skupnosti, ki so lastniki oz. upravljavci sakralnih in spremljajočih objektov na območju občine Sodražica.


Upravičeni stroški sofinanciranja
Upravičeni stroški so: gradbeno-obrtniška in restavratorska dela na objektih, nakup opreme za potrebe objektov, ki so predmet tega javnega poziva. Podlaga za uveljavljanje sofinanciranja so računi izvajalca del.


Kriteriji za dodelitev sredstev
Prednost pri sofinanciranju imajo objekti, ki so razglašeni za kulturni spomenik, oz. objekti, na katerih bi z opustitvijo obnovitvenih del nastala težko popravljiva škoda. Višina sofinanciranja bo odvisna od skupne vrednosti prijavljenih projektov in se določi s sklepom Komisije. Merila so določena v razmerju, ki se izračuna tako, da se razpoložljiva proračunska sredstva delijo z vsoto vseh upravičenih vlog, glede na vrednost upravičenih stroškov. Vse prispele vloge bo pregledala in ovrednotila tričlanska komisija, ki jo imenuje župan.Višina razpisanih sredstev
Višina razpisanih sredstev je določena v Proračunu Občine Sodražica za leto 2020, proračunska postavka 18036, konto 4310002, in znaša 2.500 EUR.Način in rok prijave
Prijavo je potrebno vložiti na obrazcu, ki je priloga tega poziva. Vlogo je potrebno posredovati v zaprti kuverti na naslov: Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica z oznako 'Prijava na poziv - sakralni objekti'. Na kuverti mora biti jasno naveden tudi naslov vlagatelja. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele na sedež Občine Sodražica do 17. 12. 2020 do 11. ure.Informacije
Za dodatne informacije glede poziva se obrnite na Darjo Vetrih, e-naslov: darja.vetrih@sodrazica.si ali 01 83 71 005.


Datum: 16. 11. 2018
Št. zadeve: 410-13/20
Občina SodražicaJavni razpisi

Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - PROFESOR GEOGRAFIJE IN ZGODOVINE

Datum objave: 16. 11. 2020 7:00
Rok oddaje: 19. 11. 2020 23:59
Številka: -

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki.Javni pozivi

JAVNI POZIV SAMOZAPOSLENIM IN MIKRO PODJETJEM Z 1 DO 4 ZAPOSLENIMI ZA BREZPLAČNO DODELITEV ZAŠČITNIH MASK

Datum objave: 9. 11. 2020 9:00
Rok oddaje: 15. 11. 2020 23:59
Številka: -

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (izvajalec javnega poziva) v imenu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (naročnik in financer javnega poziva) poziva samozaposlene in mikro podjetja z 1 do 4 zaposlenimi k oddaji vloge za dodelitev brezplačnih zaščitnih mask.

Pred oddajo vloge si natančno preberite vsebino javnega poziva in pogoje, ki jih mora prijavitelj izpolnjevati.

Javni poziv je odprt do vključno 15. 11. 2020.

VLOGA

JAVNI POZIV


Javni pozivi

Poziv za predstavnike nevladnih organizacij za razvojni svet regije

Datum objave: 22. 10. 2020 10:30
Rok oddaje: 2. 11. 2020 16:00
Številka: -

Regijski NVO center je objavil poziv vsem nevladnim organizacijam, tj. društvom, zasebnim zavodom in ustanovam z območja JV Slovenije, da predlagajo 11 svojih predstavnikov v Razvojni svet regije Jugovzhodna Slovenija za obdobje 2021-2027. Prijave kandidatov zbirajo do ponedeljka, 2. novembra.
Razvojni svet regije je tisti organ, ki pripravlja regijski razvojni program kot podlago za črpanje evropskih sredstev. Sestavljajo ga predstavniki občin, gospodarstva in tudi nevladnega sektorja.
Svoje kandidate lahko predlaga vsaka nevladna organizacija, ki ima sedež na območju upravnih enot Novo mesto, Trebnje, Kočevje, Ribnica, Črnomelj in Metlika, in sicer v tisti UE, kjer ima svoj sedež. 11 članov oz. predstavnikov nevladnih organizacij se nato izbira po naslednjem ključu: tri iz novomeške UE, po dva iz upravnih enot Trebnje, Črnomelj in Kočevje, ter po enega iz upravnih enot Ribnica in Metlika.

Vse o prijavi in postopku izbora izveste na spletni strani Regijskega NVO centra:
http://www.nevladnik.info/si/novice/?id=17886

Okoljevarstveniki, kulturniki, športniki, humanitarci in vsi drugi, vabljeni k sodelovanju!


Javni razpisi

Javni razpis za izvedbo del v naselju Žimarice pri rekonstrukciji državne ceste

Datum objave: 20. 10. 2020 7:00
Rok oddaje: 25. 11. 2020 10:00
Številka: -

Občina Sodražica in Direkcija RS za infrastrukturo sta objavili razpis za izvedbo del v naselju Žimarice pri rekonstrukciji državne ceste čez to naselje. Predmet razpisa je rekonstrukcija ceste, izgradnja hodnikov za pešce, novogradnja mostu, izgradnja javne razsvetljave, ureditev več vodotokov in prepustov. Razpis je objavljen na spletni strani direkcije za infrastrukturo in na portalu javnih naročil pod imenom Rekonstrukcija ceste R1-212/1119 Bloška Polica - Sodražica od km 13,540 do km 15,352 skozi Žimarice
Rok za prijavo na razpis je 25.11.2020.


Javna naznanila

JAVNI RAZPIS - P7-2 2020 COVID MIKROKREDITI 2020, 2021

Datum objave: 13. 10. 2020 7:00
Rok oddaje: 5. 1. 2021 23:59
Številka: -

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je objavil javni razpis P7-2 2020 COVID Mikrokrediti 2020, 2021. Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne in Zahodne Slovenije ter zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo. Predstavitev razpisa je v prilogi. 

Arhiv