Razpisi

Javni razpisi

2. javni razpis za subvencioniranje dela stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in črpališč v Občini Sodražica

Datum objave: 18. 4. 2019 7:00
Rok oddaje: 15. 10. 2019 12:00
Številka: 354-8/17


Na podlagi Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2019 (Ur. list RS, št. 14/2019) in Pravilnika o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč na območju Občine Sodražica(Ur. list RS, št. 72/2017) Občina Sodražica objavlja 2. Javni razpis za subvencioniranje dela stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in črpališč v Občini Sodražica.
 

Začetek veljavnosti razpisa: 06. 05. 2019 
Konec razpisa: 15.10.2019 do 12. ure oz. do porabe sredstev
Višina sredstev: 5.200 EUR
Odpiranja: vsak 15. v mesecu
  
Več informacij je objavljenih v razpisu, dodatne informacije pa so na voljo na:
- Občini Sodražica pri Blažu Kovačiču, blaz.kovacic@sodrazica.si, tel. 01 8366 051
 
- Komunali Ribnica d.o.o., pri Jerneju Brelihu Zemljiču, jernej@komunala-ribnica.si, tel. 031 360 158

Javni razpisi

Razpis Hydrovoda d.o.o.o

Datum objave: 3. 4. 2019 7:00
Rok oddaje: 15. 4. 2019 23:59
Številka: -

Podjetje Hydrovod d.o.o. iščem sodelavca/ko na delovnem mestu monter m/ž.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s poskusno dobo šestih mesecev. Pričakujemo kandidate/ke s srednjo poklicno izobrazbo smeri strojništva in obdelave kovin, gradbeništva ali druge ustrezne smeri, ki imajo vozniški izpit B kategorije, najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj, zaželeno je poznavanje osnov varjenja.
Več informacij na https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prosta_delovna_mesta ali na telefonski št. 01 8938 183 ali osebno pri Heleni Knavs.
Zainteresirani kandidati lahko prijavo oddajo do vključno 15. 4. 2019 po pošti na naslov Hydrovod d.o.o., Ljubljanska c. 38, 1330 Kočevje, osebno - v tajništvu podjetja ali na elektronski naslov helena.knavs@hydrovod.si

Javni razpisi

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov športa v Občini Sodražica za leto 2019

Datum objave: 1. 3. 2019 10:00
Rok oddaje: 1. 4. 2019 11:00
Številka: 671-2/19

Občina Sodražica na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 29/17), 6. člena Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 17/14, 16/15 in 14/18) ter Letnega programa športa za leto 2019, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Sodražica, na 3. redni seji dne 28. 02. 2019, objavlja
 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov športa v Občini Sodražica za leto 2019
 
1. Naročnik javnega razpisa je Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica.
 
2. Iz sredstev občinskega proračuna se bodo sofinancirali naslednji programi:
-      interesna športna vzgoja otrok - 1.700,00 EUR,
-      kakovostni šport - 6.800,00 EUR,
-      športna rekreacija starejših - 500,00 EUR,
-      športne prireditve - 2.000,00 EUR,
-      delovanje društev in klubov - 7.000,00 EUR.
 
3. Popolne in v roku prispele prijave bodo vrednotene na podlagi veljavnega Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 17/14, 16/15 in 14/18) (v nadaljevanju: Pravilnik) in Letnega programa športa za leto 2017. Pravilnik in Letni program športa za leto 2019 sta prilogi razpisne dokumentacije.
 
4. Skupna vrednost sredstev razpisa je 18.000,00 EUR.
 
5. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v letu 2019, upoštevaje plačilne roke, ki jih bodo določali Zakon o izvrševanju proračuna RS in ostali podzakonski predpisi.
 
6. Pogoji sofinanciranja: Na javni razpis se lahko prijavijo športna društva in klubi, ostala društva, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa. Izpolnjevati morajo naslednje pogoje:
-       so registrirani za izvajanje športne dejavnosti v skladu zakonom,
-       imajo sedež v občini Sodražica in izvajajo dejavnost, v katero je vključenih najmanj 60% posameznikov s stalnim prebivališčem v občini Sodražica,
-       imajo sedež izven občine Sodražica in izvajajo dejavnost na območju občine Sodražica, v katero je vključenih najmanj 80% posameznikov s stalnim prebivališčem v občini Sodražica,
-       Kadar izvajajo kakovostni ali vrhunski šport, ki je posebnega pomena za občino Sodražica, imajo lahko sedež izven občine Sodražica in v svojo dejavnost vključujejo posameznike s stalnim prebivališčem v občini Sodražica.
-       imajo materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih aktivnosti,
-       imajo organizirano redno dejavnost in vadbo za določene športne programe,
-       imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini ter registriranih tekmovalcih (velja le za športna društva in klube),
-       občini redno dostavljajo programe dejavnosti s področja športa, podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in doseženih rezultatih, kopijo zaključnega računa in druge zahtevane podatke,
-       izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s kriteriji za sofinanciranje programov.
Posamezni izvajalci športnih programov lahko s svojimi programi za proračunska sredstva lokalne skupnosti po posameznih vsebinah, opredeljenih v 4. členu tega pravilnika, kandidirajo na posameznem razpisu le enkrat.
 
7. Vsebina vloge: Vloge za sofinanciranje programov športa za leto 2019 morajo biti oddane izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije in morajo vsebovati vsa potrebna dokazila. Prijavitelji lahko razpisno dokumentacijo dvignejo na sedežu Občine Sodražica, Trg 25. maja 3, Sodražica v času uradnih ur. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani občine www.sodrazica.si
 
8. Rok in način prijave: Upoštevane bodo vse pisne prijave na originalnih obrazcih z vsemi zahtevanimi prilogami, ki bodo prispele na sedež občine najkasneje 01. 04. 2019 do 11. ure. Prijave morajo biti oddane spete v mapi, v zaprtih ovojnicah, v zgornjem levem kotu mora biti napisan naslov pošiljatelja, v spodnjem desnem kotu pa naslov: OBČINA SODRAŽICA, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica in pripis 'NE ODPIRAJ! - ŠPORT 2019'.
 
9. Ponudniki bodo o izidu obveščeni v roku 8 dni po sprejeti odločitvi komisije. Z izvajalci športnih programov bo župan občine Sodražica sklenil pogodbe o sofinanciranju.
 
10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Občini Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, tel. št. 01 83 66 075 pri Petri Marn.
 
Številka: 671-2/19                                                               Župan Občine Sodražica
Datum: 01. 03. 2019                                                                   Blaž Milavec l.r.

Javni razpisi

JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sodražica za leto 2019

Datum objave: 1. 3. 2019 8:00
Rok oddaje: 1. 4. 2019 10:00
Številka: 610-2/19

Občina Sodražica objavlja na podlagi 104. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/2007-UPB1, 56/2008, 4/2010, 20/2011, 111/2013, 68/2016 in 61/2017) in Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 14/2008, 17/2014 in 93/2014)
 
JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne
dejavnosti v Občini Sodražica za leto 2019
1. Naročnik javnega razpisa: OBČINA SODRAŽICA, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica
 
2. Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
 
A) REDNA DEJAVNOST
-      redna dejavnost registriranih kulturnih društev oziroma njihovih sekcij, oziroma kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,
-      kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske, srednješolske in študentske populacije, ki presega šolske vzgojno-izobraževalne programe,
B) KULTURNE PRIREDITVE, ki so namenjene občanom in promociji občine,
C) PROJEKTI IN DEJAVNOSTI POSEBNEGA POMENA.
 
3. Za kulturne programe štejejo vse oblike ustvarjanja, poustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju knjižne, glasbene, plesne, folklorne, gledališke, lutkovne, literarne, likovne, fotografske in filmske dejavnosti ter kulturne dediščine.
 
4. V roku prispele prijave bodo vrednotene na podlagi pravilnika, ki je priložen razpisni dokumentaciji.
 
5. Vrednost sredstev razpisa je 10.000,00 EUR.
 
6. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v letu 2019, upoštevaje plačilne roke, ki jih bodo določali Zakon o izvrševanju proračuna RS in ostali podzakonski predpisi.
 
7. Pogoji sofinanciranja: Na javni razpis se lahko prijavijo kulturna društva, ostala društva, ki so registrirana tudi za kulturno dejavnost, javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, za program, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda, ter samostojni kulturni ustvarjalci, katerih dosedanje delo potrjujejo javno priznani uspehi oz. so na enem od opisanih področji ustvarili zaključen projekt.
 
Ostali pogoji so naslednji:
-      da imajo v sedež v Občini Sodražica,
-      da so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti,
-      da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih kulturnih dejavnosti,
-      da imajo urejeno evidenco o članstvu,
-      da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
-      da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za prihodnje leto,
-      posamezni kulturni ustvarjalci morajo imeti sedež stalnega prebivališča v občini Sodražica.
 
Izjemoma lahko pridobijo sredstva po tem pravilniku tudi tista društva s sedežem izven Občine Sodražica, v katerih aktivno sodelujejo občani občine Sodražica, in ki izvajajo dejavnost tudi v občini Sodražica oz. s svojim delovanjem bistveno prispevajo k promociji Občine Sodražica.
 8. Vsebina vloge: Ponudbe morajo biti podane na ustreznih prijavnih obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jo interesenti dobijo na sedežu Občine Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica oz. na spletni strani www.sodrazica.si
9. Rok in način prijave: Upoštevane bodo vse pisne prijave na originalnih obrazcih z vsemi zahtevanimi prilogami, ki bodo prispele na sedež občine najkasneje 01. 04. 2019 do 10. ure. Prijave morajo biti oddane spete v mapi, v zaprtih ovojnicah, v zgornjem levem kotu mora biti napisan naslov pošiljatelja, v spodnjem desnem kotu pa naslov: OBČINA SODRAŽICA, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica in pripis 'NE ODPIRAJ! - KULTURA 2019.
 10. Obveščanje o izboru: Ponudniki bodo o izidu obveščeni v roku 8 dni po sprejetem sklepu direktorja občinske uprave. Z izvajalci kulturnih programov in projektov bo župan Občine Sodražica sklenil pogodbe o sofinanciranju.
 11. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Občini Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, na telefonski številki 01/83 66 075 pri Petri Marn.
 
 
Številka: 610-2/19                                                             Župan Občine Sodražica
Datum: 01. 03. 2019                                                                    Blaž Milavec l.r.


Javni razpisi

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DRUGIH DRUŠTVENIH DEJAVNOSTI V OBČINI SODRAŽICA ZA LETO 2019

Datum objave: 1. 3. 2019 8:00
Rok oddaje: 1. 4. 2019 12:00
Številka: 093-1/19

Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, na podlagi Pravilnika za vrednotenje ter sofinanciranje drugih društvenih dejavnosti v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 41/2008 in 17/2014), objavlja

 
1. Proračunska sredstva Občine Sodražica za sofinanciranje izvajanja redne dejavnosti in enkratnih projektov izvajalcev društvenih dejavnosti se dodeljujejo upravičencem v skladu s Pravilnikom za vrednotenje ter sofinanciranje drugih društvenih dejavnosti v Občini Sodražica.
 
2. Predmet sofinanciranja so letni programi izvajanja rednih dejavnosti ter enkratne akcije oziroma projekti upravičencev. Redna dejavnost organizacij se sofinancira le za organizacije, ki imajo sedež v občini Sodražica. Organizacijam, ki nimajo sedeža v občini Sodražica, se redna dejavnost lahko financira glede na število članov, ki so občani občine Sodražica.
 
3. Višina sofinanciranja s strani Občine Sodražica je odvisna od razpoložljivih sredstev, obsega in ocene kvalitete ter pomembnosti programa oz. projekta. Pri vrednotenju kvalitete in pomembnosti programa oz. projekta se oceni prispevek, ki ga načrtovana izvedba projekta oz. programa prinese k dogajanju v kraju, oziroma koristi za občane občine Sodražica (npr. vzgojna in preventivna dejavnost, socializacija marginalnih skupin, koristi za čim širši krog občanov), ter preseganje društvenega interesa (izvajanje aktivnosti za širšo javnost, ne le za članstvo).
 
4. Skupna višina proračunskih sredstev v letu 2019 znaša 6.000,00 EUR in so zajeta na proračunski postavki: 4120003 - Tekoči transferi nepr. org. in ustanovam - HUMANITARNE IN DR. ORGANIZACIJE
 
5. Sredstva se bodo dodelila upravičencem v okviru razpoložljivih sredstev v obliki dotacij za naslednje namene:
- humanitarne dejavnosti (zbiranje sredstev in denarja za pomoč socialno šibkim posameznikom, humanitarne akcije),
- socialni programi (namenjeni marginalnim skupinam, ljudem s posebnimi potrebami, invalidom) in zdravstveni programi (organizirane terapevtske skupine, preventivna dejavnost),
- programi za koristno preživljanje prostega časa otrok in mladine,
- programi za upokojence,
- programi za organizacije vojnih veteranov.
 
6. Upravičenci do proračunskih sredstev po tem razpisu so izvajalci, organizirani v organizacijski obliki: društvo, klub, združenje, nevladna in neprofitna organizacija, oziroma drugi izvajalci socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti ter dejavnosti, namenjene otrokom, mladini, upokojencem in vojnim veteranom, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- so registrirani za izvajanje teh dejavnosti,
- majo urejeno evidenco članstva, če gre za organizacije s članstvom,
- imajo zagotovljene osnovne pogoje za izvedbo načrtovanih programov,
- imajo sedež na območju občine Sodražica ali izvajajo aktivnosti na območju občine Sodražica oziroma imajo včlanjene tudi člane - občane občine Sodražica.
 
7. Na razpis za dodelitev sredstev se vlagatelji prijavijo z razpisnim obrazcem, ki je na voljo sedežu Občine Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, in na spletni strani www.sodrazica.si. Dodatne informacije lahko dobite tudi na telefonski številki 01/83 66 075 pri Petri Marn.
 
8. Rok in način prijave: Upoštevane bodo vse pisne prijave na originalnih obrazcih z vsemi zahtevanimi prilogami, ki bodo prispele na sedež občine. Prijave morajo biti oddane v zaprtih ovojnicah, v zgornjem levem kotu mora biti napisan naslov pošiljatelja, v spodnjem desnem kotu pa naslov: OBČINA SODRAŽICA, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica in pripis 'NE ODPIRAJ! - DRUGA DRUŠTVENA DEJAVNOST 2019'.
 
Prvi rok za oddajo vloge je 01. 04. 2019 do 12. ure (odpiranje teh vlog bo 03. 04. 2019), drugi rok za oddajo vlog je 15. 04. 2019 do 12. ure (odpiranje teh vlog bo 16. 04. 2019), tretji rok za oddajo vlog bo 06. 05. 2019 do 12. ure. Zadnje odpiranje vlog bo 07. 05. 2019, če ne bodo sredstva porabljena že na prejšnjih odpiranjih. Razpis je odprt do porabe sredstev. Obvestilo o zaprtju razpisa se objavi na oglasni deski Občine Sodražica in na spletni strani www.sodrazica.si.
 
9. Sredstva bodo upravičencem dodeljena z odločbo direktorja občinske uprave, ki bo izdana najkasneje v 30 dneh od prejema popolne vloge. Postopek javnega razpisa opravi razpisna komisija, ki jo imenuje župan. Razpisna komisija ob pregledu vlog, prispelih na razpis za sofinanciranje, izloči vloge za programe oz. projekte, ki niso v interesu Občine Sodražica ter tiste programe in projekte, ki se sofinancirajo iz drugih postavk proračuna Občine Sodražica.
 
10. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Sodražica sklenil pogodbo o sofinanciranju.
  
Številka: 093-1/19
Datum: 01. 03. 2019             
                                                                                                                                                                                                               Župan Občine Sodražica
                                                                                         Blaž Milavec l.r.

Javni razpisi

RAZPIS ZA POKROVITELJSTVO OBČINE SODRAŽICA ZA LETO 2019

Datum objave: 1. 3. 2019 8:00
Rok oddaje: 31. 7. 2019 8:00
Številka: 419-2/19

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 16/2015) in Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2019, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Sodražica na 3. redni seji dne 28. 02. 2019, objavlja Občina Sodražica
 
RAZPIS ZA POKROVITELJSTVO OBČINE SODRAŽICA ZA LETO 2019
 
1. Proračunska sredstva Občine Sodražica za pokroviteljstvo se dodeljujejo upravičencem v skladu s Pravilnikom o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Sodražica.
 
2. Upravičenci do proračunskih sredstev po tem razpisu so:
-       fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v občini;
-       fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če projekt organizirajo na območju občine;
-       fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če je njihov projekt, ki je organiziran izven občine, pomemben za občino ali za širšo skupnost.
 
Posamezna fizična ali pravna oseba je praviloma v okviru istega razpisa le enkrat upravičena do proračunskih sredstev po tem pravilniku.
 
3. Predmet sofinanciranja je pokroviteljstvo prireditev, dogodkov, potovanj oziroma ekskurzij, različnih dejavnosti, priprav in izdaj knjig ali drugih publikacij oziroma zvočnih ali slikovnih posnetkov, priprav in izdelav snovnih ali nesnovnih stvari ali izvedb drugih projektov (v nadaljevanju: projekti), ki so v organizaciji fizičnih ali pravnih oseb na različnih nivojih. Sofinanciralo se bo projekte, ki bodo potekali od 01. 01. do 31. 12. 2019.
 
Sredstva se bodo dodelila upravičencem v okviru razpoložljivih sredstev za sofinanciranje projektov:
-       ki promovirajo občino, njene prebivalce in kraje oziroma širijo njene razvojne potenciale;
-       ki utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote (demokratične vrednote, človekove pravice, in druga temeljna načela, zapisana v statutu občine in Ustavi Republike Slovenije ter prispevajo k vzpodbujanju medčloveškega sožitja in dialoga in k ohranjanju naše naravne, kulturne, verske in narodnostne dediščine ter izročila);
-       ki so socialne, izobraževalne, kulturne, glasbene, umetniške, turistične, športne, humanitarne, veteranske in podobne narave;
-       ki vzpodbujajo prostovoljstvo in udeleževanje v skupinah samopomoči oziroma organiziranega sistema zaščite in varstva narave, ljudi in premoženja oziroma izobraževanja in usposabljanja na teh področjih;
-       ki so neposredno vezana na gostovanje skupin s sosednih krajev in drugod iz Slovenije ter iz tujine, zlasti še na dejavnost slovenskih zamejskih in zdomskih društev;
-       ki so neposredno vezana na medobčinsko, medregijsko in mednarodno sodelovanje;
-       ki jih organizirajo mladi ali so namenjene mladim;
-       ki utrjujejo spoznavanje, sodelovanje in druženje med družbeno aktivnimi občani;
-       ki so neposredno namenjena plačilu stroškov sprejema in pogostitve ob pomembnejših jubilejih, obiskih in drugih priložnosti oziroma pomoč pri tem.
 
Projekti, ki se sofinancirajo iz proračuna občine po drugih razpisih, ne morejo pridobiti sredstev po tem pravilniku.
 
4. Pri vrednotenju in ocenjevanju vlog prijaviteljev bo komisija upoštevana predvsem:
-       pomen projekta za občino oz. občane občine Sodražica,
-       cilje ter namene projekta, ki so jasno opredeljeni,
-       promocijski učinek za občino,
-       tradicionalnost,
-       inovativnost in izvirnost (programi in projekti neposredno ne posnemajo že izvedenih programov in projektov ter vsebujejo drugačen pristop),
-       kakovost in izvedljivost projekta,
-       medobčinski, medregijski in mednarodni pomen podprtega projekta ter vzajemnost,
-       organizacijsko, strokovno in finančno zahtevnost projekta,
-       sorazmernost s sofinanciranjem primerljivih projektov,
-       vključenost občanov oz. druge zainteresirane javnosti v projekt ,
-       dosedanje sodelovanje prijaviteljev pri drugih aktivnostih, katerih (so)organizator je občina.
 
O odobritvi vlog, ki bodo presegala zaprošena sredstva 1.000 EUR in ki bodo po mnenju komisije tudi utemeljena, na njen predlog odloča Občinski svet Občine Sodražica s sklepom. Občinski svet Občine Sodražica odloči tudi v okviru katere postavke se zagotovijo odobrena sredstva.
 
5. Višina prvega razpisa znaša 3.500 EUR, finančna sredstva pa so zajeta na proračunski postavki: 4120009 - Tekoči transferi nepr. org. in ustanovam - POKROVITELJSTVO; višina razpisa pokroviteljstva športa znaša 4.800 EUR - finančna sredstva so zajeta na proračunski postavki: 4120014 - Tekoči transferi nepr. org. in ustanovam - POKROVITELJSTVO ŠPORT.
 
6. Na razpis za dodelitev sredstev se vlagatelji prijavijo z razpisnim obrazcem, ki je na voljo sedežu Občine Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, in na spletni strani www.sodrazica.si. Dodatne informacije lahko dobite tudi na telefonski številki 01/83 66 075 pri Petri Marn.
 
7. Rok in način prijave: Upoštevane bodo vse pisne prijave na originalnih obrazcih z vsemi zahtevanimi prilogami, ki bodo prispele na sedež občine. Prijave morajo biti oddane v zaprtih ovojnicah, v zgornjem levem kotu mora biti napisan naslov pošiljatelja, v spodnjem desnem kotu pa naslov: OBČINA SODRAŽICA, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica in pripis 'NE ODPIRAJ! - POKROVITELJSTVO 2019'.
 
Razpis je odprt do 31. 07. 2019 oz. do porabe sredstev. Odpiranje vlog bo potekalo na podlagi prispelih vlog, vsak prvi in tretji torek v mesecu.
 
8. Sredstva bodo upravičencem dodeljena s sklepom župana. Postopek javnega razpisa opravi razpisna komisija, ki jo imenuje župan. Razpisna komisija ob pregledu vlog, prispelih na razpis za sofinanciranje, izloči vloge za programe oz. projekte, ki niso v interesu Občine Sodražica ter tiste programe in projekte, ki se sofinancirajo iz drugih postavk proračuna Občine Sodražica.
 
9. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Sodražica sklenil pogodbo o sofinanciranju.
 
Številka: 419-2/19
Datum: 01. 03. 2019               
                                                                                                                                                                                                               Župan Občine Sodražica
                                                                                         Blaž Milavec l.r.

Javni razpisi

Razpis Hydrovoda d.o.o.o

Datum objave: 15. 2. 2019 7:00
Rok oddaje: 25. 2. 2019 23:59
Številka:

Podjetje Hydrovod d.o.o. išče sodelavca/ko na delovnem mestu monter m/ž. Delovno razmerje bodo sklenili za nedoločen čas s poskusno dobo šestih mesecev. Pričakujejo kandidate/ke s srednjo poklicno izobrazbo smeri strojništva in obdelave kovin, gradbeništva ali druge ustrezne smeri, ki imajo vozniški izpit B kategorije, 6 mesecev delovnih izkušenj, zaželeno je poznavanje osnov varjenja.
Več informacij na https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prosta_delovna_mesta ali na telefonski št. 01 8938 183 ali osebno pri Heleni Knavs.
Prijavo oddajte do vključno 25. 2. 2019 po pošti na naslov Hydrovod d.o.o., Ljubljanska c. 38, 1330 Kočevje, osebno - v tajništvu podjetja ali na elektronski naslov helena.knavs@hydrovod.si.

Javni pozivi

Javni poziv za imenovanje vaških odborov

Datum objave: 28. 1. 2019 7:00
Rok oddaje: 15. 3. 2019 23:59
Številka: 032-1/19

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi 5. člena Odloka o vaških odborih (Ur. l. RS št. 76/11) objavlja naslednji
 
JAVNI POZIV
Pozivamo občane, društva, politične stranke in druge organizacije, da posredujejo predloge kandidatov za člane posameznih vaških odborov za mandatno obdobje 2018 - 2022.
 
Predlogi morajo vsebovati ime in priimek predlaganega, naslov njegovega stalnega prebivališča in pisno soglasje posameznega predlaganega kandidata.
 
Posamezniki bodo glede na kraj stalnega prebivališča imenovani v naslednje vaške odbore in krajevni odbor:
-      Vaški odbor Globel za območje naselja Globel,
-      Vaški odbor Podklanec za območje naselij Podklanec, Novi Pot, Kotel in Brlog-del,
-      Vaški odbor Gora za območje naselij Betonovo, Kračali, Kržeti, Janeži in Petrinci,
-      Vaški odbor Žimarice za območje naselja Žimarice,
-      Vaški odbor Zamostec za območje naselij Zamostec, Sinovica in Preska,
-      Vaški odbor Vinice za območje naselja Vinice,
-      Vaški odbor Lipovšica za območje naselij Male Vinice, Ravni Dol, Travna Gora, Lipovšica in Nova Štifta,
-      Vaški odbor Zapotok za območje naselja Zapotok,
-      Krajevni odbor Sodražica za območje naselij Sodražica in Jelovec.
 
Vsak vaški odbor sestavljajo najmanj trije člani in največ toliko članov, kolikor naselij obsega posamezni vaški odbor. Krajevni odbor sestavlja sedem članov. Komisija zagotovi, da predlog kandidatov upošteva enakomerno vključenost kandidatov iz vseh naselij ali njihovih delov, ki sestavljajo območje posameznega vaškega odbora.
Mandat članov vaškega odbora je vezan na mandat članov občinskega sveta.
Funkcija člana vaškega odbora je častna.
 
Predlogi morajo biti pisni, poslani po pošti na naslov Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, ali po elektronski pošti na naslov obcina@sodrazica.si oziroma podani na sedežu Občine ustno na zapisnik, in sicer najkasneje do 15. 03. 2019.
 
S posameznim predlogom se lahko predlaga največ toliko kandidatov, kolikor je mest za člane vaškega odbora. Predlogi, ki ne bodo upoštevali pogojev javnega razpisa, ne bodo upoštevani.
 
 
Sodražica, 28. 1. 2019
Številka: 032-1/19
 
 
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
   Zvonko Janež l.r.

Javni pozivi

JAVNI POZIV za posredovanje predlogov za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica

Datum objave: 7. 1. 2019 7:00
Rok oddaje: 14. 1. 2019 10:00
Številka: 041-4/18

Skladno s 13. členom Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica (Ur. l. RS št. 78/99, 85/02, 63/08, 75/10, 72/17, 67/18) Občina Sodražica objavlja
  
JAVNI POZIV za posredovanje predlogov za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica.
 
Občina Sodražica poziva člane občinskega sveta, politične stranke ter občane občine Sodražica, da podajo svoje predloge za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica.
 
Svet zavoda sestavljajo:

trije predstavniki ustanovitelja,
pet predstavnikov delavcev zavoda,
trije predstavniki staršev.

Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet izmed članov občinskega sveta, članov občinske uprave oziroma občanov posameznih naselij šolskega okoliša.
 
Prednost pri imenovanju imajo kandidati, ki poznajo področje dela Javnega zavoda in so pripravljeni zastopati interese lokalne skupnosti v svetu zavoda.
 
Skladno s Statutom Občine Sodražica (Ur. l. RS št. 32/11) in Poslovnikom Občinskega sveta Občine Sodražica (Ur. l. RS št. 32/11, 29/18) prispele predloge obravnava Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju: KMVVI) in poda predlog imenovanj Občinskemu svetu. KMVVI pri tem ni zavezana, da v svoj predlog Občinskemu svetu vključi prijavljene kandidate.
 
Predstavnike občine v svetu zavoda na predlog KMVVI imenuje Občinski svet. 
 
Mandat člana sveta traja štiri leta in začne teči s potrditvijo mandatov na konstitutivni seji sveta zavoda. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena oz. imenovana le dvakrat zaporedoma.
 
Predlog za imenovanje, ki vsebuje ime in priimek, rojstni datum in naslov stalnega prebivališča kandidata, skupaj z izjavo kandidata o strinjanju s kandidaturo ter predstavitev dela predstavnika v svetu zavoda in navedbo morebitnih referenc predstavljanja oziroma zastopanja v podobnih organih oz. s področja delovanja zavoda, v katerega se imenuje predstavnik,  posredujte na naslov:
Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica ali na e-naslov: obcina@sodrazica.si , vsakokrat s pripisom: 'predlog - svet šole'.
 
Upoštevani bodo predlogi s potrebnimi podatki in soglasjem kandidata, ki bodo na sedež Občine (po pošti, e-pošti ali osebno) prispeli najkasneje do 14. 1. 2019 do 10. ure.
 
Datum: 7. 1. 2019
Številka: 041-4/18
 
Župan Občine Sodražicamag. Blaž Milavec l. r.

Javni pozivi

JAVNI POZIV za posredovanje predlogov za imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet Javnega zavoda Lekarna Ribnica

Datum objave: 7. 1. 2019 7:00
Rok oddaje: 14. 1. 2019 10:00
Številka: 041-1/18

Skladno s 9. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ribnica (Ur. l. RS št. 88/01, 86/13, 47/16) Občina Sodražica objavlja
  
JAVNI POZIV za posredovanje predlogov za imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet Javnega zavoda Lekarna Ribnica.
 
Občina Sodražica poziva člane občinskega sveta, politične stranke ter občane občine Sodražica, da podajo svoje predloge za imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet Javnega zavoda Lekarna Ribnica.
 
Svet zavoda sestavljajo

trije predstavniki ustanoviteljev, in sicer po en predstavnik iz Občine Ribnica, Loški Potok in Sodražica,
en predstavnik delavcev zavoda,
en predstavnik ZZZS.

 
Prednost pri imenovanju imajo kandidati, ki poznajo področje dela Javnega zavoda in so pripravljeni zastopati interese lokalne skupnosti v svetu zavoda.
 
Skladno s Statutom Občine Sodražica (Ur. l. RS št. 32/11) in Poslovnikom Občinskega sveta Občine Sodražica (Ur. l. RS št. 32/11, 29/18) prispele predloge obravnava Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju: KMVVI) in poda predlog imenovanj Občinskemu svetu. KMVVI pri tem ni zavezana, da v svoj predlog Občinskemu svetu vključi prijavljene kandidate.
 
Predstavnike občine v svetu zavoda na predlog KMVVI imenuje Občinski svet. 
 
Mandat člana sveta traja štiri leta in začne teči s potrditvijo mandatov na konstitutivni seji sveta zavoda. Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana oziroma izvoljena za člana sveta.
 
Predlog za imenovanje, ki vsebuje ime in priimek, rojstni datum in naslov stalnega prebivališča kandidata, skupaj z izjavo kandidata o strinjanju s kandidaturo ter predstavitev dela predstavnika v svetu zavoda in navedbo morebitnih referenc predstavljanja oziroma zastopanja v podobnih organih oz. s področja delovanja zavoda, v katerega se imenuje predstavnik,  posredujte na naslov:
Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica ali na e-naslov: obcina@sodrazica.si , vsakokrat s pripisom: 'predlog - svet lekarne'.
 
Upoštevani bodo predlogi s potrebnimi podatki in soglasjem kandidata, ki bodo na sedež Občine (po pošti, e-pošti ali osebno) prispeli najkasneje do 14. 1. 2019 do 10. ure.
 
 
Datum: 7. 1. 2019
Številka: 041-1/18
 
Župan Občine Sodražic
mag. Blaž Milavec l. r.

 

Arhiv