Razpisi

Javni razpisi

Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž

Datum objave: 9. 7. 2019 0:00
Rok oddaje: 12. 7. 2019 0:00
Številka:

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki.

Javni razpisi

Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - UČITELJ RAZREDNEGA POUKA Z ANGLEŠČINO M/Ž - M/Ž

Datum objave: 9. 7. 2019 0:00
Rok oddaje: 12. 7. 2019 0:00
Številka:

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki.

Javni razpisi

Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž

Datum objave: 9. 7. 2019 0:00
Rok oddaje: 12. 7. 2019 0:00
Številka:

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki.

Javni razpisi

Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž

Datum objave: 9. 7. 2019 0:00
Rok oddaje: 12. 7. 2019 0:00
Številka:

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki.

Javni razpisi

Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž

Datum objave: 8. 7. 2019 0:00
Rok oddaje: 11. 7. 2019 23:59
Številka:

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponkah.

Javni razpisi

Javni poziv za uporabo Športne dvorane Sodražica v sezoni 2019/2020

Datum objave: 28. 6. 2019 10:00
Rok oddaje: 21. 8. 2019 10:00
Številka: 35280-1/19

Občina Sodražica objavlja Javni poziv za uporabo Športne dvorane Sodražica v sezoni 2019/2020, to je od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2020.
Rok za oddajo prijav za posamezne termine je 21. 8. 2019 do 10.00. Prijavo je potrebno oddati na predpisani vlogi.
Več informacij na povezavi: https://sodrazica.si/javne-sluzbe/sportna-dvorana-sodrazica/javni-poziv-za-uporabo-sportne-dvorane-20172018/

Javna naročila

Javno naročilo 'Opravljanje šolskih prevozov v OŠ Sodražica za šol. leta 2019/2020 - 2022/2023'

Datum objave: 28. 6. 2019 7:00
Rok oddaje: 5. 8. 2019 10:00
Številka: 430-1/2019

Storitev se bo izvajala 4 šolska leta, predviden rok pričetka in končanja:

rok pričetka: s tekočim šolskim letom 1. 9. 2019
rok zaključka: 30. 6. 2023

1. ZAHTEVE ZA DODATNA POJASNILA Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se lahko zahteva izključno preko Portala javnih naročil. Ponudniki lahko naročniku postavljajo vprašanja in z njim komunicirajo le pisno, preko Portala javnih naročil. Informacije, ki jih posreduje naročnik preko Portala javnih naročil, se skladno z 2. odstavkom 67. člena ZJN-3 štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji ali javni objavi.
ROK ZA POSTAVITEV VPRAŠANJ: 17. 7. 2019 do 15:00.

2. ROK ZA PREJEM PONUDB: 5. 8. 2019 do 10:00.
3. JAVNO ODPIRANJE PONUDB: 5. 8. 2019 do 10:10.
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.
 
Več o razpisu na portalu javnih naročil: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=314088
Oznaka naročila je JN004564/2019-B01.

Priloga:

Razpisna dokumentacija


Javne razgrnitve

JAVNA RAZGRNITEV POBUDE IN ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE ZA ENOTO UREJANJA PROSTORA

Datum objave: 24. 6. 2019 7:00
Rok oddaje: 9. 7. 2019 15:00
Številka: 3500-1/19

Na podlagi 7. odstavka 131. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17), 6. in 12. člena Statuta Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 32/11) Občina Sodražica naznanja JAVNO RAZGRNITEV POBUDE IN ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE ZA ENOTO UREJANJA PROSTORA 'Vi01.odo' - VINICE
Gradivo bo 15 dni, od ponedeljka 24. 6. 2019 do torka 9. 7. 2019 javno razgrnjeno v prostorih občine Sodražica, Trg 25. maja 3,1317 Sodražica, v času uradnih ur: ponedeljek od 8.00 - 11.00 in 13.00 - 15.00, sreda od 8.00 - 11.00 in 13.00 - 16.00, petek od 8.00 - 10.00 in 13.00 - 14.00 in na spletnem naslovu: https://sodrazica.si/lokacijska-preveritev/ 
 
Območje lokacijske preveritve z ident. št. MOP 1234 se izvaja na EUP 'Vi01.odo'v naselju Vinice, na zemljiščih s parc. št. *243, 1523, 1533, 1538, vse k.o. 1618 Vinice.
 
V času javne razgrnitve se zbirajo pripombe in predlogi javnosti na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlogi se do konca javne razgrnitve pošljejo na naslov Občine Sodražica, ali po elektronski pošti na naslov: obcina@sodrazica.si
 
Osebni podatki pripombodajalcev se bodo v skladu s 56. členom ZUreP-2 obdelovali le za pripravo in uveljavitev razgrnjene lokacijske preveritve za EUP 'Vi01.odo' in bodo varovani v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov in občinskimi akti.
 
Do pripomb in predlogov javnosti bodo zavzeta stališča in skupaj s pobudo, elaboratom lokacijske preveritve in mnenji nosilcev urejanja prostora predložena v obravnavo Občinskemu svetu Občine Sodražica.
Sklep Občinskega sveta o lokacijski preveritvi bo objavljen v uradnem glasilu ter poslan Upravni enoti Ribnica in Ministrstvu za okolje in prostor.
 
To naznanilo se objavi na spletni strani Občine Sodražica in na oglasni deski Občine Sodražica.
 
Št. 3500-1/19
Datum: 20. 6. 2019
 
Župan 
mag. Blaž Milavec


Javni razpisi

Javni razpis za delovno mesto direktorja podjetja

Datum objave: 10. 6. 2019 7:00
Rok oddaje: 19. 7. 2019 23:59
Številka: /

Na podlagi 13., 14., ter 15. člena Družbene pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Razvojni center Kočevje Ribnica, družba za razvoj in svetovanje d.o.o., skupščina družbe na podlagi sklepa z dne 7. maja 2019,objavlja javni razpis za delovno mesto
  
DIREKTORJA PODJETJA
 
Kandidati, ki se bodo prijavili na delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
 

Da imajo najmanj VII. stopnjo strokovne izobrazbe,
Da so državljani RS,
Da imajo najmanj pet let delovnih izkušenj na odgovornih delih v gospodarstvu, kar tudi podrobno opišejo in navedejo, pri katerih delodajalcih so pridobili izkušnje,
Znanje slovenščine in osnovno zanje angleškega jezika,
Da predložijo program dela družbe, vsebinski in finančni,
Da obvladajo osnovno računalniško znanje,
Da imajo vozniški izpit B kategorije,
Da predložijo izjavo po 255.členu Zakona o gospodarskih družbah:

-        Niso člani drugega organa vodenja ali nadzora te družbe,
-        Niso  bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Ta oseba ne sme biti član organa vodenja ali nadzora pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora,
-        Jim ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved, ali
-        Niso  bili kot člani organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojeni na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe.
 
Mandat direktorja traja štiri (4) leta.
 
Prijave s potrebnimi dokazili, programom dela družbe za štiriletno mandatno obdobje in življenjepisom pošljite po pošti na naslov: RC Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6a, 1330 Kočevje, s pripisom: (razpis za direktorja podjetja ) do 19. 07. 2019.
 
Kandidate bomo o izbiri obvestili v 30 dneh po končanem izbirnem postopku.
 
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in za moške.
 
RC Kočevje Ribnica d.o.o.
Skupščina
 
Kočevje, 10.6.2019

Javni razpisi

2. javni razpis za subvencioniranje dela stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in črpališč v Občini Sodražica

Datum objave: 18. 4. 2019 7:00
Rok oddaje: 15. 10. 2019 12:00
Številka: 354-8/17


Na podlagi Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2019 (Ur. list RS, št. 14/2019) in Pravilnika o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč na območju Občine Sodražica(Ur. list RS, št. 72/2017) Občina Sodražica objavlja 2. Javni razpis za subvencioniranje dela stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in črpališč v Občini Sodražica.
 

Začetek veljavnosti razpisa: 06. 05. 2019 
Konec razpisa: 15.10.2019 do 12. ure oz. do porabe sredstev
Višina sredstev: 5.200 EUR
Odpiranja: vsak 15. v mesecu
  
Več informacij je objavljenih v razpisu, dodatne informacije pa so na voljo na:
- Občini Sodražica pri Blažu Kovačiču, blaz.kovacic@sodrazica.si, tel. 01 8366 051
 
- Komunali Ribnica d.o.o., pri Jerneju Brelihu Zemljiču, jernej@komunala-ribnica.si, tel. 031 360 158

 

Arhiv