Razpisi

Javni razpisi

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DRUGIH DRUŠTVENIH DEJAVNOSTI V OBČINI SODRAŽICA ZA LETO 2020

Datum objave: 24. 1. 2020 8:15
Rok oddaje: 24. 4. 2020 12:00
Številka: 093-2/20

Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, na podlagi Pravilnika za vrednotenje ter sofinanciranje drugih društvenih dejavnosti v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 41/2008 in 17/2014), objavlja

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DRUGIH DRUŠTVENIH DEJAVNOSTI V OBČINI SODRAŽICA ZA LETO 2020.

Celoten razpis in razpisna dokumentacija sta objavljeni v priponki.Javni razpisi

JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sodražica za leto 2020

Datum objave: 24. 1. 2020 7:40
Rok oddaje: 24. 2. 2020 10:00
Številka: 610-1/20

Občina Sodražica objavlja na podlagi 104. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/2007-UPB1, 56/2008, 4/2010, 20/2011, 111/2013, 68/2016 in 61/2017) in Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 14/2008, 17/2014 in 93/2014) JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sodražica za leto 2020.

Celoten razpis in razpisna dokumentacija sta objavljeni v priponki.Javni razpisi

JAVNI RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za izobraževanje odraslih za leto 2020

Datum objave: 24. 1. 2020 7:35
Rok oddaje: 14. 2. 2020 10:00
Številka: 604-1/20

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007 - uradno prečiščeno besedilo, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012 - ZUJF in 14/2015 - ZUUJFO) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/2007, 61/2008, 99/2009-ZIPRS1011, 3/2013 in 81/16) Občina Sodražica objavlja JAVNI RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za izobraževanje odraslih za leto 2020

Celoten razpis in razpisna dokumentacija sta objavljeni v priponki.Javni razpisi

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za varstvo narave in okolja v Občini Sodražica za leto 2020

Datum objave: 24. 1. 2020 7:30
Rok oddaje: 25. 2. 2020 10:00
Številka: 356-1/20

Občina Sodražica na podlagi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2020 (Uradni list RS, št. 77/2019) in 217. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) objavlja  javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za varstvo narave in okolja v Občini Sodražica za leto 2020.

Celoten razpis in razpisna dokumentacija sta objavljeni v priponki.Javni razpisi

Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - VZGOJITELJICA PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž

Datum objave: 14. 1. 2020 7:00
Rok oddaje: 17. 1. 2020 23:59
Številka: -

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki.Javni razpisi

JAVNI RAZPIS ZA POKROVITELJSTVO OBČINE SODRAŽICA ZA LETO 2020

Datum objave: 10. 1. 2020 13:15
Rok oddaje: 31. 8. 2020 23:59
Številka: 419-1/20

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 16/2015) in Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2020 (Ur. l. RS, št. 77/2019) objavlja Občina Sodražica

 

JAVNI RAZPIS ZA POKROVITELJSTVO OBČINE SODRAŽICA ZA LETO 2020

 

1. Proračunska sredstva Občine Sodražica za pokroviteljstvo se dodeljujejo upravičencem v skladu s Pravilnikom o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Sodražica. 

 

2. Upravičenci do proračunskih sredstev po tem razpisu so: 

 1. fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v občini;
 2. fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če projekt organizirajo na območju občine;
 3. fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če je njihov projekt, ki je organiziran izven občine, pomemben za občino ali za širšo skupnost.

 

Posamezna fizična ali pravna oseba je praviloma v okviru istega razpisa le enkrat upravičena do proračunskih sredstev po tem pravilniku. 

 

3. Predmet sofinanciranja je pokroviteljstvo prireditev, dogodkov, potovanj oziroma ekskurzij, različnih dejavnosti, priprav in izdaj knjig ali drugih publikacij oziroma zvočnih ali slikovnih posnetkov, priprav in izdelav snovnih ali nesnovnih stvari ali izvedb drugih projektov (v nadaljevanju: projekti), ki so v organizaciji fizičnih ali pravnih oseb na različnih nivojih. Sofinanciralo se bo projekte, ki bodo potekali od 01. 01. do 31. 12. 2020. 

 

Sredstva se bodo dodelila upravičencem v okviru razpoložljivih sredstev za sofinanciranje projektov: 

 1. ki promovirajo občino, njene prebivalce in kraje oziroma širijo njene razvojne potenciale;
 2. ki utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote (demokratične vrednote, človekove pravice, in druga temeljna načela, zapisana v statutu občine in Ustavi Republike Slovenije ter prispevajo k vzpodbujanju medčloveškega sožitja in dialoga in k ohranjanju naše naravne, kulturne, verske in narodnostne dediščine ter izročila);
 3. ki so socialne, izobraževalne, kulturne, glasbene, umetniške, turistične, športne, humanitarne, veteranske in podobne narave;
 4. ki vzpodbujajo prostovoljstvo in udeleževanje v skupinah samopomoči oziroma organiziranega sistema zaščite in varstva narave, ljudi in premoženja oziroma izobraževanja in usposabljanja na teh področjih;
 5. ki so neposredno vezana na gostovanje skupin s sosednih krajev in drugod iz Slovenije ter iz tujine, zlasti še na dejavnost slovenskih zamejskih in zdomskih društev;
 6. ki so neposredno vezana na medobčinsko, medregijsko in mednarodno sodelovanje;
 7. ki jih organizirajo mladi ali so namenjene mladim;
 8. ki utrjujejo spoznavanje, sodelovanje in druženje med družbeno aktivnimi občani;
 9. ki so neposredno namenjena plačilu stroškov sprejema in pogostitve ob pomembnejših jubilejih, obiskih in drugih priložnosti oziroma pomoč pri tem.

 

Projekti, ki se sofinancirajo iz proračuna občine po drugih razpisih, ne morejo pridobiti sredstev po tem pravilniku. 

 

4. Pri vrednotenju in ocenjevanju vlog prijaviteljev bo komisija upoštevana predvsem:

 1. pomen projekta za občino oz. občane občine Sodražica,
 2. cilje ter namene projekta, ki so jasno opredeljeni,
 3. promocijski učinek za občino,
 4. tradicionalnost,
 5. inovativnost in izvirnost (programi in projekti neposredno ne posnemajo že izvedenih programov in projektov ter vsebujejo drugačen pristop),
 6. kakovost in izvedljivost projekta,
 7. medobčinski, medregijski in mednarodni pomen podprtega projekta ter vzajemnost,
 8. organizacijsko, strokovno in finančno zahtevnost projekta,
 9. sorazmernost s sofinanciranjem primerljivih projektov,
 10. vključenost občanov oz. druge zainteresirane javnosti v projekt ,
 11. dosedanje sodelovanje prijaviteljev pri drugih aktivnostih, katerih (so)organizator je občina.

 

O odobritvi vlog, ki bodo presegala zaprošena sredstva 1.000,00 EUR in ki bodo po mnenju komisije tudi utemeljena, na njen predlog odloča Občinski svet Občine Sodražica s sklepom. Občinski svet Občine Sodražica odloči tudi v okviru katere postavke se zagotovijo odobrena sredstva.

 

5. Višina prvega razpisa znaša 5.000,00 EUR, finančna sredstva pa so zajeta na proračunski postavki: 4120009 - Tekoči transferi nepr. org. in ustanovam - POKROVITELJSTVO; višina razpisa pokroviteljstva športa znaša 5.000,00 EUR - finančna sredstva so zajeta na proračunski postavki: 4120014 - Tekoči transferi nepr. org. in ustanovam - POKROVITELJSTVO ŠPORT. 

 

6. Na razpis za dodelitev sredstev se vlagatelji prijavijo z razpisnim obrazcem, ki je na voljo sedežu Občine Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, in na spletni strani www.sodrazica.si. Dodatne informacije lahko dobite tudi na telefonski številki 01/83 66 075 pri Petri Marn. 

 

7. Rok in način prijave: Upoštevane bodo vse pisne prijave na originalnih obrazcih z vsemi zahtevanimi prilogami, ki bodo prispele na sedež občine. Prijave morajo biti oddane v zaprtih ovojnicah, v zgornjem levem kotu mora biti napisan naslov pošiljatelja, v spodnjem desnem kotu pa naslov: OBČINA SODRAŽICA, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica in pripis 'NE ODPIRAJ! - POKROVITELJSTVO 2020'.

 

Javni razpis je odprt do 31. 08. 2020 oz. do porabe sredstev. Odpiranje vlog bo potekalo na podlagi prispelih vlog, vsak prvi in tretji torek v mesecu. 

 

8. Sredstva bodo upravičencem dodeljena s sklepom župana. Postopek javnega razpisa opravi razpisna komisija, ki jo imenuje župan. Razpisna komisija ob pregledu vlog, prispelih na razpis za sofinanciranje, izloči vloge za programe oz. projekte, ki niso v interesu Občine Sodražica ter tiste programe in projekte, ki se sofinancirajo iz drugih postavk proračuna Občine Sodražica.

 

9. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Sodražica sklenil pogodbo o sofinanciranju.

 

Številka: 419-/120

Datum: 10. 01. 2020               

                                                                                                                                                           

Župan Občine Sodražica 

Mag. Blaž Milavec l.r.Javni razpisi

Razpis Hydrovoda d.o.o. - nadzornik sistema obratovanja M/Ž

Datum objave: 10. 1. 2020 7:00
Rok oddaje: 20. 1. 2020 23:59
Številka:

Podjetje Hydrovod d.o.o. objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih na naslednji povezavi: https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prosta_delovna_mesta/posamezno?IDEPD=2540695


Javni razpisi

Razpis Hydrovoda d.o.o. - monter M/Ž

Datum objave: 10. 1. 2020 7:00
Rok oddaje: 20. 1. 2020 23:59
Številka:

Podjetje Hydrovod d.o.o. objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih na naslednji povezavi:

https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prosta_delovna_mesta/posamezno?IDEPD=2540692


Javni pozivi

POZIV ZA PODAJO PREDLOGOV ZA KANDIDATA ZA PREDSTAVNIKA OBČINE SODRAŽICA V SVETU OI JSKD RIBNICA

Datum objave: 20. 12. 2019 8:00
Rok oddaje: 10. 1. 2020 23:59
Številka: 014-4/2019

Občina Sodražica je dne 28. 11. 2019 s strani Javnega Sklada RS za kulturne dejavnosti prejela poziv za predlaganje predstavnika v Svet območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju OI JSKD Ribnica).

Člane sveta imenuje direktor JSKD na predlog lokalne skupnosti iz posameznega območja. OI JSKD Ribnica ima v svetu izpostave 5 članov, od tega 3 iz Občine Ribnica ter po enega iz Občina Sodražica in Občine Loški Potok

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva zainteresirano javnost, da svoje predloge za kandidata za člana OI JSKD Ribnica, poda najkasneje do petka, 10. januarja 2019

Predlog naj vsebuje: Ime, priimek in naslov stalnega prebivališča  predlaganega kandidata ter soglasje kandidata. 

Vaše predloge posredujte na naslov:

Občina Sodražica, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica ali na: obcina@sodrazica.si

 

Predsednik KMVVI

Zvonko Janež l. r.


 


Javni razpisi

Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - VZGOJITELJICA PREDŠOLSKIH OTROK-POMOČNIK VZGOJITELJA

Datum objave: 6. 12. 2019 7:00
Rok oddaje: 11. 12. 2019 23:59
Številka: -

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki. 

Arhiv