Razpisi

Javni razpisi

Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - SPREMLJEVALEC OTROKA S POSEBNIMI POTREBAMI

Datum objave: 20. 7. 2021 11:03
Rok oddaje: 20. 7. 2021 11:03
Številka: -

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki.Javni razpisi

Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - RAČUNALNIKAR- ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI

Datum objave: 20. 7. 2021 8:20
Rok oddaje: 23. 7. 2021 23:59
Številka: -

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki.Javni razpisi

Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK

Datum objave: 20. 7. 2021 8:18
Rok oddaje: 23. 7. 2021 23:59
Številka: -

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki.Javni razpisi

Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA

Datum objave: 20. 7. 2021 8:17
Rok oddaje: 23. 7. 2021 23:59
Številka: -

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki.Javni razpisi

Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - VZGOJITELJICA PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNICA VZGOJITELJICE

Datum objave: 20. 7. 2021 8:15
Rok oddaje: 23. 7. 2021 23:59
Številka: -

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki.Javni razpisi

Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - VZGOJITELJICA PREDŠOLJSIH OTROK - POMOČNICA VZGOJITELJICE

Datum objave: 20. 7. 2021 8:14
Rok oddaje: 23. 7. 2021 23:59
Številka: -

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki.Javni razpisi

Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - UČITELJ RAZREDNEGA POUKA ZA ANGLEŠČINO

Datum objave: 20. 7. 2021 8:12
Rok oddaje: 23. 7. 2021 23:59
Številka: -

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki.Javni pozivi

Javni poziv za uporabo Športne dvorane Sodražica v sezoni 2021/2022

Datum objave: 12. 7. 2021 13:09
Rok oddaje: 23. 8. 2021 11:00
Številka: 35280-1/21

Predmet javnega poziva je oddaja Športne dvorane Sodražica v uporabo, za redno tedensko uporabo, in sicer za obdobje med 1. 9. 2021 in 30. 6. 2022.
Vse informacije se nahajajo na povezavi uporaba športne dvorane 2021/2022 .Javni razpisi

Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - RAČUNALNIKAR- ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI

Datum objave: 8. 7. 2021 8:28
Rok oddaje: 13. 7. 2021 23:59
Številka: -

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki.Javni razpisi

Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - UČITELJ SLOVENŠČINE IN UČITELJ V OPB

Datum objave: 8. 7. 2021 8:25
Rok oddaje: 13. 7. 2021 23:59
Številka: -

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki.Javni razpisi

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE SAKRALNIH OBJEKTOV - 2021

Datum objave: 7. 7. 2021 12:34
Rok oddaje: 22. 7. 2021 11:00
Številka: 410-9/21

Občina Sodražica na podlagi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2021 (Ur. l. RS št. 77/19, 44/21) objavlja Javni poziv za sofinanciranje sakralnih objektov oz. pomoč verskim skupnostim v občini Sodražica v letu 2021.
Več informacij je na voljo v razpisu.
Javni razpisi

Izbor najemnika za premičnino z možnostjo odkupa, po metodi javnega zbiranja ponudb - mobilna stiskalnica za sok

Datum objave: 2. 7. 2021 12:08
Rok oddaje: 16. 7. 2021 0:00
Številka:

RC Kočevje Ribnica d.o.o. objavlja poziv za izbor najemnika za premičnino z možnostjo odkupa, po metodi javnega zbiranja ponudb - mobilna stiskalnica za sok. Mobilna stiskalnica soka je bila nabavljena od proizvajalca ŠRAML d.o.o., septembra 2015, v okviru projekta Evropskega teritorialnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013. Do sedaj je stiskalnica obratovala pet sezon. Mobilna stiskalnica soka je očiščena in brezhibna.
Več informacij je objavljenih v razpisu.Javni razpisi

JAVNI RAZPIS za mlade v Občini Sodražica za leto 2021

Datum objave: 24. 6. 2021 12:57
Rok oddaje: 16. 7. 2021 10:00
Številka: 410-8/21

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št.94/2007 - uradno prečiščeno besedilo, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012 - ZUJF in 14/2015 - ZUUJFO), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/2007, 61/2008, 99/2009-ZIPRS1011, 3/2013 in 81/16) in Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2021 (Uradni list RS, št. 77/2019 in 44/2021) Občina Sodražica objavlja JAVNI RAZPIS za mlade v Občini Sodražica za leto 2021.
Več informacij je na voljo v razpisu.Javni razpisi

Razpis za digitalno transformacijo MSP

Datum objave: 22. 6. 2021 8:16
Rok oddaje: 31. 8. 2021 23:55
Številka: -

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT) v Uradnem listu RS št. 97/2021 objavil razpis, v skupni vrednosti 30 mio EUR, ki je v celoti financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in virov ReactEU.
Gre za že peto naložbo iz pobude ReactEU za spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije Covid-19 in pripravo zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov v višini do 60 %, za zagotovitev tehnične opremljenosti in digitalne transformacije ključnih proizvodnih in poslovnih procesov v mikro, malih in srednje velikih podjetjih.
V okviru razpisa P4D ReactEU bodo lahko mikro, mala in srednje velika podjetja, z najmanj 5 zaposlenimi, pridobila nepovratna sredstva v višini od 30.000 EUR do 100.000 EUR.
Več informacij je na voljo na spletni strani: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=124


Javne objave in razpisi

Razpis o zbiranju predlogov za podelitev priznanj in nagrad Občine Sodražica za leto 2021

Datum objave: 15. 6. 2021 7:55
Rok oddaje: 30. 8. 2021 11:00
Številka: 030-1/21


Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi 11. člena Odloka o občinskem prazniku in priznanjih Občine (Ur. l. RS, št. 19/03, 59/11) objavlja dne 15. 06. 2021 RAZPIS o zbiranju predlogov za podelitev priznanj in nagrad Občine Sodražica za leto 2021

Priznanja Občine Sodražica, ki se bodo podelila v letu 2021, so:
- Častni občan Občine Sodražica
- Zlata plaketa Občine Sodražica
- Priznanje Občine Sodražica

NAZIV ČASTNI OBČAN
Priznanje 'Častni občan občine Sodražica' se podeljuje posamezniku za izredno pomembne trajne dosežke na družbeno-ekonomskem, znanstvenem, kulturnem, razvojnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem, naravovarstvenem, humanitarnem ali drugem področju, ki je s svojim delovanjem prispeval k razvoju, ugledu in uveljavljanju Občine Sodražica.

ZLATA PLAKETA OBČINE SODRAŽICA
Zlata plaketa se podeljuje posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za izredno življenjsko delo ali za vrhunske uspehe ali dosežke, ki so pomembni za razvoj in ugled Občine Sodražica.

PRIZNANJE OBČINE SODRAŽICA
Priznanje Občine Sodražica se podeljuje posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom, za uspehe in dosežke v zadnjem obdobju, za enkratne dosežke kot spodbuda za ustvarjalno delo. Priznanje se lahko podeljuje tudi za dosežke trajnejšega pomena na različnih področjih, ki imajo pomen za Občino Sodražica in v širšem družbenem prostoru.

Imenuje se lahko največ enega častnega občana, podelijo se največ ena Zlata plaketa občine Sodražica in največ tri Priznanja občine Sodražica.
Predloge za podelitev priznanj lahko podajo posamezniki ali skupine posameznikov, politične stranke, podjetja, društva, organi lokalnih skupnosti in druge organizacije in skupnosti. Predlagatelj za podelitev priznanja ne more predlagati samega sebe.

Predlog mora vsebovati:
- ime, priimek oz. naziv in naslov predlagatelja oz. kontaktne osebe, če je predlagateljev več,
- navedbo, na katero izmed možnih priznanj se predlog nanaša,
- ime, priimek oz. naziv in naslov predlaganega,
- utemeljeno pisno obrazložitev.

Upoštevani bodo vsi predlogi za podelitev priznanj in nagrad Občine Sodražica, ki bodo oddani v zaprti kuverti na naslov: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, s pripisom 'Ne odpiraj - razpis - občinsko priznanje 2021', ki bodo prispeli na naslov Občine Sodražica osebno ali po pošti do vključno 30. 8. 2021 do 11. ure.

Dodatne informacije lahko dobite v Uradu župana Občine Sodražica, Trg 25. maja 3, Sodražica,
telefon 01 83 66 075 ali e-naslov: obcina@sodrazica.si.

Datum: 9. 6. 2021
Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja


Javni razpisi

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE RAVNANJA Z AZBESTNIMI ODPADKI V OBČINI SODRAŽICA

Datum objave: 31. 5. 2021 7:44
Rok oddaje: 15. 10. 2021 23:59
Številka: 354-10/21

Občina Sodražica objavlja na osnovi Pravilnika o sofinanciranju ravnanja z azbestnimi odpadki v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 44/2021) ( v nadaljevanju: Pravilnik) in Odloka o rebalansu proračuna občine Sodražica za leto 2021 (Ur. l.RS, št. 44/2021), naslednji JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE RAVNANJA Z AZBESTNIMI ODPADKI V OBČINI SODRAŽICA.
Celoten razpis je objavljen v priponki.Javni razpisi

4. javni razpis za subvencioniranje dela stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in črpališč v Občini Sodražica

Datum objave: 20. 5. 2021 8:00
Rok oddaje: 15. 10. 2021 12:00
Številka: 354-8/17

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2021 (Ur. list RS, št. 77/2019), Odloka o rebalansu proračuna Občine Sodražica za leto 2021 (Ur. list RS, št. 44/2021) in Pravilnika o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč na območju Občine Sodražica (Ur. list RS, št. 72/2017) Občina Sodražica objavlja 4. Javni razpis za subvencioniranje dela stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in črpališč v Občini Sodražica.


Začetek veljavnosti razpisa: 01.06. 2021
Prvo odpiranje: 15.06.2021
Konec razpisa: 15.10.2021 do 12. ure oz.
do porabe sredstev.
Višina sredstev: 3.000 EUR
Odpiranja: vsak 15. v mesecu


Več informacij je objavljenih v razpisu, dodatne informacije pa so na voljo na:
Občini Sodražica: Blaž Kovačič, blaz.kovacic@sodrazica.si, tel.: 01 8366 051
Komunali Ribnica d.o.o.: Jernej Brelih Zemljič, jernej@komunala-ribnica.si, tel.: 031 360 158Javni razpisi

P1 plus 2020 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Datum objave: 14. 4. 2021 8:00
Rok oddaje: 20. 10. 2021 23:59
Številka: -


Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo


Predmet razpisa: Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami:
Gorenjska Banka d.d., BKS Bank AG, Addiko Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Sberbank banka d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d. Kranj, Primorska hranilnica Vipava d.d., Delavska hranilnica d.d. ter Unicredit banka Slovenija d.d.Upravičenci:
- mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi ter socialna podjetja (so.p.)Upravičeni stroški:
- materialne in nematerialne investicije
- obratna sredstva
Kredit lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta.
Višina kredita je določena za vsako posamezno linijo oziroma produkt in je natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Roki za oddajo vlog: 20. 4., 5. 5., 20. 5., 5. 6., 20. 6., 5. 7., 5. 9., 20. 9., 5. 10., 20. 10. 2020.


Dodatne informacije: Mašenjka Hvala (01/895 06 10)


Javni razpisi

JAVNI RAZPIS ZA POKROVITELJSTVO OBČINE SODRAŽICA ZA LETO 2021

Datum objave: 16. 3. 2021 14:00
Rok oddaje: 31. 8. 2021 23:59
Številka: 419-2/21

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 16/2015) in Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2021 (Ur. l. RS, št. 77/2019) objavlja Občina Sodražica JAVNI RAZPIS ZA POKROVITELJSTVO OBČINE SODRAŽICA ZA LETO 2021.
Več informacij je objavljenih v priponki.Javni pozivi

VAVČER ZA PROTOTIPIRANJE

Datum objave: 4. 2. 2020 0:00
Rok oddaje: 31. 3. 2023 0:00
Številka:

Namen in cilj vavčerja je zagotoviti možnost izdelave prototipa (v fizični ali digitalni obliki) novega izdelka ali storitve z namenom validacije poslovne ideje.
Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov povezanih z izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa.
Upravičeni stroški in višina subvencije: Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški storitev zunanjih izvajalcev za izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa (dizajn, načrt, programiranje, izdelava, testiranje).
Več informacij v prilogi.
Pozivna dokumentacija in povezava do e-portala sps: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=100
BREZPLAČNA POMOČ pri pripravi vloge: RC Kočevje Ribnica, SPOT Svetovanje JV Slovenija, marija.bauman@rc-kocevjeribnica.si, tel. 041 759 762
Vprašanja glede vavčerjev : vavcer@podjetniskisklad.si.
Odgovori in vprašanja so objavljeni na spletni strani SPS.
!! NE POZABITE na ostalih - 13 VAVČERJEV, do katerih dostopate na povezavi: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi ali spletni strani Razvojnega centra Kočevje Ribnica d.o.o. http://rc-kocevjeribnica.si/category/aktualno/page/2/ 

Arhiv