Razpisi

Javni razpisi

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za organizacijo prireditev posebnega pomena v letu 2020

Datum objave: 13. 2. 2020 14:00
Rok oddaje: 5. 3. 2020 10:00
Številka: 410-3/20

Občina Sodražica na podlagi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2020 (Uradni list RS, št. 77/2019) in 217. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) objavlja Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za organizacijo prireditev posebnega pomena v letu 2020.
 
Celoten razpis in razpisna dokumentacija sta objavljeni v priponki.Javni razpisi

Obvestilo o javnem razpisu P7 2020 - Mikrokrediti

Datum objave: 11. 2. 2020 8:00
Rok oddaje: 17. 2. 2020 23:59
Številka: -

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je 7. 2. 2020 v Uradnem listu RS št. 8/2020 objavil javni razpis P7 2020 - Mikrokrediti, katerega razpisuje iz sredstev Sklada skladov SID BANKE. Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro in malim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje.
 
Mikrokredit v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR mikro in malim podjetjem omogoča poleg enostavnejših in hitrejših postopkov pridobitve kredita, tudi dostop pod zelo ugodnimi pogoji, ki so še posebej izraženi v: 
•             nižjih zahtevah po zavarovanju (5 menic podjetja)
•             nižji obrestni meri (6-mesečni EURIBOR + 0,8 %)
•             ročnosti kredita do 60 mesecev
•             možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev
•             kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR
•             stroški kredita se NE zaračunavajo
 
SPS podjetjem želi neposredno zagotoviti ugodne vire financiranja za tekoče poslovanje in investicijska vlaganja, kar bo omogočilo hitrejši razvoj in nadaljnjo rast mikro, malih in start up podjetij.
 
 
Na razpis P7 2020 - Mikrokrediti se lahko prijavijo:
•             mikro in mala podjetja organizirana kot samostojni podjetnik ali gospodarska družba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in ima vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas
•             zagonsko podjetje oz. start up, ki je pravna oseba, ima v celoti razvit produkt ali storitev za začetek serijske proizvodnje, posluje najmanj 6 mesecev in največ 5 let, ima najmanj enega zaposlenega ter ima potencial rasti. 
 
Vloge lahko podjetja oddajo elektronsko preko ePortala na SPS na dva prijavna roka, in sicer: 17.02 in 27.02.2020 za upravičene stroške, ki so natančno definirani v javnem razpisu.


Javni pozivi

VAVČER ZA PROTOTIPIRANJE

Datum objave: 4. 2. 2020 0:00
Rok oddaje: 31. 3. 2023 0:00
Številka:

Namen in cilj vavčerja je zagotoviti možnost izdelave prototipa (v fizični ali digitalni obliki) novega izdelka ali storitve z namenom validacije poslovne ideje.
Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov povezanih z izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa.
Upravičeni stroški in višina subvencije: Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški storitev zunanjih izvajalcev za izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa (dizajn, načrt, programiranje, izdelava, testiranje).
Več informacij v prilogi.
Pozivna dokumentacija in povezava do e-portala sps: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=100
BREZPLAČNA POMOČ pri pripravi vloge: RC Kočevje Ribnica, SPOT Svetovanje JV Slovenija, marija.bauman@rc-kocevjeribnica.si, tel. 041 759 762
Vprašanja glede vavčerjev : vavcer@podjetniskisklad.si.
Odgovori in vprašanja so objavljeni na spletni strani SPS.
!! NE POZABITE na ostalih - 13 VAVČERJEV, do katerih dostopate na povezavi: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi ali spletni strani Razvojnega centra Kočevje Ribnica d.o.o. http://rc-kocevjeribnica.si/category/aktualno/page/2/Javni pozivi

JAVNI POZIV za podajo predlogov za odgovornega urednika, uredniškega odbora in članov programskega sveta Suhorobarja za mandatno obdobje 2020 - 2024

Datum objave: 3. 2. 2020 7:00
Rok oddaje: 20. 2. 2020 23:59
Številka: 030-2/20

Skladno z Odlokom o občinskem glasilu Suhorobar (Ur. l. RS št. 64/04, 53/07, 104/09) za redno izhajanje občinskega glasila in njegovo programsko zasnovo skrbijo uredništvo in programski svet. 
 
Uredništvo sestavljajo odgovorni urednik in člani, lahko pa tudi namestnik odgovornega urednika. Naloga uredništva je izvajanje uredniške politike v skladu s programsko zasnovo, za kar je odgovoren odgovorni urednik.
 
Delo odgovornega urednika obsega: pregled dostavljenega gradiva, dogovor z avtorjem člankov o morebitnih spremembah ter o fotografski ali grafični opremi člankov, kontaktiranje z avtorji, priprava tekstov za lektorja, priprava tekstov za tisk, priprava slikovnega materiala, postavitev strani, določitev rokov - oddajanje gradiva, tiskarna, izid glasila, odločanje o objavi spornih člankov, spremljanje dogajanja v občini in izven nje ter izbor tem, skrb za vsebinsko in vizualno aktualnost glasila, celoten pregled nad glasilom, vodenje uredništva, sklicevanje sej programskega sveta, drugo.
 
Delo ostalih članov uredništva obsega: pisanje člankov, spremljanje dogajanja v občini in izven nje ter izbor tem, sodelovanje z urednikom in drugimi člani, udeleževanje uredniških sej, drugo.
 
Programsko zasnovo glasila oblikuje programski svet. Člane programskega sveta sestavljajo člani iz različnih segmentov družbenega življenja lokalne skupnosti.
 
Odgovornega urednika, člane uredništva in člane programskega sveta imenuje občinski svet na predlog župana za obdobje štirih let.
 
Občina Sodražica poziva zainteresirano javnost, da svoje predloge za:

 • - kandidata za urednika, 
 • - člana uredniškega odbora,
 • - člana programskega sveta.

 
Predlog naj vsebuje:
1. Navedbo za katero funkcijo se kandidata predlaga (urednik, član uredniškega odbora, član programskega sveta).
 
2. Podatke kandidata: Ime, priimek in naslov stalnega prebivališča  predlaganega kandidata, telefonsko številko oz. e-mail ter soglasje kandidata. 
 
3. Kandidat za urednika predloži tudi opis dosedanjih izkušenj, v povezavi z novinarstvom oz. uredniškim delom.
 
V pozivu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.
 
Vaše predloge posredujte najkasneje do 20. 2. 2020 na naslov:
Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica ali na: obcina@sodrazica.si
 
ŽUPAN OBČINE SODRAŽICA:
mag. Blaž Milavec l.r.


Javni pozivi

JAVNI POZIV za predlaganje kandidatov v Svet za varnost občanov Občine Sodražica

Datum objave: 3. 2. 2020 7:00
Rok oddaje: 20. 2. 2020 23:59
Številka: 223-1/20

Občina Sodražica je z Odlokom o ustanovitvi Sveta za varnost občanov Občine Sodražica (Ur. l. RS št. 109/11) ustanovila Svet, ki naj bi kot organ župana in občinskega sveta opravljal naloge, ki so usmerjene k zagotavljanju večje splošne varnosti občanov, spodbujanju in vplivanju občanov na varnostno organiziranje, aktivnemu spremljanju, preprečevanju in odpravljanju različnih asocialnih pojavnosti in preventivnemu delovanju občine, drugih javnih ustanov in občanov. 
 
Svet za varnost občanov skrbi za razvijanje, uveljavljanje in zagotavljanje navodil in predpisov ter izvajanje ukrepov, ki prispevajo k večji varnosti, osveščenosti, medsebojni povezanosti ter pomoči na naslednjih področjih:

 • - varnosti, preventive in reševanje problematike na področju kriminalitete in drugih odklonskih pojavov,
 • - javnega reda in miru,
 • - na drugih področjih, ki neposredno ali posredno vplivajo na varnost občanov.

 
Skladno z odlokom ima Svet dvanajst stalnih članov. Mandat članov traja štiri leta.
Člani Sveta za varnost občanov pa so: župan, podžupan, direktor občinske uprave, ravnatelj OŠ, dva člana Občinskega sveta, komandir Policijske postaje, predstavnik Medobčinske uprave, predstavnik ZD Ribnica, predstavnik CSD Ribnica in dva predstavnika civilne družbe in občanov.
 
Občina Sodražica poziva zainteresirano javnost, da poda svoje predloge za predstavnika civilne družbe in občanov v Svetu za varnost občanov.
 
V pozivu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.
 
Predlog naj vsebuje podatke kandidata: Ime, priimek in naslov stalnega prebivališča predlaganega kandidata, telefonsko številko oz. e-mail kandidata ter soglasje kandidata. 
Vaše predloge posredujte najkasneje do 20. 2. 2020 na naslov:
Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica ali na: obcina@sodrazica.si
 
Predsednik KMVVI
Zvonko Janež l.r.


Javni razpisi

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DRUGIH DRUŠTVENIH DEJAVNOSTI V OBČINI SODRAŽICA ZA LETO 2020

Datum objave: 24. 1. 2020 8:15
Rok oddaje: 24. 4. 2020 12:00
Številka: 093-2/20

Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, na podlagi Pravilnika za vrednotenje ter sofinanciranje drugih društvenih dejavnosti v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 41/2008 in 17/2014), objavlja
RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DRUGIH DRUŠTVENIH DEJAVNOSTI V OBČINI SODRAŽICA ZA LETO 2020.
Celoten razpis in razpisna dokumentacija sta objavljeni v priponki.Javni razpisi

JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sodražica za leto 2020

Datum objave: 24. 1. 2020 7:40
Rok oddaje: 24. 2. 2020 10:00
Številka: 610-1/20

Občina Sodražica objavlja na podlagi 104. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/2007-UPB1, 56/2008, 4/2010, 20/2011, 111/2013, 68/2016 in 61/2017) in Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 14/2008, 17/2014 in 93/2014) JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sodražica za leto 2020.
Celoten razpis in razpisna dokumentacija sta objavljeni v priponki.Javni razpisi

JAVNI RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za izobraževanje odraslih za leto 2020

Datum objave: 24. 1. 2020 7:35
Rok oddaje: 14. 2. 2020 10:00
Številka: 604-1/20

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007 - uradno prečiščeno besedilo, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012 - ZUJF in 14/2015 - ZUUJFO) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/2007, 61/2008, 99/2009-ZIPRS1011, 3/2013 in 81/16) Občina Sodražica objavlja JAVNI RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za izobraževanje odraslih za leto 2020
Celoten razpis in razpisna dokumentacija sta objavljeni v priponki.Javni razpisi

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za varstvo narave in okolja v Občini Sodražica za leto 2020

Datum objave: 24. 1. 2020 7:30
Rok oddaje: 25. 2. 2020 10:00
Številka: 356-1/20

Občina Sodražica na podlagi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2020 (Uradni list RS, št. 77/2019) in 217. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) objavlja  javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za varstvo narave in okolja v Občini Sodražica za leto 2020.
Celoten razpis in razpisna dokumentacija sta objavljeni v priponki.Javni razpisi

JAVNI RAZPIS ZA POKROVITELJSTVO OBČINE SODRAŽICA ZA LETO 2020

Datum objave: 10. 1. 2020 13:15
Rok oddaje: 31. 8. 2020 23:59
Številka: 419-1/20

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 16/2015) in Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2020 (Ur. l. RS, št. 77/2019) objavlja Občina Sodražica
 
JAVNI RAZPIS ZA POKROVITELJSTVO OBČINE SODRAŽICA ZA LETO 2020
 
1. Proračunska sredstva Občine Sodražica za pokroviteljstvo se dodeljujejo upravičencem v skladu s Pravilnikom o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Sodražica. 
 
2. Upravičenci do proračunskih sredstev po tem razpisu so: 

 1. fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v občini;
 2. fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če projekt organizirajo na območju občine;
 3. fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če je njihov projekt, ki je organiziran izven občine, pomemben za občino ali za širšo skupnost.

 
Posamezna fizična ali pravna oseba je praviloma v okviru istega razpisa le enkrat upravičena do proračunskih sredstev po tem pravilniku. 
 
3. Predmet sofinanciranja je pokroviteljstvo prireditev, dogodkov, potovanj oziroma ekskurzij, različnih dejavnosti, priprav in izdaj knjig ali drugih publikacij oziroma zvočnih ali slikovnih posnetkov, priprav in izdelav snovnih ali nesnovnih stvari ali izvedb drugih projektov (v nadaljevanju: projekti), ki so v organizaciji fizičnih ali pravnih oseb na različnih nivojih. Sofinanciralo se bo projekte, ki bodo potekali od 01. 01. do 31. 12. 2020. 
 
Sredstva se bodo dodelila upravičencem v okviru razpoložljivih sredstev za sofinanciranje projektov: 

 1. ki promovirajo občino, njene prebivalce in kraje oziroma širijo njene razvojne potenciale;
 2. ki utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote (demokratične vrednote, človekove pravice, in druga temeljna načela, zapisana v statutu občine in Ustavi Republike Slovenije ter prispevajo k vzpodbujanju medčloveškega sožitja in dialoga in k ohranjanju naše naravne, kulturne, verske in narodnostne dediščine ter izročila);
 3. ki so socialne, izobraževalne, kulturne, glasbene, umetniške, turistične, športne, humanitarne, veteranske in podobne narave;
 4. ki vzpodbujajo prostovoljstvo in udeleževanje v skupinah samopomoči oziroma organiziranega sistema zaščite in varstva narave, ljudi in premoženja oziroma izobraževanja in usposabljanja na teh področjih;
 5. ki so neposredno vezana na gostovanje skupin s sosednih krajev in drugod iz Slovenije ter iz tujine, zlasti še na dejavnost slovenskih zamejskih in zdomskih društev;
 6. ki so neposredno vezana na medobčinsko, medregijsko in mednarodno sodelovanje;
 7. ki jih organizirajo mladi ali so namenjene mladim;
 8. ki utrjujejo spoznavanje, sodelovanje in druženje med družbeno aktivnimi občani;
 9. ki so neposredno namenjena plačilu stroškov sprejema in pogostitve ob pomembnejših jubilejih, obiskih in drugih priložnosti oziroma pomoč pri tem.

 
Projekti, ki se sofinancirajo iz proračuna občine po drugih razpisih, ne morejo pridobiti sredstev po tem pravilniku. 
 
4. Pri vrednotenju in ocenjevanju vlog prijaviteljev bo komisija upoštevana predvsem:

 1. pomen projekta za občino oz. občane občine Sodražica,
 2. cilje ter namene projekta, ki so jasno opredeljeni,
 3. promocijski učinek za občino,
 4. tradicionalnost,
 5. inovativnost in izvirnost (programi in projekti neposredno ne posnemajo že izvedenih programov in projektov ter vsebujejo drugačen pristop),
 6. kakovost in izvedljivost projekta,
 7. medobčinski, medregijski in mednarodni pomen podprtega projekta ter vzajemnost,
 8. organizacijsko, strokovno in finančno zahtevnost projekta,
 9. sorazmernost s sofinanciranjem primerljivih projektov,
 10. vključenost občanov oz. druge zainteresirane javnosti v projekt ,
 11. dosedanje sodelovanje prijaviteljev pri drugih aktivnostih, katerih (so)organizator je občina.

 
O odobritvi vlog, ki bodo presegala zaprošena sredstva 1.000,00 EUR in ki bodo po mnenju komisije tudi utemeljena, na njen predlog odloča Občinski svet Občine Sodražica s sklepom. Občinski svet Občine Sodražica odloči tudi v okviru katere postavke se zagotovijo odobrena sredstva.
 
5. Višina prvega razpisa znaša 5.000,00 EUR, finančna sredstva pa so zajeta na proračunski postavki: 4120009 - Tekoči transferi nepr. org. in ustanovam - POKROVITELJSTVO; višina razpisa pokroviteljstva športa znaša 5.000,00 EUR - finančna sredstva so zajeta na proračunski postavki: 4120014 - Tekoči transferi nepr. org. in ustanovam - POKROVITELJSTVO ŠPORT. 
 
6. Na razpis za dodelitev sredstev se vlagatelji prijavijo z razpisnim obrazcem, ki je na voljo sedežu Občine Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, in na spletni strani www.sodrazica.si. Dodatne informacije lahko dobite tudi na telefonski številki 01/83 66 075 pri Petri Marn. 
 
7. Rok in način prijave: Upoštevane bodo vse pisne prijave na originalnih obrazcih z vsemi zahtevanimi prilogami, ki bodo prispele na sedež občine. Prijave morajo biti oddane v zaprtih ovojnicah, v zgornjem levem kotu mora biti napisan naslov pošiljatelja, v spodnjem desnem kotu pa naslov: OBČINA SODRAŽICA, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica in pripis 'NE ODPIRAJ! - POKROVITELJSTVO 2020'.
 
Javni razpis je odprt do 31. 08. 2020 oz. do porabe sredstev. Odpiranje vlog bo potekalo na podlagi prispelih vlog, vsak prvi in tretji torek v mesecu. 
 
8. Sredstva bodo upravičencem dodeljena s sklepom župana. Postopek javnega razpisa opravi razpisna komisija, ki jo imenuje župan. Razpisna komisija ob pregledu vlog, prispelih na razpis za sofinanciranje, izloči vloge za programe oz. projekte, ki niso v interesu Občine Sodražica ter tiste programe in projekte, ki se sofinancirajo iz drugih postavk proračuna Občine Sodražica.
 
9. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Sodražica sklenil pogodbo o sofinanciranju.
 
Številka: 419-/120
Datum: 10. 01. 2020               
                                                                                                                                                           
Župan Občine Sodražica 
Mag. Blaž Milavec l.r. 

Arhiv