Razpisi

Povabilo – javni natečaj “Vlak in jaz

 

Javni razpisi

Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - RAČUNOVODJA

Datum objave: 9. 6. 2021 13:29
Rok oddaje: 12. 6. 2021 23:59
Številka: -

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki.Javni razpisi

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE RAVNANJA Z AZBESTNIMI ODPADKI V OBČINI SODRAŽICA

Datum objave: 31. 5. 2021 7:44
Rok oddaje: 15. 10. 2021 23:59
Številka: 354-10/21

Občina Sodražica objavlja na osnovi Pravilnika o sofinanciranju ravnanja z azbestnimi odpadki v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 44/2021) ( v nadaljevanju: Pravilnik) in Odloka o rebalansu proračuna občine Sodražica za leto 2021 (Ur. l.RS, št. 44/2021), naslednji JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE RAVNANJA Z AZBESTNIMI ODPADKI V OBČINI SODRAŽICA.
Celoten razpis je objavljen v priponki.Javni pozivi

POZIV ZA IZBOR NAJEMNIKA MOBILNE STISKALNICE SOKA

Datum objave: 21. 5. 2021 8:15
Rok oddaje: 4. 6. 2021 23:59
Številka: -

RC Kočevje Ribnica d.o.o. objavlja poziv za izbor najemnika mobilne stiskalnice in polnilnice soka. Mobilna stiskalnica soka je bila nabavljena od proizvajalca ŠRAML d.o.o., septembra 2015, v okviru projekta Evropskega teritorialnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013. Do sedaj je stiskalnica obratovala pet sezon. Mobilna stiskalnica soka je očiščena in brezhibna.

Pogoji za najemnika:
- Najemnik mora imeti sedež, podružnico ali poslovno enoto na območju ene izmed naslednjih občin: Kočevje, Kostel, Osilnica, Loški Potok, Sodražica, Ribnica, Velike Lašče ali Dobrepolje.
- Najemnik mora biti registriran ali kot:

  • samostojni podjetniki posamezniki, mikro, mala in srednja podjetja, ki so registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah;
  • zadruga, ki je registrirana po Zakonu o zadrugah;
  • zasebni zavod, ki opravlja gospodarsko dejavnost in je registriran po Zakonu o zavodih.Izbor najemnika: Izbrana bo ponudba, ki bo imela višjo ponujeno fiksno cena najema.
Rok za oddajo prijave je do petka, 4. 6. 2021, poslana priporočeno po pošti na naslov: RC Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6a, 1330 Kočevje.
Na sprednjo stran ovojnice mora biti naveden pripis: Vloga - Najemnik mobilne stiskalnice


Javni razpisi

4. javni razpis za subvencioniranje dela stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in črpališč v Občini Sodražica

Datum objave: 20. 5. 2021 8:00
Rok oddaje: 15. 10. 2021 12:00
Številka: 354-8/17

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2021 (Ur. list RS, št. 77/2019), Odloka o rebalansu proračuna Občine Sodražica za leto 2021 (Ur. list RS, št. 44/2021) in Pravilnika o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč na območju Občine Sodražica (Ur. list RS, št. 72/2017) Občina Sodražica objavlja 4. Javni razpis za subvencioniranje dela stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in črpališč v Občini Sodražica.


Začetek veljavnosti razpisa: 01.06. 2021
Prvo odpiranje: 15.06.2021
Konec razpisa: 15.10.2021 do 12. ure oz.
do porabe sredstev.
Višina sredstev: 3.000 EUR
Odpiranja: vsak 15. v mesecu


Več informacij je objavljenih v razpisu, dodatne informacije pa so na voljo na:
Občini Sodražica: Blaž Kovačič, blaz.kovacic@sodrazica.si, tel.: 01 8366 051
Komunali Ribnica d.o.o.: Jernej Brelih Zemljič, jernej@komunala-ribnica.si, tel.: 031 360 158Javni razpisi

Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA

Datum objave: 17. 5. 2021 7:00
Rok oddaje: 20. 5. 2021 23:59
Številka: -

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki.Javni razpisi

JAVNI RAZPIS za dodeljevanje finančnih sredstev za blaženje posledic epidemije COVID-19 v občini Sodražica v letu 2021

Datum objave: 10. 5. 2021 8:30
Rok oddaje: 11. 6. 2021 14:00
Številka: 300-1/21

Na podlagi Odloka o rebalansa proračuna Občine Sodražica za leto 2021 (Ur. list RS št.44/2021), Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za blaženje posledic epidemije COVID-19 v občini Sodražica (Ur. list RS št. 44//2021), Mnenja Ministrstva za finance o skladnosti sheme de minimis pomoči 'Dodeljevanje finančnih sredstev za blaženje posledic epidemije COVID-19 v občini Sodražica' (št. priglasitve:M001-5883563-2021) Občina Sodražica objavlja JAVNI RAZPIS za dodeljevanje finančnih sredstev za blaženje posledic epidemije COVID-19 v občini Sodražica v letu 2021.
Več informacij je objavljenih v razpisu.Javni razpisi

P7C 2021 - Krediti za blažitev posledic epidemije COVID-19

Datum objave: 14. 4. 2021 8:20
Rok oddaje: 10. 6. 2021 23:59
Številka: -

P7C 2021 - Krediti za blažitev posledic epidemije COVID-19

Razpisnik:
· Slovenski podjetniški sklad

Namen razpisa
Namen brezobrestnega kredita je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 na gospodarstvo ter poplačilo terjatev potrošnikov iz naslova plačil za pogodbe o paketnem potovanju iz 5. odstavka 101.a člena ZIUZEOP s strani potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in drugimi, s potovanji povezanimi dejavnostmi.

Prvi prijavni rok (22. 04. 2021) bo na voljo za prijavo zgolj podjetjem, ki imajo registrirano glavno dejavnost po SKD:
· N79.110 Dejavnost potovalnih agencij,
· N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj in
· N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
in bo namenjen poravnavi obveznosti do potrošnikov.

Na ostala dva roka pa bodo lahko kandidirala podjetja, ki imajo registrirano glavno dejavnost, ki ne spada med izločene dejavnosti ali se njihov projekt ne nanaša na izločena področja opredeljena v javnem razpisu.

Upravičenci:
· mikro, malo ali srednje veliko podjetje s sedežem v Republiki Sloveniji,
· gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe ter zadruge in zavodi, ki so se preoblikovali po Zakonu o socialnem podjetništvu,
· imajo na zadnji dan meseca pred mesecem oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega za polni delovni čas…

Upravičeni stroški
Med upravičene stroške za prvi prijavni rok 22. 04. 2021 se upoštevajo:
· stroški organizatorjev potovanj, za vračila plačil za pogodbo o paketnem potovanju iz 5. odstavka 101.a člena ZIUZEOP.

Med upravičene stroške za kredite odobrene v drugem prijavnem roku 20. 05. ali tretjem prijavnem roku 10. 06. 2021 se upoštevajo:
· naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),
· naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
· stroški materiala in trgovskega blaga,
· stroški storitev,
· stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).

Med upravičene stroške ne spada nakup vozil za cestni prevoz tovora ter stroški gradnje, nakupa in obnove poslovnih nepremičnin.

Finančni pogoji
· Najvišji znesek kredita znaša 100.000 EUR.
· Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta.
· Ročnost kredita: najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša 84 mesecev.
· Moratorij na odplačilo glavnice kredita: lahko traja od 1 do 24 mesecev in se šteje v odplačilno dobo kredita.
· Obrestna mera: je 0% in predstavlja brezobrestni kredit in je enaka efektivni obrestni meri.

Zavarovanje kredita:
· za kredite do vključno 25.000 EUR: 5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice;
· za kredite od 25.001 EUR do vključno 100.000 EUR: 5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice ter sklenitev kreditne pogodbe v
obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa (strošek notarja plača kreditojemalec).

Stroški za končnega prejemnika: brez stroškov odobritve, brez stroškov upravljanja posojil, pribitka in ostalih stroškov.

Roki za oddajo:
· 22. 4. 2021
· 20. 5. 2021
· 10. 6. 2021

Dodatne informacije:
· Mašenjka Hvala (01/895 06 10)


Javni razpisi

P1 plus 2020 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Datum objave: 14. 4. 2021 8:00
Rok oddaje: 20. 10. 2021 23:59
Številka: -


Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo


Predmet razpisa: Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami:
Gorenjska Banka d.d., BKS Bank AG, Addiko Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Sberbank banka d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d. Kranj, Primorska hranilnica Vipava d.d., Delavska hranilnica d.d. ter Unicredit banka Slovenija d.d.Upravičenci:
- mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi ter socialna podjetja (so.p.)Upravičeni stroški:
- materialne in nematerialne investicije
- obratna sredstva
Kredit lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta.
Višina kredita je določena za vsako posamezno linijo oziroma produkt in je natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Roki za oddajo vlog: 20. 4., 5. 5., 20. 5., 5. 6., 20. 6., 5. 7., 5. 9., 20. 9., 5. 10., 20. 10. 2020.


Dodatne informacije: Mašenjka Hvala (01/895 06 10)


Javni razpisi

JAVNI RAZPIS ZA POKROVITELJSTVO OBČINE SODRAŽICA ZA LETO 2021

Datum objave: 16. 3. 2021 14:00
Rok oddaje: 31. 8. 2021 23:59
Številka: 419-2/21

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 16/2015) in Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2021 (Ur. l. RS, št. 77/2019) objavlja Občina Sodražica JAVNI RAZPIS ZA POKROVITELJSTVO OBČINE SODRAŽICA ZA LETO 2021.
Več informacij je objavljenih v priponki.Javni razpisi

Objavljena sta Javni razpis za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij - PF1, PF3 in Javni razpis za pred-financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu - PF2

Datum objave: 10. 3. 2021 8:00
Rok oddaje: 7. 6. 2021 23:59
Številka: -

Slovenski regionalno razvojni sklad je v U. l. RS, št. 28 z dne 26. 2. 2021 objavil nova javna razpisa in sicer Javni razpis za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij - PF1, PF3 in Javni razpis za pred-financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu - PF2


Javni razpis za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij - PF1, PF3
Namen javnega razpisa je omogočiti hitrejšo in lažjo izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi prejemnikom na območju Republike Slovenije.
Vlagatelji lahko oddajo vlogo do datuma zaprtega razpisnega roka in sicer:
- rok do 15. 3. 2021,
- rok do 6. 4. 2021,
- rok do 3. 5. 2021,
- rok do 7. 6. 2021.
Po podprogramu PF1.2 (Projekti neprofitnih organizacij) se lahko na razpis prijavijo (prijavitelji morajo biti registrirani pred 1. 1. 2019):
- Pravne osebe, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, organizirani kot: zavodi, zbornica, skladi, društva, ustanove, ostale organizacije, organizirane kot: dobrodelna organizacija, nevladna organizacija, študentska organizacija, narodnostna skupnost, javna agencija, sindikati.
Po podprogramu PF3.2 (Projekti v gospodarstvu) se lahko na razpis prijavijo (prijavitelji morajo biti registrirani pred 1. 1. 2019):
- Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot: pravna oseba, fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, javni gospodarski zavod.
- Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot: zadruga, zadružna zveza.
Javni razpis za pred-financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu - PF2


Namen javnega razpisa je omogočiti hitrejšo in lažjo izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi prejemnikom na območju Republike Slovenije.


Vlagatelji lahko oddajo vlogo do datuma zaprtega razpisnega roka in sicer:
- rok do 15. 3. 2021,
- rok do 6. 4. 2021,
- rok do 3. 5. 2021,
- rok do 7. 6. 2021.


Po programu PF2.2 (Projekti kmetijskih gospodarstev) se lahko na razpis prijavijo (prijavitelji morajo biti registrirani pred 1. 1. 2019):

  • Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot:

· kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost,
· nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji.


Več informacij na www.srrs.si. Prilagamo tudi Povabilo k oddaji vloge. 

Arhiv