Razpisi

Javni razpisi

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE V RAZVOJNI REGIJI JUGOVZHODNA SLOVENIJA ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2021 - 2027

Datum objave: 19. 6. 2020 17:00
Rok oddaje: 3. 7. 2020 23:59
Številka: -

V razglasnem delu Uradnega lista RS, št. 89 z dne 19.6.2020 je objavljen javni razpis za izbor regionalne razvojne agencije v razvojni regiji Jugovzhodna Slovenija za programsko obdobje 2021-2027. Javni razpis, vključno s celotno razpisno dokumentacijo je objavljen na spletni strani Mestne občine Novo mesto www.novomesto.si in na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. 


Javni razpisi

RAZPIS o zbiranju predlogov za podelitev priznanj in nagrad Občine Sodražica za leto 2020

Datum objave: 16. 6. 2020 7:16
Rok oddaje: 31. 8. 2020 23:59
Številka: -

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi 11. člena Odloka o občinskem prazniku in priznanjih Občine (Ur. l. RS, št. 19/03, 59/11) dne 16. 6. 2020 objavlja RAZPIS o zbiranju predlogov za podelitev priznanj in nagrad Občine Sodražica za leto 2020
 
Priznanja Občine Sodražica, ki se bodo podelila v letu 2020, so:

  • zlata plaketa Občine Sodražica
  • priznanje Občine Sodražica

 
ZLATA PLAKETA OBČINE SODRAŽICA
Zlata plaketa se podeljuje posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za izredno življenjsko delo ali za vrhunske uspehe ali dosežke, ki so pomembni za razvoj in ugled Občine Sodražica. 
 
PRIZNANJE OBČINE SODRAŽICA
Priznanje Občine Sodražica se podeljuje posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za uspehe in dosežke v zadnjem obdobju, za enkratne dosežke kot spodbuda za ustvarjalno delo. Priznanje se lahko podeljuje tudi za dosežke trajnejšega pomena na različnih področjih, ki imajo pomen za Občino Sodražica in v širšem družbenem prostoru. 
 
Podeli se največ ena zlata plaketa Občine Sodražica in največ tri priznanja Občine Sodražica. 
Predloge za podelitev priznanj lahko podajo posamezniki ali skupine posameznikov, politične stranke, podjetja, društva, organi lokalnih skupnosti in druge organizacije in skupnosti. Predlagatelj za podelitev priznanja ne more predlagati samega sebe.
 
Predlog mora vsebovati:

  • ime, priimek oz. naziv in naslov predlagatelja;
  • navedbo, na katero izmed možnih priznanj se predlog nanaša;
  • ime, priimek oz. naziv in naslov predlaganega;
  • utemeljeno pisno obrazložitev.

 
Upoštevani bodo vsi predlogi za podelitev priznanj in nagrad Občine Sodražica, ki bodo v zaprti kuverti oddani na naslov: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, s pripisom 'Ne odpiraj - razpis - občinsko priznanje 2020', in ki bodo osebno ali po pošti prispeli na naslov Občine Sodražica do vključno 31. 8. 2020.  
 
Dodatne informacije lahko dobite v Uradu župana Občine Sodražica, Trg 25. maja 3, Sodražica, 
telefon: (01) 836 60 75.
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja


Javni pozivi

PREIMENOVANJE NEKDANJE ZADRUGE V KREKOV DOM

Datum objave: 16. 6. 2020 7:00
Rok oddaje: 31. 8. 2020 23:59
Številka: -

PREIMENOVANJE NEKDANJE ZADRUGE V KREKOV DOM
 
Občinski svet Občine Sodražica je 4. junija 2020 na 11. redni seji sprejel sklep o začetku postopka za preimenovanje stavbe (nekdanja zadruga) na naslovu Trg 25. maja 15 v Sodražici v Krekov dom. Pred dokončno odločitvijo podaja poimenovanje v javno razpravo. 
 
Pridobitev stavbe in namen
Občina Sodražica je v letu 2019 odplačala kupnino in se vpisala v ZK kot lastnica stavbe na naslovu Trg 25. maja 15 v Sodražici, ki je bila prej trgovina z drugimi poslovnimi prostori KGZ Ribnica. Od leta 2013, ko je KGZ Zadruga trgovino preselila v nov objekt na bližnji lokaciji, v tej stavbi ni programa. S sprejetjem proračuna za leto 2020 je občinski svet med drugim odobril sredstva za preselitev splošne knjižnice vanjo to stavbo. V nadstropju pa je Občina oddala nekaj prostorov v uporabo društvom oz. klubom. Dolgoročno Občina načrtuje prenovo stavbe; po idejni zasnovi, ki jo je izdelal arhitekt Janez Zlobec, bi dela stala 1.500.000 evrov. Na podlagi tega mu je naročena nekoliko racionalnejša rešitev, ki bi vključevala načrt za rekonstrukcijo stavbe v večnamenski objekt s prostori za splošno knjižnico, galerijo, upravne prostore Občine in drugih javnih služb, z že obstoječo kotlovnico ter poslovnimi prostori (pošta). V letu 2021 naj bi bili projektni načrti predstavljeni javnosti. Trenutno je še težko določiti točnejši terminski načrt, najverjetneje pa projekt obnove ne bo izveden v kratkem času.
Ne glede na to želi Občina ta prostor revitalizirati v okviru razpoložljivih možnosti, zato je občinski svet sprejel in odobril predčasno in začasno prestavitev knjižnice ter odprtje prostorov za druge dejavnosti. S tem vračamo temu trgu določen impulz (urbanega) življenja. Čas ponovne oživitve stavbe je tudi primeren čas za njeno poimenovanje. Ker do sedaj ni obveljala kakšna izvirna različica, razen stara zadruga ali sem ter tja že nova Občina, je smiselno stavbi dati tudi to pomensko vrednost.
 
Utemeljitev poimenovanja 
Predlog za preimenovanje v Krekov dom temelji na tem, da je Janez Evangelist Krek, po katerem naj bi se poimenovalo dom, po materi Sodražan. Čeprav je bil rojen pri bližnjem Sv. Gregorju, kjer s(m)o po njem poimenovali tudi tamkajšnjo podružnično šolo, vemo, da je bila njegova mama Marija Krek, roj. Štupica, doma iz Sodražice (Ošterjeva), iz hiše, kjer danes stoji gostilna Majolka, se pravi nasproti predmetne stavbe. Krek je počitnice do mature redno preživljal v Sodražici. Glede na to, da ima naše korenine (viri navajajo, da je imel socialni čut po mami), in glede na to, da je bil eden od vodilnih slovenskih javnih osebnosti na prelomu iz 19. v 20. stoletje, z velikimi zaslugami za obstoj kmečkega in delavskega življa na podeželju, pobudnik ustanavljanja zadrug kot oblike pomoči zadolženih slovenskih kmetov in obrtnikov, predvsem pa zelo povezovalna osebnost, bi bilo primerno, da se ta stavba poimenuje po njem. 
Ob tem je občinski svet obravnaval poimenovanje galerije, ki se ureja v prostoru nekdanjega depoja trgovine v isti stavbi, po prav tako velikem rojaku, mednarodno uveljavljenem akademskem kiparju Francetu Goršetu. Imenovala naj bi se Galerija Franceta Goršeta. S tem bi se na dostojen način poklonili obema velikima možema iz naše doline.
 
Javno povabilo
Na navedeni predlog poimenovanja z obrazložitvijo Občina Sodražica vabi občane, da podajo svoje mnenje oz. pripombe na naslov: Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica,  ali po e-pošti: obcina@sodrazica.si ali neposredno v tajništvu Občine do ponedeljka, 31. 8. 2020. 
 
Mag. Blaž Milavec, župan


Javni razpisi

Javni razpis za investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukture društev Občini Sodražica za leto 2020

Datum objave: 29. 5. 2020 10:30
Rok oddaje: 15. 6. 2020 10:00
Številka: 320-1/20

Občina Sodražica na podlagi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2020 (Uradni list RS, št. 77/2019) in 217. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/2007, 61/2008, 99/2009 - ZIPRS1011, 3/2013 in 81/2016) objavlja
 
javni razpis za investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukture društev Občini Sodražica za leto 2020
 

  1. Občina Sodražica razpisuje nepovratna finančna sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukture društev ali drugih prostovoljni in neprofitnih skupin občanov, ki delujejo na območju Občine Sodražica in vključujejo (tudi) občanke in občane Občine Sodražice (nadalje: društva), za leto 2020 v višini 4.000,00 EUR oz. naložbe v objekte, opremo ali drugo infrastrukturo društev, ki je namenjena širši javnosti.

 
2. Pogoji za kandidiranje: društva, ki imajo v lasti ali v upravljanju objekte, opremo ali drugo infrastrukturo športnorekreacijske, turistične ali podobne narave. 
 
Društva morajo imeti sedež na območju občine oziroma redno delujejo na območju občine in vključujejo občanke in občane občine (npr. pokrivajo to območje preko koncesije). Sredstva so namenjena projektom, ki predstavljajo naložbe v to infrastrukturo. Za vse operacijo morajo kandidati predložiti predpisana veljavna dovoljenja. Objekti, oprema ali druga infrastruktura mora biti tudi v prihodnje (najmanj pet let) javno dostopna oz. dostopna uporaba širši javnosti pod enakimi pogoji. 
 
3. Skozi razpis se podpre eden ali več projektov, ki ustrezajo razpisnim pogojem, pri čemer bodo imeli prednost projekti, pri katerih bo sofinanciranje bistvenega pomena za izvedbo. Upoštevali se bodo projekti, ki bodo izvedeni po odobritvi do najkasneje 30.11.2020.
 
4. Razpisna dokumentacija je od dneva objave tega razpisa na voljo na Občini Sodražica ali na spletni strani www.sodrazica.si.
 
5. Postopek javnega razpisa opravi razpisna komisija, ki jo imenuje župan. Sredstva bodo upravičencem dodeljena s sklepom župana. Izbrani prosilec bo moral v 30. dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri pristopiti k podpisu pogodbe. V kolikor se v tem času ne bo odzval, se bo štelo, da je odstopil od ponudbe.
 
6. Upravičencem se bodo sredstva iz proračuna Občine Sodražica izplačala na podlagi zahtevka, kateremu bodo morala biti priložena dokazila. Sredstva se bodo nakazala 30 dni po pridobitvi popolnega zahtevka.
 
7. Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko ponudniki dobijo na Občini Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, na telefonski št. 83 66 075 pri Petri Marn, ali na e-naslov: obcina@sodrazica.si
 
8. Upoštevane bodo vse pisne prijave na originalnih obrazcih, ki bodo prispele na sedež občine najkasneje 15. 06. 2020 do 10. ure. Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici, v zgornjem levem kotu mora biti napisan naslov pošiljatelja, v spodnjem desnem kotu pa naslov: OBČINA SODRAŽICA, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica in pripis 'NE ODPIRAJ! - INFRASTRUKTURA DRUŠTEV 2020'.
 
9. Prosilci bodo o odobritvi obveščeni najkasneje v 14-ih dneh po obravnavi vlog.
                                                            
Župan Občine Sodražica
mag. Blaž Milavec l.r.
 
 
Številka: 320-1/20 
Datum: 29. 05. 2020   Javni razpisi

Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž

Datum objave: 14. 5. 2020 7:00
Rok oddaje: 19. 5. 2020 23:59
Številka: -

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki.Javni razpisi

Razpis P1 plus 2020 je dodana kreditna linija C.19. Mikrogarancije za MSP - kritje škode zaradi virusa COVID-19

Datum objave: 14. 5. 2020 0:00
Rok oddaje: 20. 5. 2020 23:59
Številka: -

V okviru razpis P1 plus 2020 je dodana kreditna linija C.19. Mikrogarancije za MSP - kritje škode zaradi virusa COVID-19 (P1 plus 2020). Roki oddaje so: 20. 5., 5. 6., 20. 6., 5. 7., 5. 9., 20. 9., 5. 10., 20. 10. 2020.
 
Namen: kredit za zagotovitev zadostne likvidnosti za financiranje poslovanja v obdobju epidemije ter spodbujanje podjetij za nadaljnjo izvajanje podjetniške aktivnosti in je po presoji Sklada financiranje z zaprošenim kreditom ekonomsko upravičeno.
Na kreditno-garancijsko linijo C.19. lahko kandidirajo podjetja z glavno dejavnosti iz vseh dovoljenih področij, skupin in razredov.
Upravičeni stroški - za mikrogarancije: obratna sredstva
Pregled kreditno-garancijskih pogojev:
- 80% garancija Sklada
- maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja ter 200.000 EUR za srednje velika podjetja,
- obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,50%,
- ročnost kredita: 1,5 do 5 let,
- moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)
 
Dodatne informacije:

  • Mašenjka Hvala (01/895 06 10) in
  • Tomaž Lovšin (08/383 56 14).

 


Javni razpisi

Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - UČITELJ RAZREDNEGA POUKA Z ANGLEŠČINO - M/Ž

Datum objave: 30. 4. 2020 7:00
Rok oddaje: 8. 5. 2020 23:59
Številka: -

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki.Javni razpisi

Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž

Datum objave: 30. 4. 2020 7:00
Rok oddaje: 8. 5. 2020 23:59
Številka: -

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki.Javni razpisi

3. javni razpis za subvencioniranje dela stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in črpališč v Občini Sodražica

Datum objave: 3. 3. 2020 12:20
Rok oddaje: 15. 10. 2020 12:00
Številka: 354-8/17

Na podlagi Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2020 (Ur. list RS, št. 77/2019) in Pravilnika o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč na območju Občine Sodražica (Ur. list RS, št. 72/2017) Občina Sodražica objavlja 3. Javni razpis za subvencioniranje dela stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in črpališč v Občini Sodražica.
 
Začetek veljavnosti razpisa: 15. 03. 2020 
Prvo odpiranje: 15.04.2020
Konec razpisa: 15.10.2020 do 12. ure oz. do porabe sredstev. 
Odpiranja: vsak 15. v mesecu
 
Več informacij je objavljenih v razpisu, dodatne informacije pa so na voljo na: 
- Občini Sodražica: pri Blažu Kovačiču, blaz.kovacic@sodrazica.si, tel. 01 8366 051
- Komunali Ribnica d.o.o.: pri Jerneju Brelihu Zemljiču, jernej@komunala-ribnica.si, tel.  031 360 158Javni pozivi

VAVČER ZA PROTOTIPIRANJE

Datum objave: 4. 2. 2020 0:00
Rok oddaje: 31. 3. 2023 0:00
Številka:

Namen in cilj vavčerja je zagotoviti možnost izdelave prototipa (v fizični ali digitalni obliki) novega izdelka ali storitve z namenom validacije poslovne ideje.
Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov povezanih z izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa.
Upravičeni stroški in višina subvencije: Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški storitev zunanjih izvajalcev za izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa (dizajn, načrt, programiranje, izdelava, testiranje).
Več informacij v prilogi.
Pozivna dokumentacija in povezava do e-portala sps: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=100
BREZPLAČNA POMOČ pri pripravi vloge: RC Kočevje Ribnica, SPOT Svetovanje JV Slovenija, marija.bauman@rc-kocevjeribnica.si, tel. 041 759 762
Vprašanja glede vavčerjev : vavcer@podjetniskisklad.si.
Odgovori in vprašanja so objavljeni na spletni strani SPS.
!! NE POZABITE na ostalih - 13 VAVČERJEV, do katerih dostopate na povezavi: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi ali spletni strani Razvojnega centra Kočevje Ribnica d.o.o. http://rc-kocevjeribnica.si/category/aktualno/page/2/ 

Arhiv