Script support IE Browser

Vabilo na 22. redno sejo Občinskega sveta Občine Sodražica

 

1. Obravnava zapisnika 21. redne seje in poročilo o realizaciji sklepov 21. redne seje

 

2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica

Uvodna obrazložitev in predlog sklepa

Odlok

Priloga

Grafika 1 

Grafika 2 

Grafika 3 

Grafika 4 

Grafika 5 

Grafika 6 

Grafika 7 

Grafika 8 

Grafika 9 

Grafika 10 

Grafika 11

Grafika 12 

Grafika 13 

Grafika 14 

Grafika 15 

Grafika 16

Sklepi odborov

 

3. Rebalans Proračuna Občine Sodražica za leto 2022

Uvod v rebalans

Obrazložitve rebalansa

Odlok

Splošni del

Posebni del

Načrt razvojnih programov

Sklepi odborov

 

4. Polletno poročilo

Poročilo

Splošni del

Posebni del

Sklepi o prerazporeditvi sredstev 

 

5. Občinska priznanja in nagrade

 

6. Imenovanje elektrorja za volitve v Državni svet

 Javni poziv Državne volilne komisije

Poziv za podajo predlogov za predstavnika v volilno telo (elektor) in kandidata za državni svet

 

7. Imenovanje Občinske volilne komisije za mandat 2022 – 2026

 

8. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Sodražica

Uvodna obrazložitev in predlog sklepa

SKlepi odborov

 

9. Sklep o povišanju cene toplotne energije (DOLB)

Uvodna obrazložitev in predlog sklepa

Obvestilo o povišanju cene

Pogodba EkoEn - Petrol

Sklepi odborov 

 

10. Predlogi Komisije za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem 

 

11. Sklepa o dopolnitvi Letnega načrta pridobivanja oz. razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sodražica za leto 2022

Uvodna obrazložitev in predlog sklepa

 

12. Pobude in vprašanja svetnikov

 

13. Razno

Vabilo na 20. redno sejo Občinskega sveta Občine Sodražica

1. Obravnava zapisnika 19. redne seje in poročilo o realizaciji sklepov 19. redne seje

2. Pismo o nameri za postavitev enote DSO v Sodražici

3. Letno poročilo Hydrovoda d.o.o.

4. Letno poročilo Komunale Ribnica d.o.o.

5. Zaključni račun Občine Sodražica za leto 2021

 - Splošni del

- Posebni del 

- Obrazložitve

- Bilance 

Sklepi odborov

6. Mnenje ustanovitelja k imenovanju ravnateljice/ravnatelja OŠ dr. Ivana Prijatelja Sodražica

7. Predlogi Komisije za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem

8. Sklepa o dopolnitvi Letnega načrta pridobivanja oz. razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sodražica za leto 2022

9. Pobude in vprašanja svetnikov

10. Razno

Vabilo na 18. redno sejo Občinskega sveta Občine Sodražica

1. Obravnava zapisnika 17. redne seje in 3. izredne seje ter poročilo o realizaciji sklepov 17. redne seje in 3. izredne seje

2. Rebalans Proračuna Občine Sodražica za leto 2021 (93. člen Poslovnika)

Obrazložitve rebalansa

Odlok

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov

Sklep dopolnitvi Sklepa o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sodražica za leto 2021

Sklepi odborov

3. Spremembe Odloka o Proračunu Občine Sodražica za leto 2022 (93. člen Poslovnika)

Obrazložitve proračuna za leto 2022

Odlok

Splošni del

Posebni del

Načrt razvojnih programov

Načrt razpolaganja s premoženjem

Kadrovski načrt

Sklepi odborov

4. Odlok o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Sodražica s služnostnimi pravicami, 1. obravnava (73. člen Poslovnika)

Sklepi odborov

5. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja

Kmetovanje v občini Sodražica v letu 2021

Sklepi odborov

6. Letni program športa za leto 2022

Sklepi odborov

7. Letni program kulture za leto 2022

Sklepi odborov

8. Sklep o določitvi cene storitev 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Sodražica

Sklep

Elaborat o oblikovanju cene 24-urne dežurne službe v okviru pogrebnik dejavnosti na območju občin Ribnica, Sodražica in Loški Potok

Prikaz primerjave cene pogreba po občinah

Prikaz primerjave cene pogreba z novimi in starimi cenami

Sklepi odborov

9. Sklep o nakupu Maticove etno hiše

10. Predlogi Odbora za Komunalne zadeve in prostorsko planiranje

11. Predlogi Komisije za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem

12. Letni program dela Občinskega sveta

13. Pobude in vprašanja svetnikov

14. Razno

Vabilo na 14. redno sejo Občinskega sveta Občine Sodražica

1. Obravnava zapisnika 13. redne seje in poročilo o realizaciji sklepov 13. redne seje

2. Rebalans Proračuna Občine Sodražica za leto 2021 (93. člen Poslovnika)

Uvod v proračuna 2020-2021

Obrazložitve rebalansa za leto 2021

Odlok

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov

Načrt razpolaganja s premoženjem

Kadrovski načrt

Sklepi odborov

3. Proračun Občine Sodražica za leto 2022 – dopolnjen predlog (89. člen Poslovnika)

Uvod v proračuna 2020-2021

Obrazložitve proračuna za leto 2022

Odlok

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov

Kadrovski načrt

Sklepi odborov

4. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo – 1. obravnava (73. člen Poslovnika)

Besedilo odloka

Izračuni

Sklepi odborov

5. Odlok o občinskih in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet v Občini Sodražica – 1. obravnava (73. člen Poslovnika)

Sklepi odborov

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka za dodelitev pomoči gospodarstvu za omilitev posledic epidemije, nujni postopek (82. člen Poslovnika)

Sklepi odborov

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sodražica – skrajšani postopek (83. člen Poslovnika)

Sklepi odborov

8. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za blaženje posledic epidemije covid-19 v občini Sodražica

Sklepi odborov

9. Pravilnik o sofinanciranju ravnanja z azbestnimi odpadki v Občini Sodražica

Pravilnik

Sklepi odborov

10. Letni program športa

Sklep odbora

11. Letni program kulture

Sklep odbora

12. Predlogi Odbora za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo

13. Predlogi Odbora za komunalne zadeve in prostorsko planiranje

14. Pobude in vprašanja svetnikov

15. Razno

Vabilo na 13. redno sejo Občinskega sveta Občine Sodražica

1. Obravnava zapisnika 12. redne seje in 3. dopisne seje ter poročilo o realizaciji sklepov 12. redne seje in 3. dopisne seje

2. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sodražica (80. člen Poslovnika, 2. obravnava)

Sklepi odborov

3. Rebalans Proračuna Občine Sodražica za leto 2020 (93. člen Poslovnika)

Uvod v rebalans proračuna za leto 2020

Obrazložitve rebalansa za leto 2020

Odlok

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov

Kadrovski načrt

Sklepi odborov

4. Predlog Proračuna Občine Sodražica za leto 2022 (86. člen Poslovnika)

Uvod v proračun za leto 2022

Obrazložitve proračuna za leto 2022

Odlok

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov

Kadrovski načrt

5. Odlok o javnem lekarniškem zavodu Lekarna Ribnica (80. člen Poslovnika, 2 obravnava)

Obrazložitve

Odlok

Mnenje Lekarniške zbornice

Sklep Občinskega sveta Občine Loški Potok

Sklep Občinskega sveta Občine Občine Ribnica

Sklep Občinskega sveta Občine Sodražica

Sklepi odborov

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o NUSZ (83. člen Poslovnika, skrajšani postopek)

Priloga območja

Priloga 2 – območja

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o NUSZ (83. člen Poslovnika, skrajšani postopek)

Priloga območja

Priloga 2 – območja

Sklepi odborov

7. Imenovanje kandidata za sodnika porotnika

Poziv sodišča

8. Sklep o višini honorarjev za delo pri Občinskem glasilu Suhorobar

Sklepi odborov

9. Predlogi Odbora za Komunalne zadeve in prostorsko planiranje

10. Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem

11. Sklep o pridobivanju stvarnega premoženja in Sklep o razpolaganju s stvarnim premoženjem

12. Letni program dela Občinskega sveta za leto 2021

13. Seznanitev – poročilo o stanju glede epidemije

Vabilo na 12. redno sejo Občinskega sveta Občine Sodražica

1. Obravnava zapisnika 11. redne seje in 2. dopisne seje, poročilo o realizaciji sklepov 11. redne seje in 2. dopisne seje

2. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sodražica (80. člen Poslovnika, 1. obravnava)

Sklep odbora

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša (skrajšani postopek, 83. člen Poslovnika)

Predlog Odloka

Sklepi odborov

4. Odlok o javnem lekarniškem zavodu Lekarna Ribnica (80. člen Poslovnika, 1. obravnava)

Predlog Odloka

Sklepi odborov

5. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sodražica za 1. polletje 2020

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

Sklepi o prerazporeditvah

Sklepi odborov

6. Poročilo Nadzornega odbora Občine Sodražica za leto 2019

7. Poročilo Policijske postaje Ribnica za leto 2019

8. Sklep o podelitvi Občinskih priznanj in nagrade v letu 2020

9. Imenovanje predstavnika v Svet javnega zavoda Glasbene šole Ribnica

Sklep komisije

10. Sklep o sofinanciranju vozila za opravljanje storitve pomoč na domu

Dopis CSD , št. 1224-61/2019-31925/16

Financiranje vozila

Sklep odborov

11. Sklep o poimenovanju stavbe nekdanje zadruge v »Krekov dom«

12. Sklep o soglasju za postavitev delovnih odrov na zemljišču pločnika v naseljih

Sklep odborov

13. Predlogi Odbora za Komunalne zadeve in prostorsko planiranje

14. Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem

15. Sklep o pridobivanju stvarnega premoženja

Vabilo na 8. redno sejo Občinskega sveta Občine Sodražica

1. Obravnava zapisnika 7. redne seje, poročilo o realizaciji sklepov 7. redne seje

2. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Sodražica o izidu nadomestnih volitev v občinski svet v VE7

3. Poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovane ter potrditev mandata občinskega svetnika v VE7

4. Imenovanje nadomestnega člana Odbora za komunalne zadeve in prostorsko planiranje

5. Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2020 – 2. obravnava

Uvod v proračun

Odlok

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov

Zbirka razvojnih projektov

Obrazložitve proračuna za leto 2020

Kadrovski načrt

Načrt razpolaganja

Sklepi odborov

6. Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2021 – 2. obravnava

Uvod v proračun

Odlok o proračunu

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov

Zbirka razvojnih projektov

Obrazložitve proračuna za leto 2021

Kadrovski načrt

Sklepi odborov

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč – 2. obravnava

Sklepi odborov

8. Ugotovitveni sklep o izstopu Občine Dobrepolje iz organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče

Sklepi odborov

9. Letni program kulture v občini Sodražica za leto 2020

Sklep odbora

10. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve

Elaborat

Mnenje o ustreznosti elaborata

Stališče do pripomb javnosti

Sklep odbora

11. Predlogi Odbora za komunalne zadeve in prostorsko planiranje

Sklep odbora

12. Program dela Občinskega sveta za leto 2020

 

NUJNI KONTAKTI

Center za obveščanje: 112

Dežurna služba Hydrovoda: 01 893 81 70
Okvara na vodovodu: 051 319 800

Okvara na vročevodu: 041 727 379

Dežurna služba Komunala Ribnica: 01 835 90 80
Cestna služba: 041 903 109 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Sodražica in Velike Lašče: 01 320 42 08

Zdravstveni dom Ribnica: 01 837 22 00

Koledar dogodkov

pon tor sre čet pet sob ned
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
21
24
25
26
27
28
29
31

LOKALNE VOLITVE 2022

Občina Sodražica | Lokalne volitve 2022

Suhorobar

Občinsko glasilo Občine Sodražica

Občina Sodražica | Suhorobar revije

Evropski projekti

Občina Sodražica | Povezava na spletno stran Evropski sklad za regionalni razvoj

Občina Sodražica | Evropski projekti LAS

Facebook

Facebook | Sledi nam na Facebooku

Vreme

giweather joomla module