Razpisi

Javni razpisi

Razpis Hydrovoda d.o.o.o

Datum objave: 15. 2. 2019 7:00
Rok oddaje: 25. 2. 2019 23:59
Številka:

Podjetje Hydrovod d.o.o. išče sodelavca/ko na delovnem mestu monter m/ž. Delovno razmerje bodo sklenili za nedoločen čas s poskusno dobo šestih mesecev. Pričakujejo kandidate/ke s srednjo poklicno izobrazbo smeri strojništva in obdelave kovin, gradbeništva ali druge ustrezne smeri, ki imajo vozniški izpit B kategorije, 6 mesecev delovnih izkušenj, zaželeno je poznavanje osnov varjenja.
Več informacij na https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prosta_delovna_mesta ali na telefonski št. 01 8938 183 ali osebno pri Heleni Knavs.
Prijavo oddajte do vključno 25. 2. 2019 po pošti na naslov Hydrovod d.o.o., Ljubljanska c. 38, 1330 Kočevje, osebno - v tajništvu podjetja ali na elektronski naslov helena.knavs@hydrovod.si.

Javni pozivi

Javni poziv za imenovanje vaških odborov

Datum objave: 28. 1. 2019 7:00
Rok oddaje: 15. 3. 2019 23:59
Številka: 032-1/19

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi 5. člena Odloka o vaških odborih (Ur. l. RS št. 76/11) objavlja naslednji
 
JAVNI POZIV
Pozivamo občane, društva, politične stranke in druge organizacije, da posredujejo predloge kandidatov za člane posameznih vaških odborov za mandatno obdobje 2018 - 2022.
 
Predlogi morajo vsebovati ime in priimek predlaganega, naslov njegovega stalnega prebivališča in pisno soglasje posameznega predlaganega kandidata.
 
Posamezniki bodo glede na kraj stalnega prebivališča imenovani v naslednje vaške odbore in krajevni odbor:
-      Vaški odbor Globel za območje naselja Globel,
-      Vaški odbor Podklanec za območje naselij Podklanec, Novi Pot, Kotel in Brlog-del,
-      Vaški odbor Gora za območje naselij Betonovo, Kračali, Kržeti, Janeži in Petrinci,
-      Vaški odbor Žimarice za območje naselja Žimarice,
-      Vaški odbor Zamostec za območje naselij Zamostec, Sinovica in Preska,
-      Vaški odbor Vinice za območje naselja Vinice,
-      Vaški odbor Lipovšica za območje naselij Male Vinice, Ravni Dol, Travna Gora, Lipovšica in Nova Štifta,
-      Vaški odbor Zapotok za območje naselja Zapotok,
-      Krajevni odbor Sodražica za območje naselij Sodražica in Jelovec.
 
Vsak vaški odbor sestavljajo najmanj trije člani in največ toliko članov, kolikor naselij obsega posamezni vaški odbor. Krajevni odbor sestavlja sedem članov. Komisija zagotovi, da predlog kandidatov upošteva enakomerno vključenost kandidatov iz vseh naselij ali njihovih delov, ki sestavljajo območje posameznega vaškega odbora.
Mandat članov vaškega odbora je vezan na mandat članov občinskega sveta.
Funkcija člana vaškega odbora je častna.
 
Predlogi morajo biti pisni, poslani po pošti na naslov Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, ali po elektronski pošti na naslov obcina@sodrazica.si oziroma podani na sedežu Občine ustno na zapisnik, in sicer najkasneje do 15. 03. 2019.
 
S posameznim predlogom se lahko predlaga največ toliko kandidatov, kolikor je mest za člane vaškega odbora. Predlogi, ki ne bodo upoštevali pogojev javnega razpisa, ne bodo upoštevani.
 
 
Sodražica, 28. 1. 2019
Številka: 032-1/19
 
 
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
   Zvonko Janež l.r.

Javni pozivi

JAVNI POZIV za posredovanje predlogov za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica

Datum objave: 7. 1. 2019 7:00
Rok oddaje: 14. 1. 2019 10:00
Številka: 041-4/18

Skladno s 13. členom Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica (Ur. l. RS št. 78/99, 85/02, 63/08, 75/10, 72/17, 67/18) Občina Sodražica objavlja
  
JAVNI POZIV za posredovanje predlogov za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica.
 
Občina Sodražica poziva člane občinskega sveta, politične stranke ter občane občine Sodražica, da podajo svoje predloge za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica.
 
Svet zavoda sestavljajo:

trije predstavniki ustanovitelja,
pet predstavnikov delavcev zavoda,
trije predstavniki staršev.

Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet izmed članov občinskega sveta, članov občinske uprave oziroma občanov posameznih naselij šolskega okoliša.
 
Prednost pri imenovanju imajo kandidati, ki poznajo področje dela Javnega zavoda in so pripravljeni zastopati interese lokalne skupnosti v svetu zavoda.
 
Skladno s Statutom Občine Sodražica (Ur. l. RS št. 32/11) in Poslovnikom Občinskega sveta Občine Sodražica (Ur. l. RS št. 32/11, 29/18) prispele predloge obravnava Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju: KMVVI) in poda predlog imenovanj Občinskemu svetu. KMVVI pri tem ni zavezana, da v svoj predlog Občinskemu svetu vključi prijavljene kandidate.
 
Predstavnike občine v svetu zavoda na predlog KMVVI imenuje Občinski svet. 
 
Mandat člana sveta traja štiri leta in začne teči s potrditvijo mandatov na konstitutivni seji sveta zavoda. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena oz. imenovana le dvakrat zaporedoma.
 
Predlog za imenovanje, ki vsebuje ime in priimek, rojstni datum in naslov stalnega prebivališča kandidata, skupaj z izjavo kandidata o strinjanju s kandidaturo ter predstavitev dela predstavnika v svetu zavoda in navedbo morebitnih referenc predstavljanja oziroma zastopanja v podobnih organih oz. s področja delovanja zavoda, v katerega se imenuje predstavnik,  posredujte na naslov:
Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica ali na e-naslov: obcina@sodrazica.si , vsakokrat s pripisom: 'predlog - svet šole'.
 
Upoštevani bodo predlogi s potrebnimi podatki in soglasjem kandidata, ki bodo na sedež Občine (po pošti, e-pošti ali osebno) prispeli najkasneje do 14. 1. 2019 do 10. ure.
 
Datum: 7. 1. 2019
Številka: 041-4/18
 
Župan Občine Sodražicamag. Blaž Milavec l. r.

Javni pozivi

JAVNI POZIV za posredovanje predlogov za imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet Javnega zavoda Lekarna Ribnica

Datum objave: 7. 1. 2019 7:00
Rok oddaje: 14. 1. 2019 10:00
Številka: 041-1/18

Skladno s 9. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ribnica (Ur. l. RS št. 88/01, 86/13, 47/16) Občina Sodražica objavlja
  
JAVNI POZIV za posredovanje predlogov za imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet Javnega zavoda Lekarna Ribnica.
 
Občina Sodražica poziva člane občinskega sveta, politične stranke ter občane občine Sodražica, da podajo svoje predloge za imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet Javnega zavoda Lekarna Ribnica.
 
Svet zavoda sestavljajo

trije predstavniki ustanoviteljev, in sicer po en predstavnik iz Občine Ribnica, Loški Potok in Sodražica,
en predstavnik delavcev zavoda,
en predstavnik ZZZS.

 
Prednost pri imenovanju imajo kandidati, ki poznajo področje dela Javnega zavoda in so pripravljeni zastopati interese lokalne skupnosti v svetu zavoda.
 
Skladno s Statutom Občine Sodražica (Ur. l. RS št. 32/11) in Poslovnikom Občinskega sveta Občine Sodražica (Ur. l. RS št. 32/11, 29/18) prispele predloge obravnava Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju: KMVVI) in poda predlog imenovanj Občinskemu svetu. KMVVI pri tem ni zavezana, da v svoj predlog Občinskemu svetu vključi prijavljene kandidate.
 
Predstavnike občine v svetu zavoda na predlog KMVVI imenuje Občinski svet. 
 
Mandat člana sveta traja štiri leta in začne teči s potrditvijo mandatov na konstitutivni seji sveta zavoda. Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana oziroma izvoljena za člana sveta.
 
Predlog za imenovanje, ki vsebuje ime in priimek, rojstni datum in naslov stalnega prebivališča kandidata, skupaj z izjavo kandidata o strinjanju s kandidaturo ter predstavitev dela predstavnika v svetu zavoda in navedbo morebitnih referenc predstavljanja oziroma zastopanja v podobnih organih oz. s področja delovanja zavoda, v katerega se imenuje predstavnik,  posredujte na naslov:
Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica ali na e-naslov: obcina@sodrazica.si , vsakokrat s pripisom: 'predlog - svet lekarne'.
 
Upoštevani bodo predlogi s potrebnimi podatki in soglasjem kandidata, ki bodo na sedež Občine (po pošti, e-pošti ali osebno) prispeli najkasneje do 14. 1. 2019 do 10. ure.
 
 
Datum: 7. 1. 2019
Številka: 041-1/18
 
Župan Občine Sodražic
mag. Blaž Milavec l. r.

Javni pozivi

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE SAKRALNE DEDIŠČINE

Datum objave: 22. 10. 2018 0:00
Rok oddaje: 29. 10. 2018 11:00
Številka: 410-9/2018

Občina Sodražica objavlja javni poziv za sofinanciranje obnove sakralnih objektov, ki so vpisani v razvid sakralne dediščine, sofinanciranje gradnje sakralnih objektov, ki so nekoč že stali in bili kasneje porušeni, ter sofinaciranje nakupa opreme, za potrebe navedenih objektov.

Javni razpisi

Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica

Datum objave: 12. 9. 2018 7:00
Rok oddaje: 20. 9. 2018 23:59
Številka:

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki.

Javni pozivi

JAVNI POZIV ZA VLOŽITEV PREDLOGOV ZA IMENOVANJE OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE ZA MANDATNO OBDOBJE 2018-2022

Datum objave: 5. 9. 2018 7:00
Rok oddaje: 17. 9. 2018 23:59
Številka: 041-7/2018

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17) in skladno s 23. členom Statuta Občine Sodražica (Ur. l. RS št. 32/11) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja

JAVNI POZIV ZA VLOŽITEV PREDLOGOV ZA IMENOVANJE OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE ZA MANDATNO OBDOBJE 2018-2022

Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani občinske volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov.

Zakon o lokalih volitvah v 45. a členu opredeljuje volilne organe za lokalne volitve kot samostojne in neodvisne organe občin, pri čemer je funkcija članov volilnih odborov častna.

Članstvo v volilni komisiji in nadzornem odboru občine je nezdružljivo.

Predlog kandidature se posreduje Komisiji za mandatna vprašanja volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Sodražica in mora vsebovati najmanj: navedbo, na kaj se kandidatura nanaša, navedbo predlagatelja, osnovne podatke o kandidatu (ime, priimek, stalno bivališče), privolitev kandidata h kandidaturi in podpis predlagatelja (ter v primeru kandidature za predsednika in namestnika občinske volilne komisije tudi podatek, da izpolnjujeta posebni strokovni pogoj, in sicer da je predsednik in njegov namestnik sodnik ali drugi diplomirani pravnik).

Na podlagi prejetih predlogov bo Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pripravila predlog za imenovanje občinske volilne komisije. Občinsko volilno komisijo imenuje Občinski svet za obdobje 4 let.

Predloge dostavite do ponedeljka 17. 9. 2018 osebno ali po pošti na naslov:

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica.

Predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje:
Zvonko Janež l. r.

Javni pozivi

JAVNI POZIV ZA DODELITEV ŠTIPENDIJ FUNDACIJE ALENKE GABRIČ ZA ŠOLSKO/ ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019

Datum objave: 4. 9. 2018 7:00
Rok oddaje: 5. 10. 2018 23:59
Številka:

Fundacija Alenke Gabrič, ustanova za štipendiranje
Rožna ulica 39
1330 Kočevje

Fundacija Alenke Gabrič, ustanova za štipendiranje (v nadaljevanju fundacija) na podlagi Pravilnika o pridobivanju sredstev ter podeljevanju štipendij in pomoči z dne, 14.09.2009 in Sklepa o določitvi odstotnih deležev štipendistov in višine štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2018/2019 za dijake in študente z dne, 4. 9. 2018, objavlja

JAVNI POZIV ZA DODELITEV ŠTIPENDIJ FUNDACIJE ALENKE GABRIČ ZA ŠOLSKO/ ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019

1. PREDMET JAVNEGA POZIVA

Predmet javnega poziva je objava pogojev in načina vložitve vloge za uveljavljanje pravice do štipendije za šolsko oziroma študijsko leto 2018/2019 za vlagatelje, navedba dokumentacije, ki jo morajo vlagatelji dostaviti in s katero dokazujejo izpolnjevanje pogojev ter višina štipendij.

2. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV ŠTIPENDIJE

Do štipendije so upravičene osebe s statusom dijaka in osebe s statusom študenta.

Štipendija se lahko dodeli:
- državljanom R Slovenije, ki imajo stalno bivališče v eni od občin, in sicer: Kočevje, Kostel, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Loški Potok in Velike Lašče
- vlagateljem, ki ob prvem vpisu v prvi letnik poklicne oziroma srednje šole niso starejši od 18 let ter ob prvem vpisu v prvi letnik visokošolskega izobraževanja niso starejši od 26 let
- vlagateljem, ki niso v delovnem razmerju oziroma ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti
- vlagateljem, ki niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje
- vlagateljem, ki imajo v zaključnem razredu osnovne šole povprečno oceno najmanj 4,1 ali več in so bili identificirani kot nadarjeni učenci ter izkazujejo uspešnost tudi v izven šolskih dejavnostih
- vlagateljem, ki imajo v srednješolskem izobraževanju povprečno oceno najmanj 4,10 ali več in so bili identificirani kot nadarjeni dijaki ter izkazujejo uspešnost tudi v izven šolskih dejavnostih
- vlagateljem, ki so maturanti z izjemnim splošnim uspehom (zlati maturanti).

3. VIŠINA SREDSTEV ŠTIPENDIJ

Višina sredstev namenjena vlagateljem znaša 4.000,00 EUR in se razdeli v naslednja deleža:
- 1.500,00 EUR za vlagatelje, ki so zaključili osnovno šolo
- 2.500,00 EUR za vlagatelje, ki so zaključili srednješolsko izobraževanje.

Štipendija za dijaka znaša 150,00 EUR/mesec in 250,00 EUR/mesec za študenta.

4. PORABA SREDSTEV IN RAZVRŠČANJE VLAGATELJEV

Vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje, se v svoji skupini razvrstijo glede na izkazane rezultate in internega pravilnika, od najboljšega, do najslabšega rezultata.

Glede na razpoložljiva sredstva uprava fundacije dodeli dve enoletni štipendiji tistima vlagateljema, ki sta se v posamezni skupini najbolje razvrstila.

5. OBVEZNOSTI ŠTIPENDITORJA IN ŠTIPENDISTA

Obveznosti se uredijo s pogodbo o štipendiranju.

6. ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA

Vlagatelj mora za uveljavljanje pravice do štipendije predložiti:
- izpolnjen obrazec vloge za uveljavljanje pravice do štipendije (obrazec je na voljo na sedežu Radia Univox, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje)
- originalno potrdilo o vpisu v izobraževalni program
- evropski življenjepis
- overjeno dokazilo šole o šolskem uspehu in dokazilo o nadarjenosti (za dijake) ter dokazila o izkazovanju uspešnost tudi v izven šolskih dejavnostih
- overjeno dokazilo, da je kandidat na poklicni, splošni ali mednarodni maturi dosegel izjemen splošni uspeh (za študente).

Za dokazilo, da je kandidat na poklicni, splošni ali mednarodni maturi dosegel izjemen splošni uspeh, se štejejo spričevalo o poklicni oziroma splošni maturi oziroma diploma o opravljeni mednarodni maturi, iz katere je razvidno število točk, ki jih je kandidat dosegel na poklicni, splošni oziroma mednarodni maturi.

7. ODDAJA VLOGE IN ODLOČANJE

Vlogo, potrdilo o vpisu, življenjepis in dokazila vlagatelji pošljejo s priporočeno pošiljko na naslov: Fundacija Alenke Gabrič, ustanova za štipendiranje, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje.

Zadnji rok za oddajo vlog je 5. oktober 2018.

O dodelitvi štipendije bo fundacija odločila v roku 7 dni od ugotovitve popolnosti vseh prispelih vlog.

Vloga je popolna, če je oddana na zahtevanem obrazcu in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke.

Nepravočasno vložene vloge in nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v skladu z zahtevo za dopolnitev, bodo zavržene. O rešitvi vlog za štipendije bodo vlagatelji pisno obveščeni.

Informacije in dodatna pojasnila v zvezi z javnim pozivom lahko vlagatelji pridobijo na telefonski št. 01/893 99 10 oziroma na elektronskem naslovu uros.novak@univox.si

Uprava fundacije
Predsednik Uroš Novak

Javni razpisi

Razpis o zbiranju predlogov za podelitev priznanj in nagrad Občine Sodražica za leto 2018

Datum objave: 24. 8. 2018 7:00
Rok oddaje: 17. 9. 2018 11:00
Številka: 030-2/18

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi 11. člena Odloka o občinskem prazniku in priznanjih Občine (Ur. l. RS, št. 19/03, 59/11) objavlja dne 24. 08. 2018

RAZPIS o zbiranju predlogov za podelitev priznanj in nagrad Občine Sodražica za leto 2018

Priznanja Občine Sodražica, ki se bodo podelila v letu 2018, so:
- Zlata plaketa Občine Sodražica
- Priznanje Občine Sodražica


ZLATA PLAKETA OBČINE SODRAŽICA
Zlata plaketa se podeljuje posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za izredno življenjsko delo ali za vrhunske uspehe ali dosežke, ki so pomembni za razvoj in ugled Občine Sodražica.

PRIZNANJE OBČINE SODRAŽICA
Priznanje Občine Sodražica se podeljuje posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za uspehe in dosežke v zadnjem obdobju za enkratne dosežke kot spodbuda za ustvarjalno delo. Priznanje se lahko podeljuje tudi za dosežke trajnejšega pomena na različnih področjih, ki imajo pomen za Občino Sodražica in v širšem družbenem prostoru.

Podeli se največ ena Zlata plaketa občine Sodražica in največ tri Priznanja občine Sodražica.
Predloge za podelitev priznanj lahko podajo posamezniki ali skupine posameznikov, politične stranke, podjetja, društva, organi lokalnih skupnosti in druge organizacije in skupnosti. Predlagatelj za podelitev priznanja ne more predlagati samega sebe.

Predlog mora vsebovati:
- ime, priimek oz. naziv in naslov predlagatelja,
- navedbo, na katero izmed možnih priznanj se predlog nanaša,
- ime, priimek oz. naziv in naslov predlaganega,
- utemeljeno pisno obrazložitev.

Upoštevani bodo vsi predlogi za podelitev priznanj in nagrad Občine Sodražica, ki bodo oddani v zaprti kuverti na naslov: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, s pripisom 'Ne odpiraj - razpis - občinsko priznanje 2018', ki bodo prispeli na naslov Občine Sodražica osebno ali po pošti do vključno 17. 9. 2017 do 11. ure.

Dodatne informacije lahko dobite v Uradu župana Občine Sodražica, Trg 25. maja 3, Sodražica,
telefon 83-66-075.

Datum: 18. 7. 2018
Številka: 030-2/18

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Javni razpisi

JAVNI RAZPIS ZA PRODAJO NEPREMIČNIN Z JAVNIM ZBIRANJEM PONUDB

Datum objave: 10. 8. 2018 14:00
Rok oddaje: 14. 9. 2018 10:00
Številka: 478-14/2018

Občina Sodražica, Trg 25. maja 3,1 317 Sodražica, na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, 11/2018) (v nadaljevanju: ZSPDSLS-1), 16. člena Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018) in Sklepa o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženje Občine Sodražica za leto 2018, objavlja

JAVNI RAZPIS ZA PRODAJO NEPREMIČNIN Z JAVNIM ZBIRANJEM PONUDB

1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb
Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, tel. 01/836-60-75, elektronska pošta: obcina@sodrazica.si

2. Predmet javnega zbiranja ponudb
- Nepremičnine A: parc. št. 2087/180, v izmeri 784 m2 in parc. št. 2087/110, v izmeri 222 m2, obe k.o. 1619 - Sodražica in se prodajata kot zaključeni celoti.
Navedeni parceli se nahajata v naselju Sodražica, na skrajnem zahodnem robu naselja, med mestnima ulicama Na Pesek in Hosta, katerega obdajata s treh strani; na vzhodni strani mejita na nezazidano stavbno zemljišče. Območje, kjer se nahajata zemljišči, je komunalno opremljeno z naslednjimi komunalnimi objekti: asfaltirana javna pot, kanalizacija, vodovod, elektro omrežje z javno razsvetljavo in telekomunikacijsko omrežje. Na zemljišču parc. št. 2087/180 k.o. 1619-Sodražica je vknjižena služnostna pravica položitve in vzdrževanja NN in VN kablovoda, ki poteka po predmetni parceli vzdolž južne parcelne meje.
Planska namembnost navedenega zemljišča in pogoji za posege v prostor so navedeni in razvidni iz potrdila o namembnosti št. 3501-1/18, z dne 03. 08. 2018, ki je na vpogled pri občinskem organu.
Izhodiščna cena: na podlagi cenitve sodnega cenilca gradbene stroke znaša 25.150,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
Prodajalec v zvezi s postopkom prodaje plača strošek cenitve nepremičnin in pripravo prodajne pogodbe; davek na dodano vrednost, stro¬ške overitve pogodbe pri notarju ter strošek vpisa nepremičnin v zemljiško knjigo plača kupec.

- Nepremičnine B: parc. št. 2087/154, v izmeri 760 m2 in parc. št. 2087/164, v izmeri 118 m2, obe k.o. 1619 - Sodražica, ki se prodajata kot zaključena celota.
Navedeni parceli se nahajata v naselju Sodražica, v osrednjem delu naselja Hosta. Širše območje, kjer se nahajata zemljišči, je komunalno opremljeno z naslednjimi komunalnimi objekti: kanalizacija, vodovod, elektro omrežje z javno razsvetljavo in telekomunikacijsko omrežje.
Planska namembnost navedenega zemljišča in pogoji za posege v prostor so navedeni in razvidni iz potrdila o namembnosti št. 3501-1/18, z dne 03. 08. 2018, ki je na vpogled pri občinskem organu.
Nepremičnini se prodajata kot zaključena celota.
Izhodiščna cena: na podlagi cenitve sodnega cenilca gradbene stroke znaša 22.389,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
Prodajalec v zvezi s postopkom prodaje plača strošek cenitve nepremičnin in pripravo prodajne pogodbe; davek na dodano vrednost, stro¬ške overitve pogodbe pri notarju ter strošek vpisa nepremičnin v zemljiško knjigo plača kupec.

3. Pogoji prodaje
3.1 Nepremičnine se prodajajo po načelu videno - kupljeno. Vsak sodelujoči na javnem razpisu potrjuje, da mu je v celoti znano pravno in dejansko stanje nepremičnin, ki jih kupuje.
3.2 Nepremičnine bodo prodane ponudniku, za katerega bo komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.3 Izbrani ponudnik bo moral pred sklenitvijo pogodbe podati pisno izjavo, da ni povezana oseba po 7. odstavku 51. člena ZSPDSLS-1.
3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Sodražica pravico zadržati vplačano varščino.
3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice na kupljenih nepremičninah.
3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe.

4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10 % izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati na enotni zakladniški račun Občine Sodražica št.: 01379-0100005681, obvezno je potrebno navesti namen nakazila: varščina, sklic na št. 208719. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Ponudniki morajo oddati ponudbo z vsemi prilogami ter na obrazcih razpisne dokumentacije, ki so objavljeni na spletni strani Občine Sodražica www.sodrazica.si, v zaprti kuverti najkasneje do petka, 14. septembra 2018 do 10. ure na naslov: Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica z oznako: 'Ne odpiraj - Ponudba za nakup nepremičnine ____'.
Na hrbtni strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja ponudbe.
4.3 V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
- podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba,
- firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba,
- matično in davčno številko ponudnika,
- fotokopijo potrdila o državljanstvu za fizične osebe,
- izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni in izkazuje dejansko stanje za pravne osebe oziroma priglasitveni list FURS za samostojne podjetnike,
- potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za pravne osebe in s.p.,
- navedbo nepremičnine in ponujeno ceno,
- dokazilo o vplačilu varščine,
- pisno izjavo ponudnika, da sprejema vse razpisne pogoje,
- številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo vplačane varščine.

5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o nepremičninah, dobijo interesenti na Občini Sodražica, pri Petri Marn, tel. št. 01/836-60-75, elektronska pošta: obcina@sodrazica.si.

6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Postopek s prispelimi ponudbami vodi s strani župana imenovana komisija.
6.2 Komisija bo odprla prispele ponudbe 14. 09. 2018, s pričetkom ob 12. uri v prostorih Občine Sodražica. Odpiranje ponudb je javno.
6.3 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino, v roku 5 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb iz 4.2 točke, bodo zapečatene vrnjene ponudniku.
6.4 Ponudba ponudnika mora biti veljavna najmanj 60 dni od oddaje ponudbe.
6.5 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 5 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.6 Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje je izključena oz. lahko župan ustavi začeti postopek, in sicer najkasneje do sklenitve kupoprodajne pogodbe. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge. Ob morebiti ustavitvi postopka se vplačane varščine vrnejo ponudnikom.

Številka: 478-14/2018
Občina Sodražica

 

Arhiv