Razpisi

Javni pozivi

Poziv za predstavnike nevladnih organizacij za razvojni svet regije

Datum objave: 22. 10. 2020 10:30
Rok oddaje: 2. 11. 2020 16:00
Številka: -

Regijski NVO center je objavil poziv vsem nevladnim organizacijam, tj. društvom, zasebnim zavodom in ustanovam z območja JV Slovenije, da predlagajo 11 svojih predstavnikov v Razvojni svet regije Jugovzhodna Slovenija za obdobje 2021-2027. Prijave kandidatov zbirajo do ponedeljka, 2. novembra
Razvojni svet regije je tisti organ, ki pripravlja regijski razvojni program kot podlago za črpanje evropskih sredstev. Sestavljajo ga predstavniki občin, gospodarstva in tudi nevladnega sektorja. 
Svoje kandidate lahko predlaga vsaka nevladna organizacija, ki ima sedež na območju upravnih enot Novo mesto, Trebnje, Kočevje, Ribnica, Črnomelj in Metlika, in sicer v tisti UE, kjer ima svoj sedež. 11 članov oz. predstavnikov nevladnih organizacij se nato izbira po naslednjem ključu: tri iz novomeške UE, po dva iz upravnih enot Trebnje, Črnomelj in Kočevje, ter po enega iz upravnih enot Ribnica in Metlika.
 
Vse o prijavi in postopku izbora izveste na spletni strani Regijskega NVO centra:
http://www.nevladnik.info/si/novice/?id=17886
 
Okoljevarstveniki, kulturniki, športniki, humanitarci in vsi drugi, vabljeni k sodelovanju!


Javna naznanila

JAVNI RAZPIS - P7-2 2020 COVID MIKROKREDITI 2020, 2021

Datum objave: 13. 10. 2020 7:00
Rok oddaje: 5. 1. 2021 23:59
Številka: -

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je objavil javni razpis P7-2 2020 COVID Mikrokrediti 2020, 2021. Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne in Zahodne Slovenije ter zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo. Predstavitev razpisa je v prilogi.Javni razpisi

Javni razpis za delovno mesto direktorja

Datum objave: 12. 10. 2020 7:00
Rok oddaje: 27. 10. 2020 23:59
Številka: -

Na podlagi 13., 14., ter 15. člena Družbene pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Razvojni center Kočevje Ribnica, družba za razvoj in svetovanje d.o.o., objavlja javni razpis za delovno mesto direktorja. Več informacij je objavljenih v priponki.Javni razpisi

Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - UČITELJ V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA

Datum objave: 5. 10. 2020 7:00
Rok oddaje: 8. 10. 2020 23:59
Številka: -

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki.Javni razpisi

Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - ZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK

Datum objave: 1. 10. 2020 7:00
Rok oddaje: 6. 10. 2020 23:59
Številka: -

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki.Javni razpisi

Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - ČISTILKA, HIŠNIK

Datum objave: 1. 10. 2020 7:00
Rok oddaje: 6. 10. 2020 23:59
Številka: -

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki.Javni pozivi

JAVNI POZIV ZA DODELITEV ŠTIPENDIJ FUNDACIJE ALENKE GABRIČ ZA ŠOLSKO/ ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021

Datum objave: 14. 9. 2020 0:00
Rok oddaje: 8. 10. 2020 23:59
Številka: -

Zaradi velikega zanimanja, Fundacija Alenke Gabrič, ustanova za štipendiranje, podaljšuje rok za prijavo na JAVNI POZIV ZA DODELITEV ŠTIPENDIJ FUNDACIJE ALENKE GABRIČ ZA ŠOLSKO/ ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021. 
Do štipendije so upravičene osebe s statusom dijaka in osebe s statusom študenta, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno bivališče v občini Kočevje, Kostel, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Loški Potok ali Velike Lašče. Obrazec - Vloga za uveljavljanje pravice do štipendije je na voljo na sedežu Radia Univox, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje in na spletnih straneh omenjenih občin. Informacije in dodatna pojasnila lahko vlagatelji pridobijo na telefonski št. 01/893 99 10 oziroma na elektronskem naslovu: uros.novak@univox.si. Podaljšan rok za oddajo vlog je 18. oktober.
 
Fundacija Alenke Gabrič, ustanova za štipendiranje (v nadaljevanju fundacija) na podlagi Pravilnika o pridobivanju sredstev ter podeljevanju štipendij in pomoči z dne, 14.09.2009 in Sklepa o določitvi odstotnih deležev štipendistov in višine štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2020/2021 za dijake in študente z dne, 4. 9. 2020, objavlja JAVNI POZIV ZA DODELITEV ŠTIPENDIJ FUNDACIJE ALENKE GABRIČ ZA ŠOLSKO/ ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021.
Več informacij je na voljo v priponki.Javni razpisi

Razpis Slovenskega podjetniškega sklada - P7C 2020 COVID - Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo

Datum objave: 4. 8. 2020 10:15
Rok oddaje: 9. 10. 2020 23:59
Številka: -

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je v petek, 31.7.2020, v Uradnem listu RS št. 107/2020 in na svoji spletni strani objavil javni razpis z oznako P7C 2020 COVID - Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo.

Namen razpisa je: zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 na gospodarstvo
 
Upravičenci so: gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.)
 
Razpis je objavljen na: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=110 
 
Več informacij in pomoč pri prijavi nudi Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o.: http://rc-kocevjeribnica.si/

  • Mašenjka Hvala (01/895 06 10)
  • Tomaž Lovšin (08/383 56 14)

Javni pozivi

Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme

Datum objave: 8. 7. 2020 15:30
Rok oddaje: 31. 10. 2020 23:59
Številka: -

Namen javnega poziva je zagotovitev ustrezne varnosti zaposlenih in varnega poslovanja v času epidemije COVID19 oz. po njej kot preventiva pred ponovnim širjenjem virusa. https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=107
 
1. KDO?
Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU in imajo vsaj 5 zaposlenih.
 
2. ROK?
Koriščenje sredstev bo možno v letu 2020. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od 12.3.2020 in traja do 31.10.2020.
Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.
 
3. VIŠINA SREDSTEV
Podjetju se lahko po tem javnem pozivu izplača najmanj 1.000,00 EUR in največ do 9.999,00 EUR. 
DDV ni upravičen strošek.
Višina pavšalnega zneska za posamezni projekt lahko znaša največ zmnožek 200 EUR x število vseh zaposlenih na dan oddaje vloge ter hkrati ne sme presegati 9.999,00 EUR, pri čemer izračun maksimalne možne kvote 200 EUR/zaposlenega temelji na izračunih analize cen zaščitne opreme.
 
4. KAJ?
Slovenski podjetniški sklad bo priznal največ naslednje dovoljene vrednosti na kos posamezne kategorije zaščitne opreme (to je zaščitne maske, razkužila, rokavice, termometri), ki so opredeljene v izračunih analize cen zaščitne opreme (izražene v ceni brez DDV na kos):
• zaščitne maske obrazne - pralne - največ do 4 EUR na posamezni kos
• zaščitne maske obrazne - za enkratno uporabo - največ do 1 EUR na posamezni kos
• zaščitne rokavice - največ do 0,10 EUR na posamezni kos
• razkužila - največ do 20 EUR na liter
• termometri za merjenje telesne temperature - brezstični, - največ do 50 EUR na posamezni kos
 
5. INFO:
Brezplačne informacije: zascitna@podjetniskisklad.si ali 041 759-762 (Danijela Vukojević, SPOT JV Slovenija, RC Kočevje Ribnica)


Javni razpisi

3. javni razpis za subvencioniranje dela stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in črpališč v Občini Sodražica

Datum objave: 3. 3. 2020 12:20
Rok oddaje: 15. 10. 2020 12:00
Številka: 354-8/17

Na podlagi Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2020 (Ur. list RS, št. 77/2019) in Pravilnika o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč na območju Občine Sodražica (Ur. list RS, št. 72/2017) Občina Sodražica objavlja 3. Javni razpis za subvencioniranje dela stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in črpališč v Občini Sodražica.
 
Začetek veljavnosti razpisa: 15. 03. 2020 
Prvo odpiranje: 15.04.2020
Konec razpisa: 15.10.2020 do 12. ure oz. do porabe sredstev. 
Odpiranja: vsak 15. v mesecu
 
Več informacij je objavljenih v razpisu, dodatne informacije pa so na voljo na: 
- Občini Sodražica: pri Blažu Kovačiču, blaz.kovacic@sodrazica.si, tel. 01 8366 051
- Komunali Ribnica d.o.o.: pri Jerneju Brelihu Zemljiču, jernej@komunala-ribnica.si, tel.  031 360 158 

Arhiv