Razpisi

Javni pozivi

Javni poziv za podajo predloga za imenovanje predstavnika zainteresirane javnosti v Komisijo za spremembo Odloka o istovetnostih simbolih Občine Sodražica

Datum objave: 24. 5. 2019 10:00
Rok oddaje: 7. 6. 2019 10:00
Številka: 900-2/19

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Sodražica poziva k podaji predlogov za imenovanje predstavnika javnosti v Komisijo za spremembo Odloka o istovetnostih simbolih Občine Sodražica.Predlog za imenovanje, ki vsebuje ime in priimek, naslov stalnega prebivališča kandidata, skupaj z izjavo kandidata o strinjanju s kandidaturo, posredujte na naslov Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, najkasneje do 07. 06. 2019 do 10. ure.
Občina Sodražica

Javni pozivi

JAVNO POVABILO za podajo pobud ali mnenj k pripravi proračuna Občine Sodražica za leti 2020 in 2021

Datum objave: 7. 5. 2019 12:00
Rok oddaje: 7. 6. 2019 23:59
Številka: 410-7/19

Na podlagi prve alineje 2. odstavka 30. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list, št. 32/11) župan Občine Sodražica, z namenom vzpodbujanja vključevanja občank in občanov pri sprejemanju odločitev, objavlja
 
JAVNO POVABILO za podajo pobud ali mnenj k pripravi proračuna Občine Sodražica za leti 2020 in 2021
 

Župan Občine Sodražica, ki v okviru svoje pristojnosti predlaga občinskemu svetu sprejem proračuna, namerava kot običajno jeseni pripraviti in občinskemu svetu predlagati proračuna za leti 2020 in 2021. Zato predhodno želi pridobiti pobude ali mnenja (nadalje pobude) zainteresirane javnosti kot usmeritev pri pripravi predlogov proračunov. Podaja pobud in mnenja zasleduje tudi načelo krepitve transparentnosti in javnosti pri odločanju o posameznih načrtovanih projektih in programih.
Pobude se lahko nanašajo na splošni oziroma posebni del proračuna ali na načrt razvojnih programov.
Javno povabilo ne predstavlja podaje predloga proračun v javno obravnavo na podlagi 86. člena poslovnika občinskega sveta, kjer se lahko javnost opredeli do konkretnega predloga proračuna, ampak gre za zbiranje pobud za uvrstitev posameznih projektov oziroma programov v proračun, povečanje ali zmanjšanje sredstev oziroma razširitev ali zožitev vsebin posameznih projektov ali programov pred pripravo predloga proračuna, z namenom pridobitve stališča javnosti kot enega izmed izhodišč poleg drugih zakonsko predpisanih za pripravo predloga proračuna. Javno povabilo tudi ne predstavlja poziva za podajo predlogov v okviru sprejemanja participatornega proračuna, kljub temu, da zasleduje podoben cilj in predstavlja neko obliko participatornega proračuna v širšem smislu.
Pobude sicer niso zavezujoče, so pa dobrodošle. Konstruktivne pobude bodo upoštevane v skladu z načeli in pravili priprave proračunskih dokumentov. Pobude se bodo ocenile na podlagi izvedljivosti, učinkovitosti (obseg učinkovanja), usmerjenosti k doseganju zastavljenih ciljev za posamezna obdobja in skladnosti s sprejetimi razvojnimi in drugimi politikami občine. V proračun za tekoče obdobje bodo vključene pobude, ki bodo poleg zgoraj navedenih pogojev izpolnjevali stopnjo zrelosti za uvrstitev. Poleg navedenega bo ključna presoja vzdržnosti financ občine in uravnoteženosti proračuna. Ostale pobude, ki bodo ocenjene kot konstruktivne, se bodo smiselno vključile v načrt razvojnih programov oziroma v evidenco podanih pobud za morebitno vključitev v prihodnjih proračunskih obdobjih. Ne glede na vključitev se bo župan opredelil do podanih pobud ali mnenj in jih predstavil v posebnem poročilu občinskemu svetu in javnosti ob podaji predloga proračuna. Nekonstruktivnih ali kako drugače neprimernih pisanj, ki bodo podani kot pobude ali mnenja, se ne bo obravnavalo.
Pobude lahko poda vsak občan občine ali njen prebivalec (stalno ali začasno prebivališče) ali drug predstavnik zainteresirane javnosti (predstavniki pravnih oseb itd.) na podlagi priloženega obrazca. Vlagatelj pobude mora biti podpisan z navedenim naslovom in kontaktnimi podatki. Anonimnih pisanj se ne bo upoštevalo.

Pobude se lahko podajo do najkasneje do petka, 7. junija 2019, na naslov: OBČINA SODRAŽICA, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica ali po e-pošti: obcina@sodrazica.si s pripisom: 'Pobude za proračun 2020 - 2021'.
 
Veljavni proračuna Občine Sodražica je objavljena na https://sodrazica.si/obcina/seznam-strateskih-in-programskih-dokumentov/ 
 
Številka: 410-7/19                                                                            
Datum: 07. 05. 2019                                                                                          
 
 
Župan Občine Sodražica
mag. Blaž Milavec l.r.

Ostali razpisi

Razpis Hydrovoda d.o.o.

Datum objave: 7. 5. 2019 7:00
Rok oddaje: 20. 5. 2019 23:59
Številka:

Podjetje Hydrovod d.o.o. išče sodelavca/ko na delovnem mestu monter m/ž. 
Delovno razmerje bodo sklenili za nedoločen čas s poskusno dobo šestih mesecev. Pričakujejo kandidate/ke s srednjo poklicno izobrazbo smeri strojništva in obdelave kovin, gradbeništva ali druge ustrezne smeri, ki imajo vozniški izpit B kategorije, najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj, zaželeno je poznavanje osnov varjenja.
Več informacij na https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prosta_delovna_mesta ali na telefonski št. 01 8938 183 ali osebno pri Heleni Knavs.
Zainteresirani kandidati lahko prijavo oddajo do vključno 20. 5. 2019 po pošti na naslov Hydrovod d.o.o., Ljubljanska c. 38, 1330 Kočevje, osebno - v tajništvu podjetja ali na elektronski naslov helena.knavs@hydrovod.si.

Javni razpisi

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za varstvo narave in okolja v Občini Sodražica za leto 2019

Datum objave: 3. 5. 2019 10:00
Rok oddaje: 20. 5. 2019 10:00
Številka: 356-1/19

Občina Sodražica na podlagi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2019 (Uradni list RS, št. 14/2019) in 217. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) objavlja
javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za varstvo narave in okolja v Občini Sodražica za leto 2019
1. Občina Sodražica razpisuje nepovratna finančna sredstva za varstvo narave za leto 2019 v višini 2.000,00 EUR, in sicer:- 800,00 EUR izvedbi okoljskovarovalnih akcij (npr. čistilna akcija in podobno);- 1.200,00 EUR projektom društev ali drugim prostovoljskim in neprofitnim organizacijam, ki delujejo na območju Občine Sodražica, z namenom pospeševanja in promocije ohranjanja naše žive naravne dediščine (Čebelarska družina, Lovska družina in ribiška družina) na območju naše občine.
2. Pogoji za kandidiranje pod točko 2 je najmanj 5 let delovanja na območju Občine Sodražica ter:- pridobljena koncesija za opravljanje lovske ali ribiške dejavnosti ali- članstvo v nacionalnih združenjih (npr. Lovska zveza Slovenije, Čebelarske zveza Slovenije itd). Pridobitev sredstev za namene pod točko 1 in 2 se pogojuje z izvedbo na območju občine Sodražica.
3. Razpisna dokumentacija je od dneva objave tega razpisa na voljo na Občini Sodražica ali na spletni strani www.sodrazica.si.
4. Postopek javnega razpisa opravi razpisna komisija, ki jo imenuje župan. Sredstva bodo upravičencem dodeljena s sklepom župana. Izbrani prosilec bo moral v 30. dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri pristopiti k podpisu pogodbe. V kolikor se v tem času ne bo odzval, se bo štelo, da je odstopil od ponudbe.
5. Upravičencem se bodo sredstva iz proračuna Občine Sodražica izplačala na podlagi zahtevka, kateremu bodo morala biti priložena dokazila. Upoštevali se bodo projekti in akcije, ki bodo izvedeni od 01.01.2019 do 31.12.2019. Sredstva se bodo nakazala 30 dni po pridobitvi popolnega zahtevka.
6. Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko ponudniki dobijo na Občini Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, na telefonski št. 83 66 075 pri Petri Marn, ali na e-naslov: obcina@sodrazica.si
7. Upoštevane bodo vse pisne prijave na originalnih obrazcih, ki bodo prispele na sedež občine najkasneje 20. 05. 2019 do 10. ure. Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici, v zgornjem levem kotu mora biti napisan naslov pošiljatelja, v spodnjem desnem kotu pa naslov: OBČINA SODRAŽICA, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica in pripis 'NE ODPIRAJ! - NARAVA 2019'.
8. Prosilci bodo o odobritvi obveščeni v 14-ih dneh po obravnavi vlog.
Številka: 356-1/19                                                 Župan Občine SodražicaDatum: 03. 05. 2019                                                 mag. Blaž Milavec l.r.

Javni razpisi

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sodražica za leto 2019

Datum objave: 3. 5. 2019 10:00
Rok oddaje: 20. 5. 2019 10:00
Številka: 330-5/19

Občina Sodražica na podlagi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2019 (Uradni list RS, št. 14/2019) in 217. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) objavlja
javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sodražica za leto 2019
1. Občina Sodražica razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2019 v višini 1.500,00 EUR. Sredstva se dodelijo ustanovam in društvom, ki izvajajo programe izobraževanja in usposabljanja.
2. Upravičenci do finančnih sredstev so pravne osebe (ustanove in društva), ki izvajajo programe izobraževanja in usposabljanja. Prijavitelj mora imeti sedež na območju Občine Sodražica ali območje Občine Sodražica s svojim delovanjem pokriva.
3. Program se mora izvajati na območju Občine Sodražica, vendar morajo biti udeleženci prijavljenega programa večina iz Občine Sodražica.
4. Upravičeni stroški programa so:- stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije;- stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede povezane s kmetijskimi dejavnostmi,- drugi materialni stroški, ki so nastali v zvezi z izvajanjem programa.
5. Razpisna dokumentacija je od dneva objave tega razpisa na voljo na Občini Sodražica ali na spletni strani www.sodrazica.si.
6. Postopek javnega razpisa opravi razpisna komisija, ki jo imenuje župan. V roku prispele prijave bo komisija vrednotila na podlagi naslednjih kriterijev:1. udeleženci programaa) osnovnošolska mladina 10 točkb) uporabniki do 40 let 5 točkc) uporabniki nad 40 let 3 točke
2. vsebina programaa) učni program 10 točkb) preventivni program 5 točk
3. izvajalci programaa) partnerstvo dveh ali več izvajalcev 5 točkb) prijavitelj program izvaja sam 0 točk
4. dolgoročni pomen za razvoj kmetijstva v občini Sodražicaa) velik 5 točkb) opazen 3 točkec) neopazen 0 točk
7. Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko ponudniki dobijo na Občini Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, na telefonski št. 83 66 075 pri Petri Marn, ali na e-naslov: obcina@sodrazica.si
8. Upoštevane bodo vse pisne prijave na originalnih obrazcih, ki bodo prispele na sedež občine najkasneje 20. 05. 2019 do 10. ure. Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici, v zgornjem levem kotu mora biti napisan naslov pošiljatelja, v spodnjem desnem kotu pa naslov: OBČINA SODRAŽICA, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica in pripis 'NE ODPIRAJ! - KMETIJSTVO 2019'.
9. Prosilci bodo o odobritvi obveščeni v 14-ih dneh po obravnavi vlog.
10. Sredstva bodo upravičencem dodeljena s sklepom župana. Izbrani prosilec bo moral v 30. dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri pristopiti k podpisu pogodbe. V kolikor se v tem času ne bo odzval, se bo štelo, da je odstopil od ponudbe.
11. Upravičencem se sredstva iz proračuna Občine Sodražica izplačajo na podlagi zahtevka, kateremu bodo morala biti priložena dokazila, najkasneje do 30.11.2019. Zahtevek upravičenca bo moral vsebovati naslednjo dokumentacijo:- dokazila o plačilu obveznosti (račun in potrdilo oz. dokazilo o plačanem računu),- druga dokazila (poročilo oz. dokazilo o opravljenem usposabljanju)
Številka: 330-5/19                                                                     Župan Občine SodražicaDatum: 03. 05. 2019                                                                 mag. Blaž Milavec l.r.

Javni razpisi

Javni razpis za investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukture društev Občini Sodražica za leto 2019

Datum objave: 3. 5. 2019 10:00
Rok oddaje: 3. 6. 2019 10:00
Številka: 320-2/19

Občina Sodražica na podlagi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2019 (Uradni list RS, št. 14/2019) in 217. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) objavlja
javni razpis za investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukture društev Občini Sodražica za leto 2019
1. Občina Sodražica razpisuje nepovratna finančna sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukture društev ali drugih prostovoljni in neprofitnih skupin občanov, ki delujejo na območju Občine Sodražica in vključujejo (tudi) občanke in občane Občine Sodražice (nadalje: društva), za leto 2019 v višini 4.000,00 EUR oz. naložbe v objekte, opremo ali drugo infrastrukturo društev, ki je namenjena širši javnosti.
2. Pogoji za kandidiranje: društva, ki imajo v lasti ali v upravljanju objekte, opremo ali drugo infrastrukturo športnorekreacijske, turistične ali podobne narave.
Društva morajo imeti sedež na območju občine oziroma redno delujejo na območju občine in vključujejo občanke in občane občine (npr. pokrivajo to območje preko koncesije). Sredstva so namenjena projektom, ki predstavljajo naložbe v to infrastrukturo. Za vse operacijo morajo kandidati predložiti predpisana veljavna dovoljenja. Objekti, oprema ali druga infrastruktura mora biti tudi v prihodnje (najmanj pet let) javno dostopna oz. dostopna uporaba širši javnosti pod enakimi pogoji.
3. Skozi razpis se podpre eden ali več projektov, ki ustrezajo razpisnim pogojem, pri čemer bodo imeli prednost projekti, pri katerih bo sofinanciranje bistvenega pomena za izvedbo. Upoštevali se bodo projekti, ki bodo izvedeni po odobritvi do najkasneje 30.11.2019.
4. Razpisna dokumentacija je od dneva objave tega razpisa na voljo na Občini Sodražica ali na spletni strani www.sodrazica.si.
5. Postopek javnega razpisa opravi razpisna komisija, ki jo imenuje župan. Sredstva bodo upravičencem dodeljena s sklepom župana. Izbrani prosilec bo moral v 30. dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri pristopiti k podpisu pogodbe. V kolikor se v tem času ne bo odzval, se bo štelo, da je odstopil od ponudbe.
6. Upravičencem se bodo sredstva iz proračuna Občine Sodražica izplačala na podlagi zahtevka, kateremu bodo morala biti priložena dokazila. Sredstva se bodo nakazala 30 dni po pridobitvi popolnega zahtevka.
7. Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko ponudniki dobijo na Občini Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, na telefonski št. 83 66 075 pri Petri Marn, ali na e-naslov: obcina@sodrazica.si
8. Upoštevane bodo vse pisne prijave na originalnih obrazcih, ki bodo prispele na sedež občine najkasneje 03. 06. 2019 do 10. ure. Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici, v zgornjem levem kotu mora biti napisan naslov pošiljatelja, v spodnjem desnem kotu pa naslov: OBČINA SODRAŽICA, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica in pripis 'NE ODPIRAJ! - INFRASTRUKTURA DRUŠTEV 2019'.
9. Prosilci bodo o odobritvi obveščeni najkasneje v 14-ih dneh po obravnavi vlog.
Številka: 320-2/19                                          Župan Občine SodražicaDatum: 03. 05. 2019                                          mag. Blaž Milavec l.r.


Javni razpisi

2. javni razpis za subvencioniranje dela stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in črpališč v Občini Sodražica

Datum objave: 18. 4. 2019 7:00
Rok oddaje: 15. 10. 2019 12:00
Številka: 354-8/17


Na podlagi Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2019 (Ur. list RS, št. 14/2019) in Pravilnika o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč na območju Občine Sodražica(Ur. list RS, št. 72/2017) Občina Sodražica objavlja 2. Javni razpis za subvencioniranje dela stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in črpališč v Občini Sodražica.
 

Začetek veljavnosti razpisa: 06. 05. 2019 
Konec razpisa: 15.10.2019 do 12. ure oz. do porabe sredstev
Višina sredstev: 5.200 EUR
Odpiranja: vsak 15. v mesecu
  
Več informacij je objavljenih v razpisu, dodatne informacije pa so na voljo na:
- Občini Sodražica pri Blažu Kovačiču, blaz.kovacic@sodrazica.si, tel. 01 8366 051
 
- Komunali Ribnica d.o.o., pri Jerneju Brelihu Zemljiču, jernej@komunala-ribnica.si, tel. 031 360 158

Javni razpisi

Razpis Hydrovoda d.o.o.o

Datum objave: 3. 4. 2019 7:00
Rok oddaje: 15. 4. 2019 23:59
Številka: -

Podjetje Hydrovod d.o.o. iščem sodelavca/ko na delovnem mestu monter m/ž.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s poskusno dobo šestih mesecev. Pričakujemo kandidate/ke s srednjo poklicno izobrazbo smeri strojništva in obdelave kovin, gradbeništva ali druge ustrezne smeri, ki imajo vozniški izpit B kategorije, najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj, zaželeno je poznavanje osnov varjenja.
Več informacij na https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prosta_delovna_mesta ali na telefonski št. 01 8938 183 ali osebno pri Heleni Knavs.
Zainteresirani kandidati lahko prijavo oddajo do vključno 15. 4. 2019 po pošti na naslov Hydrovod d.o.o., Ljubljanska c. 38, 1330 Kočevje, osebno - v tajništvu podjetja ali na elektronski naslov helena.knavs@hydrovod.si

Javni razpisi

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov športa v Občini Sodražica za leto 2019

Datum objave: 1. 3. 2019 10:00
Rok oddaje: 1. 4. 2019 11:00
Številka: 671-2/19

Občina Sodražica na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 29/17), 6. člena Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 17/14, 16/15 in 14/18) ter Letnega programa športa za leto 2019, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Sodražica, na 3. redni seji dne 28. 02. 2019, objavlja
 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov športa v Občini Sodražica za leto 2019
 
1. Naročnik javnega razpisa je Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica.
 
2. Iz sredstev občinskega proračuna se bodo sofinancirali naslednji programi:
-      interesna športna vzgoja otrok - 1.700,00 EUR,
-      kakovostni šport - 6.800,00 EUR,
-      športna rekreacija starejših - 500,00 EUR,
-      športne prireditve - 2.000,00 EUR,
-      delovanje društev in klubov - 7.000,00 EUR.
 
3. Popolne in v roku prispele prijave bodo vrednotene na podlagi veljavnega Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 17/14, 16/15 in 14/18) (v nadaljevanju: Pravilnik) in Letnega programa športa za leto 2017. Pravilnik in Letni program športa za leto 2019 sta prilogi razpisne dokumentacije.
 
4. Skupna vrednost sredstev razpisa je 18.000,00 EUR.
 
5. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v letu 2019, upoštevaje plačilne roke, ki jih bodo določali Zakon o izvrševanju proračuna RS in ostali podzakonski predpisi.
 
6. Pogoji sofinanciranja: Na javni razpis se lahko prijavijo športna društva in klubi, ostala društva, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa. Izpolnjevati morajo naslednje pogoje:
-       so registrirani za izvajanje športne dejavnosti v skladu zakonom,
-       imajo sedež v občini Sodražica in izvajajo dejavnost, v katero je vključenih najmanj 60% posameznikov s stalnim prebivališčem v občini Sodražica,
-       imajo sedež izven občine Sodražica in izvajajo dejavnost na območju občine Sodražica, v katero je vključenih najmanj 80% posameznikov s stalnim prebivališčem v občini Sodražica,
-       Kadar izvajajo kakovostni ali vrhunski šport, ki je posebnega pomena za občino Sodražica, imajo lahko sedež izven občine Sodražica in v svojo dejavnost vključujejo posameznike s stalnim prebivališčem v občini Sodražica.
-       imajo materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih aktivnosti,
-       imajo organizirano redno dejavnost in vadbo za določene športne programe,
-       imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini ter registriranih tekmovalcih (velja le za športna društva in klube),
-       občini redno dostavljajo programe dejavnosti s področja športa, podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in doseženih rezultatih, kopijo zaključnega računa in druge zahtevane podatke,
-       izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s kriteriji za sofinanciranje programov.
Posamezni izvajalci športnih programov lahko s svojimi programi za proračunska sredstva lokalne skupnosti po posameznih vsebinah, opredeljenih v 4. členu tega pravilnika, kandidirajo na posameznem razpisu le enkrat.
 
7. Vsebina vloge: Vloge za sofinanciranje programov športa za leto 2019 morajo biti oddane izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije in morajo vsebovati vsa potrebna dokazila. Prijavitelji lahko razpisno dokumentacijo dvignejo na sedežu Občine Sodražica, Trg 25. maja 3, Sodražica v času uradnih ur. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani občine www.sodrazica.si
 
8. Rok in način prijave: Upoštevane bodo vse pisne prijave na originalnih obrazcih z vsemi zahtevanimi prilogami, ki bodo prispele na sedež občine najkasneje 01. 04. 2019 do 11. ure. Prijave morajo biti oddane spete v mapi, v zaprtih ovojnicah, v zgornjem levem kotu mora biti napisan naslov pošiljatelja, v spodnjem desnem kotu pa naslov: OBČINA SODRAŽICA, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica in pripis 'NE ODPIRAJ! - ŠPORT 2019'.
 
9. Ponudniki bodo o izidu obveščeni v roku 8 dni po sprejeti odločitvi komisije. Z izvajalci športnih programov bo župan občine Sodražica sklenil pogodbe o sofinanciranju.
 
10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Občini Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, tel. št. 01 83 66 075 pri Petri Marn.
 
Številka: 671-2/19                                                               Župan Občine Sodražica
Datum: 01. 03. 2019                                                                   Blaž Milavec l.r.

Javni razpisi

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DRUGIH DRUŠTVENIH DEJAVNOSTI V OBČINI SODRAŽICA ZA LETO 2019

Datum objave: 1. 3. 2019 8:00
Rok oddaje: 1. 4. 2019 12:00
Številka: 093-1/19

Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, na podlagi Pravilnika za vrednotenje ter sofinanciranje drugih društvenih dejavnosti v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 41/2008 in 17/2014), objavlja

 
1. Proračunska sredstva Občine Sodražica za sofinanciranje izvajanja redne dejavnosti in enkratnih projektov izvajalcev društvenih dejavnosti se dodeljujejo upravičencem v skladu s Pravilnikom za vrednotenje ter sofinanciranje drugih društvenih dejavnosti v Občini Sodražica.
 
2. Predmet sofinanciranja so letni programi izvajanja rednih dejavnosti ter enkratne akcije oziroma projekti upravičencev. Redna dejavnost organizacij se sofinancira le za organizacije, ki imajo sedež v občini Sodražica. Organizacijam, ki nimajo sedeža v občini Sodražica, se redna dejavnost lahko financira glede na število članov, ki so občani občine Sodražica.
 
3. Višina sofinanciranja s strani Občine Sodražica je odvisna od razpoložljivih sredstev, obsega in ocene kvalitete ter pomembnosti programa oz. projekta. Pri vrednotenju kvalitete in pomembnosti programa oz. projekta se oceni prispevek, ki ga načrtovana izvedba projekta oz. programa prinese k dogajanju v kraju, oziroma koristi za občane občine Sodražica (npr. vzgojna in preventivna dejavnost, socializacija marginalnih skupin, koristi za čim širši krog občanov), ter preseganje društvenega interesa (izvajanje aktivnosti za širšo javnost, ne le za članstvo).
 
4. Skupna višina proračunskih sredstev v letu 2019 znaša 6.000,00 EUR in so zajeta na proračunski postavki: 4120003 - Tekoči transferi nepr. org. in ustanovam - HUMANITARNE IN DR. ORGANIZACIJE
 
5. Sredstva se bodo dodelila upravičencem v okviru razpoložljivih sredstev v obliki dotacij za naslednje namene:
- humanitarne dejavnosti (zbiranje sredstev in denarja za pomoč socialno šibkim posameznikom, humanitarne akcije),
- socialni programi (namenjeni marginalnim skupinam, ljudem s posebnimi potrebami, invalidom) in zdravstveni programi (organizirane terapevtske skupine, preventivna dejavnost),
- programi za koristno preživljanje prostega časa otrok in mladine,
- programi za upokojence,
- programi za organizacije vojnih veteranov.
 
6. Upravičenci do proračunskih sredstev po tem razpisu so izvajalci, organizirani v organizacijski obliki: društvo, klub, združenje, nevladna in neprofitna organizacija, oziroma drugi izvajalci socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti ter dejavnosti, namenjene otrokom, mladini, upokojencem in vojnim veteranom, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- so registrirani za izvajanje teh dejavnosti,
- majo urejeno evidenco članstva, če gre za organizacije s članstvom,
- imajo zagotovljene osnovne pogoje za izvedbo načrtovanih programov,
- imajo sedež na območju občine Sodražica ali izvajajo aktivnosti na območju občine Sodražica oziroma imajo včlanjene tudi člane - občane občine Sodražica.
 
7. Na razpis za dodelitev sredstev se vlagatelji prijavijo z razpisnim obrazcem, ki je na voljo sedežu Občine Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, in na spletni strani www.sodrazica.si. Dodatne informacije lahko dobite tudi na telefonski številki 01/83 66 075 pri Petri Marn.
 
8. Rok in način prijave: Upoštevane bodo vse pisne prijave na originalnih obrazcih z vsemi zahtevanimi prilogami, ki bodo prispele na sedež občine. Prijave morajo biti oddane v zaprtih ovojnicah, v zgornjem levem kotu mora biti napisan naslov pošiljatelja, v spodnjem desnem kotu pa naslov: OBČINA SODRAŽICA, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica in pripis 'NE ODPIRAJ! - DRUGA DRUŠTVENA DEJAVNOST 2019'.
 
Prvi rok za oddajo vloge je 01. 04. 2019 do 12. ure (odpiranje teh vlog bo 03. 04. 2019), drugi rok za oddajo vlog je 15. 04. 2019 do 12. ure (odpiranje teh vlog bo 16. 04. 2019), tretji rok za oddajo vlog bo 06. 05. 2019 do 12. ure. Zadnje odpiranje vlog bo 07. 05. 2019, če ne bodo sredstva porabljena že na prejšnjih odpiranjih. Razpis je odprt do porabe sredstev. Obvestilo o zaprtju razpisa se objavi na oglasni deski Občine Sodražica in na spletni strani www.sodrazica.si.
 
9. Sredstva bodo upravičencem dodeljena z odločbo direktorja občinske uprave, ki bo izdana najkasneje v 30 dneh od prejema popolne vloge. Postopek javnega razpisa opravi razpisna komisija, ki jo imenuje župan. Razpisna komisija ob pregledu vlog, prispelih na razpis za sofinanciranje, izloči vloge za programe oz. projekte, ki niso v interesu Občine Sodražica ter tiste programe in projekte, ki se sofinancirajo iz drugih postavk proračuna Občine Sodražica.
 
10. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Sodražica sklenil pogodbo o sofinanciranju.
  
Številka: 093-1/19
Datum: 01. 03. 2019             
                                                                                                                                                                                                               Župan Občine Sodražica
                                                                                         Blaž Milavec l.r.

 

Arhiv